Monografia naukowa planowana do wydania w 2022 roku

Finanse. Zadłużenie Polaków. Życie na kredyt: moda czy konieczność?

Zaproszenie do składania tekstów

 

W III kwartale 2022 r. Exante Wydawnictwo Naukowe planuje wydać publikację naukową w formie obszernego opracowania monograficznego w ramach serii Finanse pt. „Finanse. Zadłużenie Polaków. Życie na kredyt: moda czy konieczność?”.

W związku z powyższym zapraszamy do wspólnego tworzenia tego wydawnictwa i składania w redakcji przede wszystkim tekstów z następującego zakresu tematycznego:

 • Kredyt – istota, typologia
 • Przyczyny zaciągania kredytu
 • Struktura produktów kredytowych
 • Rynek nieruchomości, a kredyt
 • Skutki życia na kredyt
 • Statystyka zadłużenia Polaków
 • Spirala zadłużenia
 • Multidłużnicy
 • Ubezpieczenie i zabezpieczenie kredytu
 • Koszt i spłata kredytu
 • Zdolność kredytowa
 • Ryzyko kredytowe
 • Doradca i pośrednik kredytowy

Tytuł opracowania Autor ustala we własnym zakresie, powyżej zakreślono jedynie ramy problemowe wywodu naukowego.

W sytuacji pojawienia się wątpliwości dotyczących tego, czy wybrane przez Państwa zagadnienie badawcze wpisuje się w ramy tematyczne monografii na adres wydawnictwo[at]exante.com.pl należy przesłać tytuł proponowanego opracowania i abstrakt ze słowami kluczowymi, co pozwoli na odpowiednie zakwalifikowanie propozycji wydawniczej.

Parametry i warunki publikacji manuskryptu elektronicznego

 1. Redakcja przyjmuje teksty teoretyczno-badawcze, w których wyodrębniono część teoretyczną i empiryczną. W pracy należy obowiązkowo określić: cel badań, problem badawczy (hipotezy badawcze), instrumentarium badawcze (metody, techniki i narzędzia badawcze), wnioski w punktach.
 2. Objętość tekstu: od 20 do 40 tys. znaków ze spacjami.
 3. Tekst należy sformatować zgodnie ze standardem edycyjnym, który można pobrać TU. Teksty przygotowane niezgodnie z wytycznymi redakcyjnymi dla Autorów nie będą rozpatrywane.
 4. Termin nadsyłania tekstów upływa 28 lutego 2022 r. Tekst należy zarejestrować za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego u dołu strony.
 5. Monografia w formie elektronicznej będzie dostępna w trybie Open Access.
 6. Opłata wydawnicza wynosi 730 PLN i w całości zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów procesu wydawniczego. Uwzględnia: recenzję naukową, co najmniej 4-krotną korektę tekstu, skład, opracowanie graficzne, wersję elektroniczną książki. Opłatę wydawniczą Autor uiszcza po zakwalifikowaniu tekstu do recenzji naukowej. W sytuacji uzyskania negatywnej recenzji naukowej zwrotowi podlega 50% ww. kwoty.

Przed złożeniem tekstu w redakcji należy zapoznać się z Polityką wydawniczą Exante Wydawnictwo Naukowe.

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).

 

Formularz zgłoszeniowy

error: Content is protected !!