nabór tekstów

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 13

(podtytuł monografii zostanie doprecyzowany po zamknięciu naboru prac)

Monografia naukowa (punktowana i recenzowana) planowana do wydania w 2024 roku

Zaproszenie do składania tekstów

W III kwartale 2024 r. Exante Wydawnictwo Naukowe planuje wydać publikację naukową w formie obszernego opracowania monograficznego pt. „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 13”.

W związku z powyższym zapraszamy do wspólnego tworzenia tego wydawnictwa i składania w redakcji tekstów wpisujących się problemowo w zakres tematyczny tytułu książki.

W sytuacji pojawienia się wątpliwości dotyczących tego, czy wybrane przez Państwa zagadnienie badawcze wpisuje się w ramy tematyczne monografii, na adres wydawnictwo[at]exante.com.pl należy przesłać tytuł proponowanego opracowania i abstrakt ze słowami kluczowymi, co pozwoli na odpowiednie zakwalifikowanie propozycji wydawniczej.

Parametry i warunki publikacji manuskryptu elektronicznego

  1. Redakcja przyjmuje teksty teoretyczno-badawcze, w których wyodrębniono część teoretyczną i empiryczną. W pracy należy obowiązkowo określić: cel badań, problem badawczy (hipotezy badawcze), instrumentarium badawcze (metody, techniki i narzędzia badawcze), wnioski w punktach.
  2. Objętość tekstu: do 25 tys. znaków ze spacjami. W odniesieniu do prac przekraczających wskazaną objętość opłata wydawnicza, wskazana w punkcie 6, zostanie naliczona proporcjonalnie [np. 30 000 zzs (liczba znaków ze spacjami przygotowanego opracowania) ⋅ 299 : 25 000 = 359 PLN].
  3. Tekst należy sformatować zgodnie ze standardem edycyjnym, który można pobrać TU. Teksty przygotowane niezgodnie z wytycznymi redakcyjnymi dla Autorów nie będą rozpatrywane.
  4. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2024 r. Tekst należy zarejestrować za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego u dołu strony.
  5. Monografia w formie elektronicznej będzie dostępna w trybie Open Access.
  6. Opłata wydawnicza wynosi 299 PLN i w całości zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów procesu wydawniczego. Uwzględnia: recenzję naukową, opracowanie redakcyjne, co najmniej 4-krotną korektę tekstu, skład, opracowanie graficzne, wersję elektroniczną książki. Opłatę wydawniczą Autor uiszcza po zakwalifikowaniu tekstu do recenzji naukowej. W sytuacji uzyskania negatywnej recenzji naukowej zwrotowi podlega 50% ww. kwoty.
  7. Punkty MEiN za publikację rozdziału w monografii: 20 pkt.

 

Przed złożeniem tekstu w redakcji należy zapoznać się z Polityką wydawniczą Exante Wydawnictwo Naukowe.

 

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500 (poziom I – 80 punktów)
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).

 

♦ Zobacz ostatnie wydania ♦

 

Formularz zgłoszeniowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Jeżeli brak, pozostawić puste pole.
Jeżeli tekst kwalifikuje się do kilku tytułów, należy zaznaczyć wybrane.
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.
Tekst należy przesłać jako dokument Microsoft Word. Dozwolone rozszerzenia plików: .doc, .docx.
Akceptuję politykę prywatności i politykę wydawniczą.
Oświadczam, że przedłożony Wydawcy do rozpatrzenia tekst jest w pełni oryginalny i nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich oraz nie jest obecnie procedowany w innej redakcji.
Poinformowano mnie, iż w sytuacji uzyskania negatywnej recenzji naukowej zgłoszonego tekstu opłata wydawnicza podlega zwrotowi w wysokości 50%.

error: Treść jest chroniona.