Najczęstsze błędy w tekstach naukowych składanych do monografii

Poniższy tekst zawiera informacje na temat typowych błędów, niedociągnięć i braków zaobserwowanych w składanych w redakcji Exante prac.  W dalszej części podano przykładowe uwagi recenzentów (wskazujące na walory i mankamenty utworu).

Artykuły naukowe składane do redakcji – najczęstsze błędy

 • Tekst niesformatowany zgodnie z wytycznymi edycyjnymi.
 • Niedostosowanie tekstu do wytycznych przyjętych w redakcji dyskwalifikuje artykuł już na początku procesu wydawniczego i uniemożliwia przekazanie go do recenzji.
  Wydawane przez Exante monografie naukowe są jednolite pod względem struktury i kryteriów formalno-merytorycznych oraz edytorskich. Co to oznacza? Jeżeli w wytycznych istnieje zapis podający, że tekst należy opisać przypisami w stylu oksfordzkim (tzw. przypisy u dołu strony), to obowiązkiem Autora artykułu naukowego jest dostosowanie się do tego kryterium. Uwzględnić przy tym należy taki zapis bibliograficzny, jaki wskazano w wytycznych edycyjnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na kolejność zapisu elementów opisu bibliograficznego i interpunkcję (głównie kropka, przecinek, dwukropek, nawias okrągły – kwadratowy).
 • Brak streszczenia/wadliwy abstrakt.
  Brak abstraktu w języku angielskim.
  W streszczeniu w języku polskim i obcym w syntetyczny sposób należy wskazać czego dotyczy praca. Tylko konkrety. W abstrakcie wykazuje się: kontekst podjętego problemu, cele artykułu (w tym na jakie pytania Autor zamierza znaleźć odpowiedź), metodykę (logikę badania), wyniki (co stwierdzono), wnioski.
 • Brak celu artykułu naukowego.
  Cel artykułu wykazuje się nie tylko w abstrakcie, ale również w początkowej części rozważań podjętych w artykule, z reguły we wstępie. Dobrze oceniane jest wskazanie celu głównego i cząstkowych. Realizacja tych ostatnich pozwala na osiągnięcie celu głównego. Dodatkowo podejście to porządkuje artykuł i czyni go łatwiejszym w odbiorze. Cele powinny logicznie korespondować z treścią artykułu.

Przykładowe uwagi recenzentów

Uwagi krytyczne – przykłady z recenzji naukowych artykułów składnych do monografii naukowych Wydawnictwa Exante

 • „(…) Brak określenia celu, metody badawczej i struktury artykułu (…)”.
 • „(….) niezbyt fortunne jest powoływanie się na fragmentaryczne badania, które nic istotnego nie wnoszą w merytoryczną wartość artykułu (…)”.
 • „(…) przywołane badania są dobrane przypadkowo, bez głębszej refleksji nad ich wartością merytoryczną (…)”.
 • Stawianie tezy i nieprzedstawianie konkretnych argumentów w postaci odwołania się do zweryfikowanych badań naukowych jest zbyt daleko idącym uproszczeniem.
 • „(…) Podsumowanie artykułu i sformułowane wnioski są interesujące, jednak bardzo luźno związane  z głównym nurtem opisywanej problematyki. Ponadto, w artykule należy wyeliminować pojawiające się błędy stylistyczne oraz poprawić przypisy i odsyłacze (…)”.
 • „(…) Czytając ten artykuł, mam wrażenie, że jest to zbiór myśli wyrwanych z różnych kontekstów, napisanych obok siebie i nie zawsze pasujących do siebie pod względem logicznym. Już sam tytuł jest zbyt długi (…). Zastrzeżenie budzi układ treści (…). W tekście pojawiają się błędy merytoryczne (…). Mało własnej refleksji, własnego zdania na omawiany temat. Wnioski nie zawsze zrozumiałe, często niepoprawne pod względem językowym (…).

Wyeksponowanie walorów pracy – przykłady z recenzji naukowych

Z recenzji wydawniczej przygotowanej przez dr hab. Jadwigę Hanisz

Tematyka artykułu

Tematyka artykułu jest bardzo ważna z punktu widzenia pedagogiki. Trudny proces tworzenia się osobowości, poczucia własnej tożsamości, zachowań wobec siebie i innych może być dla dziecka wielką przygodą jeżeli znajdzie ono pomoc ze strony rodziców i wychowawców. Należy jednak pamiętać, że ich działania wspierające nie odbywają się w próżni – uwarunkowane są między innymi, zjawiskami społeczno-techniczno-kulturalnymi zachodzącymi w świecie.. Do takich zjawisk należy oddziaływanie mediów i związanych z nimi reklam. Często media określane są jako niewidzialny wychowawca, którego efekty wychowawcze nie zawsze są pozytywne. W związku z tym Autorka stawia sobie pytanie: jak współczesne media i reklamy wpływają na wychowanie najmłodszych członków społeczeństwa! Problem ten rozpatruje z punktu widzenia rodziców oraz dzieci.

Struktura i zawartość treściowa artykułu

Struktura artykułu jest bardzo przejrzysta, logicznie uporządkowana. Składa się na nią: wstęp, cztery podrozdziały oraz zakończenie. We wstępie Autorka krótko i rzeczowo wprowadza czytelnika w problematykę mediów i ich wpływu na kształtowanie się sylwetki osobowej dziecka, a w szczególności na proces tworzenia się jego konsumpcyjnego stylu życia.

W pierwszym podrozdziale odnajdujemy definicje omawianych w artykule pojęć: konsumpcja, konsumpcjonizm, społeczeństwo konsumpcyjne. Sposób interpretacji wymienionych pojęć świadczy o gruntownej wiedzy Autorki na ich temat. Przydatną jest również krótka historia rozwoju mediów i reklam wpływających na dzieci (podrozdział drugi). Zdaniem Autorki reklamy są już wszechobecne i wywierają wielki wpływ na styl życia ludzi. Manipulacji reklam poddają się nie tylko dzieci, ale także ich rodzice. Rodzice pod wpływem reklam kupują rzeczy niezbędne do pielęgnacji dziecka, ale także przedmioty zbędne – uspokajacze, edukatory oraz przedmioty świadczące pozornie o ich wysokim statusie życia (podrozdział trzeci). Jednak to dzieci stały się największym rynkiem zbytu reklamowanych produktów – zabawek i niezdrowej żywności. To one pod wpływem reklam kształtują w sobie konsumpcyjny styl życia; to reklamy zachęcają do nabywania modnych gadżetów, ubrań, zabawek, które mają im zapewnić odpowiednie miejsce w grupie rówieśniczej. Pedagodzy wielu krajów biją na alarm, aby ograniczyć dzieciom dostęp do tego typu reklam (podrozdział czwarty). W podsumowaniu Autorka podkreśla znaczenie i obowiązki rodziców w prawidłowym dostępie dzieci do mediów i reklam.

Technika pisania

Artykuł napisany poprawną polszczyzną, językiem prostym, zrozumiałym dla odbiorcy. Zróżnicowanie druku, liczne przypisy, osobiste refleksje wpływają korzystnie na czytelność artykułu.

Konkluzja

Artykuł bez żadnych zastrzeżeń rekomenduję do druku.

Z recenzji wydawniczej przygotowanej przez dr hab. Jadwigę Mazur

(…) Problematyka poruszana w artykule i jego treść są zgodne z jego tytułem. Autorka dokonała umiejętnej kompilacji wybranej i aktualnej literatury przedmiotu i dobrze ją opracowała. Oryginalność tematu polega na podjęciu przez Autorkę wątków ważnych dla dalszych badań nad kohabitacja oraz wnosi nowe treści do treści w zakresie analizy kohabitacji w kontekście barier jak i czynników sprzyjających podejmowaniu takich decyzji przez partnerów. Wskazuje na kwestie związane z partnerstwem w związku, niezależności finansową, pośrednio jakość i poziom życia zwłaszcza kobiet. Jako słabą stroną kohabitacji przedstawia brak rozwiązań prawnych dotyczących ustania związku i ochrony pokrzywdzonej ze stron. Warto byłoby rozwinąć te wątki w następnych artykułach.

Tekst artykułu charakteryzuje się przejrzystością wywodu i logicznością a dobór i wykorzystanie literatury jest właściwy, wystarczający dla potrzeb artykułu i aktualny. Struktura, układ treści, konsekwencja w prowadzeniu głównego wątku tematu kohabitacji jest poprawna a treść jest spójna i czytelna. Strona formalno-językowa nie budzi zastrzeżeń, cytowania i odniesienia do prac innych autorów są prawidłowe. Autorka wyczerpuje kwestie definicyjne i stosuje też właściwą terminologię.

Aktualność tematu i potrzebę szerszej dyskusji nad kohabitacja sprawia, że podejmowanie tej tematyki i jej kontynuacja jest potrzebna i wymaga dalszych badań.

Praca może być zaakceptowana do opublikowania bez żadnych poprawek.

error: Treść jest chroniona.