Monografia naukowa planowana do wydania w 2022 roku

Problemy nauk prawnych. Wymiar sprawiedliwości w Polsce

Zaproszenie do składania tekstów

 

W II kwartale 2022 r. Exante Wydawnictwo Naukowe planuje wydać publikację naukową w formie obszernego opracowania monograficznego pt. „Problemy nauk prawnych. Wymiar sprawiedliwości w Polsce”.

W związku z powyższym zapraszamy do wspólnego tworzenia tego wydawnictwa i składania w redakcji tekstów w szczególności z następującego zakresu tematycznego:

 • Struktura wymiaru sprawiedliwości
 • Problemy wymiaru sprawiedliwości
 • Sądownictwo w świetle statystyki
 • Informatyzacja sądów
 • Efektywność sądownictwa
 • Kształcenie i szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości
 • Planowane zmiany w sądownictwie / reforma sądownictwa

Tytuł opracowania Autor ustala we własnym zakresie, powyżej zakreślono jedynie ramy problemowe wywodu naukowego.

W sytuacji pojawienia się wątpliwości dotyczących tego, czy wybrane przez Państwa zagadnienie badawcze wpisuje się w ramy tematyczne monografii na adres wydawnictwo[at]exante.com.pl należy przesłać tytuł proponowanego opracowania i abstrakt ze słowami kluczowymi, co pozwoli na odpowiednie zakwalifikowanie propozycji wydawniczej.

Parametry i warunki publikacji manuskryptu elektronicznego

 1. Redakcja przyjmuje teksty teoretyczno-badawcze, w których wyodrębniono część teoretyczną i empiryczną. W pracy należy obowiązkowo określić: cel badań, problem badawczy (hipotezy badawcze), instrumentarium badawcze (metody, techniki i narzędzia badawcze), wnioski w punktach.
 2. Objętość tekstu: od 20 do 40 tys. znaków ze spacjami.
 3. Tekst należy sformatować zgodnie ze standardem edycyjnym, który można pobrać TU. Teksty przygotowane niezgodnie z wytycznymi redakcyjnymi dla Autorów nie będą rozpatrywane.
 4. Termin nadsyłania tekstów upływa 31 stycznia 2022 r. Tekst należy zarejestrować za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego u dołu strony.
 5. Monografia w formie elektronicznej będzie dostępna w trybie Open Access.
 6. Opłata wydawnicza wynosi 730 PLN i w całości zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów procesu wydawniczego. Uwzględnia: recenzję naukową, co najmniej 4-krotną korektę tekstu, skład, opracowanie graficzne, wersję elektroniczną książki. Opłatę wydawniczą Autor uiszcza po zakwalifikowaniu tekstu do recenzji naukowej. W sytuacji uzyskania negatywnej recenzji naukowej zwrotowi podlega 50% ww. kwoty.

Przed złożeniem tekstu w redakcji należy zapoznać się z Polityką wydawniczą Exante Wydawnictwo Naukowe.

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).

 

Formularz zgłoszeniowy

error: Content is protected !!