Harmonogram szkoleń na rok 2024

Szkolenie stacjonarne: „Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce”, Warszawa, 22 czerwca 2024 roku

 

O szkoleniu

Kontekst

Wydarzenie ma charakter naukowo-szkoleniowy. Poświęcone jest problematycznym zagadnieniom pracy nad tekstem naukowym i uwzględnia najnowsze wytyczne oraz uwarunkowania dotyczące publikacji naukowych.

Szkolenie stacjonarne realizowane jest w trybie jednodniowym, trwa w sumie 9 h zegarowych (z przerwami na kawę i obiad).

Pierwsza część szkolenia poświęcona jest aspektom teoretycznym redagowania tekstów naukowych. Druga część szkolenia to warsztat praktyczny.

Cel i adresaci szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie problematycznych kwestii natury organizacyjno-merytoryczno-formalnej redagowania tekstów naukowych. Uczestnicy szkolenia udoskonalą swój warsztat pisarski, pozyskają wiedzę na temat zasad publikowania tekstów naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz monografiach naukowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione kluczowe zagadnienia, które mogą być przyczyną niepowodzenia lub opóźnień w przygotowaniu publikacji naukowych.

Na szkolenie zapraszamy: studentów, doktorantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane publikowaniem tekstów naukowych.

Program 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie – dorobek naukowy w postępowaniu awansowym 

SESJA 1. Kilka uwag o publikacjach naukowych

Kryteria i funkcje tekstów naukowych (wymagania merytoryczne i formalne)
Kanony i techniki pisarstwa naukowego
Typologia tekstów naukowych

SESJA 2. Publikowanie w czasopismach krajowych i zagranicznych

Czasopisma krajowe i zagraniczne – uwagi o periodykach
Warunki publikowania w czasopismach krajowych i zagranicznych (wymagania techniczne, redakcyjne, merytoryczne)
Strategie publikacyjne w czasopismach krajowych i zagranicznych
Wykaz czasopism krajowych i zagranicznych – ich ranking vs. jakość publikacji i cytowań
Analiza kryteriów formalnych składania tekstu do publikacji w redakcjach krajowych i zagranicznych (ocena wstępna szansy na publikację)
Miejsce publikacji czasopiśmienniczej w dorobku naukowym
Case study

SESJA 3. Publikowanie w monografiach naukowych

Kryteria monografii naukowych
Typologia monografii
Aktualna punktacja monografii
Udział w monografiach: uwarunkowania techniczne, formalne, merytoryczne i prawne
Miejsce monografii w dorobku naukowym
Case study

SESJA 4. Recenzja naukowa publikacji

Recenzja naukowa w czasopismach krajowych i zagranicznych (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)
Recenzja naukowa monografii (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)
Formułowanie odpowiedzi na recenzję

SESJA 5. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część I

Wybór tematu, typu publikacji (źródłowa, przeglądowa, polemiczna, inna) i sformułowanie tytułu opracowania
Źródła bibliograficzne i ich selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)
Redakcja abstraktu w języku polskim i obcym
Przygotowanie planu tekstu
Redakcja wstępu, celu pracy, charakterystyka przeprowadzonych badań, prezentacja i dyskusja wyników, podsumowanie oraz wnioski (w tym reguły wnioskowania, postulaty), bibliografia
Przypisy i elementy graficzne
Plagiat, autoplagiat, prawo autorskie, własność intelektualna

SESJA 6. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część II

Pisanie stylem naukowym – użyteczne sformułowania:

definiowanie
formułowanie założeń badawczych
porządkowanie wypowiedzi (logika wywodu)
wprowadzenie do cytowania
wprowadzenie do elementów graficznych
wykorzystywane w analizie danych
podsumowujące
synonimy w praktyce

Najczęstsze błędy popełniane w trakcie redakcji opracowania naukowego
Techniki usprawniające prace nad tekstem

SESJA 7. Warsztat praktyczny – trening kreatywny utrwalający pozyskaną wiedzę
Odpowiada zagadnieniom sesji 1–6.

Terminy i opłata

Opłata za udział w szkoleniu: 549 PLN (osoba). 
Rejestracja otwarta do: 13 czerwca 2024 roku.
Termin wniesienia opłaty szkoleniowej upływa 14 czerwca 2024 roku. 

Opłata szkoleniowa obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu i warsztacie, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i obiad.

Metodologia

Metody szkoleniowe: wykład z wykorzystaniem metod audiowizualnych, case study, mind map, praca indywidualna i grupowa, burza mózgów, metafory, skojarzenia.

Warunki uczestnictwa

Organizacja i miejsce szkolenia

 1. O miejscu przeprowadzenia szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani po zamknięciu rejestracji udziału w szkoleniu. Organizator szkolenia (Exante Wydawnictwo Naukowe) zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia szkolenia na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani, w rozsądnym terminie, drogą mailową.
 2. Organizator nie zapewnia noclegu. Nocleg w hotelu należy zarezerwować po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej organizację szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. W sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem opłata szkoleniowa podlega zwrotowi w wysokości 50%.
 2. W sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem opłata szkoleniowa podlega zwrotowi w wysokości 100%.
 3. W sytuacji niezgłoszenia nieobecności na szkoleniu najpóźniej na dzień przed szkoleniem uczestnik zostanie obciążony pełną opłatą szkoleniową (wniesiona opłata szkoleniowa nie podlega zwrotowi).

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania szkoleniem. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty szkoleniowej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

Rejestracja udziału w szkoleniu

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego u dołu strony. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest automatycznie na adres e-mail podany w formularzu (w sytuacji braku potwierdzenia należy sprawdzić folder „śmieci”, „spam” lub skontaktować się z Organizatorem).

Wykup dostęp do nagrania z webinarium

Jeżeli nie masz czasu na udział w szkoleniu stacjonarnym w wyznaczonym terminie, zapraszamy do zakupu nagrania z ostatniej edycji webinarium. Szczegóły w sklepie.

 

Szkolenie stacjonarne: Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne“, Warszawa: 29 czerwca 2024 roku

 

Kontekst

konferencja dla doktorantówWydarzenie ma charakter naukowo-szkoleniowy. Program szkolenia uwzględnia najnowsze wytyczne oraz uwarunkowania dotyczące redakcji i obrony rozprawy doktorskiej. W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane problematyczne kwestie teoretyczno-praktyczne pracy nad dysertacją doktorską. Szkolenie podzielono na dwie części:

 • Pierwsza część szkolenia skupia się na aspektach teoretycznych redagowania dysertacji doktorskiej.
 • Druga część szkolenia to warsztat praktyczny – trening kreatywny przygotowania dysertacji doktorskiej, który bazuje na zagadnieniach omówionych w ramach poszczególnych sesji.

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Nie zawsze jednak ukończenie szkoły doktorskiej lub przejścia ścieżki doktoryzowania się w trybie eksternistycznym jest równoznaczne z przyjęciem obrony rozprawy doktorskiej przez komisję doktorską. W trakcie spotkania omówione i przeanalizowane zostaną kluczowe kwestie warunkujące pozytywną finalizację postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Cel i adresaci szkolenia

Idea szkolenia sprowadza się do omówienia i skomentowania newralgicznych kwestii natury organizacyjno-merytoryczno-formalnej związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Wyeksponowane zostaną najbardziej problematyczne zagadnienia, które mogą być przyczyną niepowodzenia lub opóźnień w przygotowaniu dysertacji doktorskiej.

Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim doktorantów, jak również osoby noszące się z zamiarem podjęcia nauki w szkole doktorskiej czy doktoryzowania się w trybie eksternistycznym, wszystkich zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora w wybranej dziedzinie nauki.

Program 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 

SESJA 1. Kilka uwag o szkole doktorskiej, trybie eksternistycznym i rozprawie doktorskiej – informacje wprowadzające

Uwarunkowania prawne stopnia naukowego doktora i rozprawy doktorskiej
Dla kogo doktorat i po co?
Etapy doktoryzowania się
Organizacja czasu pisania rozprawy doktorskiej
Korzyści i koszty doktoryzowania się – bilans in plus i in minus

SESJA 2. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej

Wybór tematu (zasady konstrukcji tytułu) i promotora
Przygotowanie planu doktoratu (konspekt, spis treści)
Wstęp i zakończenie: struktura, zasady przygotowania

SESJA 3. Część teoretyczna dysertacji doktorskiej

Źródła bibliograficzne i ich selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)
Opracowywanie materiałów źródłowych
Warstwa leksykalna i gramatyczna rozprawy, w tym typowe błędy popełniane w trakcie redakcji dysertacji
Techniki usprawniające prace nad tekstem

Obiad

SESJA 4. Część empiryczna dysertacji doktorskiej

Wybór metod, technik, narzędzi badawczych
Problem badawczy – istota i struktura
Hipoteza i teza w pracy doktorskiej
Materiał pierwotny i wtórny – zasady jego opracowania
Bariery badań własnych i sposoby ich ograniczania/eliminowania
Prezentacja wyników badań własnych
Analiza i konfrontacja (dyskusja) pozyskanych wyników
Reguły wnioskowania na podstawie pozyskanych danych

SESJA 5. Uwarunkowania formalne pracy nad dysertacją doktorską

Istota i konstrukcja autoreferatu
Recenzja rozprawy doktorskiej (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów, odpowiedzi na recenzje)
Obrona rozprawy doktorskiej (kwestie organizacyjne i merytoryczne, wskazówki)

SESJA 6. Warsztat praktyczny – trening kreatywny utrwalający pozyskaną wiedzę

Odpowiada zagadnieniom sesji 1–5, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania części empirycznej rozprawy doktorskiej.

Terminy i opłata

Opłata za udział w szkoleniu: 549 PLN (osoba). 
Rejestracja otwarta do: 20 czerwca 2024 roku.
Termin wniesienia opłaty szkoleniowej upływa 21 czerwca 2024 roku. 

Opłata szkoleniowa obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu i warsztacie, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i obiad.

Metodologia

Metody szkoleniowe: wykład z wykorzystaniem metod audiowizualnych, case study, mind map, praca indywidualna i grupowa, burza mózgów, metafory, skojarzenia.

Warunki uczestnictwa

Organizacja i miejsce szkolenia

 1. O miejscu przeprowadzenia szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani po zamknięciu rejestracji udziału w szkoleniu. Organizator szkolenia (Exante Wydawnictwo Naukowe) zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia szkolenia na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani, w rozsądnym terminie, drogą mailową.
 2. Organizator nie zapewnia noclegu. Nocleg w hotelu należy zarezerwować po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej organizację szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. W sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem opłata szkoleniowa podlega zwrotowi w wysokości 50%.
 2. W sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem opłata szkoleniowa podlega zwrotowi w wysokości 100%.
 3. W sytuacji niezgłoszenia nieobecności na szkoleniu najpóźniej na dzień przed szkoleniem uczestnik zostanie obciążony pełną opłatą szkoleniową (wniesiona opłata szkoleniowa nie podlega zwrotowi).

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania szkoleniem. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty szkoleniowej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

Rejestracja udziału w szkoleniu

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego u dołu strony. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest automatycznie na adres e-mail podany w formularzu (w sytuacji braku potwierdzenia należy sprawdzić folder „śmieci”, „spam” lub skontaktować się z Organizatorem).

Wykup dostęp do nagrania z webinarium

Jeżeli nie masz czasu na udział w szkoleniu stacjonarnym w wyznaczonym terminie, zapraszamy do zakupu nagrania z ostatniej edycji webinarium. Szczegóły w sklepie.

Szkolenie stacjonarne: „Korekta i redakcja tekstu naukowego”, Warszawa, 7 września 2024 roku

 

Cel, program i adresaci warsztatu

Szkolenie stacjonarne realizowane jest w formie warsztatu, podczas którego uczestnicy pracują z tekstem naukowym, analizując z prowadzącym błędy popełnione w opracowaniach naukowych, a więc wadliwie przygotowane teksty naukowe. Warsztat trwa w sumie 9 h zegarowych (z przerwami na kawę i obiad), podczas których uczestnicy przyswajają potężną dawkę wiedzy praktycznej dotyczącej problematycznych zagadnień pracy nad tekstem naukowym.

Uwaga! W trakcie warsztatu zagadnienia teoretyczne są jedynie wzmiankowane – celem tego spotkania jest zdobycie umiejętności praktycznych. Osoby zainteresowane pozyskaniem w pierwszej kolejności wiedzy teoretycznej powinny rozważyć udział w szkoleniu pt. „Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce”.

Materiał omawiany na szkoleniu i stanowiący podstawę warsztatu to: prace promocyjne (magisterskie, doktorskie, habilitacyjne), artykuły naukowe, książki o profilu naukowym (monografie naukowe). Organizator dostarcza materiały szkoleniowe.

Zagadnienia omawiane są na podstawie wadliwie przygotowanych prac naukowych – case study oraz recenzji naukowych tych utworów (recenzje zostały przygotowane przez badaczy w stopniu doktora habilitowanego lub z tytułem naukowym profesora z różnych krajowych jednostek naukowych).

W trakcie warsztatu dowiesz się, w jaki sposób:

 • stworzyć/sprawdzić/poprawić logiczną strukturę tekstu naukowego;
 • odnaleźć/poprawić błędy merytoryczne i uniknąć ich popełnienia;
 • odnaleźć/poprawić błędy stylistyczne oraz językowe i uniknąć ich popełnienia;
 • poprawić styl naukowy opracowania;
 • ujednolicić tekst (np. dostosować go do konkretnego standardu edycyjnego/wydawniczego);
 • przygotować korektę merytoryczną i językową (warstwa leksykalno-gramatyczna).

Od początku warsztatu uczestnicy biorą aktywny udział w spotkaniu, wprowadzenie teoretyczne zajmuje jedynie około 20 minut.

Cel spotkania

Udoskonalenia warsztatu pisarskiego z naciskiem na pisanie stylem naukowym wolnym od błędów merytorycznych i językowych. Dopracowany merytorycznie i językowo utwór naukowy zwiększa szansę na awans naukowy czy przyjęcie pracy do druku.

Adresaci warsztatu

Na warsztat zapraszamy: studentów, doktorantów, pracowników naukowych, recenzentów, redaktorów, korektorów oraz osoby zainteresowane publikowaniem tekstów naukowych. Spotkanie jest prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, w sposób intensywny – osoby bez żadnego doświadczenia w publikowaniu naukowym, redakcji i korekcie tekstów o profilu naukowym mogą czuć się przytłoczone skalą informacji. 

Terminy i opłata

Opłata za udział w szkoleniu: 549 PLN (osoba). 
Rejestracja otwarta do 29 sierpnia 2024 roku.
Termin wniesienia opłaty szkoleniowej upływa 30 sierpnia 2024 roku. 

Opłata szkoleniowa obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu i warsztacie, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i obiad.

Metodologia

Metody szkoleniowe: wykład z wykorzystaniem metod audiowizualnych, case study, mind map, praca indywidualna i grupowa, burza mózgów, metafory, skojarzenia.

Warunki uczestnictwa

Organizacja i miejsce szkolenia

 1. O miejscu przeprowadzenia szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani po zamknięciu rejestracji udziału w szkoleniu. Organizator szkolenia (Exante Wydawnictwo Naukowe) zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia szkolenia na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani, w rozsądnym terminie, drogą mailową.
 2. Organizator nie zapewnia noclegu. Nocleg w hotelu należy zarezerwować po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej organizację szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. W sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem opłata szkoleniowa podlega zwrotowi w wysokości 50%.
 2. W sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem opłata szkoleniowa podlega zwrotowi w wysokości 100%.
 3. W sytuacji niezgłoszenia nieobecności na szkoleniu najpóźniej na dzień przed szkoleniem uczestnik zostanie obciążony pełną opłatą szkoleniową (wniesiona opłata szkoleniowa nie podlega zwrotowi).

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania szkoleniem. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty szkoleniowej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

Rejestracja udziału w szkoleniu

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego u dołu strony. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest automatycznie na adres e-mail podany w formularzu (w sytuacji braku potwierdzenia należy sprawdzić folder „śmieci”, „spam” lub skontaktować się z Organizatorem).

Wykup dostęp do nagrania z webinarium

Jeżeli nie masz czasu na udział w szkoleniu stacjonarnym w wyznaczonym terminie, zapraszamy do zakupu nagrania z ostatniej edycji webinarium. Szczegóły w sklepie.

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Akceptuję politykę prywatności.
Żądam rozpoczęcia świadczenia usługi szkoleniowej, na którą dokonałem zapisu. Poinformowano mnie, że w razie skorzystania przeze mnie z prawa odstąpienia od umowy będę zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione przez Organizatora do chwili odstąpienia od umowy. Zostałem poinformowany, że: 1) W sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem opłata szkoleniowa podlega zwrotowi w wysokości 50%. 2) W sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem opłata szkoleniowa podlega zwrotowi w wysokości 100%. 3) W sytuacji niezgłoszenia nieobecności na szkoleniu najpóźniej na dzień przed szkoleniem uczestnik zostanie obciążony pełną opłatą szkoleniową (wniesiona opłata szkoleniowa nie podlega zwrotowi). Wyrażam zgodę na wykonanie usługi szkoleniowej. Zostałem poinformowany, że z chwilą spełnienia świadczenia przez Organizatora utracę prawo do odstąpienia od umowy.
Akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym.
OPŁATA SZKOLENIOWA – opłatę za udział w szkoleniu należy wnieść na rachunek bankowy Organizatora: Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer, ul. Modrzewiowa 47, 55-020 Mnichowice. Nr rachunku (mBank): 65 1140 2004 0000 3602 7821 4396. Tytułem: nazwa, termin szkolenia; imię, nazwisko.
Kopia niniejszego formularza z danymi do wniesienia opłaty szkoleniowej zostanie wysłana na podany e-mail.

Galeria

error: Treść jest chroniona.