Pierwsza wersja wykazu wydawców monografii naukowych

 

Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszono pierwszą listę wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Zgodnie z zapowiedziami, wykaz podzielono na dwie części: poziom II (200 punktów) – 36 wydawnictw; poziom I (80 punktów) – 500 wydawnictw.

Jest to pierwszy wykaz wydawnictw, który będzie uzupełniany. Każdy Wydawca po spełnieniu odpowiednich kryteriów będzie mógł złożyć wniosek o uwzględnienie go w wykazie. Za rozpatrzenie wniosków odpowiadać będzie Komisja Ewaluacji Nauki (pierwsza kadencja od 1 marca 2019 r.). Kryteria naboru wniosków mają być ogłoszone w drodze odrębnego komunikatu MNiSW, po ich opracowaniu przez Komisję Ewaluacji Nauki.

 

Pierwszy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 18.01.2019 r.
[pobierz]

 

Monografia spoza wykazu – punktacja 20 punktów (książka) i 5 punktów (rozdział) – ryczałt

 

Jak podkreśla MNiSW na stronie http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pierwsza-wersja-nowego-wykazu-wydawnictw-juz-jest-wiekszosc-pozycji-to-wydawnictwa-polskie, fakt upublicznienia wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe „nie ujmuje cech naukowości tym monografiom, które zostaną wydane w wydawnictwach znajdujących się poza wykazem. Takie monografie również będą mogły zostać zgłoszone jako osiągnięcia naukowe na potrzeby ewaluacji i za każdą z nich będzie przyznawane 20 pkt”. Odpowiednio 5 punktów za rozdział. Ponadto: „Co więcej, poddający się ewaluacji ośrodek naukowy będzie też mógł zgłaszać takie monografie do oceny eksperckiej, dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Jeżeli dana monografia zyska aprobatę KEN, wówczas na potrzeby ewaluacji będzie jej przyznawane 80 punktów (czyli dokładnie tyle samo, ile zostałoby jej przyznane w sytuacji, gdyby została ona opublikowana w wydawnictwie z wykazu MNiSW)”.

 

Komentarz

 

Każdy z Wydawców powinien mieć możliwość aplikowania do wykazu wydawców monografii naukowych wg tożsamych kryteriów/zasad. Na liście brakuje wielu wydawców polskich (mniejsze i większe podmioty), spełniających kryteria pozwalające na ich uwzględnienie w wykazie wydawców publikujących recenzowane monografie na poziomie I – 80 punktów. Kryteria te określono w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152). Dla poziomu I (80 punktów) są to: wydawnictwa spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze przez stosowanie: a) zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics); b) ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pierwsza-wersja-nowego-wykazu-wydawnictw-juz-jest-wiekszosc-pozycji-to-wydawnictwa-polskie za aktualizację wykazu będzie odpowiadała Komisja Ewaluacji Nauki (pierwsza kadencja od 1 marca 2019 r.). Nabór członków Komisji Ewaluacji Nauki trwa do 25 stycznia 2019 r.

Warto pokreślić, że pierwszy wykaz wydawców monografii naukowych sporządził zespół doradczy ministra powołany Zarządzeniem MNiSW z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych  i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe (Dz.Urz.MNiSW.2018.1 z dnia 2018.01.12), które zaktualizowano Zarządzeniem MNiSW z dnia 28 września 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe (Dz.Urz. MNiSW. 2018 poz. 48).

Pewne wątpliwości może rodzić liczba członków (ekspertów). W przypadku ww. zespołu doradczego jest to 15 osób. Z kolei w skład Komisji Ewaluacji Nauki (pierwsza kadencja od 1 marca 2019 r.), która będzie odpowiadała za aktualizację wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, ma wejść: po 3 przedstawicieli poszczególnych dziedzin; 7 osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej. Rachunek jest prosty. Docelowo w Komisji Ewaluacji Nauki prace nad wykazem prowadzone będą przez większą liczbę osób niż ma to miejsce w wyżej wskazanym zespole doradczym ministra. Trudno uwierzyć, że 15 osób  dokonało pogłębionej analizy rynku wydawniczego w Polsce i… na świecie.

Opublikowanie pierwszego wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i oznajmienie już po upublicznieniu tego wykazu, że „reszta towarzystwa wydawniczego” może wnioskować o przyjęcie na listę wydawców publikujących recenzowane monografie (trzeba przypomnieć, że wielu z tych wydawców robi to już od lat) pokazuje, że w Polsce są wydawnictwa z mniejszymi i większymi prawami. Uczciwie byłoby, gdyby każdy z wydawców złożył zgłoszenie dotyczące uwzględnienia go na liście w tym samym terminie. Wydawcy, którzy już są na owej liście wniosków składać nie muszą. Cała reszta „towarzystwa wydawniczego” jeżeli chce publikować monografie naukowe punktowane „godziwie”, będzie musiała udowodnić, że wydaje prace naukowe.

Podsumowując, wydawca publikacji naukowych będzie musiał udowodnić Komisji Ewaluacji Nauki (niestety nie dano mu tej możliwości na etapie decyzji podejmowanych przez zespół doradczy funkcjonujący przy ministrze), że publikuje rzetelnie. Można przypuszczać, że do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumentację potwierdzającą zrecenzowanie konkretnych publikacji naukowych i inne rozmaite dokumenty w formie oświadczeń Autorów czy struktury umów wydawniczych. Być może potrzebne będą też raporty z systemu antyplagiatowego, oświadczenia o nakładzie i inne…  „dowody” potwierdzające naukowość publikowanych książek. Sama książka dostępna na rynku czy w sieci Internet w formie e-booka (m.in. z danymi recenzentów) nie wystarczy.

Informujemy, że Exante – gdy pojawi się taka możliwość – złoży zgłoszenie dotyczące uwzględnienia Wydawcy na liście wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe, łącznie z wymaganą przez MNiSW dokumentacją potwierdzającą rzetelny proces wydawniczy każdej wydanej publikacji naukowej.

Wpis częściowo oparty o informacje ze strony:

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pierwsza-wersja-nowego-wykazu-wydawnictw-juz-jest-wiekszosc-pozycji-to-wydawnictwa-polskie

Aktualizacja informacji z dnia 8.02.2019 r.

Dnia 8 lutego 2019 r. na stronie RCL MNiSW opublikowało stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania i konsultacji publicznych projektu tzw. rozporządzenia ewaluacyjnego (Projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenie MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej). Rozporządzenie to uwzględnia m.in. punktacje artykułów naukowych i monografii naukowych opublikowanych w wydawnictwach spoza „list ministerialnych”. 

Więcej TU. 

Aktualizacja z września 2019 r.

Wydawnictwa, których nie uwzględniono w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe mogły do 15 września 2019 roku po raz pierwszy ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej. Zgłoszenia w tej sprawie składano przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrywanie zgłoszeń uczyniono – zgodnie z zapowiedziami – Komisję Ewaluacji Nauki (KEN). Obecnie nie jest znany termin aktualizacji listy wydawnictw.

Aktualizacja z listopada 2019 r.

Prace nad drugą wersją wykazu wydawnictw monografii naukowych

Aktualizacja z 20.12.2019 r.

Wykaz wydawnictw MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 r. Informacja w sprawie drugiej wersji wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

error: Content is protected !!