POLITYKA WYDAWNICZA EXANTE WYDAWNICTWO NAUKOWE

 

PROFIL WYDAWNICZY

1. Exante wydaje publikacje naukowe w formie elektronicznej (otwarty dostęp, open access) oraz tradycyjnej (drukowanej). W szczególności: monografie naukowe (autorskie, współautorskie, wieloautorskie); rozprawy habilitacyjne i doktorskie; prace promocyjne: magisterskie, inżynierskie, licencjackie; artykuły naukowe w ramach wydawnictw zwartych; inne prace naukowe.

2. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane prace teoretyczne oraz badawcze.

3. Teksty przyjmowane są w ramach naboru ciągłego (monografie naukowe współautorskie i wieloautorskie – szczegóły w planie wydawniczym) oraz poza naborem ciągłym (Autor zgłasza propozycję tytułu).

 

ORYGINALNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH I PROCES RECENZOWANIA

1. Każdy złożony w wydawnictwie tekst podlega niezależnej recenzji naukowej. Recenzję główną przygotowują osoby legitymujące się co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wydawnictwo nie gwarantuje pozytywnej recenzji zgłoszonego tekstu. Recenzja w każdym przypadku jest obiektywna. W praktyce wydawnictwa zastosowanie ma tzw. „podwójna ślepa recenzja” (double-blind-review). Na etapie recenzji Recenzent i Autor nie znają swojej tożsamości. Informacje te podawane są do wiadomości stron po recenzji i wydaniu publikacji (brak konfliktu interesów).

2. Etapy kwalifikacji tekstu do wydania:

a) Przesłanie tekstu sformatowanego zgodnie ze standardem edycyjnym wydawnictwa.

b) Po recenzji wewnętrznej, skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej. Czas oczekiwania na wyniki wynosi od 7 do 30 dni.

c) Trzy rezultaty recenzji: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek; 2. skierowanie tekstu do modyfikacji zgodnie z uwagami Recenzenta; 3. odrzucenie tekstu.

d) Nazwiska Recenzentów ujawniane są po wydaniu publikacji.

e) Autor ma 10 dni na wniesienie ewentualnych modyfikacji w tekście zgodnie z uwagami Recenzenta(ów).

f) Podpisanie umowy wydawniczej i wniesienie opłaty.

g) Skład publikacji po wprowadzeniu ostatecznych korekt przez redaktora.

h) Publikacja zgodnie z terminami uwzględnionymi w planie wydawniczym lub indywidualnymi ustaleniami.

3. Każdy przypadek nierzetelności naukowej będzie ujawniany (w tym z zastosowaniem procedury powiadomienia odpowiednich instytucji).

4. Oryginalność tekstu złożonego w wydawnictwie jest weryfikowana przez  system antyplagiatowy.  Za treści prezentowane w artykułach/rozdziałach ponoszą odpowiedzialność Autorzy.

5. Wydawnictwo szczególnie przestrzega przed: a) przepisywaniem tekstów z innych publikacji (w tym stron internetowych) i ich kompilacją. Tekst przepisany, nawet z uwzględnieniem przypisu, jest plagiatem; b) nierzetelnym cytowaniem: tekst przytaczany bezpośrednio za autorem należy ująć w „” lub wyodrębnić kursywą; c) manipulowaniem przypisami:  „sztucznym” wzbogacaniem bibliografii. W spisie wykorzystanych źródeł należy uwzględnić wyłącznie publikacje przytoczone w przypisach.

6. Wydawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk ghostwriting oraz guest authorship. W umowie wydawniczej Autor potwierdza przestrzeganie zasad etyki publikacji naukowych, wskazuje udział procentowy w powstaniu dzieła (w przypadku tekstów współautorskich). Ponadto Autor już na etapie rejestrowania tekstu oraz dalej na etapie podpisania umowy wydawniczej (w sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji) składa oświadczenie, w którym potwierdza, że: 1) przedłożony Wydawcy do rozpatrzenia tekst jest w pełni oryginalny i nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich; 2) jest świadomy, że w sytuacji ujawnienia PLAGIATU w przedłożonym Wydawcy tekście, Wydawca poinformuje afiliowaną jednostkę (tj. jednostkę naukową reprezentowaną przez Autora tekstu) o wykryciu plagiatu, co może wiązać się ze wszczęciem postępowania wyjaśniającego oraz dyscyplinarnego prowadzonego w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta/doktoranta/pracownika naukowego plagiatu. Pozostałe kwestie dotyczące ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz odpowiedzialności Autora i Wydawcy wynikającej z publikacji opracowania reguluje umowa wydawnicza.

 

DYSTRYBUCJA

1. Exante wydaje publikacje niekomercyjnie.

2. Publikacje dostępne są na stronie internetowej wydawcy i portalach komunikacji naukowej oraz repozytoriach cyfrowych, którym udzielono sublicencji.

3. Każdy czytelnik i podmiot trzeci (tj. biblioteki, placówki naukowe, Recenzenci) mają prawo do swobodnego korzystania z treści publikacji w zakresie licencji właściwej dla danego tytułu [z reguły Creative Commons (CC BY­‑NC­‑ND 3.0 PL) Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych.Treść licencji jest dostępna na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/].

4. Nakład wydań drukowanych jest zróżnicowany i reguluje go każdorazowo umowa zawarta z Autorem. Wydawnictwo nie czerpie zysków ze sprzedaży wydanych publikacji.

5. Opłata ponoszona przez Autora wynika z kosztów procesu wydawniczego (w tym m.in. rozpatrzenie propozycji publikacji, honoraria Recenzentów; przygotowanie publikacji do wydania  – skład, korekta, projekt okładki i inne; druk; promocja publikacji w sieci).

6. Każda publikacja otrzymuje odrębny nr ISBN (osobny dla wersji papierowej i elektronicznej). Wydawnictwo przekazuje egzemplarze obowiązkowe publikacji uprawnionym bibliotekom.

7. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer z siedzibą we Wrocławiu, ul. Buforowa 24 lok. 10, w zakresie niezbędnym dla udzielenia standardowej informacji bibliograficznej, w celach ściśle związanych z publikacją i rozpowszechnianiem artykułu. Dane Autora, publikowane w artykule, udostępniane w publikacji naukowej w wersji elektronicznej oraz drukowanej to: tytuł zawodowy lub stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja (ewentualnie miejsce pracy). Dane osobowe (w tym korespondencyjne) podane w trakcie rejestracji artykułu (publikacji naukowej) za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez pocztę elektroniczną, a dalej w umowie wydawniczej wykorzystuje się wyłącznie do wystawienia faktury, celów technicznych organizacji wydania, sprawozdawczych i wysyłki egzemplarzy elektronicznych oraz papierowych do Autora (tj. w celach związanych z finalizacją procesu wydawniczego, którego warunki każdorazowo precyzuje umowa wydawnicza z Autorem). Wydawnictwo nie wykorzystuje danych osobowych Autorów w celach marketingowych, nie wydaje ich podmiotom trzecim w celach niezwiązanych z procesem wydawniczym (tj. wydaniem konkretnej publikacji naukowej).

8. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano  Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli  zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout