Szkolenie Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce

 

Zapraszamy do udziału w webinarium (e-szkoleniu) pt.
Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii
i praktyce

 

Sprawdź aktualne terminy KLIK

 

Cel i adresaci szkolenia

 

Celem szkolenia jest omówienie  problematycznych kwestii  natury organizacyjno-merytoryczno-formalnej redagowania tekstów naukowych. Uczestnicy szkolenia udoskonalą swój warsztat pisarski, pozyskają wiedzę na temat zasad publikowania tekstów naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach  oraz monografiach. W trakcie szkolenia zostaną omówione kluczowe  zagadnienia, które mogą być przyczyną niepowodzenia lub opóźnień w przygotowaniu publikacji naukowych.

Na szkolenie zapraszamy: studentów, doktorantów, post-doków, pracowników naukowych, osoby zainteresowane publikowaniem tekstów naukowych.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Informacje wprowadzające: „Ustawa 2.0”, „Konstytucja dla Nauki”, w tym akty wykonawcze: omówienie zmian w zakresie publikacji naukowych

SESJA 1. Kilka uwag o publikacjach naukowych

Kryteria i funkcje tekstów naukowych (wymagania merytoryczne i formalne)

Kanony i techniki pisarstwa naukowego

Typologia tekstów naukowych

SESJA 2. Publikowanie w czasopismach krajowych i zagranicznych

Czasopisma krajowe i zagraniczne – uwagi o periodykach

Warunki publikowania w czasopismach krajowych i zagranicznych (wymagania techniczne, redakcyjne, merytoryczne)

Strategie publikacyjne

Wykaz czasopism krajowych i zagranicznych i ich ranking a jakość publikacji i cytowań 

Analiza kryteriów formalnych składania tekstu do publikacji w redakcjach krajowych i zagranicznych (ocena wstępny szansy na publikację)

Miejsce artykułów publikowanych w czasopismach w dorobku naukowym

Case study – analiz przypadku zgłaszania artykułu do czasopisma krajowego i zagranicznego

SESJA 3. Publikowanie w monografiach

Kryteria monografii naukowych

Typologia monografii

Aktualna punktacja monografii

Udział w monografiach: uwarunkowania techniczne, formalne, merytoryczne i prawne

Miejsce monografii w dorobku naukowym

Case analysis – analiza przypadku zgłaszania artykułu/rozdziału do monografii

SESJA 4. Recenzja publikacji naukowych

Recenzja w czasopismach krajowych i zagranicznych (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)

Recenzja monografii  (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)

Formułowanie odpowiedzi na recenzję

SESJA 5. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część I

Wybór i sformułowanie tematu, tytułu artykułu oraz typu publikacji (źródłowa, przeglądowa, polemiczna

Źródła bibliograficzne i ich selekcja

Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)

Redakcja abstraktu w języku polskim i obcym

Przygotowanie planu artykułu

Redakcja wstępu, celu pracy, charakterystyka przeprowadzonych badań, prezentacja i dyskusja wyników, podsumowanie i wnioski (w tym reguły wnioskowania i postulaty), bibliografia

Przypisy i elementy graficzne

Plagiat, autoplagiat, prawo autorskie, własność intelektualna

SESJA 6. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część II

Pisanie stylem naukowym – użyteczne sformułowania:

definiowanie

formułowanie założeń badawczych

porządkowanie wypowiedzi (logika wywodu)

wprowadzenie do cytowania

wprowadzenie do elementów graficznych

wykorzystywane w analizie danych

podsumowujące

synonimy w praktyce

Typowe błędy popełniane w trakcie pisania artykułu

Techniki usprawniające prace nad tekstem

SESJA 7. Warsztat praktyczny – trening kreatywny utrwalający pozyskaną wiedzę

 

Dostęp do nagrania z webinarium

Jeżeli nie masz czasu na udział w szkoleniu stacjonarnym lub webinarium w wyznaczonym terminie, zapraszamy do zakupu nagrania z ostatniej edycji webinarium. Szczegóły w sklepie.

Komisja Ewaluacji Nauki – ocena wydawnictw naukowych

 

Po sześciu miesiącach wymiany pism z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), oraz dzięki interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wreszcie uzyskaliśmy informację na temat powodów nieuwzględnienia Wydawnictwa Exante w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [1]. Sprawa dotycząca nieujęcia Wydawnictwa Exante w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe była rozpatrywana przez Komisję Ewaluacji Nauki na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 r. We wpisie udostępniamy m.in. informacje uwzględnione w piśmie przygotowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Nauki MNiSW na podstawie ustaleń Komisji Ewaluacji Nauki oraz stosowny komentarz do otrzymanych dokumentów.

 

Przyczyny niewłączenia wydawnictwa do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 

 

Pierwszy powód niewłączenia Wydawnictwa Exante do wykazu: prace pod redakcją nie są monografiami naukowymi.

 

Cytat z pisma przygotowanego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie ustaleń Komisji Ewaluacji Nauki:

 

„„(…) wskazane prace 1, 2, 4 nie spełniają definicji monografii naukowej, określonej w § 10 ww. rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej – są to prace pod redakcją, a nie monografie naukowe”.

 

Treść ta wskazuje, że w ocenie Komisji Ewaluacji Nauki monografia naukowa nie może być pracą pod redakcją! Zobaczmy, jak monografię naukową definiuje wspomniany § 10.1. rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [2]:

 

„Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:

 1. przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
 2. opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym”.

 

Każda z przedłożonych do oceny Komisji Ewaluacji Nauki publikacji spełnia powyższe kryteria (m.in. recenzenci uznali je za oryginalne i twórcze, posiadają przypisy i bibliografię). Definicja ta nie wyłącza z monografii prac pod redakcją. Co więcej, wyżej wskazane rozporządzenie [2] mówi również o punktacji monografii pod redakcją (§ 8, § 15, § 12 ust. 1 pkt 3, § 36), a więc takich monografii, które składają się z kilku rozdziałów. Wyżej wskazane rozporządzenie uwzględnia również punktację rozdziałów opublikowanych w ramach monografii naukowych (§ 8, § 12 ust. 1 pkt 4). Zatem monografia wydana pod redakcją, składająca się z kilku rozdziałów, jest w istocie monografią (pracą) pod redakcją. W dziele swoje utwory (rozdziały) publikuje kilka osób a nad całym procesem wydawniczym czuwa redaktor. Książka zostaje finalnie wydana pod redakcją konkretnej osoby. Jest to powszechnie obowiązująca definicja monografii pod redakcją.

 

W piśmie z dnia 2 czerwca 2020 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazał, że:

 

„(…) Komisja oceniała, czy wydawnictwo spełnia etyczne i naukowe standardy wydawnicze przez stosowanie ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii lub monografii pod redakcją naukową”.

 

Tym samym potwierdzono, że Komisji Ewaluacji Nauki oceniała również dzieła pod redakcją. W dalszej części pisma wskazano, ze Wydawnictwo Exante nie kwalifikuje się do włączenia go do wykazu, ponieważ… zgłosiło prace pod redakcją. Mamy wrażenie, że przedstawiona logika jest nieco… pokrętna.

 

Inne tytuły pod redakcją, podobne do tych zgłoszonych do oceny Komisji Ewaluacji Nauki przez Wydawnictwo Exante, dostępne na rynku, a wydane jako monografie naukowe przez wydawnictwa naukowe ujęte w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 17 grudnia 2019 r. [1] to np.:

 

 1. Innowacje społeczne w teorii i praktyce, red. Maciej Szczepańczyk, Politechnika Łódzka, Łódź 2015.
 2. Innowacje w turystyce. Wybrane praktyki działań, red. Beata Reformat, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.

 

Dwie ww. monografie naukowe pod względem układu i struktury publikacji niczym nie odbiegają od złożonej przez Exante do oceny Komisji Ewaluacji Nauki monografii naukowej pt. Innowacje w biznesie. Nowe modele i nowe praktyki, red. P. Kubiński, Exante, Wrocław 2017 (praca 1 w odniesieniu do cytatu z pisma MNiSW z początku wpisu). Ponadto, w recenzji – udostępnionej Komisji Ewaluacji Nauki – recenzent wskazał, że ocenił monografię naukową.

 

 1. Merkisz, I. Pielecha, Układy elektryczne pojazdów hybrydowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015.
 2. Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych, J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), CeDeWu, Warszawa 2019.

 

Dwie ww. monografie naukowe pod względem układu i struktury publikacji niczym nie odbiegają od złożonej przeze Exante do oceny Komisji Ewaluacji Nauki monografii autorskiej: A. Łebkowski, Minimalizacja zużycia energii przez pojazd z napędem elektrycznym. Wybrane zagadnienia, Exante, Gdynia 2019 (praca 2 w odniesieniu do cytatu z pisma MNiSW z początku wpisu).

 

Trzeba zaznaczyć, że powyższa publikacja to monografia habilitacyjna, co podkreślono w recenzjach naukowych tej książki. Treść recenzji przekazano Komisji Ewaluacji Nauki. Komisja ta uznała wskazaną książkę za pracę pod redakcję, mimo że książka ta nie posiada redaktora (jest to dzieło autorskie). Mamy wątpliwości, czy Komisja Ewaluacji Nauki zapoznała się z recenzjami przedłożonych do oceny książek. Ponadto, wskazując, że książka autorska jest pracą pod redakcją i nie jest monografią naukową, Komisja Ewaluacji Nauki podważyła recenzje naukowe przygotowane przez osoby spoza Wydawnictwa Exante (wybitnych specjalistów w przedmiotowej problematyce).

 

Warto dodać, że: „22 kwietnia 2020 roku pan Andrzej Łebkowski uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika nadany przez Senat Politechniki Świętokrzyskiej” a „podstawę wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego stanowiło osiągnięcie naukowe zatytułowane Minimalizacja zużycia energii przez pojazdy z napędem elektrycznym – wybrane zagadnienia” [18].

 

 1. Piecza zastępcza: od wsparcia do usamodzielnienia, W. Kowalski, M. Dubis (red.), Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2015.
 2. Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów, B. Sieradzka-Baziur (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018.
 3. Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania dziecka, red. J. Głodkowska, I. Konieczna, R. Piotrowicz, G. Walczak, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

 

Trzy przykładowe ww. monografie naukowe pod względem układu i struktury publikacji niczym nie odbiegają od złożonej przez Wydawnictwo Exante do oceny Komisji Ewaluacji Nauki monografii naukowej pt. Rodzina zastępcza. Pomiędzy prawem, teorią i praktyką, red. Monika Wiktorowicz-Sosnowska, Marzena Kordaczuk-Wąs, Exante, Wrocław 2018 (praca 3 w odniesieniu do cytatu z pisma MNiSW z początku wpisu). Trzeba wskazać, że akurat ta publikacja (jako jedna z czterech zgłoszonych), mimo że jest pracą pod redakcją, została uznana przez Komisję Ewaluacji Nauki… za monografię naukową, co jest zupełnie niespójne z zarzutem postawionym wyżej.

 

 1. Wybrane problemy współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego, R. Dorczak, Z. Dobrowolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 2. Wybrane problemy społeczne. Teraźniejszość – Przyszłość, E. Grudziewska, M. Mikołajczyk (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2018.
 3. Prawo ubezpieczeń społecznych. Wybrane problemy, T. XII, red. M. Czuryk, K. Naumowicz, Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2016.

 

Trzy ww. monografie naukowe pod względem układu i struktury publikacji niczym nie odbiegają od złożonej przez Wydawnictwo Exante do oceny Komisji Ewaluacji Nauki monografii naukowej pt. Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 9, red. K. Pujer, Exante, Wrocław 2019 (praca 4 w odniesieniu do cytatu z pisma MNiSW z początku wpisu).

 

Zatem uwaga Komisji Ewaluacji Nauki, że monografia naukowa nie może być pracą pod redakcją jest chybiona. Inne wydawnictwa, ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [1], wydają podobne tytuły i w ich przypadku są to monografie naukowe, mimo że są to prace pod redakcją. Nie widzimy powodów, dla których w przypadku tytułów wydawanych przez Wydawnictwo Exante miałoby być inaczej.

 

Ponadto, w materiałach MNiSW opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej Konstytucji dla Nauki jest dostępna prezentacja pt. „Ewaluacja jakości działalności naukowej”. Slajd 13 uwzględnia informację o punktacji pracy pod redakcją [3] – rys. 1.

 

Rys. 1. Praca pod redakcją jako typ publikacji punktowanej w ramach wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – strona internetowa Konstytucji dla Nauki [3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co więcej, w licznych prezentacjach dotyczących ewaluacji jakości działalności naukowej również można znaleźć informacje wskazujące, że prace pod redakcją (monografie pod redakcją) podlegają rozliczeniu punktowemu – rys. 2.

Rys. 2. Praca pod redakcją jako typ publikacji punktowanej w ramach wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – strona internetowa SGGW [28]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi powód niewłączenia Wydawnictwa Exante do wykazu wydawnictw: redaktor nie może przygotować recenzji (naturalnie wewnętrznej – tytułem doprecyzowania), ponieważ narusza to standardy etyczne wymagane w publikacjach naukowych.

 

Cytat z pisma przygotowanego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie ustaleń Komisji Ewaluacji Nauki:

 

„Analiza strony internetowej Wydawnictwa ujawniła, że właścicielka wydawnictwa, będąca jednocześnie redaktorką tomu, była również recenzentką własnego tomu, co łamie standardy etyczne wymagane w publikacjach naukowych”.

 

Po pierwsze, trzeba doprecyzować, iż w przypadku kilku publikacji rzeczywiście właścicielka Wydawnictwa Exante była recenzentem wewnętrznym, ale jednym z wielu w ramach danego tomu, a ta informacja – jak sądzimy – umknęła uwadze Komisji Ewaluacji Nauki. Wydawnictwo nie wydało żadnej książki, w której właścicielka jest jedynym recenzentem i redaktorem, a to zasugerowano w piśmie! W niektórych przypadkach – w granicach kompetencji – właścicielka Wydawnictwa Exante pozwala sobie na przygotowanie recenzji uzupełniającej, np. po to, aby doprecyzować ocenę tekstu, przekazując Autorowi wyniki recenzji zewnętrznej (przygotowanej przez osoby spoza wydawnictwa w stopniu co najmniej doktora habilitowanego).

 

Recenzja wewnętrzna to opinia mająca postać listu przewodniego skierowanego do Autora i uzupełniającego arkusz recenzji zewnętrznej. Są to w istocie uwagi redaktora do tekstu wypływające z recenzji wewnętrznej i nierzadko nawiązujące do uwag recenzentów zewnętrznych. Każdy redaktor wchodzi poniekąd w rolę recenzenta pracy – to on wstępnie opiniuje tekst przed wysłaniem go do recenzji zewnętrznej. To wreszcie on decyduje o tym, czy daną publikację dopuścić do druku – chcąc nie chcąc, pełni również rolę recenzenta. Wydając książkę, Wydawnictwo Exante zawsze bierze pod uwagę ocenę osoby kompetentnej, a więc recenzenta zewnętrznego, który przygotował właściwą recenzję naukową.

 

Recenzja wewnętrzna nie jest w praktyce wydawniczej wielu wydawnictw niczym nadzwyczajnym. Na swoich stronach internetowych informuje o niej wiele wydawnictw, które Komisja Ewaluacji Nauki uwzględniła w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 17 grudnia 2019 r. Przykłady:

 

Wydawnictwo Difin

„Recenzja wewnętrzna. Publikacje naukowe zgłoszone do wydawnictwa Difin podlegają wewnętrznej procedurze recenzji i oceny przez Kolegium Redakcyjne” [4] – zapis ten potwierdza, że to redaktor przygotowuje recenzję wewnętrzną.

 

Wydawnictwo Eneteia

„Nadesłane propozycje wydawnicze podlegają procedurze wewnętrznych recenzji, których dokonuje Kolegium Redakcyjne” [5] – zapis ten potwierdza, że to redaktor przygotowuje recenzję wewnętrzną.

 

Ponadto, w dokumentach pt. „Polityka wydawnicza” wielu wydawnictw, które Komisja Ewaluacji Nauki zarekomendowała ministrowi do włączenia ich do wykazu wydawnictw lub czasopism widnieje zapis: „ostateczną decyzję o druku podejmuje redaktor”, co jedynie potwierdza powyższe, np.:

 

Instytut Literatury

„Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu utworu podejmuje redaktor naczelny” [6].

 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

„Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Zespół Redakcyjny” [7].

 

 

Czy sami członkowie Komisji Ewaluacji Nauki przestrzegają zasad, których naruszenie wskazano jako przyczyny niewłączenia Wydawnictwa Exante do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe?

 

W kontekście wyżej wskazanych zastrzeżeń Komisji Ewaluacji Nauki wobec Wydawnictwa Exante warto zauważyć, że jeden z członków Komisji Ewaluacji Nauki – mianowicie pan dr hab. Dominik Antonowicz, powołany zarządzeniem [19] – zasiada w Radzie Naukowej czasopisma „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” (tym samym – jak wynika z analizy strony internetowej tego czasopisma – jest członkiem Zespołu Redakcyjnego [8]), w którym opublikował swoją pracę. Na stronie internetowej tego czasopisma można przeczytać, że: „Artykuły podlegają wpierw ocenie redakcyjnej, ewentualne uwagi przekazywane są autorowi w postaci not naniesionych na plik tekstowy i krótkiego komentarza” [9].

 

Zatem właścicielka Wydawnictwa Exante jako redaktor danej książki nie powinna – zdaniem Komisji Ewaluacji Nauki – przygotowywać recenzji wewnętrznej, ponieważ jest to zachowanie niezgodne z zasadami etyki publikacyjnej. Jednocześnie członek Komisji Ewaluacji Nauki może być autorem tekstu opublikowanego w czasopiśmie „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, zasiadając w Radzie Naukowej tego czasopisma (w tym w Zespole Redakcyjnym) – rys. 3.

 

Rys. 3. Skład Rady Naukowej czasopisma „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” na dzień 22 czerwca 2020 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja pana dra hab. Dominika Antonowicza w czasopiśmie „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”: Dominik Antonowicz, Catrina Sin, Jannecke Wiers-Jenssen, Pozyskiwanie studentów zagranicznych do uczelni krajów półperyferyjnych. Badanie porównawcze Norwegii, Polski i Portugalii, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, s. 155–181, 2019, 1–2 (53–54) [data publikacji: 1 grudnia 2019].

 

Zadania Rady Naukowe czasopisma najczęściej precyzuje przyjęty statut/regulamin czasopisma. Przykładowo czasopismo „Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji” tak w swoim statucie precyzuje zakres kompetencji Rady Naukowej czasopisma: „Zadaniem członków Rady Naukowej jest merytoryczne sprawdzanie i kwalifikowanie do recenzji tekstów zgłoszonych do czasopisma, na wewnętrzne zlecenie Redaktora Naczelnego” [10]. Jak Państwo widzicie, uprawnienia członka Rady Naukowej mogą być dość szerokie.

 

W czasopiśmie „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” swoje prace publikuje również inny członek Komisji Ewaluacji Nauki powołany zarządzeniem [19], mianowicie pan dr hab. Emanuel Kulczycki. Ponadto osoba ta pełniła funkcję przewodniczącego Zespołu doradczego ministra odpowiedzialnego za przygotowanie pierwszej wersji wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [12]. Powołanie na członka Zespołu doradczego miało miejsce na podstawie zarządzenia [13] zmienionego zarządzeniem [14]. Przykładowe publikacje wydane przez pana dra hab. Emanuela Kulczyckiego w czasopiśmie „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”:

Emanuel Kulczycki, Ewa A. Rozkosz, Tim C. E. Engels, Raf Guns, Marek Hołowiecki, Janne Pölönen, Jak rozpoznać recenzowane publikacje – o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych, s. 183-217, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, s. 155–181, 2019, 1–2 (53–54) [data publikacji: 1 grudnia 2019].

Emanuel Kulczycki, Ewa A. Rozkosz, Aneta Drabek, Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, s. 331-357, 2019, 1–2 (53–54) [data publikacji: 1 grudnia 2019].

 

Wypływa z tego wniosek, że publikacja w czasopiśmie, w okolicznościach, gdy autor publikacji zna osobę z Rady Naukowej (Zespołu Redakcyjnego) tego czasopisma lub opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie przez członka Rady Naukowej (Zespołu Redakcyjnego) tego czasopisma są dopuszczalne, natomiast przygotowanie recenzji wewnętrznej na potrzeby procesu wydawniczego przez redaktora nie jest dopuszczalne – warto dodać, że wybiórczo, gdyż inne wydawnictwa z wykazu przygotowują tego typu recenzje i zostały uwzględnione w wykazie wydawnictw [1].

 

Ponadto, pan dr hab. Emanuel Kulczycki – będący obecnie członkiem Komisji Ewaluacji Nauki, a więc podmiotu, który oceniał działalność wydawniczą m.in. Wydawnictwa Exante – już w 2017 r. negatywnie wypowiedział się o działalności Wydawnictwa Exante w swoim artykule pt. Punktoza jako strategia gry parametrycznej w Polsce, opublikowanym w czasopiśmie (proszę zgadnąć)… „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” (2017, nr 1(49)) [10]. W swoim tekście pisze, tak: [11, s. 71–72]:

 

„(…) Jednocześnie istnieje coś na kształt giełdy, na której można znaleźć miejsce w monografii, aby uzyskać punkty: »Nabór rozdziałów: monografie naukowe 25 pkt MNiSW za autorstwo rozdziału w monografii« – i tutaj oczywiście taką monografię wspólną mogą pisać maksymalnie trzy osoby, aby uzyskać „pełnię punktów”« (…)” [11].

 

Informacje wprowadzające do wyżej zacytowanej treści w tym samym akapicie brzmią:

 

„(…) publikować w podrzędnych wydawnictwach wieloautorskie monografie (…)” oraz „I takie też zachęty do publikacji od quasi-wydawnictw pojawiają się już powszechnie w polskim środowisku naukowym. Mechanizm ten w połączeniu z formalnym definiowaniem monografii skutkuje pojawieniem się w Polsce tzw. drapieżnych konferencji i quasi-wydawnictw naukowych” [10].

 

Jako główny powód zakwalifikowania Wydawnictwa Exante do grupy tzw. quasi-wydawnictw prowadzących „giełdę monografii” (!) pan dr hab. Emanuel Kulczycki w swoim tekście wskazał: a) prowadzenie naboru do monografii naukowych i b) pobieranie opłaty wydawniczej.

 

Zobaczmy zatem, czy inne wydawnictwa naukowe ujęte przez Komisję Ewaluacji Nauki, w tym przez pana dra hab. Emanuela Kulczyckiego jako członka tej komisji, w wykazie wydawnictw [1] ogłaszają nabór do monografii naukowych i pobierają za publikację opłatę.

 

 

Przykład 1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: ogłoszony nabór do monografii, publikacja odpłatna [20]

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 2. Collegium Civitas: informacja o możliwości wydania monografii naukowych, publikacja odpłatna [21]

 

 

 

 

 

 

Przykład 3. Wydawnictwo Naukowe WSEI – Innovatio Press: informacja o możliwości wydania monografii naukowych, publikacja odpłatna [24]

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 4. Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business: ogłoszenie naboru do monografii [25]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: ogłoszenie naboru do monografii, publikacja odpłatna [26]

 

 

 

 

 

 

Jak Państwo widzicie, nabór do monografii i pobieranie opłaty wydawniczej za wydanie monografii/rozdziału w monografii nie jest w środowisku wydawniczym, również wśród wydawnictw uwzględnionych w wykazie ministerialnym, niczym nadzwyczajnym. Proces wydawniczy jest kapitałochłonny. Za usługi korektorskie, przygotowanie recenzji, skład tekstu, ewentualne tłumaczenie, druk, przygotowanie publikacji w formie elektronicznej… trzeba zapłacić.

 

W swoim artykule pan dr hab. Emanuel Kulczycki przytacza przykłady jeszcze dwóch innych firm, które – zupełnie przypadkiem – nie zostały włączone do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [1]. Firmy te po dziś dzień działają, przy czym nie nam oceniać, jakiej jakości usługi świadczą. Dlaczego pan dr hab. Emanuel Kulczycki w swoim artykule podał przykłady trzech wybranych firm? Dlaczego nie stworzył zestawienia tabelarycznego obiektywnie ujmującego skalę naborów do monografii naukowych? Wiele wydawnictw tego rodzaju nabory prowadziło już w 2017 r. Dlaczego w swoim tekście wyraźnie wyeksponował w negatywnym kontekście kwestię pobierania opłaty wydawniczej, skoro jej uiszczenie nie jest w środowisku wydawniczym (krajowym i zagranicznym) niczym nadzwyczajnym? Wreszcie, czy badaczowi „takiej klasy” wypada komentować w przedstawiony wyżej sposób działalność wydawniczą danych firm? Granice krytyki naukowej są płynne, zresztą jest dyskusyjne, czy w tym przypadku mamy z nią do czynienia. Ocena dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Chcielibyśmy się dowiedzieć, kto pozytywnie zrecenzował („przyklepał”) ten artykuł. Niestety, na stronie internetowej czasopisma „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” ostatnia lista recenzentów dotyczy roku 2014.

 

Warto zatrzymać się na chwilę przy temacie tzw. drapieżnych wydawnictw. Właścicielka firmy często porusza tę kwestię w trakcie prowadzonych szkoleń, ale absolutnie nie zgadza się z identyfikacją Exante z tego typu wydawnictwem. Dlaczego firma Exante nie jest wydawnictwem drapieżnym (quasi-wydawnictwem w nomenklaturze autora artykułu [11])? Argumenty zestawiono w tabeli 1. Jeżeli już jakiś autor pozwala sobie na publiczne określenie danej firmy quasi-wydawnictwem, to powinna stać za tym „jakaś” gruntowna analiza. Wyrwanie kilku zdań z kontekstu i wstawienie ich w sowim opracowaniu [por. 11] to żaden argument. To nic innego jak pobieżna, a nie obiektywna analiza. Zatem w tabeli zestawiamy argumenty za tym, że Wydawnictwo Exante nie jest wydawnictwem drapieżnym.

 

Tabela 1. Wybrane cechy tzw. wydawnictw drapieżnych vs. działalność wydawnicza Exante

Przykładowe atrybuty tzw. wydawnictwa drapieżnego Przykładowe atrybuty działalności wydawniczej Exante
Brak lub niepełny proces recenzyjny (recenzje naukowe) Pełne, wyczerpujące recenzje naukowe (tabelaryczne i opisowe) – obowiązują dwa etapy przygotowania recenzji: wewnętrzna i zewnętrzna, recenzje główne wykonują osoby co najmniej w stopniu doktora habilitowanego – na podstawie umów na recenzję (Komisja Ewaluacji Nauki otrzymała recenzje publikacji wykazanych w zgłoszeniu dot. uwzględnienia Wydawnictwa w wykazie [1]), autorzy prac otrzymują wyniki recenzji naukowych
Publikowanie wszystkich opracowań w zamian za uiszczenie opłaty Publikowanie wybranych opracowań, opłata ma charakter stały (w sytuacji uzyskania negatywnej recenzji naukowej nie podlega zwrotowi) – publikacja nie jest uzależniona od wniesienia opłaty wydawniczej, tj. tekst osoby, która ją wniosła może zostać odrzucony (w celu wyjaśnienia sytuacji dot. nieuwzględnienia Wydawnictwa Exante w wykazie [1] do Departamentu Nauki MNiSW wysłano m.in. kopie e-maili potwierdzających odrzucenie szeregu tekstów z lat 2017–2019)
Fałszywe informacje na temat składu redakcyjnego, składu recenzentów Wiarygodna informacja na temat autorstwa publikacji, prac pod redakcją, osób przygotowujących recenzje naukowe (lista recenzentów współpracujących dostępna jest na stronie internetowej – umowa na recenzję reguluje m.in. możliwość upubliczniania tych informacji). Właścicielka wydawnictw nie ukrywa, że w przypadku części publikacji zbiorowych jest ich redaktorem lub recenzentem wewnętrznym. Obecnie – niestety – trudno o dobrego i kompetentnego redaktora, który jest równocześnie korektorem. Marnotrawienie czasu na poprawianie przez wydawnictwo tekstów po niekompetentnym redaktorze tylko po to, żeby w książce pojawiło się „inne nazwisko” jest nieracjonalne i nieefektywne ekonomicznie. Teoretyk, który co prawda popularyzuje wiedzę na temat zasad publikowania, ale który nigdy samodzielnie nie wydawał książek (nie prowadził wydawnictwa – nie jest praktykiem w tym zakresie) może tego najzwyczajniej nie rozumieć
Podszywanie się pod inne wydawnictwo, redakcję Nie
Fałszywe dane o punktacji za publikację Dane o punktacji za publikację bazują na aktualnie obowiązujących w Polsce aktach prawnych
Często brak redakcji i korekty nadesłanych prac Profesjonalna korekta i redakcja. Co prawda Wydawnictwo na początku prowadzenia działalności czyniło w tym zakresie pewne błędy, ale kolejne lata w branży wydawniczej pozwalają na doskonalenie warsztatu wydawniczego. Każda firma wchodząca na rynek potrzebuje czasu na rozwój i doskonalenie. Jest to rzecz zupełnie naturalna
Brak skanowania tekstów systemem antyplagiatowym Skanowanie systemem antyplagiatowym uzupełnione o weryfikację fizyczną (w przypadkach budzących szczególne wątpliwości)
Brak transparentności prowadzonych działań, dokumentów regulujących proces wydawniczy, komunikowania zasad wydawniczych autorom Upubliczniona, szczegółowa dokumentacja na temat zasad Polityki wydawniczej firmy, w tym zasad recenzowania prac naukowych i stosowanych standardów etycznych (zgodnych z COPE)
Często prowadzone przez osoby bez stopnia lub tytułu naukowego Właścicielka posiada stopień naukowy doktora
Działalność wydawnictwa ukierunkowana wyłącznie na wydanie wszystkich nadesłanych publikacji, główne źródło finansowania działalności firmy Wydawnictwo prowadzi również działalność okołowydawniczą: świadczy usługi korekty i redakcji tekstów naukowych, właścicielka prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu szeroko rozumianej pracy naukowej (celem jest przekazanie wiedzy i rozwój naukowo-badawczy, w tym doskonalenie warsztatu pisania stylem naukowym uczestników wydarzeń, a nie uzyskanie przez uczestników punktów!)
Ekspresowa publikacja pracy Nie. Proces wydawniczy trwa od ok. 3 do 12 miesięcy (np. proces wydawniczy jednej z ostatnich wydanych przez nas publikacji trwał prawie 7 miesięcy: umowa wydawnicza podpisania z Politechniką Warszawską 5 grudnia 2019 r., przekazanie nakładu 15 czerwca 2020 r.)
Wysyłanie do potencjalnych autorów e-maili zachęcających do publikacji Nie praktykujemy. Osoby zainteresowane współpracą samodzielnie kontaktują się z Wydawnictwem lub korzystają z informacji dostępnych w Planie wydawniczym

Źródło: opracowanie własne na podstawie [15, 27].

 

 

Wpływ wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na działalność wydawnictw naukowych

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uważa, że (fakt ten podkreślono w każdym z pism, które otrzymaliśmy):

 

„Ujęcie na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe nie jest warunkiem koniecznym do prowadzenia działalności na rynku wydawniczym. Wykaz tworzony jest na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, w której – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej – uwzględnia się osiągnięcia naukowe pracowników podmiotu prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w tym właśnie monografie naukowe”.

 

Jak to się ma do rzeczywistości?

 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że instrument, jakim jest wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [1], wykorzystuje się również w innych celach:

 

 1. Zgodnie z zapisami art. 186 i 219 tzw. Ustawy 2.0 [17] postępowanie awansowe (w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego bądź doktora) można wszcząć wyłącznie na podstawie publikacji wydanej u wydawcy uwzględnionego w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i po spełnieniu szeregu innych kryteriów – w praktyce doktorant nie uruchomi postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (tzw. przewodu doktorskiego) na podstawie publikacji wydanej u wydawcy spoza listy – wykazu wydawnictw [1].
 2. Stypendium, grant, ocena okresowa itp. – w kwestionariuszach stanowiących załączniki do wniosków publikacje wydane u wydawcy spoza tzw. listy ministerialnej są często punktowane mniej korzystnie niż publikacje z list ministerialnych (czasopism oraz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).
 3. Szkoły doktorskie – w kwestionariuszach, w których kandydat wskazuje dorobek publikacyjny, publikacje u wydawcy spoza wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe są niżej punktowane niż publikacje opublikowane w wydawnictwie z tzw. listy ministerialnej. W przypadku wielu szkół doktorskich publikacje u wydawców spoza wykazu wydawnictw i czasopism w ogóle nie są brane pod uwagę.

 

Wobec powyższego, rzeczywiście obecność Wydawcy w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe nie jest warunkiem koniecznym do prowadzenia działalności wydawniczej, jednak wykaz ten nie powstał wyłącznie na cele ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek naukowych, ale również działalności naukowo-badawczej ludzi nauki. Racjonalnym działaniem jest publikowanie swojego materiału u wydawcy z listy ministerialnej, gdyż taka publikacja będzie korzystniejsza (pod względem możliwych do uzyskania punktów) niż u wydawcy spoza listy. W tym miejscu dochodzi do ukierunkowania badacza na konkretne wydawnictwo – czyli te, które znajduje się w ministerialnym wykazie.

 

Idźmy dalej.

 

W licznych pismach skierowanych do MNiSW podniesiono kwestie niedopatrzeń i braków dotyczących wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Do dnia dzisiejszego nie doczekaliśmy się reakcji MNiSW na takie zgłoszone problemy, jak:

 

 1. Określenie warunków ubiegania się o włączenie do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe nowo powstałych wydawnictw naukowych (ewentualnie wskazanie planowanego harmonogramu i zasad składania zgłoszeń w ww. zakresie) i tych wydawnictw naukowych, które ponownie chciałyby złożyć zgłoszenie.
 2. Uwzględnienie przez Komisję Ewaluacji Nauki w wykazie wydawnictw z dnia 17 grudnia 2019 r. kilku wydawnictw, które publicznie potwierdziły (przyznały się) do popełnienia tzw. plagiatu.
 3. Włączenie do wykazu szeregu wydawnictw, które nie opublikowały na swoich stronach internetowych wymaganych dokumentów w postaci polityki wydawniczej i zasad recenzowania prac naukowych (w tym zgodnych ze standardami COPE) – uwaga w pełni udokumentowana. Brak reakcji Komisji Ewaluacji Nauki na zgłoszenie.
 4. Skopiowanie treści ze strony internetowej Wydawnictwa Exante przez wybrane wydawnictwa, które ujęto finalnie w wykazie wydawnictw [1] – uwaga w pełni udokumentowana. Brak reakcji Komisji Ewaluacji Nauki na zgłoszenie.

 

Podsumowując, Komisja Ewaluacji Nauki wskazała na takie uchybienia w działalności wydawniczej Exante, które nie mają zupełnie odzwierciedlenia w rzeczywistości i są poniekąd zinterpretowane w sposób subiektywny – w taki, który ma potwierdzić stanowisko Komisji Ewaluacji Nauki. Właścicielka firmy ma wrażenie, że argumenty te skonstruowano ad hoc, nie weryfikując, czy inne wydawnictwa – które zakwalifikowano do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – są wolne od tych uchybień, i co ważniejsze, czy sami członkowie Komisji Ewaluacji Nauki przestrzegają zasad, których naruszenie nam zarzucono.

 

Wpis ten przygotowano w celu obrony przez niesłusznymi zarzutami Komisji Ewaluacji Nauki i ukazania ich w nieco szerszym kontekście. Poczynionych ustaleń jest znacznie więcej, jednak ich ujawnienie pozostawiamy na inne okoliczności.

 

Cytaty prezentujące stanowisko MNiSW zaczerpnięto z pisma z dnia 2 czerwca 2020 roku, syg. akt. DN.WEN.402.159.1.2020. Z pewnością, w kontekście zbliżającej się ewaluacji jakości działalności naukowej, wiele osób będzie zainteresowanych wyjaśnieniem kwestii wyłączenia prac pod redakcją z monografii naukowych  – w korespondencji z MNiSW sugerujemy powołać się na ww. sygnaturę akt.

 

 

Bibliografia

 

[1] Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

[2] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 392).

[3] https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/07/ewaluacja201807-prezentacja-ze-spotka-z-wadzami-uczelni.pdf (dostęp: 17.06.2020).

[4] https://ksiegarnia.difin.pl/procedura-recenzji (dostęp: 14.06.2020).

[5] https://www.eneteia.pl/o-nas/publikuj/ (dostęp: 17.06.2020).

[6] https://instytutliteratury.eu/procedura-recenzji/ (dostęp: 17.06.2020).

[7] https://www.pwe.com.pl/czasopisma/praca-i-zabezpieczenie-spoleczne/dla-autorow/procedura-recenzowania (dostęp: 17.06.2020).

[8] https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/about/editorialTeam (dostęp: 17.06.2020).

[9] https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/about (dostęp: 17.06.2020).

[10] http://www.atmia.put.poznan.pl/files/Statut_ATMiA_pl.pdf (dostęp: 19.06.2020).

[11] E. Kulczycki, Punktoza jako strategia gry parametrycznej w Polsce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2017, nr 1(49).

[12] Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

[13] Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe.

[14] Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe.

[15] K. Włodarczyk, Drapieżne wydawnictwa polują na autorów, „Społeczeństwo Informacyjne” 2017, 1(1), s. 3–5, http://informacja-naukowa.pl/czasopismo/zeszyt-1-wolumin-1-2017/drapiezne-wydawnictwa-poluja-na-autorow (dostęp: 19.06.2020).

[16] https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf (dostęp: 19.06.2020).

[17] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 85).

[18] http://we.umg.edu.pl/aktualnosci/2020/uzyskanie-stopnia-naukowego-doktora-habilitowanego-przez-dr-inz-andrzeja (dostęp: 19.06.2020).

[19] Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacji Nauki (dostęp: 19.06.2020).

[20] https://konferencjabezpieczenstwo.ujk.edu.pl/2019/01/30/i-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-euroatlantyckie-w-aspekcie-zagrozen-plynacych-z-polityki-federacji-rosyjskiej-zagrozenia-dla-bezpieczenstwa-europy-srodkowej-i-wschodniej-piotr/ (dostęp: 19.06.2020).

[21] https://www.civitas.edu.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/publikacje-naukowe (dostęp: 19.06.2020).

[24] https://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/80-pkt-za-monografie-wydane-w-wydawnictwie-naukowym-wsei/ (dostęp: 19.06.2020).

[25] http://www.pbf.pl/aktualnosci/WydawnictwoNaukoweFPB-w-wykazie-wydawnictwMNiSW.html (dostęp: 19.06.2020).

[26] https://www.umb.edu.pl/s,11247/pdf (dostęp: 19.06.2020).

[27] http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79435%2Cekspertka-drapiezne-wydawnictwa-nadal-maja-sie-dobrze.html (dostęp: 19.06.2020).

[28] A. Radziejowska, Nowe zasady oceny dorobku naukowego i ewaluacji jakości działalności naukowej, http://sipb.sggw.pl/Dokumenty/USTAWA%202.0_%20SLOTY.pdf (dostęp: 19.06.2020).

 

[Uwaga!] Wykaz wydawnictw monografii naukowych – propozycja zmian MNiSW, w tym kryteria oceny Wydawców [aktualizacja nr 1, 2, 3, 4, 5, 6]

Wykaz wydawców monografii naukowych, „Ustawa 2.0”, Konstytucja dla Nauki

Dnia 1 sierpnia 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Projekt z dnia 27 lipca 2018 r. Rozporządzenia MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Z uwagi na fakt, że Wydawnictwo Exante specjalizuje się w publikowaniu monografii naukowych, a nie wydawaniu czasopism, informacje we wpisie ograniczono do wydawnictw naukowych (w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sporządzania wykazów czasopism, odsyłamy do projektu rozporządzenia).

 

Podmiot sporządzający listę i kryteria oceny wydawców

Projekt Rozporządzenia to propozycja aktu wykonawczego do przepisu art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. „Ustawa 2.0” czy Konstytucja dla Nauki).

Za sporządzenie wykazu/listy wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe odpowiada minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego i nauki, bazując na liście wydawnictw sporządzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Wykaz będzie składał się z dwóch części: nazwy wydawnictwa i przypisanej punktacji. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia można przeczytać, że „monografia ma być warta tyle, ile wydawnictwo ją wydające”.

W projekcie rozporządzenia jest mowa o tym, że Komisja Ewaluacji Nauki, sporządzając listę (wydając ocenę ekspercką), bierze pod uwagę przede wszystkim spełnienie przez wydawcę etycznych i naukowych standardów wydawniczych, w tym:

a) zasady etyki publikacyjnej (odpowiedni poziom przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym), głównie respektowanie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej;

b) procedurę recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych bądź monografii pod redakcją.

Wydawnictwom spełniającym wyżej wskazane warunki przypisuje się 80 punktów (tyle uzyskują również wydawane przez nie publikacje).

Jeżeli Wydawca spełnia dodatkowo poniższe kryteria, przypisuje się mu 200 punktów (tyle punktów uzyskują również wydawane przez niego publikacje):

a) publikowane monografie naukowe stanowią istotny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej;

b) wydawca prowadzi globalną dystrybucję i publikuje recenzowane monografie naukowe w co najmniej 4 dziedzinach;

c) uznanie przez środowisko naukowe wydawnictwa za wiodące [brana jest pod uwagę pozycja zajmowana przez wydawcę w wykazach klasyfikujących wydawnictwa; w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazuje się m.in. na: SPI Scholarly Publishers Indicators, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, Publication Forum (Finland)];

d) stosowanie przez Wydawcę jednolitych standardów kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, nieuzależnionych od wniesienia opłaty za publikację monografii lub wysokości tej opłaty.

[Komentarz: Wątpliwość może budzić kryterium braku opłaty za publikację. W wielu przypadkach jest ono zasadne, trzeba jednak pamiętać, że model publikowania jest zróżnicowany. Jeżeli Wydawca nie czerpie zysków z dystrybucji publikacji, a udostępnia publikację nieodpłatnie w sieci (tzw. tryb wolnego dostępu), z reguły koszty procesu wydawniczego ponosi Autor publikacji (co nie jest równoznaczne z tym, że wydanie publikacji jest rezultatem wniesienia opłaty za wydanie, z reguły ta opłata wnoszona jest dopiero po recenzjach, a więc wydawca ponosi ryzyko w formie zaangażowania własnych środków celem opłacenia recenzji). W uzasadnieniu do projektu możemy jedynie wyczytać, że: „Stosowanie jednolitych standardów kwalifikowania monografii do publikacji, uniezależnione od opłat za publikacje, daje natomiast gwarancję, że wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i publikuje monografie na najwyższym poziomie naukowym (celowo nie wyda publikacji o niższym poziomie naukowym)”. Na brak opłaty za wydanie pobieranej od Autorów publikacji mogą sobie pozwolić największe Wydawnictwa, które raczej nie doświadczają problemów w sprzedaży wydawanych pozycji. Wartość publikacji naukowej zawsze powinna być na pierwszym miejscu, niekiedy jednak Autor musi podzielić z Wydawcą ryzyko wydania publikacji (tj. partycypować w kosztach wydania), która „może się nie sprzedać”].

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia podkreślono, że „Projekt rozporządzenia nie wpływa bezpośrednio na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”. Wydaje się jednak, że ten wpływ będzie wyraźnie odczuwalny w środowisku wydawniczym. Ograniczenia punktowe wpłyną w sposób bezpośredni na pozycję wydawcy na rynku, a więc i jego poziom konkurencyjności.

 

Wydawcy „spoza” listy wydawców monografii naukowych

Wydawcom monografii naukowych, nie figurującym na liście wydawnictw monografii naukowych, również będą przysługiwały punkty (ryczałtowe). Więcej na ten temat tu: https://exante.com.pl/2018/03/20/nowa-punktacja-publikacji-naukowych-propozycja-zmian-mnisw/

 

Uwagi końcowe

Na ogromne uznanie zasługuje dostrzeżenie potencjału monografii naukowych (zwiększenie ich wartości w dorobku naukowo-badawczym), szczególnie w naukach społecznych i humanistycznych. Wydawcy monografii naukowych otrzymają punkty odpowiadające ich „prestiżowi” (wraz ze wzrostem uznania w środowisku naukowym, zwiększa się liczba punktów). Spełnienie kryteriów pozwalających na zakwalifikowanie wydawcy do obecności na liście wydawców będzie weryfikowane – w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia operuje się pojęciem „sprawdzane” – przez Komisję Ewaluacji Nauki. Nie wiemy jednak, w jaki sposób Komisja Ewaluacji Nauki będzie „sprawdzać”, czy wydawnictwa kierują się wyżej wskazanymi zasadami. Wydaje się, że możliwości jest wiele: weryfikacja polityki wydawniczej, analiza dostępnych na rynku publikacji, spełnienie obowiązku rozliczenia się z egzemplarzy obowiązkowych, rzetelność recenzji …

 

Źródło informacji: Projekt z dnia 27 lipca 2018 r. Rozporządzenia MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Informacje aktualne na dzień 3 sierpnia 2018 r.

Aktualizacja informacji z dnia 12 października 2018 r.

Zgodnie z informacją MNiSW z 12 października 2018 r.:

Rozporządzenie dotyczące ewaluacji pojawi się na przełomie listopada i grudnia 2018 r.

Wykaz wydawców publikujących recenzowane monografie na początku 2019 r.

Nowy wykaz czasopism punktowanych w I–II kwartale 2019 r. (prace nad nowym wykazem mają zakończyć się w marcu 2019 r.)

Aktualizacja informacji z dnia 26 października 2018 r.

W dniu 26.10.2018 r. na stronie RCL upubliczniono stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania projektu oraz odniesienie się wnioskodawcy do zgłoszonych uwag : https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314506/katalog/12525472#12525472

Aktualizacja informacji z dnia 9 listopada 2018 r.

Doprecyzowanie informacji na temat nowego wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, czasopism naukowych, recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (w tym rozporządzenie w sprawie wykazów). Terminy sporządzenia wykazów podtrzymano: wykaz wydawców monografii naukowych pojawi się w I kwartale 2019 r., nowy wykaz czasopism do końca II kwartału 2019 r.

Aktualizacja informacji z dnia 18 stycznia 2019 r. – osobny wpis

Wykaz wydawców monografii naukowych – pierwszy wykaz 18.01.2019, drugi wykaz 17.12.2019 [aktualizacja nr 1, 2, 3]

Aktualizacja z 8.02.2019 r. 

8 lutego 2019 r. na stronie RCL MNiSW opublikowało stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania i konsultacji publicznych projektu tzw. rozporządzenia ewaluacyjnego (Projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenie MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej).  Projekt rozporządzenia uwzględnia m.in. informacje dotyczące punktacji wydawnictw spoza „list ministerialnych”.

Więcej TU. 

– – –

Aktualizacja z września 2019 r.

Wydawnictwa, których nie uwzględniono w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe mogły do 15 września 2019 roku po raz pierwszy ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej. Zgłoszenia w tej sprawie składano przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrywanie zgłoszeń uczyniono – zgodnie z zapowiedziami – Komisję Ewaluacji Nauki (KEN). Obecnie nie jest znany termin aktualizacji listy wydawnictw.

Aktualizacja z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wykaz wydawnictw MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 r. Informacja w sprawie drugiej wersji wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

[Uwaga!] Nowa punktacja publikacji naukowych – propozycja zmian MNiSW [aktualizacja nr 1, 2, 3, 4]

Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki, Projekt ustawy ­– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [aktualizacja informacji, stan na dzień 3.08.2018 r.]

 

Prezentujemy najważniejsze (planowane do wdrożenia przez MNiSW) zmiany w obszarze punktacji publikacji naukowych (w tym przede wszystkim wydawnictw zwartych – publikacje książkowe i ciągłych – publikacje w czasopismach) na podstawie Projektu z dnia 22 lutego 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia  MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, będącego jednym z aktów wykonawczych do Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Punktacja publikacji naukowych, ocena dorobku naukowo-badawczego autorów, ewaluacja jednostek naukowych

Projekt rozporządzenia MNiSW z 22 lutego 30 lipca 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej  zawiera najważniejsze proponowane zmiany w zakresie modyfikacji sposobu i logiki  punktowania publikacji naukowych.

Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej będzie oceniany na podstawie:

1. Artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w materiałach konferencyjnych, uwzględnionych w wykazie czasopism naukowych (tzw. „wykaz czasopism”).

2. Artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism.

[Komentarz: jest to dobra informacja dla osób, które obawiały się braku możliwości publikowania w czasopismach spoza „wykazu czasopism”. Artykuły opublikowane w takich czasopismach będą w dalszym ciągu wliczane do dorobku naukowo-badawczego i uwzględniane w trakcie oceny parametrycznej reprezentowanej jednostki naukowej].

3. Monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa ujęte w „wykazie wydawców” (do tej pory „wykaz wydawców” publikacji zwartych, np. monografii, nie funkcjonował), w tym redakcji naukowej takiej monografii i rozdziałów opublikowanych w tego rodzaju monografiach.

4. Monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa nieuwzględnione w „wykazie wydawców”, w tym: redakcji tego rodzaju monografii i rozdziałów opublikowanych w tego rodzaju monografiach.

[Komentarz: jest to dobra informacja dla osób, które obawiały się braku możliwości publikowania w monografiach  spoza „wykazu wydawców”. Autorstwo tego rodzaju monografii, redakcja naukowa oraz rozdział opublikowany w tego rodzaju monografiach  w dalszym ciągu będą wliczane do dorobku naukowo-badawczego i uwzględniane w trakcie oceny parametrycznej reprezentowanej jednostki naukowej, z pewnymi wyjątkami – o czym w dalszej części wpisu]. 

Najważniejsze zmiany w powyższym zakresie:

Stworzenie/aktualizacja wykazu punktowanych czasopism naukowych i wykazu punktowanych wydawców naukowych. Będzie istniała możliwość publikowania w tytułach spoza obu wykazów, ale liczba punktów przyznanych za publikację w tych tytułach będzie niższa. Mają zatem funkcjonować dwie podstawy punktowania: wykazy ustalone przez Ministra (czasopisma, wydawcy naukowi) oraz tytuły punktowane ryczałtowo (spoza wykazów).

 

Definicje artykułu naukowe i monografii naukowej

 

Projekt rozporządzenia MNiSW z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej wskazuje nowe („zaktualizowane”) definicje artykułu naukowego i monografii naukowej. Zgodnie z projektem: „Artykuł naukowym jest to recenzowany artykuł w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, opatrzony aparatem naukowym [w domyśle: przypisy, bibliografia, właściwa dla danej dyscypliny terminologia etc. – przyp. aut. red.]. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, recenzja, errata i nota redakcyjna”.

Projekt ww. rozporządzenia monografię naukową definiuje, jako „recenzowaną publikację książkową przedstawiającą określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzoną aparatem naukowym [w domyśle: przypisy, bibliografia, właściwa dla danej dyscypliny terminologia etc. – przyp. aut. red.]. Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony aparatem naukowym przekład: 1) na język polski dzieła istotnego dla nauki i kultury; 2) na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim”.

[Komentarz: w porównaniu z definicjami artykułu naukowego i monografii naukowej zawartymi w aktualnym rozporządzeniu proponowane definicje są mniej konkretne, nie wskazano m.in. minimalnej objętości artykułu naukowego, monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej; konieczności nadania numeru ISBN – z wyjątkiem monografii kierowanych do oceny eksperckiej, czy ISSN, przekazania egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom i in.]

Punktacja na podstawie wykazu czasopism i wydawców naukowych (listy MNiSW)

 

AUTORSTWO

Autorstwo artykułu naukowego

Autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym bądź materiale konferencyjnym zamieszczonym w wykazie czasopism: 20, 40,70, 100, 140 lub 200 punktów.

Autorstwo monografii naukowej

Autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo uwzględnione w wykazie wydawnictw: 80 punktów (poziom I), 200 lub 300 lub 250 punktów (poziom II; dyscypliny naukowe należące do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych bądź dziedziny nauk teologicznych). 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo uwzględnione w wykazie wydawnictw: 20 punktów (poziom I); 50 lub 75 punktów (poziom II; dyscypliny naukowe należące do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych bądź dziedziny nauk teologicznych). 

Redakcja naukowa monografii naukowej

Redakcja naukowa monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo uwzględnione w wykazie wydawnictw: 20 punktów (poziom I); 100 lub 150 punktów (poziom II; dyscypliny naukowe należące do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych bądź dziedziny nauk teologicznych).

 

PUBLIKACJE WIELOAUTORSKIE

Artykuły naukowe

Artykuły naukowe wieloautorskie w czasopiśmie naukowym  bądź w materiałach konferencyjnych uwzględnionym w wykazie czasopism

1. 100% liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba punktów przyznana za autorstwo artykułu w czasopiśmie z wykazu czasopism wynosi 140 bądź 200 punktów.

2. Iloczyn wartości pierwiastek z k/l i liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba punktów przyznana za autorstwo artykułu w czasopiśmie z wykazu czasopism wynosi 40, 70 lub 100 punktów – nie mniej niż 10% tej liczby (k – liczba autorów artykułu będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w tym podmiocie kształcenie w szkole doktorskie i upoważnili podmiot do wykazania artykułu naukowego jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej; l – ogólna liczba autorów artykułu).

3. Iloczyn wartości k/l  i liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba punktów przyznana za autorstwo artykułu w czasopiśmie z wykazu czasopism wynosi 20 punktów (k – liczba autorów artykułu będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w tym podmiocie kształcenie w szkole doktorskiej; l – ogólna liczba autorów artykułu).

 

Monografie naukowe

Współautorstwo monografii naukowej (co najmniej 2 autorów)

Współautorstwo monografii naukowej opublikowanej przez wydawnictwo, które w wykazie wydawców uzyskało 250 200 punktów za autorstwo: 100% punktów (czyli również 250 200 punktów).

Współautorstwo redakcji monografii naukowej

Redakcja monografii naukowej opublikowanej przez wydawnictwo, które w wykazie wydawców uzyskało 250 200 punktów:  125 100 punktów.

Współautorstwo rozdziału w monografii naukowej

Współautorstwo rozdziału w monografii naukowej opublikowanej przez wydawnictwo, które w wykazie wydawców uzyskało 250 200 punktów: 70 50 punktów.

 

Punktacja publikacji naukowych wydanych w czasopismach i monografiach spoza wykazu czasopism i wydawców naukowych

AUTORSTWO

Autorstwo artykułu naukowego

Autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism: 5 punktów.

Ważna uwaga: nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne!

W przypadku dyscyplin należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i nauk teologicznych, punktacja za: monografię naukową, redakcję monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej uwarunkowana jest uzyskaniem pozytywnego wyniku oceny eksperckiej (eksperci zostaną powołani przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki; ocenie podlega poziom merytoryczny monografii, redakcji naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych, jak i znaczenie danej publikacji dla rozwoju nauki). Osobą odpowiedzialną za zgłoszenie monografii do oceny eksperckiej jest kierownik ocenianego podmiotu (uczelnia). Zgłoszeniu podlega maksymalnie 5 monografii naukowych, które posiadają numer ISBN i opublikowano je w ostatecznej formie w pierwszym, drugim i trzecim roku okresu objętego ewaluacją lub w jakiejkolwiek formie w ostatnim roku okresu objętego ewaluacją.

W przypadku pozytywnej oceny eksperckiej za monografię naukową (autorstwo) wydaną przez wydawnictwo publikujące recenzowane monografie naukowe (ale nieuwzględnione w wykazie wydawców) przysługiwać będzie 80 punktów. Jeżeli monografia nie zostanie przez kierownika ocenianego podmiotu  zgłoszona do oceny, przysługiwać będzie 20 punktów

W przypadku pozytywnej oceny eksperckiej, za redakcję naukową monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo publikujące recenzowane monografie naukowe (ale nieuwzględnione w wykazie wydawców) przysługiwać będzie 20 punktów. Jeżeli monografia nie zostanie przez kierownika ocenianego podmiotu  zgłoszona do oceny, przysługiwać będzie 5 punktów.

W przypadku pozytywnej oceny eksperckiej za publikację rozdziału w  monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo publikujące recenzowane monografie naukowe (ale nieuwzględnione w wykazie wydawców) przysługiwać będzie 20 punktów. Jeżeli monografia nie zostanie przez kierownika ocenianego podmiotu  zgłoszona do oceny, przysługiwać będzie 5 punktów.

Autorstwo monografii naukowej

Autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw: 20 punktów (jeden autor) .

Autorstwo monografii naukowej stanowiącej rezultat projektu finansowanego przez NCN oraz w ramach NPRH i monografia naukowa, która uzyskała pozytywną ocenę ekspercką: 80 punktów (jeden autor).

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw: 5 punktów (jeden autor).

Autorstwo rozdziału w monografii  naukowej stanowiącej rezultat projektu finansowanego przez NCN oraz w ramach NPRH i monografia naukowa, która uzyskała pozytywną ocenę ekspercką: 20 punktów (jeden autor).

Redakcja monografii naukowej

Redakcja naukowa monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw: 5 punktów (jeden redaktor).

Redakcja rozdziału w monografii  naukowej stanowiącej rezultat projektu finansowanego przez NCN oraz w ramach NPRH i redakcja monografii  naukowej, która uzyskała pozytywną ocenę ekspercką: 20 punktów (jeden redaktor).

WSPÓŁAUTORSTWO

1. Współautorstwo: artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism; monografii naukowej, redakcji naukowej monografii naukowej  lub rozdziału w monografii naukowej (wydawca spoza wykazu wydawców)

Wzór obliczeń: iloczyn wartości k/l i liczby punktów przyznanych za autorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej, ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo (gdzie: k – liczba autorów artykułu naukowego, monografii naukowej lub rozdziałów w monografii naukowej, będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w tym podmiocie kształcenie w szkole doktorskie i upoważnili podmiot do wykazania monografii/rozdziału/artykułu, jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej; l – ogólna liczba autorów artykułu/monografii).

 

Uwagi końcowe

Zmiana sposobu punktowania publikacji jest wynikiem dążenia do poprawy jakości m.in. pisemnych prac naukowych i zwiększenia skali publikowania w wymiarze międzynarodowym. Podstawą punktowania publikacji naukowych mają być dwa wykazy: czasopism i nowy wykaz wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe. Będzie istniała również możliwość publikowania prac w wydawnictwach nieuwzględnionych w obu wykazach, jednak limit możliwych do uzyskania punktów będzie niższy. Najwyżej punktowane będą artykułu naukowe indeksowane w czasopismach oraz materiałach konferencyjnych funkcjonujących  w bazie Scopus. Z kolei, w przypadku monografii naukowych najwyższą liczbę punktów będzie można uzyskać, publikując u wydawców uwzględnionych na liście wydawnictw punktowanych – lista będzie składała się z dwóch rankingów. Ranking 1 (poziom nr 1) zostanie przygotowany we współpracy z Biblioteką Narodową. Znajdą się w nim uznane wydawnictwa krajowe (zasięg krajowy i zagraniczny). Ranking 2 (poziom 2) zostanie przygotowany na bazie istniejącego i używanego w wielu krajach międzynarodowego zestawienia najbardziej prestiżowych wydawców międzynarodowych.

 

Podkreślamy, że przedstawione wyżej informacje pochodzą z projektu rozporządzenia do tzw. Ustawy 2.0 (Ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym), która wejdzie w życie 1 października 2018 r. (z pewnymi wyjątkami wskazanymi w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Zaktualizowany wykaz punktowanych czasopism naukowych i wykaz wydawców naukowych mają pojawić się po wejściu w życie tzw. Ustawy 2.0. Warto dodać, że  Zarządzeniem MNiSW z dnia 12 stycznia 2018 r. powołano Zespół doradczy do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe.

 

Źródło informacji: Projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenie MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Informacje aktualne na dzień 20 marca, 3 sierpnia 2018 r.

Aktualizacja informacji z dnia 12 października 2018 r.

Zgodnie z informacją MNiSW z 12 października 2018 r.:

Rozporządzenie dotyczące ewaluacji pojawi się na przełomie listopada/grudnia 2018 r.

Wykaz wydawców publikujących recenzowane monografie na początku 2019 r. Aktualizacja informacji z dnia 18.01.2019 r. Pierwszy wykaz opublikowano, patrz wpis TU.

Nowy wykaz czasopism punktowanych w I–II kwartale 2019 r. (prace nad nowym wykazem mają zakończyć się w marcu 2019 r.)

Aktualizacja informacji z 8 lutego 2019 r.

8 lutego 2019 r. na stronie RCL MNiSW opublikowało stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania i konsultacji publicznych projektu tzw. rozporządzenia ewaluacyjnego (Projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenie MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej).

Więcej TU. 

Aktualizacja informacji z 1 marca 2019 r.


Wydano tzw. rozporządzenie ewaluacyjne
:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. poz. 392).

Aktualizacja z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wykaz wydawnictw MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 r. Informacja w sprawie drugiej wersji wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Kto publikuje w monografiach naukowych wydawnictwa Exante?

Zespoły Autorskie monografii naukowych

W naszych monografiach naukowych publikują przede wszystkim młodzi naukowcy, badacze rozpoczynający pracę naukową lub rozwijający swoją karierę naukową. Udział w monografii (publikacja rozdziału/monografii autorskiej) to znakomita okazja do sprawdzenia swojego warsztatu w publikowaniu naukowym innym niż dotychczas, czyli najczęściej w czasopismach naukowych.

Zespoły Autorskie tworzą:

 • studenci (w trakcie studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych),
 • doktoranci i młodzi doktorzy (często aspirujący do habilitacji),
 • doktorzy po habilitacji (często aspirujący do profesury),
 • praktycy.

Monografie naukowe Exante to rozwiązanie pozwalające na:

 • sprawdzenie się jako Autor w publikowaniu naukowym,
 • zdobycie doświadczenia i usprawnienie warsztatu pisarskiego (np. kontakt z redakcją, procedura recenzji naukowej, wprowadzenie korekty autorskiej),
 • wzbogacenie i zdywersyfikowanie dorobku naukowo-badawczego,
 • wykazania i potwierdzenia aktywności naukowej.

Marzysz o karierze naukowej? Publikuj „jak najwcześniej”

Osoby, które chciałyby kontynuować karierę naukową po studiach np. licencjackich, czy też przykładowo zwiększyć swoje szanse przyjęcia na studia doktoranckie (do szkoły doktorskiej), powinny publikować „na szeroko”, dużo i często. Szczególnie młodzi badacze obawiają się odrzucenia zgłoszonego do reakcji tekstu. Trzeba mieć świadomość, że o wydaniu publikacji decyduje recenzent i redaktor, a nie sam Wydawca. Negatywna recenzja również jest, a może przede wszystkim, głównym źródłem informacji na temat błędów, które autor popełnia w trakcie redakcji tekstu naukowego. Negatywna recenzja to informacja zwrotna, na co należy zwrócić uwagę i jakich błędów nie popełnić w trakcie redakcji kolejnego tekstu.

W naszej redakcji składane są m.in. artykuły opracowane przez studentów I stopnia (licencjat) prezentujące wysoki poziom naukowy. Dodać należy, że często są to teksty redagowane całkowicie samodzielnie, bez opieki naukowej i wsparcia merytorycznego doświadczonej i kompetentnej osoby ze środowiska naukowego. Równie często teksty te są lepsze od rozdziałów składanych przez osoby legitymujące się stopniem naukowym doktora! Potencjał w wielu młodych badaczach jest ogromny. Trzeba tylko stworzyć szansę upublicznienia wyników ich dociekań naukowych. Gorąco zachęcamy do sprawdzania i zweryfikowania swoich sił w publikowaniu naukowym. Nie tylko w naszym Wydawnictwie.

error: Content is protected !!