Nabór artykułów: monografie naukowe wieloautorskie

TYTUŁ TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU OBSZAR/
DZIEDZINA
OPŁATA PLANOWANY TERMIN WYDANIA STATUS PUNKTACJA
Książka: Problemy nauk prawnych (tom 15) – standard edycyjny nr 1 31.12.2019 r.
NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego) 295 PLN luty/marzec 2020 nabór zamknięty
ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą

Książka: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 11)
standard edycyjny nr 2

29.02.2020 r.
nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu 295 PLN maj/czerwiec 2020 trwa nabór ryczałt, patrz adnotacja 1 pod tabelą
Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 15) 29.02.2020 r.
NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce 295 PLN maj/czerwiec 2020 trwa nabór ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą
Książka: Problemy nauk prawnych (tom 16) – standard edycyjny nr 1 29.02.2020 r.
NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego) 295 PLN maj/czerwiec
2020
trwa nabór
ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą

Ad. 1. Tytuł „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu” (książka/monografia) – 5 punktów/rozdział 

Ad 2. Tytuły „Problemy nauk prawnych” (książka/monografia) oraz „Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania” (książka/monografia)
5 punktów/rozdział (20 punktów/rozdział w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej – więcej na ten temat w niżej wskazanym rozporządzeniu) 

Podstawa punktacji:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392).

 

NAJNOWSZE MONOGRAFIE NAUKOWE: Monografie wydane

Nie przyjmujemy abstraktów. 
Przygotowany artykuł należny przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego u dołu strony oraz dodatkowo na adres: konferencje@exante.com.pl.

Wymagana objętość artykułu: min. 20, maks. 25 tys. znaków typograficznych ze spacjami (w tym elementy graficzne). Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji).

UWAGA: na objętość tekstu składają się wszystkie znaki (tekst zasadniczy, uzupełniający; przypisy, streszczenie, dane o Autorze).

Opłata wydawnicza: 295 zł – od artykułu. Wnoszona po recenzjach, jeżeli będą pozytywne. Wysokość opłaty: 295 zł (dla tekstów o objętości 25 000 znaków ze spacjami, tj. 0,63 ark. wyd.). Opłata za publikację tekstów o objętości powyżej 0,63 ark. wyd. kalkulowana jest wg proporcji. Autorzy otrzymują monografię w wersji elektronicznej. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.

 

Etapy procesu wydawniczego:

  1. Rejestracja tekstu za pośrednictwem formularza.
  2. Podpisanie umowy wydawniczej i skierowanie przez Wydawcę tekstu do recenzji (ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE, patrz Polityka wydawnicza). Tekst kierujemy do recenzji po otrzymaniu umowy wydawniczej w oryginale. W umowie Autor udziela Wydawcy m.in. licencji na rozpowszechnianie tekstu.
  3. W sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji tekstu, wniesienie opłaty wydawniczej przez Autora.

W cenie: recenzje, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, wprowadzenie publikacji do repozytoriów cyfrowych, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

 

Zaświadczenie (imienne, potwierdzające przyjęcie artykułu do druku/opublikowanie artykułu) – opłaty:

  1. skan zaświadczenia: 10 zł,
  2. oryginał zaświadczenia (wydruk), w tym nadanie listem poleconym: 20 zł.

Wymagane podanie nazwy i adresu instytucji, która wymaga przedłożenia zaświadczenia.

Zaświadczenie wystawiane na druku własnym Wydawcy po formalnym przyjęciu/opublikowaniu artykułu.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

  1. doktorantów i studentów,
  2. pracowników naukowych,
  3. osoby zawodowo związane z tematem monografii.

RECENZJA ROZDZIAŁU – 2 etapy:

  1. Wydawnicza (wewnętrzna): wstępna ocena wartości naukowej tekstu.
  2. Zewnętrzna: doktorska lub profesorska (3 rezultaty recenzji: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek, 2. prośba o naniesienie korekt, 3. odrzucenie artykułu).

Artykuł należy sformatować zgodnie z sugestiami wskazanymi w wytycznych edycyjnych. Przed złożeniem tekstu obowiązkiem Autora jest zapoznanie się z Polityką wydawniczą Exante.

WYTYCZNE EDYCYJNE 1

WYTYCZNE EDYCYJNE NR 2

 

ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU

(artykuł należy również dostarczyć bezpośrednio na adres mailowy: konferencje@exante.com.pl)

error: Content is protected !!