Monografie wieloautorskie

 

Zgłoś rozdział do monografii naukowej (20 pkt MEiN)  

Monografie autorskie

 

I. Koszt wydania monografii naukowej – cennik poglądowy

 

Opłata wydawnicza – monografie naukowe

Jednostkę rozliczeniową stanowi strona znormalizowana (1800 znaków ze spacjami – zzs).

Monografia naukowa o objętości do 100 stron (do 180 tys. zzs, tj. 4,5 ark. wyd.): 2900 PLN.

Monografia naukowa o objętości do 200 stron (do 360 tys. zzs, tj. 9 ark. wyd.): 4900 PLN.

Monografia naukowa o objętości do 300 stron (do 540 tys. zzs, tj. 13,5 ark. wyd.): 6300 PLN.

 

Cena uwzględnia:

 • Redakcję i co najmniej 3-krotną rozszerzoną (szczegółową) korektę językową (opcja szczegółowego sprawdzenia tekstu sprowadza się do zweryfikowania m.in. poprawności i konsekwencji zapisu przypisów, opisu bibliograficznego, nazw własnych). W cenie uwzględniono korektę przed składem i po składzie.
 • Recenzję naukową przygotowaną przez osobę w stopniu co najmniej doktora habilitowanego.
 • Skład książki (w tym projekt okładki).
 • Analizę antyplagiatową.
 • Wydanie elektroniczne (PDF) i papierowe.

Powyższe informacje mają charakter poglądowy i dotyczą publikacji przygotowanych w języku polskim.

 

II. Złożenie propozycji wydawniczej (monografii autorskiej) w Wydawnictwie

 1. Propozycję wydawniczą (kompletny tekst książki zapisany w formacie .doc lub PDF) należy przesłać na adres e-mail: wydawnictwo@exante.com.pl. Wydawcę interesuje jedynie tekst propozycji wydawniczej, i to ona podlega ocenie. W treści e-maila nie należy opisywać swoich dotychczasowych osiągnięć naukowo-badawczych, ponieważ wiedza w tym zakresie nie jest Wydawcy niezbędna.
 2. Tekst monografii naukowej prosimy złożyć w dokumencie Microsoft Word. Nie odczytujemy dzieł niekompletnych, a w konsekwencji nie oceniamy i nie wyceniamy fragmentów monografii naukowych. Dzieło musi stanowić spójną tematycznie, dopracowaną, twórczą i oryginalną całość, a w szczególności powinno zawierać: wstęp (ewentualnie przedmowę) z informacją na temat osoby autora tej części monografii, spis treści, część główną (korpus monografii), zakończenie (podsumowanie), przypisy, zestawienie bibliograficzne, inne elementy typowe dla prac z danego obszaru nauki. W tekście należy wyraźnie oznaczyć autorstwo poszczególnych części monografii naukowej.
 3. Jeżeli utwór zostanie przyjęty do planu wydawniczego, Wydawnictwo będzie wymagało przesłania wszystkich elementów graficznych (fotografie, wykresy, mapy, ryciny itp.) w osobnych plikach. Redaktor, korektor i składacz muszą mieć możliwość edycji elementów graficznych zawartych w utworze naukowym.
 4. Tekst monografii naukowej i elementy uzupełniające (poboczne) należy sformatować konsekwentnie i zgodnie z zasadami edycji tekstów typowymi dla reprezentowanej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej.
 5. Wraz z propozycją wydawniczą składający zapytanie w Wydawnictwie powinien doprecyzować inne istotne informacje dotyczące wydania monografii naukowej, np. oczekiwany termin wydania publikacji, warunki techniczne wydania, źródło finansowania.
 6. Po zapoznaniu się z propozycją wydawniczą Wydawnictwo potwierdzi możliwość rozpoczęcia prac wydawniczych związanych z wydaniem zgłoszonej monografii naukowej (i prześle ofertę wydawniczą) lub poinformuje o braku zainteresowania wydaniem danego dzieła. Dla Wydawnictwa szczególnie ważna na etapie procesu wydawniczego jest opinia recenzenta wystawiona w formie recenzji naukowej. Po wstępnym przyjęciu monografii naukowej do planu wydawniczego kierujemy tekst dzieła do zaopiniowania przez recenzenta. Nie akceptujemy recenzji naukowych zleconych przez Autora monografii naukowej. Za zlecenie wykonania bezstronnej recenzji naukowej propozycji wydawniczej odpowiada Wydawnictwo. Jeżeli Autor na etapie składania propozycji wydawniczej w Wydawnictwie uwzględni również plik recenzji naukowej, dokument ten będzie rozpatrywany jedynie w kategorii rekomendacji wydawniczej lub recenzji uzupełniającej, nie głównej recenzji naukowej. Wyjątek stanowią recenzje naukowe zlecone przez jednostkę naukową na cele przeprowadzenia postępowania awansowego (w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego). Po wypełnieniu odpowiednich dokumentów (druki własne Wydawcy) taką recenzję można wykorzystać na cele wydania monografii naukowej.
 7. Czynności składające się na proces wydawniczy to praca nie tylko po stronie Wydawnictwa, ale również Autora dzieła naukowego. Każdy Autor powinien mieć na uwadze, że w sytuacji przyjęcia monografii naukowej do wydania będzie zobowiązany do współpracy z Wydawnictwem m.in. w zakresie wprowadzenia korekt autorskich, akceptacji uwag merytorycznych, technicznych, ewentualnych uwag recenzenta, zaaprobowania materiału: po korektach językowych, składzie, opracowaniu graficznym książki i innych. Więcej informacji na temat etapów procesu wydawniczego uwzględniono w Polityce wydawniczej (w części „Zasady etyki publikacyjnej”).
  Na proces wydawniczy składa się szereg działań i czynności, w które są zaangażowane różne osoby (jak i podmioty): z Wydawnictwa (np. redaktor, korektor), spoza Wydawnictwa (np. recenzent naukowy, składacz, drukarnia), wreszcie sama osoba zgłaszająca tekst monografii naukowej do wydania, czyli Autor. Ta wielostronna współpraca wpływa na czas potrzebny na wydanie utworu naukowego, który należy liczyć w miesiącach, a nie tygodniach. Termin wydania monografii naukowej wskazujemy w wiążącej Strony umowie wydawniczej.
 8. Każda monografia naukowa wydana przez Exante Wydawnictwo Naukowe przechodzi przez wszystkie etapy ścieżki wydawniczej realizowanej przez Wydawnictwo, a opisanej w Polityce wydawniczej. Oznacza to, że nie przyjmujemy do wydania monografii naukowych już złożonych: zrecenzowanych, po korekcie i składzie, z pełnym opracowaniem graficznym, ponieważ te czynności zrealizowano poza Exante Wydawnictwo Naukowe i Wydawca nie bierze za nie odpowiedzialności: nie miał na nie wpływu oraz nie zawarł stosownych umów z osobami zaangażowanymi w powstanie dzieła.

 

Kilka słów o standardzie wydawniczym

Osoby zainteresowane współpracą z Wydawnictwem w zakresie wydania monografii naukowej w pierwszej kolejności powinny zapoznać się z Polityką wydawniczą, uwzględniającą kluczowe informacje na temat przyjętego przez nas standardu wydawniczego. Dokładamy wszelkich starań, aby wydawane przez Exante Wydawnictwo Naukowe dzieła naukowe były wizytówką sylwetki naukowej każdego Autora powierzającego nam do wydania swój utwór. Podejmujemy współpracę zarówno z początkującymi badaczami, dopiero kształtującymi swój warsztat pisania stylem naukowym, jak i z osobami posiadającymi znaczny dorobek naukowo-badawczy. Wszystkim Autorom zapewniamy kompleksową opiekę wydawniczą na każdym etapie procesu wydawniczego: od złożenia propozycji wydawniczej, przez redakcję, recenzję naukową, korekty (językowe, merytoryczne, statystyczne), skład, opracowanie graficzne, aż po dystrybucję publikacji naukowej.

Exante Wydawnictwo Naukowe nadano Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 80500 i znajduje się na poziomie I wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonego załącznikiem do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oznacza to, że za wydanie monografii naukowej w Exante Wydawnictwo Naukowe Autorowi przysługuje 80 punktów.

error: Treść jest chroniona.