Monografia naukowa (recenzowana i punktowana) planowana do wydania w 2022 roku

Problemy nauk prawnych. Tom 16

(podtytuł monografii zostanie doprecyzowany po zamknięciu naboru prac)

 

Zaproszenie do składania tekstów

 

W III kwartale 2022 r. (tj. do 30 września 2022 r.) Exante Wydawnictwo Naukowe planuje wydać publikację naukową w formie obszernego opracowania monograficznego pt. „Problemy nauk prawnych. Tom 16″.

W związku z powyższym zapraszamy do wspólnego tworzenia tego wydawnictwa i składania w redakcji tekstów wpisujących się w zakres tematyczny tytułu monografii.

W sytuacji pojawienia się wątpliwości dotyczących tego, czy wybrane przez Państwa zagadnienie badawcze wpisuje się w ramy tematyczne monografii na adres wydawnictwo[at]exante.com.pl należy przesłać tytuł proponowanego opracowania i abstrakt ze słowami kluczowymi, co pozwoli na odpowiednie zakwalifikowanie propozycji wydawniczej.

 

Parametry i warunki publikacji manuskryptu elektronicznego

 

  1. Redakcja przyjmuje teksty teoretyczno-badawcze, w których wyodrębniono część teoretyczną i empiryczną. W pracy należy obowiązkowo określić: cel badań, problem badawczy (hipotezy badawcze), instrumentarium badawcze (metody, techniki i narzędzia badawcze), wnioski w punktach.
  2. Objętość tekstu: do 25 tys. znaków ze spacjami.
  3. Tekst należy sformatować zgodnie ze standardem edycyjnym, który można pobrać TU. Teksty przygotowane niezgodnie z wytycznymi redakcyjnymi dla Autorów nie będą rozpatrywane.
  4. Termin nadsyłania tekstów upływa 31 lipca 2022 r. Tekst należy zarejestrować za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego u dołu strony.
  5. Monografia w formie elektronicznej będzie dostępna w trybie Open Access.
  6. Opłata wydawnicza wynosi 249 PLN i w całości zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów procesu wydawniczego. Uwzględnia: recenzję naukową, opracowanie redakcyjne, co najmniej 4-krotną korektę tekstu, skład, opracowanie graficzne, wersję elektroniczną książki. Opłatę wydawniczą Autor uiszcza po zakwalifikowaniu tekstu do recenzji naukowej. W sytuacji uzyskania negatywnej recenzji naukowej zwrotowi podlega 50% ww. kwoty. 
  7. Punkty MEiN za publikację rozdziału w monografii: 20 pkt.

 

Przed złożeniem tekstu w redakcji należy zapoznać się z Polityką wydawniczą Exante Wydawnictwo Naukowe.

 

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500 (poziom I – 80 punktów)
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).

 

Formularz zgłoszeniowy

 

error: Content is protected !!