Nabór artykułów: monografie naukowe wieloautorskie

TYTUŁ TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU OPŁATA PLANOWANY TERMIN WYDANIA STATUS PUNKTACJA

Książka: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 11) –
standard edycyjny nr 2

2.06.2020 r.
295 PLN Do 31 VIII 2020  Nabór zamknięty
Ryczałt, patrz adnotacja 1 pod tabelą
Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 15) – standard edycyjny nr 1
2.06.2020 r.
295 PLN Do 31 VIII 2020 Nabór zamknięty
Ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą
Książka: Problemy nauk prawnych (tom 16) – standard edycyjny nr 1 2.06.2020 r.
295 PLN Do 31 VIII 2020 Nabór zamknięty
Ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą
Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 16) – standard edycyjny nr 1
15.07.2020 r.
(teksty złożone po terminie będą rozpatrywane w ramach kolejnego tomu)
295 PLN Do 30 IX 2020 Trwa nabór
Ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą
Książka: Problemy nauk prawnych (tom 17) – standard edycyjny nr 1 15.07.2020 r.
(teksty złożone po terminie będą rozpatrywane w ramach kolejnego tomu)
295 PLN Do 30 IX 2020 Trwa nabór
Ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą

Książka: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 12) –
standard edycyjny nr 2

15.07.2020 r.
(teksty złożone po terminie będą rozpatrywane w ramach kolejnego tomu)
295 PLN Do 30 IX 2020  Trwa nabór
Ryczałt, patrz adnotacja 1 pod tabelą

Ad. 1. Tytuł „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu” (książka/monografia) – 5 punktów/rozdział.

Ad 2. Tytuły „Problemy nauk prawnych” (książka/monografia) oraz „Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania” (książka/monografia).
5 punktów/rozdział (20 punktów/rozdział w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej – więcej na ten temat w niżej wskazanym rozporządzeniu).

Podstawa punktacji:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392).

 

NAJNOWSZE MONOGRAFIE NAUKOWE: Monografie wydane

Nie przyjmujemy abstraktów. 
Przygotowany artykuł należny przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego u dołu strony oraz dodatkowo na adres: konferencje@exante.com.pl.

Wymagana objętość artykułu: od 20 do 25 tys. znaków typograficznych ze spacjami (w tym elementy graficzne). Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji).

UWAGA: na objętość tekstu składają się wszystkie znaki (tekst zasadniczy, uzupełniający; przypisy, streszczenie, dane o Autorze).

Obowiązuje od 1.03.2020 r.:

Opłata wydawnicza wynosi 295 zł (dla tekstów o objętości 20–25 tys. znaków ze spacjami). Autor wnosi opłatę z chwilą rejestracji tekstu, na poczet pokrycia kosztów rozpatrzenia i zewnętrznej recenzji naukowej złożonego opracowania. W sytuacji nieprzyjęcia tekstu do wydania (druku), uzyskania negatywnej recenzji naukowej, wykrycia w opracowaniu plagiatu bądź wycofania tekstu przez Autora opłata nie podlega zwrotowi. Autor otrzymuje monografię w wersji elektronicznej. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.

W przypadku tekstów o objętości przekraczającej 25 tys. znaków ze spacjami opłatę wydawniczą należy obliczyć przy wykorzystaniu wzoru: liczba znaków ze spacjami (z uwzględnieniem przypisów dolnych) × 295 : 25000. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych (zgodnie z zasadą ogólną). Opłata za ewentualny egzemplarz autorski (w wysokości 30 zł) zostanie wniesiona po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

Dane do wniesienia opłaty wydawniczej udostępniono w wiadomości potwierdzającej rejestrację zgłoszenia, którą Autor otrzyma po przesłaniu zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego u dołu strony. W sytuacji braku potwierdzenia należy sprawdzić skrzynkę odbiorczą „śmieci”, „spam” lub skontaktować się z Wydawcą.

 

Etapy procesu wydawniczego (obowiązują od dnia 1.03.2020 r.):

 1. Rejestracja tekstu za pośrednictwem formularza i wniesienie opłaty wydawniczej.
 2. Skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej. Materiał przekazujemy do recenzji w terminie 7 dni od dnia zamknięcia naboru tekstów do danego tomu – termin ten uwzględniono w tabeli z planem wydawniczym. Czas oczekiwania na wyniki recenzji naukowej wynosi od 14 do 30 dni. Autor otrzymuje wyniki zewnętrznej recenzji naukowej i uwagi redaktora do tekstu. Ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE (patrz Polityka wydawnicza).
 3. W sytuacji pozytywnej recenzji naukowej zgłoszonego tekstu oraz  po wprowadzeniu przez Autora korekt autorskich wskazanych przez redaktora ma miejsce przyjęcie tekstu do wydania (druku) i podpisanie umowy wydawniczej.
 4. Prace wydawnicze.
 5. Wydanie publikacji.

 

Zaświadczenie (imienne, potwierdzające opublikowanie tekstu) – opłaty:

 1. skan zaświadczenia: 10 zł,
 2. oryginał zaświadczenia (wydruk), w tym nadanie listem poleconym: 20 zł.

Wymagamy podania nazwy i adresu instytucji, która wymaga przedłożenia zaświadczenia.

Zaświadczenie wystawiamy na druku własnym Wydawcy po formalnym opublikowaniu tekstu. Nie wystawiamy zaświadczeń potwierdzających przyjęcie tekstu do druku.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

 1. doktorantów i studentów,
 2. pracowników naukowych,
 3. osoby zawodowo związane z tematem monografii.

 

RECENZJA ROZDZIAŁU – 2 etapy:

 1. Wydawnicza (wewnętrzna): wstępna ocena wartości naukowej tekstu.
 2. Zewnętrzna: doktorska lub profesorska (3 rezultaty recenzji: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek, 2. prośba o naniesienie korekt, 3. odrzucenie artykułu).

Artykuł należy sformatować zgodnie z sugestiami wskazanymi w wytycznych edycyjnych. Przed złożeniem tekstu obowiązkiem Autora jest zapoznanie się z Polityką wydawniczą Exante.

WYTYCZNE EDYCYJNE 1

WYTYCZNE EDYCYJNE NR 2

 

ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU

(artykuł należy również dostarczyć bezpośrednio na adres mailowy: konferencje@exante.com.pl)

error: Content is protected !!