[Uwaga!] Nowa punktacja publikacji naukowych – propozycja zmian MNiSW

Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki, Projekt ustawy ­– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 Szanowni Państwo

Prezentujemy najważniejsze (planowane do wdrożenia przez MNiSW) zmiany w obszarze punktacji publikacji naukowych (w tym przede wszystkim wydawnictw zwartych – publikacje książkowe i ciągłych – publikacje w czasopismach) na podstawie Projektu z dnia 22 lutego 2018 r. Rozporządzenia  MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, będącego jednym z aktów wykonawczych do Projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 marca 2018 r.

 

Punktacja publikacji naukowych, ocena dorobku naukowo-badawczego autorów, ewaluacja jednostek naukowych

Projekt rozporządzenia MNiSW z 22 lutego 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej  zawiera najważniejsze proponowane zmiany w zakresie modyfikacji sposobu i logiki  punktowania publikacji naukowych.

Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej będzie oceniany na podstawie:

1. Artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w materiałach konferencyjnych, uwzględnionych w wykazie czasopism naukowych (tzw. „wykaz czasopism”).

2. Artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism.

[Komentarz: jest to dobra informacja dla osób, które obawiały się braku możliwości publikowania w czasopismach spoza „wykazu czasopism”. Artykuły opublikowane w takich czasopismach będą w dalszym ciągu wliczane do dorobku naukowo-badawczego i uwzględniane w trakcie oceny parametrycznej reprezentowanej jednostki naukowej].

3. Monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa ujęte w „wykazie wydawców” (do tej pory „wykaz wydawców” publikacji zwartych, np. monografii, nie funkcjonował), w tym redakcji naukowej takiej monografii i rozdziałów opublikowanych w tego rodzaju monografiach.

4. Monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa nieuwzględnione w „wykazie wydawców”, w tym: redakcji tego rodzaju monografii i rozdziałów opublikowanych w tego rodzaju monografiach.

[Komentarz: jest to dobra informacja dla osób, które obawiały się braku możliwości publikowania w monografiach  spoza „wykazu wydawców”. Autorstwo tego rodzaju monografii, redakcja naukowa oraz rozdział opublikowany w tego rodzaju monografiach  w dalszym ciągu będą wliczane do dorobku naukowo-badawczego i uwzględniane w trakcie oceny parametrycznej reprezentowanej jednostki naukowej].

Najważniejsze zmiany w powyższym zakresie:

Stworzenie/aktualizacja wykazu punktowanych czasopism naukowych i wykazu punktowanych wydawców naukowych. Będzie istniała możliwość publikowania w tytułach spoza obu wykazów, ale liczba punktów przyznanych za publikację w tych tytułach będzie niższa. Mają zatem funkcjonować dwie podstawy punktowania: wykazy ustalone przez Ministra (czasopisma, wydawcy naukowi) oraz tytuły punktowane ryczałtowo (spoza wykazów).

 

Punktacja na podstawie wykazu czasopism i wydawców naukowych (listy MNiSW)

 

AUTORSTWO

Autorstwo artykułu naukowego

Autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym bądź materiale konferencyjnym zamieszczonym w wykazie czasopism: 20, 40,70, 100, 140 lub 200 punktów.

Autorstwo monografii naukowej

Autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo uwzględnione w wykazie wydawnictw: 80 lub 250 punktów (jeden Autor).

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo uwzględnione w wykazie wydawnictw: 70 punktów (jeżeli wydawca w wykazie wydawców uzyskał 250 punktów) lub 20 punktów (jeżeli wydawca w wykazie wydawców uzyskał 80 punktów).

Redakcja naukowa monografii naukowej

Redakcja naukowa monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo uwzględnione w wykazie wydawnictw: 125 punktów (jeżeli wydawca w wykazie wydawców uzyskał 250 punktów)  lub 40 punktów (jeżeli wydawca w wykazie wydawców uzyskał 80 punktów) [w obu przypadkach 1 redaktor).

 

WSPÓŁAUTORSTWO

Artykuły naukowe

Współautorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym  bądź w materiałach konferencyjnych uwzględnionych w wykazie czasopism

1. 100% liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba punktów przyznana za autorstwo artykułu w czasopiśmie z wykazu czasopism wynosi 140 bądź 200 punktów.

(Przykład: czasopismo „X” w wykazie czasopism uzyskało 140 punktów. W czasopiśmie „X” artykuł naukowy współautorski opublikowało 2 autorów –  każdy z nich uzyskuje 140 punktów).

2. Iloczyn wartości pierwiastek z n/m i liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba punktów przyznana za autorstwo artykułu w czasopiśmie z wykazu czasopism wynosi 40, 70 lub 100 punktów – nie mniej niż 10% tej liczby (n – liczba autorów artykułu będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w tym podmiocie kształcenie w szkole doktorskiej; m – ogólna liczba autorów artykułu).

(Przykład: czasopismo „X” w wykazie czasopism uzyskało 70 punktów. W czasopiśmie „X” artykuł naukowy współautorski opublikowało 2 Autorów  – jeden z uczelni „a”, drugi z uczelni „b”. Każdy z  autorów uzyskuje  49,70 punktów (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku).

3. Iloczyn wartości n/m  i liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba punktów przyznana za autorstwo artykułu w czasopiśmie z wykazu czasopism wynosi 20 punktów (n – liczba autorów artykułu będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w tym podmiocie kształcenie w szkole doktorskiej; m – ogólna liczba autorów artykułu).

(Przykład: czasopismo „X” w wykazie czasopism uzyskało 20 punktów. W czasopiśmie „X” artykuł naukowy współautorski opublikowało 2 Autorów  – jeden z uczelni „a”, drugi z uczelni „b”. Każdy z  autorów uzyskuje  10,00 punktów (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku).

 

Monografie naukowe

Współautorstwo monografii naukowej (co najmniej 2 autorów)

Współautorstwo monografii naukowej opublikowanej przez wydawnictwo, które w wykazie wydawców uzyskało 250 punktów: 100% punktów (czyli również 250 punktów).

Współautorstwo redakcji monografii naukowej

Redakcja monografii naukowej opublikowanej przez wydawnictwo, które w wykazie wydawców uzyskało 250 punktów:  125 punktów.

Współautorstwo rozdziału w monografii naukowej

Współautorstwo rozdziału w monografii naukowej opublikowanej przez wydawnictwo, które w wykazie wydawców uzyskało 250 punktów: 70 punktów.

 

Punktacja publikacji naukowych wydanych w czasopismach i monografiach spoza wykazu czasopism i wydawców naukowych

AUTORSTWO

Autorstwo artykułu naukowego

Autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism: 5 punktów.

Autorstwo monografii naukowej

Autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw: 20 punktów (jeden autor).

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw: 5 punktów (jeden autor).

Redakcja monografii naukowej

Redakcja naukowa monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw: 10 punktów (jeden redaktor).

 

WSPÓŁAUTORSTWO

1. Współautorstwo: monografii naukowej, redakcji naukowej monografii naukowej  lub rozdziału w monografii naukowej

[UWAGA: w projekcie rozporządzenia podano – niestety – sprzeczne informacje, tj. w jednym miejscu wzór na obliczenie punktów podano z uwzględnieniem pierwiastka, w innym bez pierwiastkiem; ponadto nie uwzględniono informacji o konieczności stosowania iloczynu wartości – podobnie jak w przypadku czasopism. Można jedynie domniemywać, że wzór obliczeń ma być analogiczny, jak w odniesieniu do czasopism. Wątpliwość budzi również opisanie wartości “m” jako liczba autorów monografii ogółem. W odniesieniu do czasopism naukowych “m” oznacza liczbę autorów artykułu ogółem (nie liczbę wszystkich autorów, którzy opublikowali artykuł w danym numerze czasopisma). Wydaje się, że w przypadku redakcji monografii powinna być to liczba redaktorów ogółem, a w odniesieniu do rozdziału w monografii – liczba autorów rozdziału ogółem. Jeżeli zapis dla wartości “m” – liczba autorów monografii ogółem zostanie utrzymany, to za publikację rozdziału współautorskiego w monografii spoza wykazu będą przysługiwały punkty ułamkowe. Przykład: dwie osoby przygotowały rozdział współautorski. Obie z tej samej jednostki. W sumie autorów monografii jest 10 . Przy wartości “m” rozumianej jako liczba autorów monografii ogółem, współautorzy otrzymają 1 punkt. Gdyby wartość “m” oznaczała jednak liczbę autorów rozdziału ogółem, wówczas (w przypadku reprezentowania tej samej jednostki), współautorzy otrzymaliby 5 punktów. Z kolei, gdyby każdy z nich reprezentował inną jednostkę, uzyskaliby po 2,5 punktu. Przy utrzymaniu wskazanej wyżej logiki obliczania punktów za publikacje wieloautorskie, pożądana będzie samodzielność przy pisaniu tekstów naukowych (w tym redagowaniu monografii)].

Informacja zostanie zaktualizowana z chwilą wprowadzenia ewentualnych zmian do projektu rozporządzenia.

Wzór obliczeń

Iloczyn wartości n/m  i liczby punktów przyznanych za autorstwo monografii naukowej, redakcji monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej spoza wykazu wydawców naukowych, nie mniej niż 10% odpowiednio za autorstwo (n – liczba autorów monografii będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w tym podmiocie kształcenie w szkole doktorskiej; m – ogólna liczba autorów monografii).

 

Uwagi końcowe

Zmiana sposobu punktowania jest wynikiem dążenia do poprawy jakości m.in. pisemnych prac naukowych i zwiększenia skali publikowania w wymiarze międzynarodowym. Podstawą punktowania publikacji naukowych mają być dwa wykazy: czasopism i nowy wykaz wydawców naukowych. Będzie istniała również możliwość publikowania prac w wydawnictwach nieuwzględnionych w obu wykazach, jednak limit punktów  możliwych do uzyskania będzie niższy. Najwyżej punktowane będą artykułu naukowe indeksowane w czasopismach oraz materiałach konferencyjnych funkcjonujących  w bazie Scopus bądź Web of Science. Z kolei, w przypadku monografii naukowych najwięcej punktów będzie można uzyskać publikując u wydawców uwzględnionych na liście wydawnictw – lista będzie składała się z dwóch rankingów. Ranking 1 (poziom nr 1) zostanie przygotowany we współpracy z Biblioteką Narodową. Znajdą się w nim uznane wydawnictwa krajowe (zasięg krajowy i zagraniczny). Ranking 2 (poziom 2) zostanie przygotowany na bazie istniejącego i używanego w wielu krajach międzynarodowego zestawienia najbardziej prestiżowych wydawców międzynarodowych.

Podkreślamy, że przedstawione wyżej informacje dotyczą projektu rozporządzenia. Jeżeli tzw. “Ustawa 2.0” zostanie przyjęta i wejdzie w życie, założenia zaprezentowane w rozporządzeniu mogą stać się rzeczywistością (zapewne w wielu miejscach zostaną doprecyzowane). Zaktualizowany wykaz punktowanych czasopism naukowych i wykaz wydawców naukowych mają pojawić się po ewentualnym wejściu w życie tzw. “Ustawy 2.0”. Warto dodać, że  Zarządzeniem MNiSW z dnia 12 stycznia 2018 r. powołano Zespół doradczy do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe.

Źródło informacji: Projekt z dnia 22 lutego 2018 r. Rozporządzenie MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Informacje aktualne na dzień 20 marca 2018 r.

 

UWAGA! Powyższe zmiany szeroko omawiane i komentowane będą na trzech najbliższych szkoleniach: 

1. Wrocław: 19.05.2018 r. “Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” (szczegóły TU),

2. Wrocław: 26.05.2018 r. “Redagowanie tekstów naukowych. Publikacje naukowe w teorii i praktyce” (szczegóły TU).

3. Warszawa: 23.06.2018 r. “Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” (szczegóły TU).

Zaproszenie na konferencję

W imieniu Organizatorów mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego

„RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU
– SZANSE, ZAGROŻENIA, WSPARCIE”.

Organizatorzy wydarzenia:
Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UWr „PO MOC”.

Miejsce konferencji:
Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław

Data: 11 kwietnia 2018 r.

Dyskusje nad rodzinną pieczą zastępczą będą prowadzone podczas proponowanych sesji tematycznych.

Sesje tematyczne wydarzenia:

 1. Rodzina zastępcza w perspektywie XXI wieku
 2. Polityka społeczna wobec rodzicielstwa zastępczego
 3. Prawne i instytucjonalne perspektywy działań na rzecz dziecka, rodziny zastępczej oraz rodziny biologicznej
 4. Praca socjalna z rodziną zastępczą i pełnoletnim wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej
 5. Rodzina zastępcza w przestrzeni zdrowia i choroby
 6. Profilaktyka społeczna- interdyscyplinarne działanie oraz wsparcie rodziny zastępczej i umieszczonego w niej dziecka

Skład Komitetu Naukowego konferencji:

dr hab. Iwona Taranowicz prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii

dr hab. Hubert Kaszyński – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

dr hab. Dorota Moroń – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii

dr hab. Jadwiga Mazur prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii

Skład komitetu organizacyjnego:

dr Marzena Kordaczuk-Wąs – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii

dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska– Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii

mgr inż. Małgorzata Sawicka – Prezes Fundacji „Przystanek Rodzina”

Martyna Płowuszyńska – Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UWr
„PO MOC”

Natalia Stefanowicz – Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UWr
„PO MOC”

PUBLIKACJA

Druk artykułu w monografii naukowej.

REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Zgłaszanie udziału w konferencji dla niebędących przedstawicielami nauki (rodziny zastępcze, przedstawiciele sądów i inne osoby zainteresowane tematem konferencji):

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny online do dnia 31 marca 2018 r.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg-GlULPxhO1XcCqAnka0B3enQJ7dXz-HGMEz7gu9ZIU92jQ/viewform?c=0&w=1

Zgłaszanie udziału w konferencji dla przedstawicieli nauki:

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełniony formularz, dostępny w załączniku. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: monika.wiktorowicz-sosnowska@uwr.edu.pl do 31 marca 2018 r.

Więcej szczegółów w załączonym plakacie: https://drive.google.com/file/d/1_UcwQ4o7NIDDP4F205k2aUjJB44wiz8q/view?usp=sharing

Serdecznie zapraszam

dr Klaudia Pujer

Podsumowanie roku wydawniczego 2017

Rok wydawniczy 2017

Statystyka publikacji książek

Pragniemy przedstawić krótkie podsumowanie roku wydawniczego. W 2017 r. Exante wydało w sumie 30 publikacji naukowych (z czego 29 pozycji stanowią monografie naukowe). Wydano 12 monografii naukowych autorskich lub współautorskich oraz 17 monografii wieloautorskich z obszarów: nauki medyczne/o zdrowiu, nauki ekonomiczne, nauki społeczne i humanistyczne, nauki prawne. Tytuły  opublikowano jako książki lub odrębne tomy (w wersji elektronicznej i papierowej). Wszystkie udostępniono w formie elektronicznej, w Internecie (strony internetowe Wydawnictwa Exante; wybrane portale komunikacji naukowej, repozytoria cyfrowe, którym udzielono sublicencji).

Egzemplarze obowiązkowe każdej publikacji wydanej (wersja elektroniczna i drukowana) przekazano uprawnionym bibliotekom, zgodnie z  art. 3 ustawy z  dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529). Są one dostępne w wersji książkowej lub elektronicznej w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni lub innych uznanych organizacji naukowych. Każda wydana monografia naukowa: 1) spełnia kryteria stawiane tego typu publikacji Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154) oraz wyczerpuje wszystkie cechy definicji monografii naukowej w rozumieniu § 11 pkt 1 ww. rozporządzenia.

 

Podziękowania

Dziękujemy za owocną współpracę wszystkim Recenzentom, Autorom, Współautorom, Redaktorom i  Administratorom repozytoriów cyfrowych oraz portali komunikacji naukowej oraz Właścicielom i Pracownikom drukarni, z którymi na co dzień współpracujemy, za terminowość i profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań i zleceń.

 

Dorobek wydawniczy Exante za rok 2017

 

Monografie naukowe wieloautorskie 2017

OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH/O ZDROWIU
 • K. Pujer (red.), Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 1, Exante, Wrocław 2017.
 • K. Pujer (red.), Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 2, Exante, Wrocław 2017.
 • K. Pujer (red.), Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 3, Exante, Wrocław 2017.
 • K. Pujer (red.), Zdrowie psychofizyczne człowieka. Pielęgnacja. Choroby. Profilaktyka, Exante, Wrocław 2017.
 • K. Pujer (red.), Zdrowie i choroba w ujęciu socjomedycznym, Exante, Wrocław 2017.

 

OBSZAR NAUK EKONOMICZNYCH
 • W. Danielak, K. Pujer (red.), Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem orientacji zasobowej, Exante, Wrocław 2017.
 • W. Danielak, K. Pujer (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w zmiennym otoczeniu, Exante, Wrocław 2017.
 • P. Kubiński (red.), Innowacje w biznesie – nowe modele i nowe praktyki, Exante, Wrocław 2017 (publikacja na zlecenie DOZAMEL, Wrocławski Park Przemysłowy).

 

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
 • K. Pujer (red.), Nauki społeczne i ekonomiczne wobec problemów współczesności. Wybrane zagadnienia, Exante, Wrocław 2017.
 • K. Pujer (red.), Nauki społeczne i humanistyczne wobec doświadczeń przeszłości i wyzwań przyszłości. Wybrane zagadnienia, Exante, Wrocław 2017.
 • K. Pujer (red.), Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań XXI wieku, Exante, Wrocław 2017.
 • K. Pujer (red.), Problemy nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych. Konteksty i wyzwania, Exante, Wrocław 2017.
 • K. Pujer (red.), Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 1, Exante, Wrocław 2017.

 

OBSZAR NAUK PRAWNYCH
 • K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 1, Exante, Wrocław 2017.
 • K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 2, Exante, Wrocław 2017.
 • K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 3, Exante, Wrocław 2017.
 • K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych. Tom 4, Exante, Wrocław 2017.

 

Monografie naukowe współautorskie  2017

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH/EKONOMICZNYCH
 • T. Homoncik, K. Pujer, I. Wolańska, Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji. Wybrane problemy, Exante, Wrocław 2017.
 • D. Becker-Pestka, G. Kubiński, M. Łojko, Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Exante, Wrocław 2017.
 • W. Klimczak, G. Kubiński, E. Sikora-Wiśniewska, Wykluczenie społeczne w Polsce. Wybrane zagadnienia, Exante, Wrocław 2017.
 • M. Gwóźdź-Lasoń, S. Miklaszewicz, K. Pujer, Unia Europejska i strefa euro. Doświadczenia i wyzwania ekonomiczne, techniczne, inżynieryjne, Exante, Wrocław 2017.
 • D. Byrska, K. Gawkowski, D. Liszkowska, Unia Europejska. Geneza. Funkcjonowanie. Wyzwania, Exante, Wrocław 2017.
 • B. Buzowska, R. Paliga, K. Pujer, Zarządzanie personelem w organizacji. Wybrane problemy teorii i praktyki, Exante, Wrocław 2017.
 • W. Danielak, E. Frankowska, A. Kułakowska, Zarządzanie organizacją w aspekcie finansowym i strategicznym. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Exante, Wrocław 2017.
 • W. Danielak, D. Mierzwa, K. Bartczak, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe, Exante, Wrocław 2017.
 • M. Kraszewska, K. Pujer, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, Exante, Wrocław 2017.
 • A.M. Janiak, A. Kolemba, J. Śmietanka, Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej, Exante, Wrocław 2017.
 • D. Becker-Pestka, J. Kołodziej, K. Pujer, Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane problemy teorii i praktyki, Exante, Wrocław 2017.

 

Monografie/publikacje naukowe autorskie

 • P. Ciach, Polityka energetyczna Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej w polskiej publicystyce lat 2006-2013, Exante, Wrocław 2017 (monografia naukowa autorska).
 • J. Kołodziejczuk, Norma i patologia układu ruchu człowieka na przykładzie obserwacji dzieci z zaburzeniami hiperkinetycznymi, Exante, Wrocław 2017 (publikacja naukowa autorska).

Monografia “Problemy więziennictwa w Polsce i na świecie. Doświadczenia. Wyzwania. Dobre praktyki penitencjarne”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 16.04.2018 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej: „Problemy więziennictwa w Polsce i na świecie. Doświadczenia. Wyzwania. Dobre praktyki penitencjarne“.

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+ 23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach. Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułuA

Monografia “Media społecznościowe w zarządzaniu”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 12.03.2018 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej: Media społecznościowe w zarządzaniu”.

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+ 23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach. Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

25 punktów za monografię naukową

Punktacja monografii naukowych autorskich i współautorskich

Exante Wydawnictwo Naukowe proponuje Państwu udział w projektach międzyuczelnianych w formie monografii naukowych autorskich i współautorskich. Za wydanie monografii naukowej (w wersji książkowej – tradycyjnej lub elektronicznej) przysługuje 25 punków. Punkty uzyskuje afiliowana jednostka. Z kolei Autor (w przypadku monografii autorskich) lub Współautor (w przypadku monografii współautorskich) uwzględnia w dorobku 25 punktów za wydanie monografii naukowej. Wydawane monografie spełniają kryteria stawiane monografiom w aktualnym rozporządzeniu MNiSW, tym samym wyczerpują cechy obowiązującej definicji monografii.

Warunki uzyskania 25 punktów za monografię naukową

Monografie naukowe autorskie

Monografia naukowa autorska to publikacja naukowa opracowana w całości przez jedną osobą. Minimalna objętość tekstu, na podstawie którego ma powstać monografia, wynosi 6 arkuszy wydawniczych (czyli 240 tys. znaków ze spacjami, w tym elementy graficzne). Często Autorzy stawiają pytanie dotyczące liczby stron składających się na 6 arkuszy wydawniczych. Obliczając objętość tekstu radzimy sugerować się liczbą znaków ze spacjami, a nie liczbą stron. Bywają opracowania zawierające wiele elementów graficznych, a te również wliczają się do objętości publikacji. Zachęcamy do przesłania tekstu celem doprecyzowania informacji na temat objętości tekstu.

Monografie naukowe współautorskie

25 punktów za wydanie monografii przysługuje również, gdy maksymalnie 3 osoby wydają monografię współautorską. Każda z nich powinna reprezentować inną jednostkę naukową (wówczas korzyść dla afiliowanych jednostek naukowych jest największa). W tym przypadku każdy z Autorów w dorobku naukowym uwzględnia wydanie monografii naukowej (jako Współautor), a reprezentowana jednostka uzyskuje 25 punktów. Exante Wydanwictwo Naukowe prowadzi nabór ciągły do monografii współautorskich (szczegóły w Planie Wydawniczym). Pozostajemy również otwarci na zgłoszenia tytułów ze strony zorganizowanych Zespołów Autorskich.

Recenzja – obiektywna i rzetelna

Gwarantujemy Państwu rzetelną i obiektywną recenzję naukową przesłanego tekstu. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Wydawniczej. Recenzję główną przygotowują osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego. Doktor może przygotować recenzję naukową uzupełniającą. Czas oczekiwania na wyniki recenzji wynosi od 7 do 30 dni. Opłatę za wydanie Autor ponosi po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Miejsce monografii autorskiej/współautorskiej w dorobku naukowym

Niewątpliwie monografie naukowe stanowią ważny element w dorobku naukowym Autora. Różnicują go i pozwalają na prezentację treści znacznie wykraczających poza ramy relatywnie krótkich artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych. Opublikowanie monografii naukowej to również potwierdzenie samodzielności badawczej i przejaw dojrzałości naukowej (choć oczywiście nie jej jedyny i ostateczny wyznacznik). Wydana monografia często również istotnie powiększa zakres punktów, które w różnych celach przyznaje się Autorom (np. wniosek o stypendium, granty, ocena okresowa pracownika naukowego czy doktoranta).

Autorzy monografii naukowej

Materiał na monografię naukową może stanowić na przykład praca licencjacka, magisterska, doktorska, treści przygotowane z myślą o wydaniu książki. Publikują studenci, doktoranci, pracownicy naukowi. Młodzi badacze, ale też osoby posiadające już znaczny dorobek naukowo-badawczy. Wydanie monografii naukowej dla każdego z nich jest środkiem do osiągnięcia innego celu. W wielu przypadkach inny jest również poziom dojrzałości naukowej prezentowanych w monografii naukowej treści, choć nie jest to regułą. Zapytania do Wydawnictwa nierzadko przychodzą od bardzo młodych ludzi, których prace promocyjne wyróżniono, a mimo to macierzyste jednostki nie zdecydowały się na wydanie publikacji. Osoby te pragną wydać swoje prace samodzielnie, mając świadomość konieczności popularyzacji na rynku i w środowisku naukowym wysoko ocenionej pracy naukowej.

Monografia “Rewolucja cyfrowa a modele biznesowe”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór tekstów do monografii naukowej zamykamy 05.02.2018

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej współautorskiej “Rewolucja cyfrowa a modele biznesowe”.

Warunki udziału – monografie naukowe 25 pkt:

 1. zespół Autorski tworzy trzech Autorów (obowiązuje rezerwacja miejsca),
 2. każdy z Autorów przygotowuje rozdział o objętości co najmniej 2 arkuszy wydawniczych (tj. 80 tys. znaków ze spacjami, w tym elementy graficzne),
 3. planowany zakres tematyczny rozdziału (ów) Autor deklaruje na etapie rejestracji udziału w publikacji,
 4. monografia nie posiada redaktora naukowego,
 5. nazwiska trzech Autorów na stronie tytułowej,
 6. monografia recenzowana (przez osobę w stopniu co najmniej doktora habilitowanego).

Za udział w publikacji jako współautor przysługuje 25 pkt

Koszt udziały w monografii współautorskiej: 960 zł netto + 23% VAT

Opłata za udział wnoszona jest po recenzjach (o ile są pozytywne).

Rejestracja udziału i szczegóły dostępne tu.

Monografia naukowa zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN. Wydanie planowane na marzec/kwiecień 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wydanymi monografiami autorskimi i wieloautorskimi: monografie naukowe wydane

Monografia “Motywowanie pracowników. Aspekty teoretyczne i praktyczne”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór tekstów do monografii naukowej zamykamy 29.01.2018

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej współautorskiej “Motywowanie pracowników. Aspekty teoretyczne i praktyczne”.

Warunki udziału – monografie naukowe 25 pkt:

 1. zespół Autorski tworzy trzech Autorów (obowiązuje rezerwacja miejsca),
 2. każdy z Autorów przygotowuje rozdział o objętości co najmniej 2 arkuszy wydawniczych (tj. 80 tys. znaków ze spacjami, w tym elementy graficzne),
 3. planowany zakres tematyczny rozdziału (ów) Autor deklaruje na etapie rejestracji udziału w publikacji,
 4. monografia nie posiada redaktora naukowego,
 5. nazwiska trzech Autorów na stronie tytułowej,
 6. monografia recenzowana (przez osobę w stopniu co najmniej doktora habilitowanego).

Za udział w publikacji jako współautor przysługuje 25 pkt

Koszt udziały w monografii współautorskiej: 960 zł netto + 23% VAT

Opłata za udział wnoszona jest po recenzjach (o ile są pozytywne).

Rejestracja udziału i szczegóły dostępne tu.

Monografia naukowa zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN. Wydanie planowane na marzec/kwiecień 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wydanymi monografiami autorskimi i wieloautorskimi: monografie naukowe wydane

Monografia “Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór tekstów do monografii naukowej zamykamy 15.05.2018

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej współautorskiej “Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce”.

Warunki udziału – monografie naukowe 25 pkt:

 1. zespół Autorski tworzy trzech Autorów (obowiązuje rezerwacja miejsca),
 2. każdy z Autorów przygotowuje rozdział o objętości co najmniej 2 arkuszy wydawniczych (tj. 80 tys. znaków ze spacjami, w tym elementy graficzne),
 3. planowany zakres tematyczny rozdziału (ów) Autor deklaruje na etapie rejestracji udziału w publikacji,
 4. monografia nie posiada redaktora naukowego,
 5. nazwiska trzech Autorów na stronie tytułowej,
 6. monografia recenzowana (przez osobę w stopniu co najmniej doktora habilitowanego).

Za udział w publikacji jako współautor przysługuje 25 pkt

Koszt udziały w monografii współautorskiej: 960 zł netto + 23% VAT

Opłata za udział wnoszona jest po recenzjach (o ile są pozytywne).

Rejestracja udziału i szczegóły dostępne tu.

Monografia naukowa zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wydanymi monografiami autorskimi i wieloautorskimi: monografie naukowe wydane

Monografia “Zarządzanie i marketing w turystyce”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór tekstów do monografii naukowej zamykamy 15.01.2018

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej współautorskiej “Zarządzanie i marketing w turystyce”.

Warunki udziału – monografie naukowe 25 pkt:

 1. zespół Autorski tworzy trzech Autorów (obowiązuje rezerwacja miejsca),
 2. każdy z Autorów przygotowuje rozdział o objętości co najmniej 2 arkuszy wydawniczych (tj. 80 tys. znaków ze spacjami, w tym elementy graficzne),
 3. planowany zakres tematyczny rozdziału (ów) Autor deklaruje na etapie rejestracji udziału w publikacji,
 4. monografia nie posiada redaktora naukowego,
 5. nazwiska trzech Autorów na stronie tytułowej,
 6. monografia recenzowana (przez osobę w stopniu co najmniej doktora habilitowanego).

Za udział w publikacji jako współautor przysługuje 25 pkt

Koszt udziały w monografii współautorskiej: 960 zł netto + 23% VAT

Opłata za udział wnoszona jest po recenzjach (o ile są pozytywne).

Rejestracja udziału i szczegóły dostępne tu.

Monografia naukowa zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN. Wydanie planowane na luty 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wydanymi monografiami autorskimi i wieloautorskimi: monografie naukowe wydane

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout