Wydaj książkę z Wydawnictwem Exante

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

Współpraca z Wydawnictwem Exante

Propozycje wydawnicze i wszelkie zapytania w sprawie wydania utworu należy kierować na adres e-mail:  wydawnictwo@exante.com.pl

Warunki współpracy z Wydawnictwem przedstawiono poniżej i w Polityce wydawniczej.

Dwa modele wydawnicze

Model licencyjno-dystrybucyjny

Wydanie komercyjne. Uwzględnia dystrybucję książki i atrakcyjne honorarium autorskie od zysku ze sprzedaży publikacji. Model współpracy dostępny od 1 sierpnia 2024 roku.

Model otwartego dostępu

Wydanie niekomercyjne. Publikacja książki w tzw. otwartym dostępie.

Opłata wydawnicza

30 PLN (strona rozliczeniowa)

Jednostkę rozliczeniową stanowi strona znormalizowana (1800 znaków ze spacjami – zzs). Strony zawierające elementy graficzne (rysunki, wykresy, mapy) podlegają odrębnej kalkulacji.

Rabat dla publikacji powyżej 250 stron

Dla książek liczących powyżej 250 stron obowiązuje rabat w wysokości 10%.

Opłata wydawnicza wnoszona jest w dwóch częściach. Pierwsza część uwzględnia koszt recenzji naukowej i opłatę za obsługę. Pozostała kwota uiszczana jest po uzyskaniu pozytywnej recenzji. 

Przykładowa kalkulacja

Opłata za wydanie książki o objętości 300 tys. zzs (167 stron rozliczeniowych) – 5 010 PLN.

Obliczenia: 300 000 zzs : 1800 zzs = 167 str. × 30 PLN.

Opłata za wydanie książki o objętości 600 tys. zzs (333 strony rozliczeniowe) – 8 991 PLN. 

Obliczenia: 600 000 zzs : 1800  zzs = 333  str. × 30 PLN – 10%.

Recenzja naukowa

Recenzje naukowe przygotowują osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Redakcja i korekta językowa

Opłata wydawnicza uwzględnia redakcję,
3-krotną rozszerzoną (szczegółową) korektę językową (opcja szczegółowego sprawdzenia tekstu sprowadza się do zweryfikowania m.in. poprawności i konsekwencji zapisu przypisów, opisu bibliograficznego, nazw własnych) i rewizję wydawniczą. W cenie ujęto korektę przed składem i po składzie.

Egzemplarze autorskie

W ramach opłaty wydawniczej Autor otrzymuje 3 egzemplarze autorskie (dotyczy wydania papierowego w modelu licencyjno-dystrybucyjnym). Autor ma możliwość zamówienia większej liczby egzemplarzy.

Honorarium autorskie

W modelu licencyjno-dystrybucyjnym Autorowi wypłacane jest honorarium autorskie w wysokości 50% zysku ze sprzedaży książki.  

Proces wydawniczy

Złożenie propozycji wydawniczej

  1. Propozycję wydawniczą (kompletny tekst książki zapisany w formacie .doc lub PDF) należy przesłać na adres e-mail: wydawnictwo@exante.com.pl. 
  2. Tekst monografii naukowej prosimy złożyć w dokumencie Microsoft Word. Nie odczytujemy dzieł niekompletnych, a w konsekwencji nie oceniamy i nie wyceniamy fragmentów monografii naukowych. Dzieło musi stanowić spójną tematycznie, dopracowaną, twórczą i oryginalną całość, a w szczególności powinno zawierać: wstęp (ewentualnie przedmowę) z informacją na temat osoby autora tej części monografii, spis treści, część główną (korpus monografii), zakończenie (podsumowanie), przypisy, zestawienie bibliograficzne, inne elementy typowe dla prac z danego obszaru nauki. W tekście należy wyraźnie oznaczyć autorstwo poszczególnych części monografii naukowej.
  3. Jeżeli utwór zostanie przyjęty do planu wydawniczego, Wydawnictwo będzie wymagało przesłania wszystkich elementów graficznych (fotografie, wykresy, mapy, ryciny itp.) w osobnych plikach. Redaktor, korektor i składacz muszą mieć możliwość edycji elementów graficznych zawartych w utworze naukowym.
  4. Tekst monografii naukowej i elementy uzupełniające (poboczne) należy sformatować konsekwentnie i zgodnie z zasadami edycji tekstów typowymi dla reprezentowanej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej.
  5. Wraz z propozycją wydawniczą składający zapytanie w Wydawnictwie powinien doprecyzować inne istotne informacje dotyczące wydania monografii naukowej, np. oczekiwany termin wydania publikacji, warunki techniczne wydania, źródło finansowania.
  6. Po zapoznaniu się z propozycją wydawniczą Wydawnictwo potwierdzi możliwość rozpoczęcia prac  związanych z opublikowaniem zgłoszonej monografii naukowej (i prześle ofertę wydawniczą) lub poinformuje o braku zainteresowania wydaniem dzieła. Dla Wydawnictwa szczególnie ważna na etapie procesu wydawniczego jest opinia recenzenta wystawiona w formie recenzji naukowej. Po wstępnym przyjęciu monografii naukowej do planu wydawniczego kierujemy tekst dzieła do zaopiniowania przez recenzenta. Nie akceptujemy recenzji naukowych zleconych przez Autora monografii naukowej. Za zlecenie wykonania bezstronnej recenzji naukowej propozycji wydawniczej odpowiada Wydawnictwo. Jeżeli Autor na etapie składania propozycji wydawniczej w Wydawnictwie uwzględni również plik recenzji naukowej, dokument ten będzie rozpatrywany jedynie w kategorii rekomendacji wydawniczej lub recenzji uzupełniającej, nie głównej recenzji naukowej. Wyjątek stanowią recenzje naukowe zlecone przez jednostkę naukową na cele przeprowadzenia postępowania awansowego. Po wypełnieniu odpowiednich dokumentów (druki własne Wydawcy) taką recenzję można wykorzystać na cele wydania monografii naukowej.
  7. Czynności składające się na proces wydawniczy to praca nie tylko po stronie Wydawnictwa, ale również Autora dzieła naukowego. Każdy Autor powinien mieć na uwadze, że w sytuacji przyjęcia monografii naukowej do wydania będzie zobowiązany do współpracy z Wydawnictwem m.in. w zakresie: wprowadzenia korekt autorskich, akceptacji uwag merytorycznych, technicznych, ewentualnych uwag recenzenta, zaaprobowania materiału po korektach językowych, składzie, opracowaniu graficznym książki. Więcej informacji na temat etapów procesu wydawniczego uwzględniono w Polityce wydawniczej (w części „Zasady etyki publikacyjnej”).
    Na proces wydawniczy składa się szereg działań i czynności, w które są zaangażowane różne osoby (jak i podmioty): z Wydawnictwa (np. redaktor, korektor), spoza Wydawnictwa (np. recenzent naukowy, składacz, drukarnia), wreszcie sama osoba zgłaszająca tekst monografii naukowej do wydania, czyli Autor. Ta wielostronna współpraca wpływa na czas wydania utworu naukowego, który należy liczyć w miesiącach, a nie tygodniach. Termin wydania monografii naukowej wskazujemy w wiążącej Strony umowie wydawniczej.
  8. Każda monografia naukowa wydana przez Exante Wydawnictwo Naukowe przechodzi przez wszystkie etapy ścieżki wydawniczej realizowanej przez Wydawnictwo, a opisanej w Polityce wydawniczej. Oznacza to, że nie przyjmujemy do wydania monografii naukowych już złożonych: zrecenzowanych, po korekcie i składzie, z pełnym opracowaniem graficznym, ponieważ te czynności zrealizowano poza Exante Wydawnictwo Naukowe i Wydawca nie bierze za nie odpowiedzialności: nie miał na nie wpływu oraz nie zawarł stosownych umów z osobami zaangażowanymi w powstanie dzieła.

Kilka słów o standardzie wydawniczym

Osoby zainteresowane współpracą z Wydawnictwem w zakresie wydania monografii naukowej w pierwszej kolejności powinny zapoznać się z Polityką wydawniczą, uwzględniającą kluczowe informacje na temat przyjętego przez nas standardu wydawniczego. Dokładamy wszelkich starań, aby wydawane przez Exante Wydawnictwo Naukowe dzieła naukowe były wizytówką sylwetki naukowej każdego Autora powierzającego nam do wydania swój utwór. Podejmujemy współpracę zarówno z początkującymi badaczami, dopiero kształtującymi swój warsztat pisania stylem naukowym, jak i z osobami posiadającymi znaczny dorobek naukowo-badawczy. Wszystkim Autorom zapewniamy kompleksową opiekę wydawniczą na każdym etapie procesu wydawniczego: od złożenia propozycji wydawniczej, przez redakcję, recenzję naukową, korekty (językowe, merytoryczne, statystyczne), skład, opracowanie graficzne, aż po dystrybucję publikacji naukowej.

Exante Wydawnictwo Naukowe nadano Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 80500 i znajduje się na poziomie I wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, ogłoszonego załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oznacza to, że za wydanie monografii naukowej w Exante Wydawnictwo Naukowe Autorowi przysługuje 80 punktów.

Proces wydawniczy

1. Złożenie propozycji wydawniczej

Przesłanie książki do oceny (dokument Microsoft Word). Wstępna kwalifikacja utworu do planu wydawniczego lub jego odrzucenie.

2. Umowa wydawnicza

Omówienie warunków wydania książki i podpisanie umowy wydawniczej. Opłata wydawnicza wnoszona jest w dwóch częściach. Pierwsza część uwzględnia koszt recenzji naukowej i opłatę za obsługę. Pozostała kwota uiszczana jest po uzyskaniu pozytywnej recenzji. 

3. Recenzja naukowa

Skierowanie tekstu do zewnętrznej recenzji naukowej. Udostępnienie wyników oceny książki Autorowi. Ustosunkowanie się do uwag Recenzenta i wprowadzenie stosownych zmian w tekście. W sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji naukowej rozpoczęcie prac redakcyjnych. Korekta tekstu. Przekazanie Autorowi plików utworu w trybie korekty i po korekcie.

4. Korekta autorska

Akceptacja utworu w trybie korekty i wniesienie ewentualnych uwag przez Autora.

5. Korekta przed składem, skład, korekta po składzie

Ponowna korekta, skład i przełamanie tekstu książki. Przesłanie Autorowi propozycji okładki. Korekta tekstu w pliku po składzie.

6. Wydanie książki

Udostępnienie Autorowi ostatecznej wersji książki do oceny. Po akceptacji – w zależności od wybranego modelu wydawniczego – upublicznienie wersji elektronicznej lub druk i dystrybucja książki. Rozliczenie egzemplarzy obowiązkowych z uprawnionymi bibliotekami i przekazanie egzemplarzy autorskich.

7. Dystrybucja, honorarium autorskie (model licencyjno-dystrybucyjny)

Wprowadzenie książki do sprzedaży i cykliczna wypłata honorarium autorskiego.

error: Treść jest chroniona.