POLITYKA WYDAWNICZA EXANTE WYDAWNICTWO NAUKOWE

Treść Polityki wydawniczej stanowi własność Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów w sposób elektroniczny, fotograficzny i inny bez zgody Wydawnictwa Exante zabronione | Exante.com.pl.

 

PROFIL WYDAWNICZY

1

Exante Wydawnictwo Naukowe prowadzi działalność wydawniczą od 2015 roku. Imprint wydawniczy to Exante. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach naukowych. W dorobku Wydawnictwa znajdują się publikacje naukowe (głównie w formie monografii naukowych) z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Exante współpracuje z uczonymi z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą w charakterze autorów, redaktorów i recenzentów. Obsługuje konferencje, targi, kongresy i sympozja. Obecnie Wydawca współpracuje z blisko 70 recenzentami z różnych krajowych i zagranicznych jednostek naukowych. Wydawnictwo świadczy również usługi wydawnicze w obszarze korekty językowej i składu utworów, głównie o profilu naukowym.

2

Exante wydaje publikacje naukowe w formie elektronicznej oraz tradycyjnej (drukowanej). W obszarze publikacji naukowych, w szczególności: monografie naukowe, rozprawy habilitacyjne i doktorskie; prace promocyjne: magisterskie, inżynierskie, licencjackie; inne prace naukowe.

3

Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane prace naukowe teoretyczne oraz badawcze.

 

PROCES RECENZOWANIA

1

Każdy złożony w Wydawnictwie tekst podlega niezależnej zewnętrznej recenzji naukowej, którą może poprzedzać recenzja wewnętrzna – mająca na celu ocenę wstępnej wartości naukowej złożonego materiału, w tym pod kątem spełnienia podstawowych kryteriów stawianych publikacjom naukowym. Główną zewnętrzną recenzję naukową przygotowują osoby legitymujące się co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wydawnictwo nie gwarantuje pozytywnej recenzji zgłoszonego tekstu. Recenzja w każdym wypadku jest obiektywna (tym samym ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE). W praktyce Wydawnictwa zastosowanie ma przede wszystkim tzw. podwójna ślepa recenzja (double-blind review). Na etapie recenzji Recenzent i Autor nie znają swojej tożsamości (brak konfliktu interesów). Wyniki recenzji są udostępniane Autorom w pliku PDF niezwłocznie po otrzymaniu stosownych dokumentów od Recenzentów.

2

Recenzenci zobowiązani są do wykonania recenzji naukowej na podstawie zawartej z Wydawnictwem umowy w sposób rzetelny i wyczerpujący oraz do ujawnienia wszelkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na bezstronność ich opinii wyrażonej w formie recenzji naukowej przedłożonego dzieła.

3

Wydawnictwo zleca głównie wykonanie opisowych recenzji naukowych. Formularz recenzji może dodatkowo zawierać zestawienie tabelaryczne, w którym Recenzent ocenia poziom realizacji danego miernika recenzji (m.in. ważność podejmowanego zagadnienia, walor aplikacyjny, poprawność metodologiczna, dobór i wykorzystanie literatury, walor poznawczy pracy).

 

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

1

Propozycja wydawnicza musi być kompletna. Autor powinien ją przesłać w pliku edytowalnym (preferujemy pliki programu Microsoft Word z rozszerzeniem .doc lub .docx). Materiał edytowalny pozwala na wstępną weryfikację utworu (m.in. pod względem naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych czy obliczenia objętości materiału). Negatywna ocena propozycji wydawniczej skutkuje zwróceniem/usunięciem materiału z zasobów Wydawnictwa.

2

W propozycji wydawniczej należy oznaczyć Autorów i ewentualnych Współautorów. W wypadku przyjęcia materiału do wydania w odrębnych umowach wydawniczych Autorzy zobowiązani są do wskazania ich wkładu w powstanie utworu (procentowego i opisowego).

3

Każda okoliczność nierzetelności naukowej jest ujawniana (w tym z zastosowaniem procedury powiadomienia odpowiednich instytucji).

4

Oryginalność tekstu złożonego w Wydawnictwie jest weryfikowana przez system antyplagiatowy.

5

Wydawnictwo szczególnie przestrzega przed: a) przepisywaniem tekstów z innych publikacji (w tym stron internetowych) i ich kompilacją: tekst przepisany bez oznaczenia cytatu, nawet z uwzględnieniem przypisu, jest plagiatem; b) nierzetelnym cytowaniem: tekst przytaczany bezpośrednio za autorem należy ująć w cudzysłów lub wyodrębnić kursywą; c) manipulowaniem przypisami, „sztucznym” wzbogacaniem bibliografii. W spisie wykorzystanych źródeł należy uwzględnić wyłącznie publikacje przytoczone w przypisach.

6

Wydawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk: ghostwriting oraz guest authorship. W umowie wydawniczej Autor potwierdza przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej, wskazuje udział procentowy w powstanie dzieła (w wypadku tekstów współautorskich). Pozostałe kwestie dotyczące ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz odpowiedzialności Autora i Wydawcy wynikającej z publikacji utworu reguluje umowa wydawnicza.

7

Wydawnictwo może zrezygnować z wydania lub wycofać publikację już wydaną przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  1. W redakcji złożono materiał uprzednio opublikowany w innym Wydawnictwie.
  2. W Wydawnictwie złożono tekst naruszający prawa autorskie i prawa pokrewne (Wydawca ma prawo do ujawnienia plagiatu na każdym etapie procesu wydawniczego).
  3. W tekście wykryto nierzetelne cytowanie, sfabrykowanie danych.
  4. Autor nie przestrzega warunków umowy wydawniczej (np. nie wywiązuje się z terminów przewidzianych na wprowadzenie korekty autorskiej).
  5. Autor zmodyfikował tekst po pierwszej recenzji w sposób przekraczający zalecenia Recenzenta lub przesłał tekst zapisany w innym pliku niż tekst pierwotny.
  6. Pojawiają się wątpliwości co do autorstwa materiału (np. język, którym  Autor posługuje się w trakcie kontaktu z Wydawnictwem znacznie odbiega od poziomu językowego pracy przedłożonej Wydawcy).
  7. Autor podważa kompetencje Recenzentów.

8

Umowa wydawnicza zawiera m.in. dane Autora/Autorów, ich adresy korespondencyjne, opis przedmiotu umowy, warunki odstąpienia od umowy, oświadczenia Autora dotyczące oryginalności utworu, warunki finansowania i techniczne wydania, sposób rozporządzania utworem przez Wydawcę i podejmuje inne kwestie zabezpieczające interesy obu stron umowy – Wydawcy i Autora/Autorów.

9

Wzór umowy wydawniczej udostępniany jest Autorowi po przyjęciu dzieła do planu wydawniczego. Umowa każdorazowo dostosowana jest do warunków wydania danego utworu.

10

Autor ma prawo do wycofania utworu z planu wydawniczego zgodnie z postanowieniami umowy wydawniczej.

11

Każda publikacja otrzymuje odrębny nr ISBN (osobny dla wersji papierowej i elektronicznej). Wydawnictwo przekazuje egzemplarze obowiązkowe publikacji uprawnionym bibliotekom.

12

Etapy procesu wydawniczego:

Etap 1. Autor: przesłanie pliku do oceny (Microsoft Word, .dox lub .docx).
Etap 2. Wydawca: potwierdzenie otrzymania materiału.
Etap 3. Wydawca: wstępna kwalifikacja utworu do wydania lub jego odrzucenie (czas oczekiwania na decyzję Wydawcy: od kilku dni do miesiąca).
Etap 4. Wydawca i Autor: omówienie warunków wydania i udostępnienie draftu umowy wydawniczej.
Etap 5. Autor: podpisanie umowy wydawniczej. Wydawca: skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej.
Etap 6. Wydawca: przekazanie wyników recenzji naukowej Autorowi. Autor: ustosunkowanie się do uwag Recenzenta i wprowadzenie stosownych zmian w tekście. Wydawca: w sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji naukowej prace redakcyjne, w tym korekta. Udostępnienie Autorowi plików utworu w trybie korekty i po korekcie.
Etap 7. Autor: akceptacja utworu w trybie korekty i wniesienie ewentualnych uwag oraz korekt własnych.
Etap 8. Wydawca: ponowna korekta, składa i przełamanie tekstu książki, przesłanie Autorowi propozycji okładki. Korekta tekstu w pliku po składzie.
Etap 9. Autor: akceptacja tekstu oraz okładki przed wydaniem w wersji elektronicznej i drukiem.
Etap 10. Wydawca: wydanie elektroniczne i papierowe. Przekazanie egzemplarzy autorskich. Przesłanie egzemplarzy papierowych i elektronicznych do uprawnionych bibliotek / dystrybucja książki.

13

Autor wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer w zakresie niezbędnym dla udzielenia standardowej informacji bibliograficznej, w celach ściśle związanych z publikacją i rozpowszechnianiem utworu. Dane Autora publikowane w utworze w wersji elektronicznej oraz drukowanej to: tytuł zawodowy lub stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja (ewentualnie miejsce pracy). Dane osobowe (w tym korespondencyjne) podane w trakcie rejestracji utworu za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez pocztę elektroniczną, a dalej w umowie wydawniczej, wykorzystuje się wyłącznie do wystawienia faktury, celów technicznych organizacji wydania, sprawozdawczych i wysyłki egzemplarzy elektronicznych oraz papierowych do Autora (tj. w celach związanych z finalizacją procesu wydawniczego, którego warunki każdorazowo precyzuje umowa wydawnicza z Autorem). Wydawnictwo nie wykorzystuje danych osobowych Autorów w celach marketingowych, nie wydaje ich podmiotom trzecim w celach niezwiązanych z procesem wydawniczym (tj. wydaniem konkretnego utworu).

14

W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

15

W pozostałych kwestiach związanych z wydaniem prac naukowych Exante Wydawnictwo Naukowe kieruje się zaleceniami COPE (Committee on Publication Ethics).

16

Exante Wydawnictwo Naukowe uwzględniono w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 roku (poziom I). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500.

error: Treść jest chroniona.