Monografia „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 24.10.2020 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych do składania artykułów w ramach recenzowanej monografii naukowej „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 12)”.

Monografię planujemy wydać do 31 stycznia 2021 r.

Każdy złożony w redakcji tekst podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego bądź doktora.

Czas oczekiwania na wyniki recenzji naukowej: od 14 do 30 dni. Wymagana objętość tekstu: 20–25 tys. znaków ze spacjami.

Bezzwrotna opłata wydawnicza wynosi 295 zł (dla tekstów o objętości do 25 tys. znaków ze spacjami).  Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Każda monografia naukowa zostanie opatrzona odrębnym numerem ISBN.

Zgłoszenie tekstu

Monografia „Problemy nauk prawnych”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 24.10.2020 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych do składania tekstów w ramach recenzowanej monografii naukowej „Problemy nauk prawnych (tom 16)”.

Monografię planujemy wydać do 31 stycznia 2021 r.

Każdy złożony w redakcji tekst podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego bądź doktora.

Czas oczekiwania na wyniki recenzji naukowej: od 14 do 30 dni. Wymagana objętość tekstu: 20–25 tys. znaków ze spacjami.

Bezzwrotna opłata wydawnicza wynosi 295 zł (dla tekstów o objętości do 25 tys. znaków ze spacjami). Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Każda monografia naukowa zostanie opatrzona odrębnym numerem ISBN.

Zgłoszenie tekstu

Najczęstsze błędy w tekstach naukowych składanych do monografii

Poniższy tekst zawiera informacje na temat typowych błędów, niedociągnięć i braków zaobserwowanych w składanych w redakcji Exante prac.  W dalszej części podano przykładowe uwagi recenzentów (wskazujące na walory i mankamenty utworu).

Artykuły naukowe składane do redakcji – najczęstsze błędy

 • Tekst niesformatowany zgodnie z wytycznymi edycyjnymi.
 • Niedostosowanie tekstu do wytycznych przyjętych w redakcji dyskwalifikuje artykuł już na początku procesu wydawniczego i uniemożliwia przekazanie go do recenzji.
  artykuły naukoweWydawane przez Exante monografie naukowe są jednolite pod względem struktury i kryteriów formalno-merytorycznych oraz edytorskich. Co to oznacza? Jeżeli w wytycznych istnieje zapis podający, że tekst należy opisać przypisami w stylu oksfordzkim (tzw. przypisy u dołu strony), to obowiązkiem Autora artykułu naukowego jest dostosowanie się do tego kryterium. Uwzględnić przy tym należy taki zapis bibliograficzny, jaki wskazano w wytycznych edycyjnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na kolejność zapisu elementów opisu bibliograficznego i interpunkcję (głównie kropka, przecinek, dwukropek, nawias okrągły – kwadratowy).
 • Brak streszczenia/wadliwy abstrakt.
  Brak abstraktu w języku angielskim.
  W streszczeniu w języku polskim i obcym w syntetyczny sposób należy wskazać czego dotyczy praca. Tylko konkrety. W abstrakcie wykazuje się: kontekst podjętego problemu, cele artykułu (w tym na jakie pytania Autor zamierza znaleźć odpowiedź), metodykę (logikę badania), wyniki (co stwierdzono), wnioski.
 • Brak celu artykułu naukowego.
  Cel artykułu wykazuje się nie tylko w abstrakcie, ale również w początkowej części rozważań podjętych w artykule, z reguły we wstępie. Dobrze oceniane jest wskazanie celu głównego i cząstkowych. Realizacja tych ostatnich pozwala na osiągnięcie celu głównego. Dodatkowo podejście to porządkuje artykuł i czyni go łatwiejszym w odbiorze. Cele powinny logicznie korespondować z treścią artykułu.

Przykładowe uwagi recenzentów

Uwagi krytyczne – przykłady z recenzji naukowych artykułów składnych do monografii naukowych Wydawnictwa Exante

 • „(…) Brak określenia celu, metody badawczej i struktury artykułu (…)”.
 • „(….) niezbyt fortunne jest powoływanie się na fragmentaryczne badania, które nic istotnego nie wnoszą w merytoryczną wartość artykułu (…)”.
 • „(…) przywołane badania są dobrane przypadkowo, bez głębszej refleksji nad ich wartością merytoryczną (…)”.
 • Stawianie tezy i nieprzedstawianie konkretnych argumentów w postaci odwołania się do zweryfikowanych badań naukowych jest zbyt daleko idącym uproszczeniem.
 • „(…) Podsumowanie artykułu i sformułowane wnioski są interesujące, jednak bardzo luźno związane  z głównym nurtem opisywanej problematyki. Ponadto, w artykule należy wyeliminować pojawiające się błędy stylistyczne oraz poprawić przypisy i odsyłacze (…)”.
 • „(…) Czytając ten artykuł, mam wrażenie, że jest to zbiór myśli wyrwanych z różnych kontekstów, napisanych obok siebie i nie zawsze pasujących do siebie pod względem logicznym. Już sam tytuł jest zbyt długi (…). Zastrzeżenie budzi układ treści (…). W tekście pojawiają się błędy merytoryczne (…). Mało własnej refleksji, własnego zdania na omawiany temat. Wnioski nie zawsze zrozumiałe, często niepoprawne pod względem językowym (…).

Wyeksponowanie walorów pracy – przykłady z recenzji naukowych

Z recenzji wydawniczej przygotowanej przez dr hab. Jadwigę Hanisz

Tematyka artykułu

Tematyka artykułu jest bardzo ważna z punktu widzenia pedagogiki. Trudny proces tworzenia się osobowości, poczucia własnej tożsamości, zachowań wobec siebie i innych może być dla dziecka wielką przygodą jeżeli znajdzie ono pomoc ze strony rodziców i wychowawców. Należy jednak pamiętać, że ich działania wspierające nie odbywają się w próżni – uwarunkowane są między innymi, zjawiskami społeczno-techniczno-kulturalnymi zachodzącymi w świecie.. Do takich zjawisk należy oddziaływanie mediów i związanych z nimi reklam. Często media określane są jako niewidzialny wychowawca, którego efekty wychowawcze nie zawsze są pozytywne. W związku z tym Autorka stawia sobie pytanie: jak współczesne media i reklamy wpływają na wychowanie najmłodszych członków społeczeństwa! Problem ten rozpatruje z punktu widzenia rodziców oraz dzieci.

Struktura i zawartość treściowa artykułu

Struktura artykułu jest bardzo przejrzysta, logicznie uporządkowana. Składa się na nią: wstęp, cztery podrozdziały oraz zakończenie. We wstępie Autorka krótko i rzeczowo wprowadza czytelnika w problematykę mediów i ich wpływu na kształtowanie się sylwetki osobowej dziecka, a w szczególności na proces tworzenia się jego konsumpcyjnego stylu życia.

W pierwszym podrozdziale odnajdujemy definicje omawianych w artykule pojęć: konsumpcja, konsumpcjonizm, społeczeństwo konsumpcyjne. Sposób interpretacji wymienionych pojęć świadczy o gruntownej wiedzy Autorki na ich temat. Przydatną jest również krótka historia rozwoju mediów i reklam wpływających na dzieci (podrozdział drugi). Zdaniem Autorki reklamy są już wszechobecne i wywierają wielki wpływ na styl życia ludzi. Manipulacji reklam poddają się nie tylko dzieci, ale także ich rodzice. Rodzice pod wpływem reklam kupują rzeczy niezbędne do pielęgnacji dziecka, ale także przedmioty zbędne – uspokajacze, edukatory oraz przedmioty świadczące pozornie o ich wysokim statusie życia (podrozdział trzeci). Jednak to dzieci stały się największym rynkiem zbytu reklamowanych produktów – zabawek i niezdrowej żywności. To one pod wpływem reklam kształtują w sobie konsumpcyjny styl życia; to reklamy zachęcają do nabywania modnych gadżetów, ubrań, zabawek, które mają im zapewnić odpowiednie miejsce w grupie rówieśniczej. Pedagodzy wielu krajów biją na alarm, aby ograniczyć dzieciom dostęp do tego typu reklam (podrozdział czwarty). W podsumowaniu Autorka podkreśla znaczenie i obowiązki rodziców w prawidłowym dostępie dzieci do mediów i reklam.

Technika pisania

Artykuł napisany poprawną polszczyzną, językiem prostym, zrozumiałym dla odbiorcy. Zróżnicowanie druku, liczne przypisy, osobiste refleksje wpływają korzystnie na czytelność artykułu.

Konkluzja

Artykuł bez żadnych zastrzeżeń rekomenduję do druku.

Z recenzji wydawniczej przygotowanej przez dr hab. Jadwigę Mazur

(…) Problematyka poruszana w artykule i jego treść są zgodne z jego tytułem. Autorka dokonała umiejętnej kompilacji wybranej i aktualnej literatury przedmiotu i dobrze ją opracowała. Oryginalność tematu polega na podjęciu przez Autorkę wątków ważnych dla dalszych badań nad kohabitacja oraz wnosi nowe treści do treści w zakresie analizy kohabitacji w kontekście barier jak i czynników sprzyjających podejmowaniu takich decyzji przez partnerów. Wskazuje na kwestie związane z partnerstwem w związku, niezależności finansową, pośrednio jakość i poziom życia zwłaszcza kobiet. Jako słabą stroną kohabitacji przedstawia brak rozwiązań prawnych dotyczących ustania związku i ochrony pokrzywdzonej ze stron. Warto byłoby rozwinąć te wątki w następnych artykułach.

Tekst artykułu charakteryzuje się przejrzystością wywodu i logicznością a dobór i wykorzystanie literatury jest właściwy, wystarczający dla potrzeb artykułu i aktualny. Struktura, układ treści, konsekwencja w prowadzeniu głównego wątku tematu kohabitacji jest poprawna a treść jest spójna i czytelna. Strona formalno-językowa nie budzi zastrzeżeń, cytowania i odniesienia do prac innych autorów są prawidłowe. Autorka wyczerpuje kwestie definicyjne i stosuje też właściwą terminologię.

Aktualność tematu i potrzebę szerszej dyskusji nad kohabitacja sprawia, że podejmowanie tej tematyki i jej kontynuacja jest potrzebna i wymaga dalszych badań.

Praca może być zaakceptowana do opublikowania bez żadnych poprawek.

Kto publikuje w monografiach naukowych wydawnictwa Exante?

Zespoły Autorskie monografii naukowych

W naszych monografiach naukowych publikują przede wszystkim młodzi naukowcy, badacze rozpoczynający pracę naukową lub rozwijający swoją karierę naukową. Udział w monografii (publikacja rozdziału/monografii autorskiej) to znakomita okazja do sprawdzenia swojego warsztatu w publikowaniu naukowym innym niż dotychczas, czyli najczęściej w czasopismach naukowych.

Zespoły Autorskie tworzą:

 • studenci (w trakcie studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych),
 • doktoranci i młodzi doktorzy (często aspirujący do habilitacji),
 • doktorzy po habilitacji (często aspirujący do profesury),
 • praktycy.

Monografie naukowe Exante to rozwiązanie pozwalające na:

 • sprawdzenie się jako Autor w publikowaniu naukowym,
 • zdobycie doświadczenia i usprawnienie warsztatu pisarskiego (np. kontakt z redakcją, procedura recenzji naukowej, wprowadzenie korekty autorskiej),
 • wzbogacenie i zdywersyfikowanie dorobku naukowo-badawczego,
 • wykazania i potwierdzenia aktywności naukowej.

Marzysz o karierze naukowej? Publikuj „jak najwcześniej”

Osoby, które chciałyby kontynuować karierę naukową po studiach np. licencjackich, czy też przykładowo zwiększyć swoje szanse przyjęcia na studia doktoranckie (do szkoły doktorskiej), powinny publikować „na szeroko”, dużo i często. Szczególnie młodzi badacze obawiają się odrzucenia zgłoszonego do reakcji tekstu. Trzeba mieć świadomość, że o wydaniu publikacji decyduje recenzent i redaktor, a nie sam Wydawca. Negatywna recenzja również jest, a może przede wszystkim, głównym źródłem informacji na temat błędów, które autor popełnia w trakcie redakcji tekstu naukowego. Negatywna recenzja to informacja zwrotna, na co należy zwrócić uwagę i jakich błędów nie popełnić w trakcie redakcji kolejnego tekstu.

W naszej redakcji składane są m.in. artykuły opracowane przez studentów I stopnia (licencjat) prezentujące wysoki poziom naukowy. Dodać należy, że często są to teksty redagowane całkowicie samodzielnie, bez opieki naukowej i wsparcia merytorycznego doświadczonej i kompetentnej osoby ze środowiska naukowego. Równie często teksty te są lepsze od rozdziałów składanych przez osoby legitymujące się stopniem naukowym doktora! Potencjał w wielu młodych badaczach jest ogromny. Trzeba tylko stworzyć szansę upublicznienia wyników ich dociekań naukowych. Gorąco zachęcamy do sprawdzania i zweryfikowania swoich sił w publikowaniu naukowym. Nie tylko w naszym Wydawnictwie.

Publikacja pracy doktorskiej, magisterskiej, dyplomowej

Dlaczego warto opublikować pracę doktorską, magisterską, dyplomową?

 

Rozprawa doktorska, praca magisterska czy dyplomowa to tzw. akademickie prace promocyjne. Ich przygotowanie i napisanie to ciężka praca okupiona wieloma wyrzeczeniami. Po obronie zainteresowanie pracą – tak po stronie autora, jak i potencjalnych odbiorców – maleje. Niemal do zera zmniejszają się szanse dotarcia z tekstem do zainteresowanych czytelników. Praca dyplomowa i magisterska spoczywa w archiwum uczelni i Twoim komputerze, a praca doktorska z reguły w bibliotece uniwersyteckiej.

 

Wydanie dysertacji doktorskiej i innej pracy akademickiej

 

Jak i gdzie opublikować pracę doktorską, magisterską i dyplomową?

 

Na publikację za pośrednictwem wydawnictw uczelnianych mają szanse wyłącznie wybrane doktoraty, magisterki i dyplomówki. Proces wydawniczy pracy doktorskiej, magisterskiej i dyplomowej można usprawnić i urealnić na kilka sposobów:

 

 • Samodzielne pozyskania przez autora dofinansowania publikacji, np. ze środków unijnych, ministerialnych, różnych grantów i stypendiów. Wiąże się to z koniecznością: poświęcenia czasu na wyszukanie projektu, wypełnienia licznych dokumentów, oczekiwania na pozytywną decyzję. W ostateczności rozwiązanie to jest niezwykle czasochłonne, co zwiększa ryzyko dezaktualizacji informacji uwzględnionych w dziele  i konieczności jego uaktualniania (literatura, dane statystyczne etc.).
 • Zgłoszenie publikacji do wydawnictwa naukowego (tradycyjna publikacja drukowana i w formie elektronicznej). Oferta wydawnicza dostępna na rynku jest zróżnicowana. Wydanie może być całkowicie finansowane ze środków własnych autora (pełne samofinansowanie) – w tym przypadku wydawnictwo pobiera opłaty np. za recenzję naukową, korektę, skład, opiekę redaktora, projekt graficzny, dystrybucję, w tym promocję. Koszt publikacji jest bardzo wysoki (w zależności od nakładu), ale w tym modelu autor może liczyć na relatywnie wysokie zyski ze sprzedaży swojego dzieła. W sytuacji częściowego samofinansowania autor musi liczyć się z mniejszym zyskiem ze sprzedaży swojego utworu. Jeżeli to wydawnictwo pokrywa koszt wydania i promocji dzieła, autor ze sprzedaży pojedynczego egzemplarza uzyskuje niewielki procent. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim „zaistnienie” na rynku.
 • Wydanie publikacji doktorskiej, magisterskiej, dyplomowej w wydawnictwie naukowym w formie elektronicznej. E-book niczym nie ustępuje książkom tradycyjnym, a koszt publikacji jest o 60–75% niższy w zestawieniu z tradycyjnym procesem wydawniczym. Sam czas realizacji również jest zdecydowanie krótszy w porównaniu z tradycyjnym drukiem. W dobie dynamicznego rozwoju i skali użytkowania urządzeń mobilnych i zmniejszającego się z roku na rok czytelnictwa publikacji drukowanych jest to rozwiązanie bardzo obiecujące. Publikacja wiąże się często z dodatkową promocją w sieci. W zakresie usług znaleźć można: recenzje naukowe, skład, korektę, projekt graficzny, nadanie nr ISBN.

Po  co publikować doktorat, pracę magisterską, dyplomową?

Podejmując decyzję o wydaniu swojej pracy promocyjnej, możesz liczyć na następujące rezultaty:

 • dotarcie z wartościową treścią do zainteresowanych odbiorców,
 • zwiększenie liczby cytowań,
 • powiększenie dorobku naukowego,
 • większa szansa przyjęcia do szkoły doktorskiej,
 • wzbogacenie CV (większe prawdopodobieństwo znalezienia lub zmiany  pracy),
 • budowa własnego image i „marki”,
 • zwiększenie prawdopodobieństwa zainteresowania Twoją twórczością wśród innych wydawców.
error: Content is protected !!