Wykaz wydawców monografii naukowych – pierwszy wykaz 18.01.2019 [aktualizacja nr 1]

Pierwsza wersja wykazu wydawców monografii naukowych

 

Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszono pierwszą listę wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Zgodnie z zapowiedziami, wykaz podzielono na dwie części: poziom II (200 punktów) – 36 wydawnictw; poziom I (80 punktów) – 500 wydawnictw.

Jest to pierwszy wykaz wydawnictw, który będzie uzupełniany. Każdy Wydawca po spełnieniu odpowiednich kryteriów będzie mógł złożyć wniosek o uwzględnienie go w wykazie. Za rozpatrzenie wniosków odpowiadać będzie Komisja Ewaluacji Nauki (pierwsza kadencja od 1 marca 2019 r.). Kryteria naboru wniosków mają być ogłoszone w drodze odrębnego komunikatu MNiSW, po ich opracowaniu przez Komisję Ewaluacji Nauki.

 

Pierwszy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 18.01.2019 r.
[pobierz]

 

Monografia spoza wykazu – punktacja 20 punktów (książka) i 5 punktów (rozdział) – ryczałt

 

Jak podkreśla MNiSW na stronie http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pierwsza-wersja-nowego-wykazu-wydawnictw-juz-jest-wiekszosc-pozycji-to-wydawnictwa-polskie fakt upublicznienia wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe „nie ujmuje cech naukowości tym monografiom, które zostaną wydane w wydawnictwach znajdujących się poza wykazem. Takie monografie również będą mogły zostać zgłoszone jako osiągnięcia naukowe na potrzeby ewaluacji i za każdą z nich będzie przyznawane 20 pkt”. Odpowiednio 5 punktów za rozdział. Ponadto: „Co więcej, poddający się ewaluacji ośrodek naukowy będzie też mógł zgłaszać takie monografie do oceny eksperckiej, dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Jeżeli dana monografia zyska aprobatę KEN, wówczas na potrzeby ewaluacji będzie jej przyznawane 80 punktów (czyli dokładnie tyle samo, ile zostałoby jej przyznane w sytuacji, gdyby została ona opublikowana w wydawnictwie z wykazu MNiSW)”.

 

Komentarz

 

Każdy z Wydawców powinien mieć możliwość aplikowania do wykazu wydawców monografii naukowych wg tożsamych kryteriów/zasad. Na liście brakuje wielu wydawców polskich (mniejsze i większe podmioty), spełniających kryteria pozwalające na ich uwzględnienie w wykazie wydawców publikujących recenzowane monografie na poziomie I – 80 punktów. Kryteria te określono w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. 2018 poz. 2152). Dla poziomu I (80 punktów) są to: wydawnictwa spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze przez stosowanie: a) zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics); b) ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pierwsza-wersja-nowego-wykazu-wydawnictw-juz-jest-wiekszosc-pozycji-to-wydawnictwa-polskie za aktualizację wykazu będzie odpowiadała Komisja Ewaluacji Nauki (pierwsza kadencja od 1 marca 2019 r.). Nabór członków Komisji Ewaluacji Nauki trwa do 25 stycznia 2019 r.

Warto pokreślić, że pierwszy wykaz wydawców monografii naukowych sporządził zespół doradczy ministra powołany Zarządzeniem MNiSW z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych  i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe (Dz.Urz.MNiSW.2018.1 z dnia 2018.01.12), które zaktualizowano Zarządzeniem MNiSW z dnia 28 września 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe (Dz.Urz. MNiSW. 2018 poz. 48).

Pewne wątpliwości może rodzić liczba członków (ekspertów). W przypadku ww. zespołu doradczego jest to 15 osób. Z kolei w skład Komisji Ewaluacji Nauki (pierwsza kadencja od 1 marca 2019 r.), która będzie odpowiadała za aktualizację wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ma wejść: po 3 przedstawicieli poszczególnych dziedzin; 7 osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej. Rachunek jest prosty. Docelowo w Komisji Ewaluacji Nauki prace nad wykazem prowadzone będą przez większą liczbę osób niż ma to miejsce w wyżej wskazanym zespole doradczym ministra. Trudno uwierzyć, że 15 osób  dokonało pogłębionej analizy rynku wydawniczego w Polsce i… na świecie.

Opublikowanie pierwszego wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i oznajmienie już po upublicznieniu tego wykazu, że „reszta towarzystwa wydawniczego” może wnioskować o przyjęcie na listę wydawców publikujących recenzowane monografie (trzeba przypomnieć, że wielu z tych wydawców robi to już od lat) pokazuje, że w Polsce są wydawnictwa z mniejszymi i większymi prawami. Uczciwie byłoby, gdyby każdy z wydawców złożył wniosek o uwzględnienie go na liście w tym samym terminie. Wydawcy, którzy już są na owej liście wniosków składać nie muszą. Cała reszta „towarzystwa wydawniczego” jeżeli chce publikować monografie naukowe punktowane „godziwie”, będzie musiała udowodnić, że wydaje prace naukowe.

Podsumowując, wydawca publikacji naukowych będzie musiał udowodnić Komisji Ewaluacji Nauki (niestety nie dano mu tej możliwości na etapie decyzji podejmowanych przez zespół doradczy funkcjonujący przy ministrze), że publikuje rzetelnie. Można przypuszczać, że do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumentację potwierdzającą zrecenzowanie konkretnych publikacji naukowych i inne rozmaite dokumenty w formie oświadczeń Autorów czy struktury umów wydawniczych. Być może potrzebne będą też raporty z systemu antyplagiatowego, oświadczenia o nakładzie i inne…  „dowody” potwierdzające naukowość publikowanych książek. Sama książka dostępna na rynku czy w sieci Internet w formie ebooka (m.in. z danymi recenzentów) nie wystarczy.

Informujemy, że Exante – gdy pojawi się taka możliwość – złoży wniosek o uwzględnienie Wydawcy na liście wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe, łącznie z wymaganą przez MNiSW dokumentacją potwierdzającą rzetelny proces wydawniczy każdej wydanej publikacji naukowej.

Wpis częściowo oparty o informacje ze strony:

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pierwsza-wersja-nowego-wykazu-wydawnictw-juz-jest-wiekszosc-pozycji-to-wydawnictwa-polskie

Aktualizacja informacji z dnia 8.02.2019 r.

8 lutego 2019 r. na stronie RCL MNiSW opublikowało stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania i konsultacji publicznych projektu tzw. rozporządzenia ewaluacyjnego (Projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenie MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej). Rozporządzenie to uwzględnia m.in. punktacje artykułów naukowych i monografii naukowych opublikowanych w wydawnictwach spoza „list ministerialnych”. 

Więcej TU. 

Współczesne problemy nauk o zarządzaniu (Tom 1)

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 31.01.2018 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej:
„Współczesne problemy nauk o zarządzaniu (Tom 1)”.

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 31.01.2018 r.

Planowany termin wydania monografii: luty/marzec 2018 r.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+ 23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach. Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

Monografia 25 pkt “System ochrony zdrowia w Polsce. Doświadczenia i wyzwania”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór tekstów do monografii naukowej zamykamy 16.11.2017

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej współautorskiej System ochrony zdrowia w Polsce. Doświadczenia i wyzwania“.

Warunki udziału – monografie naukowe 25 pkt:

 1. zespół Autorski tworzy trzech Autorów (obowiązuje rezerwacja miejsca),
 2. każdy z Autorów przygotowuje rozdział o objętości co najmniej 2 arkuszy wydawniczych (tj. 80 tys. znaków ze spacjami, w tym elementy graficzne),
 3. planowany zakres tematyczny rozdziału (ów) Autor deklaruje na etapie rejestracji udziału w publikacji,
 4. monografia nie posiada redaktora naukowego,
 5. nazwiska trzech Autorów na stronie tytułowej,
 6. monografia recenzowana (przez osobę w stopniu co najmniej doktora habilitowanego).

Za udział w publikacji jako współautor przysługuje 25 pkt

Koszt udziały w monografii współautorskiej: 960 zł netto + 23% VAT

Opłata za udział wnoszona jest po recenzjach (o ile są pozytywne).

Rejestracja udziału i szczegóły dostępne tu.

Monografia naukowa zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN. Wydanie planowane na listopad/grudzień 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wydanymi monografiami autorskimi i wieloautorskimi: monografie naukowe wydane

Monografia “Zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym” – 5 pkt, nabór artykułów

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 15.01.2018 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym”.

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 15.01.2018 r.

Planowany termin wydania monografii: luty 2018.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+ 23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

Monografia 5 pkt “Pedagogika przedszkolna i szkolna. Wybrane problemy opieki i wychowania”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 31.08.2017 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Pedagogika przedszkolna i szkolna. Wybrane problemy opieki i wychowania”

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 31.08.2017 r.

Planowany termin wydania monografii: wrzesień 2017.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+ 23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

Monografia “Challenges for Management in a Global Environment” – 5 pkt

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 31.05.2017 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Challenges for Management in a Global Environment”.

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 31.05.2017 r.

Planowany termin wydania monografii: czerwiec 2017.

Przyjmujemy teksty wyłącznie w języku angielskim z następujących dyscyplin naukowych:

 • nauki społeczne,
 • nauki ekonomiczne.

Język monografii: angielski.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 370 zł (+ 23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

Nabór artykułów do monografii naukowej „Transport. Aspekty ekonomiczne i organizacyjne.”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 15.11.2016 r.

 

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej „Transport. Aspekty ekonomiczne i organizacyjne.”

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt, artykuły przyjmujemy do 15 listopada 2016 r.

Planowany termin wydania monografii: grudzień 2016.

Obszary tematyczne monografii naukowej

Przyjmujemy artykuły dotyczące m.in.:

 • Organizacji i ekonomiki transportu
 • Transportu samochodowego
 • Transportu kolejowego
 • Transportu lotniczego
 • Transportu wodnego śródlądowego

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+24% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografie zostaną wydane w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Rejestracja udziału w monografii naukowej

Kto publikuje w monografiach naukowych wydawnictwa Exante?

Zespoły Autorskie monografii naukowych

W naszych monografiach naukowych publikują przede wszystkim młodzi naukowcy, badacze rozpoczynający pracę naukową lub rozwijający swoją karierę. Udział w monografii to znakomita okazja do sprawdzenia swojego warsztatu w publikowaniu naukowym innym niż dotychczas, czyli najczęściej w czasopismach.

Zespoły Autorskie tworzą:

 • studenci (w trakcie studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych),
 • doktoranci i młodzi doktorzy (często aspirujący do habilitacji),
 • doktorzy po habilitacji (często aspirujący do profesury),
 • praktycy.

Monografie naukowe Exante to rozwiązanie pozwalające na:

 • sprawdzenie się jako Autor w publikowaniu naukowym,
 • zdobycie doświadczenia i usprawnienie warsztatu pisarskiego (kontakt z redakcją, procedura recenzji zgłoszonego tekstu),
 • opublikowanie tekstu w relatywnie krótkim czasie (1-2 miesiące),
 • wzbogacenie i zdywersyfikowanie dorobku naukowo-badawczego,
 • zdobycie punktów potrzebnych do, m.in. wszczęcia przewodu doktorskiego, uzyskania stypendium, wykazania aktywności naukowej (ważne dla pracowników naukowych) etc.

Marzysz o karierze naukowej? Publikuj „jak najwcześniej”

Osoby, które chciałyby kontynuować karierę naukową po studiach, czy też przykładowo zwiększyć swoje szanse przyjęcia na studia doktoranckie, powinny publikować „na szeroko”, dużo i często. Szczególnie młodzi badacze obawiają się odrzucenia zgłoszonego do reakcji tekstu. Bywa, że artykuł uzyskuje negatywne recenzje. Jest to jednak dla Autora informacja zwrotna, na co należy zwrócić uwagę i jakich błędów nie popełnić w trakcie redakcji kolejnego tekstu.

Do redakcji Exante składane są również artykuły studentów I stopnia (licencjat) prezentujące wysoki poziom naukowy. Dodać należy, że często są to teksty redagowane całkowicie samodzielnie, bez opieki naukowej i wsparcia merytorycznego doświadczonej i kompetentnej osoby ze środowiska naukowego. Równie często teksty te są lepsze od rozdziałów składanych przez osoby legitymujących się stopniem naukowym doktora! Potencjał w wielu młodych badaczach jest ogromny. Trzeba tylko stworzyć szansę upublicznienia wyników ich dociekań naukowych. Gorąco zachęcamy do sprawdzania i weryfikowania swoich sił w publikowaniu naukowym.

Gdzie publikować artykuły naukowe?

Publikacje naukowe elementem dorobku naukowo-badawczego

Publikowanie naukowe. Prace publikowane to ważne osiągnięcie w pracy naukowej.  Ogólnie dzieli się je na:

 • artykuły naukowe,
 • monografie naukowe (rozdział/y w monografii, autorstwo całej monografii),
 • podręczniki autorskie, skrypty, poradniki etc.

Publikowanie w czasopismach

Artykuły naukowe najlepiej  publikować w punktowanych i recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, mianowicie:

 • wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR),
 • wyróżnionych w ERIH (European Reference Index for the Humanities),
 • wyróżnionych na liście ministerialnej A (maksymalna liczba punktów 50), B (maksymalna liczba punktów 15) i C (maksymalna liczba punktów 25).

Publikowanie w monografiach naukowych

Drugim ważnym elementem dorobku naukowo-badawczego są publikacje w monografiach naukowych. Artykuł zgłoszony do monografii naukowej, który uzyska pozytywne recenzje publikowany jest jako rozdział w monografii, a Autor artykułu staje się członkiem zespołu autorskiego. W tym przypadku monografia naukowa stanowi pracę zbiorową pod redakcją naukową konkretnej osoby.

Punktacja udziału w monografii naukowej:

 • rozdział (5 pkt),
 • 2 rozdziały (10  pkt),
 • 3 rozdziały (15 pkt),
 • redakcja monografii naukowej 5 pkt.

Aktualna definicja monografii naukowej

Monografia naukowa to dzieło, opracowanie naukowe opublikowane (jako książka, odrębny tom lub forma elektroniczna w Internecie), spójne tematycznie i recenzowane o objętości co najmniej 6 arkuszy wydawniczych. Zagadnienia w nim ujęte zaprezentowano w sposób oryginalny i twórczy. Zawiera bibliografię naukową i przypisy. Posiada nr ISBN lub DOI. Egzemplarze obowiązkowe monografii przekazano uprawnionym bibliotekom. Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015, poz. 2015).

Trwa nabór artykułów do monografii naukowych

Inne przykładowe osiągnięcia w pracy naukowej

Aktywność naukowa kwalifikowana do dorobku naukowo-badawczego to nie tylko opublikowane teksty naukowe. Uwzględnia się w niej również m.in.: referaty (prelekcje na konferencjach krajowych i zagranicznych), udział w projektach badawczych, kierowanie projektami badawczymi, przygotowanie ekspertyz i opracowań na rzecz praktyki, recenzje, patenty i inne.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout