Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki, Projekt ustawy ­– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 Szanowni Państwo

Prezentujemy najważniejsze (planowane do wdrożenia przez MNiSW) zmiany w obszarze punktacji publikacji naukowych (w tym przede wszystkim wydawnictw zwartych – publikacje książkowe i ciągłych – publikacje w czasopismach) na podstawie Projektu z dnia 22 lutego 2018 r. Rozporządzenia  MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, będącego jednym z aktów wykonawczych do Projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 marca 2018 r.

 

Punktacja publikacji naukowych, ocena dorobku naukowo-badawczego autorów, ewaluacja jednostek naukowych

Projekt rozporządzenia MNiSW z 22 lutego 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej  zawiera najważniejsze proponowane zmiany w zakresie modyfikacji sposobu i logiki  punktowania publikacji naukowych.

Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej będzie oceniany na podstawie:

1. Artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w materiałach konferencyjnych, uwzględnionych w wykazie czasopism naukowych (tzw. „wykaz czasopism”).

2. Artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism.

[Komentarz: jest to dobra informacja dla osób, które obawiały się braku możliwości publikowania w czasopismach spoza „wykazu czasopism”. Artykuły opublikowane w takich czasopismach będą w dalszym ciągu wliczane do dorobku naukowo-badawczego i uwzględniane w trakcie oceny parametrycznej reprezentowanej jednostki naukowej].

3. Monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa ujęte w „wykazie wydawców” (do tej pory „wykaz wydawców” publikacji zwartych, np. monografii, nie funkcjonował), w tym redakcji naukowej takiej monografii i rozdziałów opublikowanych w tego rodzaju monografiach.

4. Monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa nieuwzględnione w „wykazie wydawców”, w tym: redakcji tego rodzaju monografii i rozdziałów opublikowanych w tego rodzaju monografiach.

[Komentarz: jest to dobra informacja dla osób, które obawiały się braku możliwości publikowania w monografiach  spoza „wykazu wydawców”. Autorstwo tego rodzaju monografii, redakcja naukowa oraz rozdział opublikowany w tego rodzaju monografiach  w dalszym ciągu będą wliczane do dorobku naukowo-badawczego i uwzględniane w trakcie oceny parametrycznej reprezentowanej jednostki naukowej].

Najważniejsze zmiany w powyższym zakresie:

Stworzenie/aktualizacja wykazu punktowanych czasopism naukowych i wykazu punktowanych wydawców naukowych. Będzie istniała możliwość publikowania w tytułach spoza obu wykazów, ale liczba punktów przyznanych za publikację w tych tytułach będzie niższa. Mają zatem funkcjonować dwie podstawy punktowania: wykazy ustalone przez Ministra (czasopisma, wydawcy naukowi) oraz tytuły punktowane ryczałtowo (spoza wykazów).

 

Punktacja na podstawie wykazu czasopism i wydawców naukowych (listy MNiSW)

 

AUTORSTWO

Autorstwo artykułu naukowego

Autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym bądź materiale konferencyjnym zamieszczonym w wykazie czasopism: 20, 40,70, 100, 140 lub 200 punktów.

Autorstwo monografii naukowej

Autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo uwzględnione w wykazie wydawnictw: 80 lub 250 punktów (jeden Autor).

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo uwzględnione w wykazie wydawnictw: 70 punktów (jeżeli wydawca w wykazie wydawców uzyskał 250 punktów) lub 20 punktów (jeżeli wydawca w wykazie wydawców uzyskał 80 punktów).

Redakcja naukowa monografii naukowej

Redakcja naukowa monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo uwzględnione w wykazie wydawnictw: 125 punktów (jeżeli wydawca w wykazie wydawców uzyskał 250 punktów)  lub 40 punktów (jeżeli wydawca w wykazie wydawców uzyskał 80 punktów) [w obu przypadkach 1 redaktor).

 

WSPÓŁAUTORSTWO

Artykuły naukowe

Współautorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym  bądź w materiałach konferencyjnych uwzględnionych w wykazie czasopism

1. 100% liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba punktów przyznana za autorstwo artykułu w czasopiśmie z wykazu czasopism wynosi 140 bądź 200 punktów.

(Przykład: czasopismo „X” w wykazie czasopism uzyskało 140 punktów. W czasopiśmie „X” artykuł naukowy współautorski opublikowało 2 autorów –  każdy z nich uzyskuje 140 punktów).

2. Iloczyn wartości pierwiastek z n/m i liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba punktów przyznana za autorstwo artykułu w czasopiśmie z wykazu czasopism wynosi 40, 70 lub 100 punktów – nie mniej niż 10% tej liczby (n – liczba autorów artykułu będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w tym podmiocie kształcenie w szkole doktorskiej; m – ogólna liczba autorów artykułu).

(Przykład: czasopismo „X” w wykazie czasopism uzyskało 70 punktów. W czasopiśmie „X” artykuł naukowy współautorski opublikowało 2 Autorów  – jeden z uczelni „a”, drugi z uczelni „b”. Każdy z  autorów uzyskuje  49,70 punktów (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku).

3. Iloczyn wartości n/m  i liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba punktów przyznana za autorstwo artykułu w czasopiśmie z wykazu czasopism wynosi 20 punktów (n – liczba autorów artykułu będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w tym podmiocie kształcenie w szkole doktorskiej; m – ogólna liczba autorów artykułu).

(Przykład: czasopismo „X” w wykazie czasopism uzyskało 20 punktów. W czasopiśmie „X” artykuł naukowy współautorski opublikowało 2 Autorów  – jeden z uczelni „a”, drugi z uczelni „b”. Każdy z  autorów uzyskuje  10,00 punktów (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku).

 

Monografie naukowe

Współautorstwo monografii naukowej (co najmniej 2 autorów)

Współautorstwo monografii naukowej opublikowanej przez wydawnictwo, które w wykazie wydawców uzyskało 250 punktów: 100% punktów (czyli również 250 punktów).

Współautorstwo redakcji monografii naukowej

Redakcja monografii naukowej opublikowanej przez wydawnictwo, które w wykazie wydawców uzyskało 250 punktów:  125 punktów.

Współautorstwo rozdziału w monografii naukowej

Współautorstwo rozdziału w monografii naukowej opublikowanej przez wydawnictwo, które w wykazie wydawców uzyskało 250 punktów: 70 punktów.

 

Punktacja publikacji naukowych wydanych w czasopismach i monografiach spoza wykazu czasopism i wydawców naukowych

AUTORSTWO

Autorstwo artykułu naukowego

Autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism: 5 punktów.

Autorstwo monografii naukowej

Autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw: 20 punktów (jeden autor).

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw: 5 punktów (jeden autor).

Redakcja monografii naukowej

Redakcja naukowa monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw: 10 punktów (jeden redaktor).

 

WSPÓŁAUTORSTWO

1. Współautorstwo: monografii naukowej, redakcji naukowej monografii naukowej  lub rozdziału w monografii naukowej

[UWAGA: w projekcie rozporządzenia podano – niestety – sprzeczne informacje, tj. w jednym miejscu wzór na obliczenie punktów podano z uwzględnieniem pierwiastka, w innym bez pierwiastkiem; ponadto nie uwzględniono informacji o konieczności stosowania iloczynu wartości – podobnie jak w przypadku czasopism. Można jedynie domniemywać, że wzór obliczeń ma być analogiczny, jak w odniesieniu do czasopism. Wątpliwość budzi również opisanie wartości “m” jako liczba autorów monografii ogółem. W odniesieniu do czasopism naukowych “m” oznacza liczbę autorów artykułu ogółem (nie liczbę wszystkich autorów, którzy opublikowali artykuł w danym numerze czasopisma). Wydaje się, że w przypadku redakcji monografii powinna być to liczba redaktorów ogółem, a w odniesieniu do rozdziału w monografii – liczba autorów rozdziału ogółem. Jeżeli zapis dla wartości “m” – liczba autorów monografii ogółem zostanie utrzymany, to za publikację rozdziału współautorskiego w monografii spoza wykazu będą przysługiwały punkty ułamkowe. Przykład: dwie osoby przygotowały rozdział współautorski. Obie z tej samej jednostki. W sumie autorów monografii jest 10 . Przy wartości “m” rozumianej jako liczba autorów monografii ogółem, współautorzy otrzymają 1 punkt. Gdyby wartość “m” oznaczała jednak liczbę autorów rozdziału ogółem, wówczas (w przypadku reprezentowania tej samej jednostki), współautorzy otrzymaliby 5 punktów. Z kolei, gdyby każdy z nich reprezentował inną jednostkę, uzyskaliby po 2,5 punktu. Przy utrzymaniu wskazanej wyżej logiki obliczania punktów za publikacje wieloautorskie, pożądana będzie samodzielność przy pisaniu tekstów naukowych (w tym redagowaniu monografii)].

Informacja zostanie zaktualizowana z chwilą wprowadzenia ewentualnych zmian do projektu rozporządzenia.

Wzór obliczeń

Iloczyn wartości n/m  i liczby punktów przyznanych za autorstwo monografii naukowej, redakcji monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej spoza wykazu wydawców naukowych, nie mniej niż 10% odpowiednio za autorstwo (n – liczba autorów monografii będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w tym podmiocie kształcenie w szkole doktorskiej; m – ogólna liczba autorów monografii).

 

Uwagi końcowe

Zmiana sposobu punktowania jest wynikiem dążenia do poprawy jakości m.in. pisemnych prac naukowych i zwiększenia skali publikowania w wymiarze międzynarodowym. Podstawą punktowania publikacji naukowych mają być dwa wykazy: czasopism i nowy wykaz wydawców naukowych. Będzie istniała również możliwość publikowania prac w wydawnictwach nieuwzględnionych w obu wykazach, jednak limit punktów  możliwych do uzyskania będzie niższy. Najwyżej punktowane będą artykułu naukowe indeksowane w czasopismach oraz materiałach konferencyjnych funkcjonujących  w bazie Scopus bądź Web of Science. Z kolei, w przypadku monografii naukowych najwięcej punktów będzie można uzyskać publikując u wydawców uwzględnionych na liście wydawnictw – lista będzie składała się z dwóch rankingów. Ranking 1 (poziom nr 1) zostanie przygotowany we współpracy z Biblioteką Narodową. Znajdą się w nim uznane wydawnictwa krajowe (zasięg krajowy i zagraniczny). Ranking 2 (poziom 2) zostanie przygotowany na bazie istniejącego i używanego w wielu krajach międzynarodowego zestawienia najbardziej prestiżowych wydawców międzynarodowych.

Podkreślamy, że przedstawione wyżej informacje dotyczą projektu rozporządzenia. Jeżeli tzw. “Ustawa 2.0” zostanie przyjęta i wejdzie w życie, założenia zaprezentowane w rozporządzeniu mogą stać się rzeczywistością (zapewne w wielu miejscach zostaną doprecyzowane). Zaktualizowany wykaz punktowanych czasopism naukowych i wykaz wydawców naukowych mają pojawić się po ewentualnym wejściu w życie tzw. “Ustawy 2.0”. Warto dodać, że  Zarządzeniem MNiSW z dnia 12 stycznia 2018 r. powołano Zespół doradczy do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe.

Źródło informacji: Projekt z dnia 22 lutego 2018 r. Rozporządzenie MNiSW z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Informacje aktualne na dzień 20 marca 2018 r.

 

UWAGA! Powyższe zmiany szeroko omawiane i komentowane będą na trzech najbliższych szkoleniach: 

1. Wrocław: 19.05.2018 r. “Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” (szczegóły TU),

2. Wrocław: 26.05.2018 r. “Redagowanie tekstów naukowych. Publikacje naukowe w teorii i praktyce” (szczegóły TU).

3. Warszawa: 23.06.2018 r. “Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” (szczegóły TU).

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout