Korekta tekstu na przykładzie pracy doktorskiej z dziedziny nauk społecznych

redakcja i korekta case study

 

W niniejszym artykule omówiono zakres korekty tekstu pracy doktorskiej z obszaru nauk społecznych.

Parametry tekstu poddanego korekcie

 • Typ materiału podlegającego korekcie: rozprawa doktorska.
 • Korekcie poddano: stronę tytułową, streszczenie w języku polskim, spis treści, wstęp, rozdziały, przypisy, bibliografię, aneksy, elementy graficzne (tabele i wykresy).
 • Liczba zmian wprowadzonych w dokumencie: 5351.

Jaką pracę wykonał redaktor/korektor?

Zobacz galerię zawierającą zrzuty ekranu wybranych zmian. Opis ich zakresu znajduje się pod galerią.

korekta_tekstu_1
« z 20 »

Przykładowy zakres zmian:

 • Poprawiono warstwę leksykalną i gramatyczną tekstu poprzez przeredagowanie niejasnych (niezrozumiałych) zdań.
 • Zmieniono fragmenty tekstu napisane stylem swobodnym (nienaukowym) na styl naukowy.
 • Dodano brakujące akapity, by rozdzielić poszczególne wątki narracji.
 • Ujednolicono opis bibliograficzny przypisów, wprowadzając jeden standard edycyjny, oraz styl całej pracy. W wersji autorskiej styl wstępu znacznie odbiegał od stylu poszczególnych rozdziałów, co sugerowało brak samodzielności przy redagowaniu części zasadniczej tekstu lub nadmierne inspirowanie się literaturą.
 • Wprowadzono odmianę nazwisk cytowanych w pracy badaczy.
 • Poprawiono tytuły elementów graficznych, które w wersji autorskiej zapisano jako pytania (zaczerpnięte z ankiety) – wprowadzono formę oznajmującą zdań i równoważników zdań.
 • Wyeliminowano powtórzenia słów.
 • Poprawiono końcówki słów zgodnie z deklinacją oraz rodzajem gramatycznym (np. Kowalska i Nowak uznaje…, poprawnie: Kowalska i Nowak uznają…).
 • Skrócono przypisy zawierające kolejne powołania na cytowaną już wcześniej w pracy publikację.
 • Ujednolicono zapis wydawnictw (np. GWP, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne).
 • Dywizy w tekście głównym zamieniono na półpauzy (tam, gdzie było to niezbędne i wskazane).
 • Półpauzy w nazwiskach dwuczłonowych zamieniono na dywizy.
 • Wskazano fragmenty wymagające opisania przypisami (np. brak odnośników w postaci przypisów do cytowanych w pracy badań).
 • Poprawiono pisownię nazwisk badaczy cytowanych w pracy.
 • Wstawiono brakujące znaki interpunkcyjne, w tym poprawiono ich zapis (np. wielokropek to osobny znak interpunkcyjny, którego nie wstawia się poprzez 3-krotne naciśnięcie klawisza kropki).
 • Usunięto zbędne znaki interpunkcyjne.
 • Znaleziono błędy w zapisie terminów (np. hiperowrażliwość sensoryczna, poprawnie: hiperwrażliwość sensoryczna).
 • Wyeliminowano niezręczności językowe.
 • Usunięto tzw. literówki.
 • Skorygowano błędy w zapisie tytułów publikacji cytowanych w przypisach.
 • Wskazano zdania pozbawione sensu – do samodzielnego przeredagowania przez Autora.
 • Poprawiono terminologię stosowaną w pracy (np. nieprawidłowe położenie dziecka podczas porodu, poprawnie: nieprawidłowe ułożenie dziecka podczas porodu), w tym nacechowaną negatywnie, a nawet stygmatyzującą (np. w normalnym rozwoju dziecka, poprawnie: w typowym rozwoju dziecka).
 • Usunięto niepoprawny zapis przypisów dolnych w tekście w postaci nagromadzenia odsyłaczy w indeksie górnym w tekście głównym.
 • Usunięto przecinki po członach inicjalnych.
 • Zwrócono uwagę na nieprawidłową kategoryzację pojęć, która wynika z braku znajomości definicji poszczególnych terminów (jest to efekt pisania na wyczucie, bez zastanowienia i głębszej refleksji).
 • Oznaczono nieprawidłowe cytowanie (np. brak zgodności nazwiska cytowanego badacza w tekście głównym i w przypisie, zdublowane oznaczenie cytatu – kursywą i znacznikami cytatu).
 • Dodano brakujące spacje (np. przed i po znaku równości), usunięto wielokrotne spacje, które mają duży wpływ na układ tekstu w wierszu, a tym samym jego przejrzystość.
 • Zwrócono uwagę na brakujące elementy opisu bibliograficznego (np. rok wydania książki) czy zdublowane wydania w bibliografii.

Podsumowanie

Wyliczone wyżej zmiany odzwierciedlają jedynie wycinek zrealizowanej korekty tekstu. Jej zakres był o wiele szerszy. Żadna osoba ubiegająca się o stopień doktora nie powinna dopuścić, żeby jej pisemna praca naukowa zawierała błędy, a w szczególności fragmenty pozbawione sensu, stanowiące ciąg nielogicznie połączonych wyrazów. Recenzent czy czytelnicy oczekują od tego typu pracy naukowej zaawansowanego poziomu merytorycznego oraz językowego. Zastanawianie się nad logiką wypowiedzi w trakcie czytania jest niezwykle irytujące i może być przyczyną braku zainteresowania opracowaniem naukowym. Nawet jeżeli rozprawa prezentuje wysoki – wspomniany wyżej – poziom merytoryczny, ale jest niedopracowana w warstwie leksykalnej i gramatycznej, to obniża się jej wartość poznawcza. Na tym tle powstaje wiele innych problemów – przykładowo pojawia się pytanie, jak zacytować fragment rozprawy doktorskiej, który zawiera oczywiste błędy czy omyłki językowe.

Innymi częstymi błędami w rozprawach doktorskich, dostrzeganymi w trakcie korekty, są: obecność różnych stylów językowych (w tym obszarze zadaniem redaktora i korektora jest ujednolicenie wypowiedzi). W wymiarze praktycznym przejawia się to w tym, że np. poziom językowy wstępu znacznie odbiega od ujęcia językowego części teoretycznej (przygotowanej na podstawie kwerendy literatury), a rozdział metodologiczny (w części zawierającej opracowanie statystyczne wyników badań własnych) ewidentnie wskazuje na zredagowanie tych fragmentów pracy przez inną osobę – sugeruje to również nieporadna analiza parametrów statystycznych zestawionych w tabeli czy zaprezentowanych na wykresach. Co do zasady autor rozprawy doktorskiej powinien samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia statystyczne, przygotować tabele i wykresy (posiłkując się odpowiednim programem), i dokonać analizy uzyskanych wyników. Jeżeli jednak Autor nie ma pojęcia na temat np. użytych do analizy zebranych wyników testów statystycznych, to nie wykona poprawnie analizy. Wiedza ta jest konieczna – nie tylko do napisania pracy doktorskiej, ale również w trakcie publicznej obrony doktoratu. Każda osoba aspirująca do stopnia naukowego doktora powinna pamiętać, że członkowie komisji doktorskiej i pozostali uczestnicy obrony mają prawo zadać jej pytania… również dotyczące wyżej wskazanych kwestii.

Osobny problem, który coraz częściej pojawia się w korygowanych rozprawach, stanowi użycie bota ChatGPT do wygenerowania dłuższych lub krótszych fragmentów tekstu. Zagadnienie to zostanie szerzej omówione w innym wpisie.

Koszt wydania monografii naukowej

 

Publikacja monografii w wydawnictwie z wykazu ministerialnego

W Exante Wydawnictwo Naukowe możesz wydać całą monografię naukową lub rozdział w ramach monografii naukowej. Wydawcę uwzględniono w tzw. wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, więc za wydanie monografii naukowej w naszym Wydawnictwie autor uzyska 80 punktów MEiN, a za opublikowanie rozdziału w monografii naukowej wydanej przez Exante otrzyma 20 punktów MEiN.

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500 (poziom I – 80 punktów): 80 punktów za monografię autorską i 20 punktów za publikację rozdziału w monografii naukowej

[podstawa punktacji: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 661)].

 

Opłata wydawnicza – monografie naukowe

Jednostkę rozliczeniową stanowi strona znormalizowana (1800 znaków ze spacjami – zzs).

Monografia naukowa o objętości do 100 stron (do 180 tys. zzs): 2900 PLN.

Monografia naukowa o objętości do 200 stron (do 360 tys. zzs): 4900 PLN.

Monografia naukowa o objętości do 300 stron (do 540 tys. zzs): 6300 PLN.

 

Z czego wynika opłata wydawnicza? Cennik i składowe ceny za wydanie monografii naukowej

Cennik wydania monografii naukowej uwzględnia trzy przykłady monografii naukowych o zróżnicowanej objętości: do 100 stron, do 200 stron i do 300 stron. Na wysokość opłaty wydawniczej wpływają następujące czynności realizowane w ramach procesu wydawniczego:

 1. Wstępny przegląd (rozpatrzenie) propozycji wydawniczej.
 2. Badanie antyplagiatowe.
 3. Recenzja naukowa: jej przygotowanie powierzamy recenzentom w stopniu co najmniej doktora habilitowanego. Co do zasady w ramach procesu wydawniczego nie honorujemy recenzji naukowych dostarczonych przez autora książki. Wyjątek stanowią recenzje naukowe zlecone przez jednostkę naukową na cele przeprowadzenia postępowania awansowego (w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego). Po złożeniu w Wydawnictwie odpowiednich dokumentów (druki własne Wydawcy) taką recenzję można wykorzystać na cele wydania monografii naukowej.
 4. Opracowanie redakcyjne i korekta językowa: w ramach realizowanego procesu wydawniczego gwarantujemy co najmniej 3-krotną korektę językową z opcją szczegółowego sprawdzenia, które polega m.in. na weryfikacji poprawności opisu bibliograficznego czy zapisu nazw własnych. Korekta językowa ma miejsce zarówno przed składem, jak i po składzie. W praktyce każdy tekst odczytywany jest od 3 do 5 razy, co pozwala na dokładne wyeliminowanie usterek oraz sprawdzenie wyrobienia korekty np. autorskiej.
 5. Opracowanie graficzne i skład tekstu.
 6. Nadanie numeru ISBN (dla wersji papierowej i elektronicznej).
 7. Przygotowanie wersji elektronicznej monografii naukowej i plików produkcyjnych (druk).
 8. Obsługa wydawnicza (np. kontakt telefoniczny, e-mailowy, sporządzenie: umowy wydawniczej, umowy na recenzję naukową, oświadczeń, wybór recenzenta, nadanie numeru ISBN, odbiór i dostawa egzemplarzy autorskich).

Exante w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Miło nam poinformować, że Exante Wydawnictwo Naukowe zostało uwzględnione w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 roku (poziom I). Wydawnictwo otrzymało następujący Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500. Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/1feb29b3-5278-4366-86e9-f7dfa2b1b474

Szkolenie Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne

 

Najbliższe szkolenia stacjonarne

Szkolenie Korekta i redakcja tekstu naukowego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. Korekta i redakcja tekstu naukowego

 

Najbliższe szkolenia stacjonarne

Szkolenie Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.
Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce

 

Najbliższe szkolenia stacjonarne

Szkolenia online (webinary naukowe)

Aktualnie w ofercie dostępne są szkolenia stacjonarne.

Najbliższe szkolenia stacjonarne

Korekta książki, artykułu naukowego, doktoratu

Korekta książki, artykułu naukowego, pracy doktorskiej i habilitacyjnej, autoreferatów

W Naszej ofercie znajdziecie Państwo usługę korekty i redakcji tekstu naukowego i nienaukowego. Usługa korekty znacznie wykracza poza zakres standardowo rozumianej korekty językowej, ponieważ towarzyszy jej również korekta merytoryczna i redakcja. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące realizowanych korekt.

Z kim współpracujemy?

Współpracujemy z osobami prywatnymi, jednostkami naukowymi, wydawnictwami i innymi podmiotami, które są zainteresowane usługą korekty tekstu naukowego i nienaukowego.

Co poprawiamy  w ramach  korekty książki, artykułu naukowego lub pracy promocyjnej (habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej)?

Korekta uwzględnia:

 1. Sprawdzenie i poprawienie logicznej struktury utworu.
 2. Wskazanie błędów merytorycznych z uzasadnieniem (Autor wyszczególnione błędy poprawia samodzielnie).
 3. Poprawienie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych, składniowych, leksykalnych i stylistycznych.
 4. Dostosowanie tekstu do konkretnego standardu edycyjnego (wytycznych edycyjnych), ujednolicenie tekstu głównego, przypisów, elementów graficznych.

Realizujemy zatem korektę językową i merytoryczną. Rezultatem korekty merytorycznej jest np. zmiana lokalizacji, usunięcie lub dodanie fragmentów tekstu, wskazanie usterek merytorycznych (tj. nieaktualne dane, błędne źródło cytowania, nadużycie prawa cytatu). W tym przypadku korekta merytoryczna ma postać wstępnej recenzji. Jeżeli do korekty przekazano tekst przed uzyskaniem właściwej recenzji (np. pracę doktorską), Autor dysertacji doktorskiej ma szansę na poprawę błędów merytorycznych, których z różnych względów nie uchwycił on sam lub promotor. Jeżeli przekazano nam do korekty materiał po recenzjach  (np. monografię naukową), korekta językowa (w naszym przypadku uzupełniona o korektę merytoryczną) pozwala na uchwycenie usterek merytorycznych, których nie wskazał recenzent.

Korekta dotyczy:

a) Tekstu głównego i tekstów pobocznych, w tym:

kompozycji edytorskiej tekstu głównego publikacji (m.in. dominanta kompozycyjna tekstu, struktura kompozycyjna tekstu, hierarchia partii tekstu, tytuły wewnętrzne, śródtytuły, wyliczenia wypunktowane, wtrącenia nawiasowe, przykłady, odsyłacze);

cytatów i parafraz (m.in. wyodrębnienie cudzysłowowe/typograficzne cytatu, integracja w tekst cytatu, źródło i podstawa cytatu, parafrazy, tytuły dokumentów przytaczanych w tekście);

materiałów uzupełniających tekst główny (m.in. tabele, w zakresie: główka, boczek, rubryki, krój pisma, linie, dzielenie, przypisy , źródło; wykresy; inne elementy graficzne, słownik terminologiczny, aneksy);

przypisów (m.in. w zakresie umiejscowienia i układu edytorskiego przypisów, poprawności przywołania);

bibliografii (m.in. konsekwencja w zapisie elementów opisu bibliograficznego);

materiałów wprowadzających tekst główny i jego części (m.in. dedykacja, motto, przedmowa, podziękowania, życiorys);

materiałów informacyjno-pomocniczych (m.in. spis treści, wykazy).

b) Pisma, znaków pisanych, w tym:

znaków wewnątrzwyrazowych (m.in. dywiz, pauza, półpauza, ukośnik, spacja, punktory, separator, znak akapitu, wykropkowanie);

ideogramów, piktogramów, skrótów i symboli graficznych (m.in. paragraf, procent, stopień, minuta, sekunda, obelisk, asterysk, symbole walut);

rodzajów pisma i wyróżnień stosowanych w tekście.

c) Słownych, cyfrowych, symbolicznych elementów tekstu, w tym:

nazwy własne i pospolite,

liczby i numery,

jednostki miar i wielkości mierzalne,

symbole, oznaczenia, wzory i równania w tekstach specjalistycznych.

Czy gwarantujemy poufność?

Rozumiemy i popieramy potrzebę ochrony własności intelektualnej. Z tego względu na życzenie Autora wystawiamy oświadczenie, w których zobowiązujemy się nie udostępniać przesłanego do korekty materiału osobom postronnym.

Czy usługa korekty wykonywana jest w ramach zawartej umowy na korektę tekstu?

Tak. Na życzenie Autora podpisujemy umowę na korektę tekstu. Doprecyzowujemy w niej takie kwestie, jak: przedmiot umowy – objętość i termin przekazania dzieła do korekty, aspekty techniczne korekty – sposób oznaczenia wprowadzanych zmian, liczbę czytań i korekt, termin realizacji, wysokość wynagrodzenia.

Co się dzieje z tekstem po oddaniu go do korekty? Jaka jest rola Autora tekstu w trakcie korekty?

Standardowo na oferowaną przez nas usługę składają się dwie korekty (dwa czytania).

Po przyjęciu tekstu do korekty ma miejsce pierwsze czytanie. Po pierwszym czytaniu przekazujemy Autorowi  tekst po korekcie (w większości przypadków z uwagami na marginesie w postaci komentarzy i w przypisach uwzględniające konieczne do wprowadzenia zmiany, np. uzupełnienie tekstu, ponowne przeanalizowanie zbioru danych w wyniku niezgodności wnioskowania z prezentowanymi danymi, zmiana lokalizacji tekstu, niedokończone zdania/urwane myśli itp.) oraz plik z podglądem wszystkich wprowadzonych zmian (w tzw. trybie śledzenia zmian). Po wprowadzeniu przez Autora stosownych zmian w tekście realizujemy drugą korektę, której przebieg jest zgodny z tym wskazanym  przy pierwszej korekcie. Jeżeli tekst tego wymaga, realizujemy trzecią i czwartą korektę. Kolejne (uzupełniające) korekty (i rewizje) mają miejsce głównie w odniesieniu do  publikacji współautorskich, w przypadku których zachodzi potrzeba ujednolicenia stylu całej publikacji. Najbardziej absorbująca i czasochłonna jest pierwsza korekta. Każda z nich wymaga ścisłej współpracy Autora i Korektora.

Ile czasu trwa korekta językowa?

Czas realizacji ustalany jest indywidualnie i zależy od objętości tekstu. W ciągu jednego dnia Korektor powinien przeczytać i poprawić ok. 3,5 ark. wyd. (ok. 80 stron znormalizowanego maszynopisu). Termin realizacji drugiej i kolejnej korekty uzależniony jest od tempa wprowadzania przez Autora zmian sugerowanych przez Korektora w pierwszej korekcie. Z reguły w umowie na korektę tekstu zaznaczamy, że termin realizacji drugiej korekty wynosi 14–21 dni od dnia udostępnienia przez Autora tekstu z naniesionymi uwagami z pierwszej korekty.

Czy korekta uwzględnia wykrycie plagiatu w tekście?

Na prośbę Autora dzieło możemy przeskanować w systemie antyplagiatowym i udostępnić raport z systemu. Raport taki wykonujemy obligatoryjnie wyłącznie w przypadku publikacji, które wydajemy pod naszym imprintem (marką wydawniczą). Jednocześnie wieloletnia praktyka pozwala nam na wykrycie pewnych nieścisłości lub nadużyć już na etapie czytania tekstu (bez konieczności skanowania go systemem antyplagiatowym). Fragmenty te są w tekście wyraźnie oznaczane. Sugerujemy ich bliższą analizę lub  wyraźnie wskazujemy te fragmenty tekstu, które są plagiatem.

Jaki jest koszt korekty książki, artykułu naukowego, pracy habilitacyjnej lub doktorskiej?

 Pojedynczą korektę wykonujemy już od 8 zł/strona. Szczegółowy cennik udostępniono na stronie: https://exante.com.pl/korekta-redakcja-tekstow/

Zarezerwuj termin już dziś i skorzystaj z 20-procentowego rabatu.

Monografie naukowe i czasopisma naukowe w 2020 r.

Aktywność wydawnicza w 2020 r.

W przyszłym roku kalendarzowym kontynuujemy nabór tekstów  do następujących recenzowanych publikacji naukowych, monografii tomowych:

 • Problemy nauk prawnych,
 • Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty, Wyzwania

oraz czasopism naukowych

 • Problemy Nauk Prawnych w Teorii i Praktyce (ISSN druk: 2657-6384, ISSN wersja elektroniczna: 2657-7895),
 • Problemy Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Teoria i Praktyka (ISSN druk: 2657-6406, ISSN wersja elektroniczna: 2657-7402),
 • Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Teoria i Praktyka (ISSN druk: 2657-8654, ISSN wersja elektroniczna: 2657-8662).

Zmiana wartości punktacji publikacji

Przypominamy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. tzw. Ustawy 2.0  zmieniły się warunki rozliczenia punktowego publikacji, w tym: rozdziału w monografii, całej monografii, jak i artykułu w czasopiśmie. W przypadku publikacji rozdziału w monografii wydanej przez Wydawcę spoza listy wydawnictw monografii naukowych oraz publikacji artykułu naukowego w recenzowanym czasopiśmie naukowym spoza listy czasopism naukowych  przysługuje tzw. punktacja ryczałtowa – 5 punktów. W sytuacji wydania monografii autorskiej u Wydawcy spoza listy ministerialnej przysługuje 20 punktów.

Uzyskaną wartość punktową osiągnięcia naukowego w postaci rozdziału w monografii lub artykułu w czasopiśmie naukowym można uwzględnić np. przy składaniu dokumentów do szkoły doktorskiej, wniosku o stypendium, w postępowaniu grantowym. W kryteriach naboru wniosków należy sprawdzić, czy oceniane są również publikacje spoza list ministerialnych. Bardzo często podstawą zgłoszenia danej publikacji do oceny (np. w ramach naboru wniosków stypendialnych) jest wyłącznie recenzja naukowa (potwierdzona  przekazanym przez Wydawcę formularzem recenzji lub zaświadczeniem Wydawcy o recenzji pozytywnej), opatrzenie książki numerem ISBN a czasopisma naukowego numerem ISSN,  ogólnopolska skala wydania. W tych przypadkach miejsce wydania (rozumiane jako nazwa Wydawnictwa) jest nieistotne. Warto również pamiętać, że przelicznik punktowy może być zmodyfikowany przez akty wewnątrzuczelniane (np. regulaminem świadczeń stypendialnych).

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego

Zgodnie z aktualnymi przepisami artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach naukowych lub całe monografie naukowe opublikowane u Wydawcy spoza list ministerialnych (czasopism naukowych i monografii naukowych) nie są uwzględniane na cele wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego (uprzednio przewody doktorskie i habilitacyjne).

Podsumowanie roku wydawniczego 2018

Rok wydawniczy 2018

Statystyka publikacji książek

Pragniemy przedstawić krótkie podsumowanie roku wydawniczego. W 2018 r. Exante wydało w sumie 30 publikacji naukowych – podobnie jak w roku poprzednim (z czego 27 pozycji stanowią monografie naukowe). Wydano 11 monografii naukowych autorskich lub współautorskich oraz 16 monografii wieloautorskich z obszarów: nauki medyczne/o zdrowiu, nauki ekonomiczne, nauki społeczne i humanistyczne, nauki prawne, nauki inżynieryjno-techniczne. Tytuły  opublikowano jako książki lub odrębne tomy (w wersji elektronicznej i papierowej). Wszystkie udostępniono w formie elektronicznej, w Internecie (strony internetowe Wydawnictwa Exante; wybrane portale komunikacji naukowej, repozytoria cyfrowe, którym udzielono sublicencji).

Egzemplarze obowiązkowe każdej publikacji wydanej (wersja elektroniczna i drukowana) przekazano uprawnionym bibliotekom, zgodnie z  art. 3 ustawy z  dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529). Są one dostępne w wersji książkowej lub elektronicznej w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni bądź innych uznanych organizacji naukowych.

Podziękowania

Dziękujemy za owocną współpracę wszystkim Recenzentom, Autorom, Współautorom, Redaktorom i  Administratorom repozytoriów cyfrowych oraz portali komunikacji naukowej oraz Właścicielom i Pracownikom drukarni, z którymi na co dzień współpracujemy, za terminowość i profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań i zleceń.

Dorobek wydawniczy Exante za rok 2018

Monografie naukowe wieloautorskie 2018

OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH/O ZDROWIU

K. Pujer (red.),  Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 4, Exante, Wrocław 2018.
K.
Pujer (red.),  Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 5, Exante, Wrocław 2018.
K.
Pujer (red.),  Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 6, Exante, Wrocław 2018.

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

K. Pujer (red.),  Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 2, Exante, Wrocław 2018.
K.
Pujer (red.),  Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 3, Exante, Wrocław 2018.
K.
Pujer (red.),  Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 4, Exante, Wrocław 2018.
K.
Pujer (red.),  Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 5, Exante, Wrocław 2018.
K.
Pujer (red.),  Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 6, Exante, Wrocław 2018.
K.
Pujer (red.),  Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 7, Exante, Wrocław 2018.
K.
Pujer (red.),  Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 8, Exante, Wrocław 2018.
M.
Kordaczuk-Wąs (red.), M. Wiktorowicz-Sosnowska (red.), Rodzina zastępcza. Pomiędzy prawem, teorią i praktyką, Exante, Wrocław 2018.

OBSZAR NAUK PRAWNYCH

K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 5, Exante, Wrocław 2018.
K.
Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 6, Exante, Wrocław 2018.
K.
Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 7, Exante, Wrocław 2018.
K.
Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 8, Exante, Wrocław 2018.
K.
Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 9, Exante, Wrocław 2018.

Monografie naukowe współautorskie  2018

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH/HUMANISTYCZNYCH

D. Becker-Pestka, M. Dubis, S. Różyńska, Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna w przestrzeni życiowej młodych dorastających, Exante, Wrocław 2018.

OBSZAR NAUK EKONOMICZNYCH

E. Frankowska, A. Kułakowska, K. Pujer, Wielowymiarowość zarządzania wiedzą we współczesnym obrocie gospodarczym, Exante, Wrocław 2018.
W. Danielak, M. Kapusta, Marta Kraszewska, Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia przypadków, Exante, Wrocław 2018.

A. Borek, H. Rutkiewicz, Wybrane aspekty bezpieczeństwa surowcowego państwa, Exante, Wrocław 2018.
M. Kapusta, M. Kraszewska, W. Kraszewski, Strategiczne zasoby źródłem kształtowania sukcesu organizacji, Exante, Wrocław 2018.

Monografie/publikacje naukowe autorskie 2018

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH/HUMANISTYCZNYCH

B. Dyczek, Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim, Exante, Wrocław 2018.
W. Wojtanowska, Język kluczem do kultury. Anna Wierzbicka i naturalny metajęzyk semantyczny, Exante, Wrocław 2018.
T. Smolarski, Społeczne uwarunkowania rekreacji rowerowej młodzieży licealnej, Exante, Wrocław 2018.
M. Badora, Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w środowisku wiejskim, Exante, Wrocław 2018.

OBSZAR NAUK EKONOMICZNYCH

B. Szczepaniak, Europejskie kraje neutralne na arenie międzynarodowej, Exante, Wrocław 2018.
U. Wolska, Funkcje gospodarcze podatków lokalnych, Exante, Wrocław 2018.
E. Markowska, Znaczenie podatków i opłat lokalnych w budżetach gmin i miast na prawach powiatu, Exante, Wrocław 2018.

OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH/O ZDROWIU

Z. Sycz, Optymalizacja terapii takrolimusem u chorych po przeszczepie nerki, Exante, Wrocław 2018.

OBSZAR NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

S. Guzewski, Program edukacyjny do nauki znajdowania elementów rachunku różniczkowego – pochodne funkcji, Exante, Wrocław 2018.

error: Treść jest chroniona.