Monografie naukowe – plan wydawniczy

 

TYTUŁ TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU OPŁATA PLANOWANY TERMIN WYDANIA STATUS PUNKTACJA
Książka: Problemy nauk prawnych (tom 16) – standard edycyjny nr 1 31.12.2020 r.
(teksty złożone po terminie będą rozpatrywane w ramach kolejnego tomu)
295 PLN Do 30.06.2021 Trwa nabór
Ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą

Książka: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 12) –
standard edycyjny nr 2

31.12..2020 r.
(teksty złożone po terminie będą rozpatrywane w ramach kolejnego tomu)
295 PLN Do 30.06.2021  Trwa nabór
Ryczałt, patrz adnotacja 1 pod tabelą
Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 17) – standard edycyjny nr 1
31.12.2020 r.(teksty złożone po terminie będą rozpatrywane w ramach kolejnego tomu)
295 PLN Do 30.06.2021 Trwa nabór
Ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą
Książka: Nowoczesne technologie. Społeczno-kulturowe implikacje w codziennym życiu – standard edycyjny nr 1. Obszary tematyczne: gospodarka i rynek, zdrowie, nauka i sztuka, polityka, rodzina, praca, religia 31.12.2020 r.
(teksty złożone po terminie nie będą rozpatrywane)
295 PLN Do 30.06.2021 Trwa nabór
Ryczałt
Książka: Zasłużeni, zapomniani. Sylwetki Wybitnych, o których pamięć przygasła – standard edycyjny nr 1. Obszary tematyczne: gospodarka (rynek)/biznes, polityka i władza, wojskowość, nauka i sztuka, zdrowie, literatura, religia 31.12.2020 r.(teksty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) 295 PLN Do 30.06.2021 Trwa nabór
Ryczałt
Książka: Przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze w Polsce, Europie i na świecie po II wojnie światowej – standard edycyjny nr 1 31.12.2020 r.
(teksty złożone po terminie nie będą rozpatrywane)
295 PLN Do 30.06.2021 Trwa nabór Ryczałt

 

Ad. 1. Tytuł „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu” (książka/monografia) – 5 punktów/rozdział.

Ad 2. Tytuły „Problemy nauk prawnych” (książka/monografia) oraz „Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania” (książka/monografia). 5 punktów/rozdział (20 punktów/rozdział w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej – więcej na ten temat w niżej wskazanym rozporządzeniu).

Podstawa punktacji:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. poz. 392).

 

NAJNOWSZE MONOGRAFIE NAUKOWE: Monografie wydane

Nie przyjmujemy abstraktów. 
Cały tekst należy przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego u dołu strony oraz dodatkowo na adres: konferencje@exante.com.pl.

Wymagana objętość artykułu: od 20 do 25 tys. znaków typograficznych ze spacjami (w tym elementy graficzne). Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji).

UWAGA: na objętość tekstu składają się wszystkie znaki (tekst zasadniczy, uzupełniający; przypisy, streszczenie, dane o Autorze).

Obowiązuje od 1.03.2020 r.:

Opłata wydawnicza wynosi 295 zł (dla tekstów o objętości 20–25 tys. znaków ze spacjami). Autor wnosi opłatę z chwilą rejestracji tekstu, na poczet pokrycia kosztów rozpatrzenia i zewnętrznej recenzji naukowej złożonego opracowania. W sytuacji nieprzyjęcia tekstu do wydania (druku), uzyskania negatywnej recenzji naukowej, wykrycia w opracowaniu plagiatu bądź wycofania tekstu przez Autora opłata nie podlega zwrotowi. Autor otrzymuje monografię w wersji elektronicznej. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.

W przypadku tekstów o objętości przekraczającej 25 tys. znaków ze spacjami opłatę wydawniczą należy obliczyć przy wykorzystaniu wzoru: liczba znaków ze spacjami (z uwzględnieniem przypisów dolnych) × 295 : 25000. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych (zgodnie z zasadą ogólną). Opłata za ewentualny egzemplarz autorski (w wysokości 30 zł) zostanie wniesiona po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

Dane do wniesienia opłaty wydawniczej udostępniono w wiadomości potwierdzającej rejestrację zgłoszenia, którą Autor otrzyma po przesłaniu zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego u dołu strony. W sytuacji braku potwierdzenia należy sprawdzić skrzynkę odbiorczą „śmieci”, „spam” lub skontaktować się z Wydawcą.

 

Etapy procesu wydawniczego (obowiązują od dnia 1.03.2020 r.):

  1. Rejestracja tekstu za pośrednictwem formularza i wniesienie opłaty wydawniczej.
  2. Skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej. Materiał przekazujemy do recenzji w terminie 7 dni od dnia zamknięcia naboru tekstów do danego tomu – termin ten uwzględniono w tabeli z planem wydawniczym. Czas oczekiwania na wyniki recenzji naukowej wynosi od 14 do 30 dni. Autor otrzymuje wyniki zewnętrznej recenzji naukowej i uwagi redaktora do tekstu. Ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE (patrz Polityka wydawnicza).
  3. W sytuacji pozytywnej recenzji naukowej zgłoszonego tekstu oraz  po wprowadzeniu przez Autora korekt autorskich wskazanych przez redaktora ma miejsce przyjęcie tekstu do wydania (druku) i podpisanie umowy wydawniczej.
  4. Prace wydawnicze.
  5. Wydanie publikacji.

Nie wystawiamy zaświadczeń potwierdzających przyjęcie tekstu do druku lub wydanie tekstu. „Dowód” wydania stanowi publikacji przekazana Autorowi w wersji elektronicznej i/lub wydrukowanej.

 

RECENZJA ROZDZIAŁU – 2 etapy:

  1. Wydawnicza (wewnętrzna): wstępna ocena wartości naukowej tekstu.
  2. Zewnętrzna: doktorska lub profesorska (3 rezultaty recenzji:  przyjęcie tekstu bez poprawek, konieczność wprowadzenia korekt, odrzucenie tekstu).

Artykuł należy sformatować zgodnie z sugestiami wskazanymi w wytycznych edycyjnych. Przed złożeniem tekstu obowiązkiem Autora jest zapoznanie się z Polityką wydawniczą Exante.

WYTYCZNE EDYCYJNE 1

WYTYCZNE EDYCYJNE NR 2

 

ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU

(Artykuł należy również dostarczyć bezpośrednio na adres e-mail: konferencje@exante.com.pl)

error: Content is protected !!