POLITYKA WYDAWNICZA EXANTE WYDAWNICTWO NAUKOWE

 

PROFIL WYDAWNICZY

1. Exante wydaje publikacje naukowe w formie elektronicznej (otwarty dostęp, open access, tzw. e-wydania PDF, MOBI, EPUB) oraz tradycyjnej (drukowanej). W obszarze publikacji naukowych, w szczególności: monografie naukowe, rozprawy habilitacyjne i doktorskie; prace promocyjne: magisterskie, inżynierskie, licencjackie; artykuły naukowe w ramach wydawnictw zwartych; inne prace naukowe.

2. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane prace naukowe teoretyczne oraz badawcze.

3. Teksty naukowe przyjmowane są w ramach naboru ciągłego (monografie naukowe współautorskie i wieloautorskie – szczegóły w planie wydawniczym) oraz poza naborem ciągłym (Autor zgłasza propozycję tytułu zarówno w obszarze publikacji naukowych, jak i nienaukowych).

 

ORYGINALNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH I PROCES RECENZOWANIA

1. Każdy złożony w Wydawnictwie tekst podlega niezależnej recenzji naukowej (wewnętrznej i zewnętrznej). Recenzję główną przygotowują osoby legitymujące się co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wydawnictwo nie gwarantuje pozytywnej recenzji zgłoszonego tekstu. Recenzja w każdym przypadku jest obiektywna (tym samym ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE). W praktyce Wydawnictwa (dotyczy recenzji wewnętrznej) zastosowanie ma przede wszystkim tzw. „podwójna ślepa recenzja” (double-blind-review). Na etapie recenzji Recenzent i Autor nie znają swojej tożsamości. Informacje te podawane są do wiadomości Stron po recenzji i wydaniu publikacji (brak konfliktu interesów). Wyjątek mogą stanowić rozprawy habilitacyjne czy doktorskie (autor z manuskryptem dostarcza dwie niezależne recenzje naukowe).

2. Etapy kwalifikacji tekstu do wydania:

a) Przesłanie tekstu sformatowanego zgodnie ze standardem edycyjnym Wydawnictwa.

b) Po recenzji wewnętrznej, skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej [w uzasadnionych przypadkach Recenzent może znać imię, nazwisko i afiliację Autora (podpisuje wówczas oświadczenie o braku konfliktu interesów) – od drugiej połowy 2017 r. recenzja zewnętrzna ma jednak najczęściej charakter tzw. „podwójnej ślepej recenzji”]. Czas oczekiwania na wyniki wynosi od 7 do 30 dni. Negatywny wynik recenzji wewnętrznej skutkuje odrzuceniem tekstu.

c) Trzy rezultaty recenzji zewnętrznej: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek; 2. skierowanie tekstu do modyfikacji zgodnie z uwagami Recenzenta; 3. odrzucenie tekstu.

d) Nazwiska Recenzentów ujawniane są po wydaniu publikacji.

e) Autor ma 10 dni na wniesienie ewentualnych modyfikacji w tekście zgodnie z uwagami Recenzenta(ów).

f) Podpisanie umowy wydawniczej i wniesienie opłaty.

g) Prace wydawnicze.

h) Publikacja zgodnie z terminami uwzględnionymi w planie wydawniczym lub indywidualnymi ustaleniami.

2a. Etapy kwalifikacji tekstu do wydania – dotyczy publikacji rozdziałów w ramach naborów ciągłych do monografii naukowych (obowiązują od 1.03.2020 r.):

a) Rejestracja tekstu za pośrednictwem formularza i wniesienie opłaty wydawniczej.

b) Autor wnosi opłatę wydawniczą z chwilą rejestracji tekstu, na poczet pokrycia kosztów rozpatrzenia i zewnętrznej recenzji naukowej złożonego opracowania. W sytuacji nieprzyjęcia tekstu do wydania (druku), uzyskania negatywnej recenzji naukowej, wykrycia w opracowaniu plagiatu  bądź wycofania tekstu przez Autora opłata nie podlega zwrotowi.

c) Skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej. Opracowania przekazujemy do recenzji w terminie 7 dni od dnia zamknięcia naboru tekstów do danego tomu – termin ten uwzględniono w tabeli z planem wydawniczym. Czas oczekiwania na wyniki recenzji naukowej wynosi od 14 do 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Recenzent może znać imię, nazwisko i afiliację Autora (podpisuje wówczas oświadczenie o braku konfliktu interesów) – od drugiej połowy 2017 r. recenzja zewnętrzna ma jednak najczęściej charakter tzw. „podwójnej ślepej recenzji”. Negatywny wynik recenzji naukowej skutkuje odrzuceniem tekstu. Trzy rezultaty recenzji zewnętrznej: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek; 2. skierowanie tekstu do modyfikacji zgodnie z uwagami Recenzenta; 3. odrzucenie tekstu. Nazwiska Recenzentów ujawniane są po wydaniu publikacji.

d) Autor otrzymuje wyniki zewnętrznej recenzji naukowej i uwagi redaktora do tekstu. W sytuacji pozytywnej recenzji naukowej zgłoszonego tekstu i po wprowadzeniu przez Autora korekt autorskich wskazanych przez redaktora ma miejsce przyjęcie tekstu do wydania (druku) i podpisanie umowy wydawniczej.

e) Prace wydawnicze.

f) Wydanie publikacji. Autor otrzymuje monografię w wersji elektronicznej. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.

 

2b. Etapy kwalifikacji tekstu do wydania – dotyczy wydania monografii autorskich:

a) Przesłanie pliku do oceny (Microsoft Word, .dox lub .docx).
b) Kwalifikacja utworu do wydania lub jego odrzucenie (czas oczekiwania na decyzję Wydawcy: od kilku dni do 3 tygodni).
c) Omówienie warunków wydania z Autorem i udostępnienie draftu umowy wydawniczej.
d) Podpisanie umowy wydawniczej i wniesienie opłaty za wydanie. Skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej [w uzasadnionych przypadkach Recenzent może znać imię, nazwisko i afiliację Autora (podpisuje wówczas oświadczenie o braku konfliktu interesów) – od drugiej połowy 2017 r. recenzja zewnętrzna ma jednak najczęściej charakter tzw. „podwójnej ślepej recenzji”].
e)
Czas oczekiwania na wyniki recenzji naukowej wynosi od 7 do 30 dni. Negatywny wynik recenzji naukowej skutkuje odrzuceniem tekstu. Trzy rezultaty recenzji zewnętrznej: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek; 2. skierowanie tekstu do modyfikacji zgodnie z uwagami Recenzenta; 3. odrzucenie tekstu. Nazwiska Recenzentów ujawniane są po wydaniu publikacji.
f) W sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji naukowej prace redakcyjne, w tym korekta. Udostępnienie Autorowi plików utworu w trybie korekty i po korekcie.
g) Korekta autorska.
h) Ponowna korekta, składa i przełamanie tekstu książki, przesłanie Autorowi propozycji okładki.
i) Akceptacja tekstu przed wydaniem w wersji elektronicznej i drukiem oraz okładki.
j) Wydanie elektroniczne i papierowe. Wysyłka egzemplarzy autorskich. Przekazanie egzemplarzy papierowych i elektronicznych do uprawnionych bibliotek.

3. Każdy przypadek nierzetelności naukowej będzie ujawniany (w tym z zastosowaniem procedury powiadomienia odpowiednich instytucji).

4. Oryginalność tekstu złożonego w Wydawnictwie jest weryfikowana przez  system antyplagiatowy.  Za treści prezentowane w artykułach/rozdziałach ponoszą odpowiedzialność Autorzy. Kwestie te szczegółowo reguluje umowa wydawnicza.

5. Wydawnictwo szczególnie przestrzega przed: a) przepisywaniem tekstów z innych publikacji (w tym stron internetowych) i ich kompilacją. Tekst przepisany, nawet z uwzględnieniem przypisu, jest plagiatem; b) nierzetelnym cytowaniem: tekst przytaczany bezpośrednio za autorem należy ująć w „” lub wyodrębnić kursywą; c) manipulowaniem przypisami:  „sztucznym” wzbogacaniem bibliografii. W spisie wykorzystanych źródeł należy uwzględnić wyłącznie publikacje przytoczone w przypisach.

6. Wydawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk ghostwriting oraz guest authorship. W umowie wydawniczej Autor potwierdza przestrzeganie zasad etyki publikacji naukowych, wskazuje udział procentowy w powstanie dzieła (w przypadku tekstów współautorskich). Ponadto Autor już na etapie rejestrowania tekstu oraz dalej na etapie podpisania umowy wydawniczej (w sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji) składa oświadczenie, w którym potwierdza, że: 1) przedłożony Wydawcy do rozpatrzenia tekst jest w pełni oryginalny i nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich; 2) jest świadomy, że w sytuacji ujawnienia PLAGIATU w przedłożonym Wydawcy tekście, Wydawca poinformuje afiliowaną jednostkę (tj. jednostkę naukową reprezentowaną przez Autora tekstu) o wykryciu plagiatu, co może wiązać się ze wszczęciem postępowania wyjaśniającego oraz dyscyplinarnego prowadzonego w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta/doktoranta/pracownika naukowego plagiatu. Pozostałe kwestie dotyczące ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz odpowiedzialności Autora i Wydawcy wynikającej z publikacji opracowania reguluje umowa wydawnicza.
Więcej o stosowanych przez nas zasadach etyki publikacyjnej TU.

 

DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK NAUKOWYCH

1. Exante wydaje publikacje niekomercyjnie i komercyjnie. Autor finansuje w 100% wydanie książki i jednocześnie w przypadku wydania komercyjnego partycypuje w zyskach z jej sprzedaży.

2. Publikacje wydane niekomercyjnie dostępne są na stronie internetowej Wydawcy i portalach komunikacji naukowej oraz repozytoriach cyfrowych, którym udzielono sublicencji.

3. Każdy Czytelnik i podmiot trzeci (tj. biblioteki, placówki naukowe, Recenzenci) mają prawo do swobodnego korzystania z treści publikacji wydanej niekomercyjnie w zakresie licencji właściwej dla danego tytułu [z reguły Creative Commons (CC BY­‑NC­‑ND 4.0 PL) Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych.Treść licencji jest dostępna na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode].

4. Nakład wydań drukowanych jest zróżnicowany i reguluje go każdorazowo umowa zawarta z Autorem.

5. Opłata za wydanie ponoszona przez Autora wynika z kosztów procesu wydawniczego (w tym m.in. rozpatrzenie propozycji publikacji, honoraria Recenzentów; przygotowanie publikacji do wydania  – skład, korekta, projekt okładki i inne; druk; promocja publikacji w sieci).

6. Każda publikacja otrzymuje odrębny nr ISBN (osobny dla wersji papierowej i elektronicznej). Wydawnictwo przekazuje egzemplarze obowiązkowe publikacji naukowych i nienaukowych uprawnionym bibliotekom.

7. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer z siedzibą we Wrocławiu, ul. Buforowa 24 lok. 10, w zakresie niezbędnym dla udzielenia standardowej informacji bibliograficznej, w celach ściśle związanych z publikacją i rozpowszechnianiem artykułu. Dane Autora, publikowane w artykule naukowym, udostępniane w publikacji naukowej w wersji elektronicznej oraz drukowanej to: tytuł zawodowy lub stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja (ewentualnie miejsce pracy). Dane osobowe (w tym korespondencyjne) podane w trakcie rejestracji utworu za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez pocztę elektroniczną, a dalej w umowie wydawniczej wykorzystuje się wyłącznie do wystawienia faktury, celów technicznych organizacji wydania, sprawozdawczych i wysyłki egzemplarzy elektronicznych oraz papierowych do Autora (tj. w celach związanych z finalizacją procesu wydawniczego, którego warunki każdorazowo precyzuje umowa wydawnicza z Autorem). Wydawnictwo nie wykorzystuje danych osobowych Autorów w celach marketingowych, nie wydaje ich podmiotom trzecim w celach niezwiązanych z procesem wydawniczym (tj. wydaniem konkretnej publikacji naukowej i nienaukowej).

8. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano  Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli  zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

error: Content is protected !!