[Uwaga!] Nowa punktacja publikacji naukowych – propozycja zmian MNiSW

Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki, Projekt ustawy ­– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 Szanowni Państwo

Prezentujemy najważniejsze (planowane do wdrożenia przez MNiSW) zmiany w obszarze punktacji publikacji naukowych (w tym przede wszystkim wydawnictw zwartych – publikacje książkowe i ciągłych – publikacje w czasopismach) na podstawie Projektu z dnia 22 lutego 2018 r. Rozporządzenia  MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, będącego jednym z aktów wykonawczych do Projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 marca 2018 r.

 

Punktacja publikacji naukowych, ocena dorobku naukowo-badawczego autorów, ewaluacja jednostek naukowych

Projekt rozporządzenia MNiSW z 22 lutego 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej  zawiera najważniejsze proponowane zmiany w zakresie modyfikacji sposobu i logiki  punktowania publikacji naukowych.

Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej będzie oceniany na podstawie:

1. Artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w materiałach konferencyjnych, uwzględnionych w wykazie czasopism naukowych (tzw. „wykaz czasopism”).

2. Artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism.

[Komentarz: jest to dobra informacja dla osób, które obawiały się braku możliwości publikowania w czasopismach spoza „wykazu czasopism”. Artykuły opublikowane w takich czasopismach będą w dalszym ciągu wliczane do dorobku naukowo-badawczego i uwzględniane w trakcie oceny parametrycznej reprezentowanej jednostki naukowej].

3. Monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa ujęte w „wykazie wydawców” (do tej pory „wykaz wydawców” publikacji zwartych, np. monografii, nie funkcjonował), w tym redakcji naukowej takiej monografii i rozdziałów opublikowanych w tego rodzaju monografiach.

4. Monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa nieuwzględnione w „wykazie wydawców”, w tym: redakcji tego rodzaju monografii i rozdziałów opublikowanych w tego rodzaju monografiach.

[Komentarz: jest to dobra informacja dla osób, które obawiały się braku możliwości publikowania w monografiach  spoza „wykazu wydawców”. Autorstwo tego rodzaju monografii, redakcja naukowa oraz rozdział opublikowany w tego rodzaju monografiach  w dalszym ciągu będą wliczane do dorobku naukowo-badawczego i uwzględniane w trakcie oceny parametrycznej reprezentowanej jednostki naukowej].

Najważniejsze zmiany w powyższym zakresie:

Stworzenie/aktualizacja wykazu punktowanych czasopism naukowych i wykazu punktowanych wydawców naukowych. Będzie istniała możliwość publikowania w tytułach spoza obu wykazów, ale liczba punktów przyznanych za publikację w tych tytułach będzie niższa. Mają zatem funkcjonować dwie podstawy punktowania: wykazy ustalone przez Ministra (czasopisma, wydawcy naukowi) oraz tytuły punktowane ryczałtowo (spoza wykazów).

 

Punktacja na podstawie wykazu czasopism i wydawców naukowych (listy MNiSW)

 

AUTORSTWO

Autorstwo artykułu naukowego

Autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym bądź materiale konferencyjnym zamieszczonym w wykazie czasopism: 20, 40,70, 100, 140 lub 200 punktów.

Autorstwo monografii naukowej

Autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo uwzględnione w wykazie wydawnictw: 80 lub 250 punktów (jeden Autor).

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo uwzględnione w wykazie wydawnictw: 70 punktów (jeżeli wydawca w wykazie wydawców uzyskał 250 punktów) lub 20 punktów (jeżeli wydawca w wykazie wydawców uzyskał 80 punktów).

Redakcja naukowa monografii naukowej

Redakcja naukowa monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo uwzględnione w wykazie wydawnictw: 125 punktów (jeżeli wydawca w wykazie wydawców uzyskał 250 punktów)  lub 40 punktów (jeżeli wydawca w wykazie wydawców uzyskał 80 punktów) [w obu przypadkach 1 redaktor).

 

WSPÓŁAUTORSTWO

Artykuły naukowe

Współautorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym  bądź w materiałach konferencyjnych uwzględnionych w wykazie czasopism

1. 100% liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba punktów przyznana za autorstwo artykułu w czasopiśmie z wykazu czasopism wynosi 140 bądź 200 punktów.

(Przykład: czasopismo „X” w wykazie czasopism uzyskało 140 punktów. W czasopiśmie „X” artykuł naukowy współautorski opublikowało 2 autorów –  każdy z nich uzyskuje 140 punktów).

2. Iloczyn wartości pierwiastek z n/m i liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba punktów przyznana za autorstwo artykułu w czasopiśmie z wykazu czasopism wynosi 40, 70 lub 100 punktów – nie mniej niż 10% tej liczby (n – liczba autorów artykułu będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w tym podmiocie kształcenie w szkole doktorskiej; m – ogólna liczba autorów artykułu).

(Przykład: czasopismo „X” w wykazie czasopism uzyskało 70 punktów. W czasopiśmie „X” artykuł naukowy współautorski opublikowało 2 Autorów  – jeden z uczelni „a”, drugi z uczelni „b”. Każdy z  autorów uzyskuje  49,70 punktów (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku).

3. Iloczyn wartości n/m  i liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba punktów przyznana za autorstwo artykułu w czasopiśmie z wykazu czasopism wynosi 20 punktów (n – liczba autorów artykułu będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w tym podmiocie kształcenie w szkole doktorskiej; m – ogólna liczba autorów artykułu).

(Przykład: czasopismo „X” w wykazie czasopism uzyskało 20 punktów. W czasopiśmie „X” artykuł naukowy współautorski opublikowało 2 Autorów  – jeden z uczelni „a”, drugi z uczelni „b”. Każdy z  autorów uzyskuje  10,00 punktów (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku).

 

Monografie naukowe

Współautorstwo monografii naukowej (co najmniej 2 autorów)

Współautorstwo monografii naukowej opublikowanej przez wydawnictwo, które w wykazie wydawców uzyskało 250 punktów: 100% punktów (czyli również 250 punktów).

Współautorstwo redakcji monografii naukowej

Redakcja monografii naukowej opublikowanej przez wydawnictwo, które w wykazie wydawców uzyskało 250 punktów:  125 punktów.

Współautorstwo rozdziału w monografii naukowej

Współautorstwo rozdziału w monografii naukowej opublikowanej przez wydawnictwo, które w wykazie wydawców uzyskało 250 punktów: 70 punktów.

 

Punktacja publikacji naukowych wydanych w czasopismach i monografiach spoza wykazu czasopism i wydawców naukowych

AUTORSTWO

Autorstwo artykułu naukowego

Autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism: 5 punktów.

Autorstwo monografii naukowej

Autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw: 20 punktów (jeden autor).

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw: 5 punktów (jeden autor).

Redakcja monografii naukowej

Redakcja naukowa monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw: 10 punktów (jeden redaktor).

 

WSPÓŁAUTORSTWO

1. Współautorstwo: monografii naukowej, redakcji naukowej monografii naukowej  lub rozdziału w monografii naukowej

[UWAGA: w projekcie rozporządzenia podano – niestety – sprzeczne informacje, tj. w jednym miejscu wzór na obliczenie punktów podano z uwzględnieniem pierwiastka, w innym bez pierwiastkiem; ponadto nie uwzględniono informacji o konieczności stosowania iloczynu wartości – podobnie jak w przypadku czasopism. Można jedynie domniemywać, że wzór obliczeń ma być analogiczny, jak w odniesieniu do czasopism. Wątpliwość budzi również opisanie wartości “m” jako liczba autorów monografii ogółem. W odniesieniu do czasopism naukowych “m” oznacza liczbę autorów artykułu ogółem (nie liczbę wszystkich autorów, którzy opublikowali artykuł w danym numerze czasopisma). Wydaje się, że w przypadku redakcji monografii powinna być to liczba redaktorów ogółem, a w odniesieniu do rozdziału w monografii – liczba autorów rozdziału ogółem. Jeżeli zapis dla wartości “m” – liczba autorów monografii ogółem zostanie utrzymany, to za publikację rozdziału współautorskiego w monografii spoza wykazu będą przysługiwały punkty ułamkowe. Przykład: dwie osoby przygotowały rozdział współautorski. Obie z tej samej jednostki. W sumie autorów monografii jest 10 . Przy wartości “m” rozumianej jako liczba autorów monografii ogółem, współautorzy otrzymają 1 punkt. Gdyby wartość “m” oznaczała jednak liczbę autorów rozdziału ogółem, wówczas (w przypadku reprezentowania tej samej jednostki), współautorzy otrzymaliby 5 punktów. Z kolei, gdyby każdy z nich reprezentował inną jednostkę, uzyskaliby po 2,5 punktu. Przy utrzymaniu wskazanej wyżej logiki obliczania punktów za publikacje wieloautorskie, pożądana będzie samodzielność przy pisaniu tekstów naukowych (w tym redagowaniu monografii)].

Informacja zostanie zaktualizowana z chwilą wprowadzenia ewentualnych zmian do projektu rozporządzenia.

Wzór obliczeń

Iloczyn wartości n/m  i liczby punktów przyznanych za autorstwo monografii naukowej, redakcji monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej spoza wykazu wydawców naukowych, nie mniej niż 10% odpowiednio za autorstwo (n – liczba autorów monografii będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w tym podmiocie kształcenie w szkole doktorskiej; m – ogólna liczba autorów monografii).

 

Uwagi końcowe

Zmiana sposobu punktowania jest wynikiem dążenia do poprawy jakości m.in. pisemnych prac naukowych i zwiększenia skali publikowania w wymiarze międzynarodowym. Podstawą punktowania publikacji naukowych mają być dwa wykazy: czasopism i nowy wykaz wydawców naukowych. Będzie istniała również możliwość publikowania prac w wydawnictwach nieuwzględnionych w obu wykazach, jednak limit punktów  możliwych do uzyskania będzie niższy. Najwyżej punktowane będą artykułu naukowe indeksowane w czasopismach oraz materiałach konferencyjnych funkcjonujących  w bazie Scopus bądź Web of Science. Z kolei, w przypadku monografii naukowych najwięcej punktów będzie można uzyskać publikując u wydawców uwzględnionych na liście wydawnictw – lista będzie składała się z dwóch rankingów. Ranking 1 (poziom nr 1) zostanie przygotowany we współpracy z Biblioteką Narodową. Znajdą się w nim uznane wydawnictwa krajowe (zasięg krajowy i zagraniczny). Ranking 2 (poziom 2) zostanie przygotowany na bazie istniejącego i używanego w wielu krajach międzynarodowego zestawienia najbardziej prestiżowych wydawców międzynarodowych.

Podkreślamy, że przedstawione wyżej informacje dotyczą projektu rozporządzenia. Jeżeli tzw. “Ustawa 2.0” zostanie przyjęta i wejdzie w życie, założenia zaprezentowane w rozporządzeniu mogą stać się rzeczywistością (zapewne w wielu miejscach zostaną doprecyzowane). Zaktualizowany wykaz punktowanych czasopism naukowych i wykaz wydawców naukowych mają pojawić się po ewentualnym wejściu w życie tzw. “Ustawy 2.0”. Warto dodać, że  Zarządzeniem MNiSW z dnia 12 stycznia 2018 r. powołano Zespół doradczy do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe.

Źródło informacji: Projekt z dnia 22 lutego 2018 r. Rozporządzenie MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Informacje aktualne na dzień 20 marca 2018 r.

 

UWAGA! Powyższe zmiany szeroko omawiane i komentowane będą na trzech najbliższych szkoleniach: 

1. Wrocław: 19.05.2018 r. “Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” (szczegóły TU),

2. Wrocław: 26.05.2018 r. “Redagowanie tekstów naukowych. Publikacje naukowe w teorii i praktyce” (szczegóły TU).

3. Warszawa: 23.06.2018 r. “Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” (szczegóły TU).

Nabór artykułów do monografii naukowych 25.09, 14.10, 31.10.2016

Zaproszenie do składania artykułów

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do składania artykułów, do recenzowanych monografii naukowych. Artykuły do poszczególnych tytułów przyjmujemy do: 25.09.2016, 14.10.2016 i 31.10.2016.
Za udział w monografii przysługuje 5 pkt

Do 31 października 2016 r. trwa nabór artykułów do następujących tytułów:

PEDAGOGIKA, SOCJOLOGIA

  1. Problemy opieki, wychowania i terapii
  2. Przemoc i agresja w Polsce. Diagnoza – Uwarunkowania – Prewencja. 
  3. Społeczeństwo polskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku – obszary problemowe

PRAWO, ADMINISTRACJA, UBEZPIECZENIA

  1. Problemy prawa, administracji i ubezpieczeń

DIETETYKA I KOSMETOLOGIA

  1. Dietetyka. Żywienie w zdrowiu i chorobie
  2. Kosmetologia i medycyna estetyczna

OCHRONA ŚRODOWISKA

  1. Ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego

Planowany termin wydania monografii: listopad 2016.

Każdy artykuł podlega recenzji. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+24% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografie zostaną wydane w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Rejestracja udziału w monografii naukowej

Zapraszamy do udziału w publikacjach.

Nabór artykułów do monografii naukowych (30.07.2016)

Zaproszenie do składania artykułów

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do składania artykułów, do recenzowanych monografii naukowych. Artykuły  przyjmujemy do 30 lipca 2016 r. Za udział w monografii przysługuje 5 pkt.

Tytuły monografii, do których trwa aktualny nabór:

W zakresie zarządzania, ekonomii, finansów i administracji

Logistyka w działalności przedsiębiorstw
Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia
Samorząd terytorialny w Polsce. Organizacja, funkcjonowanie i kierunku rozwoju.
Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście zrównoważonego rozwoju
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu

W obszarze socjologii, pedagogiki i psychologii

Rodzina wobec zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych
Szkoła środowiskiem wychowawczym – kierunki przemian
Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Etiologia – Przebieg – Profilaktyka.
Przemoc i agresja w środowisku rodzinnym, szkolnym i zawodowym. Przyczyny – Przebieg – Profilaktyka.

Każdy artykuł podlega recenzji. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami. Opłata za udział wynosi 240 zł (+24% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografie zostaną wydane w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda zawiera odrębny nr ISBN.

Planowane wydania: przełom sierpnia i września 2016 r.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout