Szkolenie menedżerskie w zakresie umiejętności skutecznego zarządzania

szkolenie menedżerskie kompetencje

Kompetencje menedżerskie

Współczesny menedżer powinien być wyposażony w dwa podstawowe typy kompetencji: fachowe (twarde) i miękkie (będące uzupełnieniem tych pierwszych). Kompetencją miękką jest m.in. szlachetne postępowanie. W dzisiejszym czasie coraz trudniej dopatrzyć się szlachetnych działań w biznesie, w którym ponoć nie ma miejsca na sentymenty. Choć, coraz częściej przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że od swego rodzaju zespolenia społecznego z klientami może zależeć ich funkcjonowanie w danej branży jako graczy. Na tym fundamencie rozwinęła się m.in. społeczna odpowiedzialność biznesu.

Kompetencje relacyjne

Obecnie w zakresie umiejętności, które powinien posiadać każdy menedżer mieszczą się kompetencje psychospołeczne do których nawiązuje niejedno szkolenie menedżerskie. Menedżer posiadający te kompetencje to taki, który np.:

 1. Jest aktywnym obserwatorem otoczenia bliższego i dalszego. Interesuje go nie tylko to co dzieje się w firmie, ale również poza nią. A już z pewnością, to co może zdestabilizować pozycję firmy na rynku.
 2. Rozumie sam siebie i innych. Wie o co mu chodzi. Co chce osiągnąć. Gdy coś jest dla niego niejasne, stawia pytania, drąży problem w głąb, nie odsuwa „mniejszych spraw” na później (rozumie, że ich nagromadzenie w przyszłości może zablokować rozwiązywanie aktualnych faktycznie ważnych problemów w firmie).
 3. Jest zmotywowany do pracy i nauki. Chce się uczyć. Wdrażać zmiany.
 4. Pragnie dzielić się posiadaną wiedzą.
 5. Angażuje członków zespołu do aktywnego udziału w zadaniach (z poszanowaniem zakresu ich obowiązków).
 6. Dba o to, aby firma funkcjonowała zgodnie z targetami uwzględnionymi w strategii, misji i wizji organizacji. W ten sposób komunikuje pracownikom, że dokumenty te nie są martwe, a mają charakter strategiczny.
 7. Jest otwarty na zmiany planowane i nieplanowane (wdrażane ad hoc np. w sytuacjach kryzysowych).
 8. Cechuje go wysoka odporność na stres i każdą problemową sytuację w firmie postrzega jako szansę ulepszenia funkcjonowania instytucji i swojej działalności.

Aktywność menedżera jako realizatora szeregu ról interpersonalnych w firmie zawsze musi bazować na: etyce, obiektywizmie, otwartości, szacunku i zaufaniu. Trzeba mieć świadomość, że coraz większa liczba organizacji wprowadza system wysokich wymagań etycznych i formułuje zasady etycznego postępowania, które przenikają wszystkie ogniwa kultury organizacyjnej. Umiejętności interpersonalne to obecnie standard (na co przykładowo wskazują rozliczenie szkolenia menedżerskie), w który powinien być wyposażony każdy menedżer – reprezentant firmy, lider, czy łącznik organizacji z otoczeniem.

Savoir vivre w biznesie

Znaczenie etykiety w miejscu zatrudnienia

szkolenie savoir vivre miękkieZnajomość dobrych manier w miejscu zatrudnienia i nie tylko, zawsze popłaca. Często niewłaściwe zachowanie i faux pas popełniane w życiu prywatnym łączy się z bezradnością oraz brakiem profesjonalizmu w życiu zawodowym. Osoba nie potrafiąca posługiwać się zastawą stołową oraz przystawkami, mająca trudności z przywitaniem się kojarzy się jako taka, która nie będzie potrafiła sprostać oczekiwaniom klientów. I odwrotnie. Wysoka kultura osobista, dobre wychowanie to bardzo przydatne umiejętności. Z jednej strony do budowania wizerunku organizacji, z drugiej – osoba taka może stać się wzorem zachowania dla innych pracowników. Obycie towarzyskie i znajomość etykiety są również pożądane z punkt widzenia panowania nad emocjami. Niepewność wyzwalana przez wiele sytuacji zawodowych wywołuje stres, małomówność. Można je efektywnie zredukować umiejętnie wykorzystującą savoir vivre, którego reguł należy się nauczyć. W tym zakresie szczególnie przydatne jest szkolenie savoir vivre.

Styl bycia pracownika instrumentem promocji firmy

Image firmy budują zasoby materialne i niematerialne. Czynnik ludzki ma tutaj kapitalne znaczenie, gdyż styl bycia zatrudnionych warunkuje atmosferę spotkań biznesowych. Jeżeli jest zgodny z etykietą, stanowi element pozytywnie wpływający na możliwość zrealizowania celów biznesowych organizacji. Styl bycia wyznaczają:

 1. urok osobisty,
 2. poprawne opanowanie zasad postępowania w środowisku biznesowym (w tym obycie towarzyskie),
 3. kurtuazja.

Dobra wiadomość jest taka, że styl bycia można wypracować tak, aby być postrzeganym jako kobieta, mężczyzna z „klasą”. Osoby takie posiadają niespotykaną łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, w tym biznesowych. Wyróżniają się niezależnością oraz pewnością siebie. Okazją do pozyskania  wiedzy w tym zakresie są szkolenia savoir vivre o profilu biznesowym. Ponadto, na rynku wydawniczym istnieje cała gama adekwatnych publikacji w zakresie etykiety. Warto jednak reguły savoir vivre przyswajać poprzez trening, który proponują warsztaty i kursy z form towarzyskich.

Mieć „klasę”

Człowiek, w życiu którego etykieta obecna jest na co dzień, każdego dnia dokłada starań, aby być uprzejmym. Bez względu na środowisko w którym przebywa, odczuwa respekt dla otoczenia. Nie ocenia na podstawie subiektywnych przesłanek. Jest przyjacielski, tolerancyjny, słowny, można na nim polegać, troszczy się o los innych. Odznacza go zintegrowana osobowość i empatia. Potrafi wcielić się w położeni innego człowieka, jak również odnaleźć się w każdych – bardziej i mniej – sprzyjających okolicznościach. Styl bycia wyznacza również autoprezentacja, w tym aparycja. Właściwie dobrany ubiór, stosowny język i poprawne wysławianie się. Człowiek z „klasą” dba o swój wygląd zewnętrzny nie tylko w pracy, ale również poza nią. Szczególnie istotnym jest, aby za pośrednictwem ubioru nie budować sztucznego wizerunku. Sposób wypowiadania się i garderoba muszą ze sobą korespondować i współgrać. „Nie szata zdobi człowieka”, ale jednak prezencja uzyskiwana za pośrednictwem ubioru odgrywa ogromne znaczenie przy budowaniu kontaktów międzyludzkich. Zatem, człowiek z „klasą” dba o to, aby wyglądać porządnie i czuć się komfortowo.  Wreszcie, dobre maniery pozwalają stosownie zachować się w każdej, mniej lub bardziej skomplikowanej sytuacji prywatnej, czy biznesowej.

Zarządzanie zespołem pracowniczym

szkolenie kierowanie zespołem

Savoir vivre kierowania zespołem – szkolenie zarządzanie zespołem

Szef musi posiadać umiejętność budowania takiego zespołu, który umie ze sobą współpracować, jest wyposażony w użyteczne kwalifikacje i tworzą go kreatywni pracownicy. Zespól ludzi, którzy odczuwają silną przynależność organizacyjną. Nie wystarczy dać podwyżkę, by zwiększyć poświęcenie i zaangażowanie zatrudnionych. Równocześnie pieniądze niewiele zdziałają, gdy ludzie pracują z niechęcią. Gdy menedżer ma notorycznie zły humor, w zespole ciągle wybuchają kłótnie, nikt nikogo nie lubi i każdy ma przeświadczenie o niskiej wartości swojej pracy. Sytuacja w polskim biznesie bardzo się zmienia, wielu kierowników, jak również pracowników rzeczywiście chce się rozwijać. Chcą mieć poczucie, że realnie przyczyniają się do rozwoju i sukcesu firmy. Przeświadczenie, że robią coś ważnego i ciekawego.

Mądre przywództwo

Inteligentne kierowanie zespołem to ciężka i systematyczna praca. Kierowa­nie poprzez styl nakazowy, skostniałe nieelastyczne procedury przynoszą szkody przedsiębiorstwu, a przede wszystkim samym pracowni­kom. Nie będą się bowiem identyfikować z miejscem pracy, nie będą chcieli pracować na zespołowy sukces. Innymi słowy – nie będzie im się chciało chcieć zrobić coś więcej, niż przewidują to ich obowiązki. Kolejna kwestia, kierownik który narzuca swoje zdanie, a nie liczy się z opinią podwładnych, ich odczuciami i potrze­bami, nie będzie w stanie wypracować autorytetu u podwładnych. Nie przekona zespołu do swoich wizji. Nie pociągnie za sobą. Obowiązkiem dobrego szefa jest zbudowanie takiej atmosfery w pracy, że wszyscy – czując, że są zgranym zespołem – uczestniczą w ważnym zadaniu. Muszą czuć, że są partnerami zarządzającego, a nie – tylko i wyłącznie – jego pracownikami. Rodzi to ryzyko doznawania wrażenia bycia jedynie instrumentem, środkiem realizacji racji przełożonego. To duże zagrożenie dla  harmonijnego zarządzania zespołem. Zamiast więc stwierdzeń: „Proszę to natychmiast w ten sposób wykonać”, lepiej spytać: „Czy uważa pani, że można to zrobić w ten sposób?”, albo „może pan widzi daną kwestię inaczej?”.

Aktywne słuchanie

Dobry lider zespołu słucha ludzi i wyciąga z tych rozmów konstruktywne wnioski. Na początku dziennym są konsultacje pracownicze. Członkowie zespołu są faktycznie zaangażowani w proces decyzyjny. W ten sposób wypracowuje się w zatrudnionych  świadomość i satysfakcję, że również współdecydują o kierunkach konkretnych rozstrzygnięć. Zarządzający zespołem w ten sposób staje się kreatorem zespołowych działań.  Skutkiem tego, krystalizuje się filar poprawnej komunikacji w firmie. Informuje bowiem o celach przedsiębiorstwa, krótko- i długoterminowych przedsięwzięciach i planach, a nie oznajmia, co postanowił. Oczywiście, niektóre decyzje podejmuje samodzielnie. Wyjaśnia jednak zespołowi dlaczego danym zagadnieniem zajmował się osobiście.

Atrybuty doskonałego menedżera

W obecnych realiach biznesowych kierownik zespołu musi być znakomitym menedżerem. Z jednej strony jest oparciem dla pracowników, z drugiej – autorytetem. Nie powinien się obawiać, że bardziej serdeczne kontakty, zburzą jego wizerunek jako szefa. Z tego też względu, powinien znać swój zespół i mieć z nim jak najczęstszy kontakt. Musi pojawiać się wśród pracowników i rozmawiać z nimi. Dyskutować na określone tematy. Taka postawa bardzo  integruje zespół. Co więcej, zarządzający zespołem to także jednostki pomysłowe, otwarte na nową wiedzę, ambitne, szanujące drugiego człowieka, dbające o doskonalenie zespołu pracowniczego. Wartościowy szef w swoim działaniu kieruje się cnotą sprawiedliwości. Sprawiedliwe jest to, co bazuje na obiektywnych przesłankach i jest jasno artykułowane. Każdy członek zespołu musi mieć ustalony zakres obowiązków i odpowiedzialności. Na bazie tych kryteriów realizowana jest rzetelna i systematyczna ocena pracownika.

Szkolenia dla menedżerów modelujące kompetencje komunikacyjne

Doskonalenie umiejętności komunikowania się menedżera

szkolenie dla menedżera

Menedżer jest stałym kooperatorem w procesie inicjacji, podtrzymania i  modyfikowania komunikacji. Z tego też względu właściwej realizacji funkcji kierowniczych zawsze musi towarzyszyć ustawiczne doskonalenie umiejętności społecznych, które umożliwiają szkolenia dla menedżerów. Szczególnie ważne są: komunikacja niewerbalna (częste uśmiechanie się, stosowanie przyjacielskiego głosu), umiejętności prowadzenia dyskusji (zapoczątkowanie rozmowy, interesowanie się innymi, samoodkrywanie celem znalezienia wspólnych zainteresowań), bycie asertywnym, bardziej nagradzającym i mniej egocentrycznym. Czynności te wiążą się z głównymi działaniami realizowanymi przez menedżera w firmie. Można wymienić tu na przykład: stawianie celów, monitorowanie ich realizacji, rozwiązywanie problemów, pozyskiwa­nie informacji zwrotnej (feedback).

Korzyści dla menedżera i zespołu

Rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej przez szkolenia dla menedżerów to działanie wyzwalające wiele korzyści indywidualnych i grupowych. Do korzyści osobistych uczestnictwa w szkoleniu menedżerskim można zaliczyć:

 1. pogłębienie samoświadomości w zakresie predyspozycji menedżera i wyzwań komunikacyjnych,
 2. precyzyjne i zrozumiałe sygnalizowanie celów,
 3. ugruntowanie postawy asertywnej i proaktywnego działania,
 4. odpowiednie prowadzenie rozmów monitorujących i tych wiążących się z koniecznością rozwiązania problemu,
 5. rzetelne docenianie i udzielanie informacji zwrotnej, z jednoczesnym dostosowaniem kanału komunikacyjnego do potrzeb i możliwo­ści poszczególnych pracowników.

Do korzyści dotyczących całego zespołu można zakwalifikować:

 1. efektywniejszą komunikację z otoczeniem tak bliskim, jak i dalszym firmy,
 2. ustabilizowanie relacji w zespołach pracowniczych i co się z tym wiąże
 3. maksymalizacja poziomu zaufania w przedsiębiorstwie  i zadowolenia podwładnych.

Wypracowanie wyżej wspomnianych korzyści mogą utrudniać liczne bariery komunikacji międzyludzkiej.

Pokonywanie barier komunikacyjnych na linii menedżer-pracownik

Praca menedżera uwarunkowana jest w szerokim zakresie umiejętnością komunikowania  się z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym. To w gestii menedżera leży eliminowanie ograniczeń komunikacyjnych i równocześnie usprawnianie procesu przekazywania informacji. Istnieje szeroki wachlarz sposobów usuwania barier komunikacyjnych w firmie. Do chyba najważniejszych zaliczyć należy:

 1. precyzyjny i bogaty w słowa komunikat;
 2. dbanie o synchronizację gestów i stylów wypowiedzi;
 3. akcentowanie doniosłości faktów, a nie opinii;
 4. formułowanie wypowiedzi na podstawie obiektywnych, a nie subiektywnych przesłanek;
 5. wystrzeganie się postawy wartościującej sygnalizowanej poprzez mimikę twarzy;
 6. stawianie pytań celem pogłębienia zagadnienia i ułatwienia sprecyzowania myśli pracownika.

Komunikacja interpersonalna w pracy menedżera

szkolenie umiejętności interpersonalnych

Komunikacja interpersonalna jako umiejętność współczesnego menedżera

Współcześnie umiejętność komunikacji interpersonalnej ma duże znaczenie, ponieważ uskutecznia budowanie właściwych relacji międzyludzkich w firmie; przyczynia się do jej właściwego funkcjonowania i stanowi podstawą wielu procesów decyzyjnych. I odwrotnie,  jałowa komunikacja  jest jedną z nadrzędnych przyczyn nieefektywnej kooperacji w zespole pracowniczym. Aktualny stan i perspektywa przyszłości wymagają od menedżera nowego spojrzenia na zarządzanie podmiotem gospodarczym, stworzenia modelu firmy, w którym kluczowe są szybkość i precyzja działania, trafność podejmowania decyzji, jak również akceptacja niepewności i umiarkowanego ryzyka. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera szkolenie umiejętności interpersonalnych. Czynności te silnie korespondują z komunikacją interpersonalną stanowiącą równocześnie kwalifikację społeczną do kierowania firmą i mechanizm okazywania zadowolenia bądź frustracji, a więc odzwierciedlania uczuć – tak pozytywnych, jak i negatywnych – oraz zaspokajania własnych potrzeb społecznych. Skutkiem tego, kompetencje interpersonalne menedżerów powinny  stanowić nieodłączny komponent system wartości wzbogacony o wyrozumiałość, wrażliwość, uznanie dla pracowników, świadomość ich godności osobistej. Szczególnie przydatnymi w modelowaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej są szkolenia o profilu otwartym i zamkniętym.

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej

Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej pozwala zorientować się:

 1. czym jest komunikacja interpersonalna i z jakich względów jest ona potrzebną  umiejętnością w pracy menedżera,
 2. jakie są powszechnie uznawane cele, formy i techniki komunikacyjne wykorzystywane w praktyce kierowania zasobami ludzkimi,
 3. jaki jest związek pomiędzy rolami i funkcjami menedżera w obszarze formowania interakcji z podwładnymi i zarządzaniem potencjałem społecznym,
 4. jakich zagadnień dotyczy rozwój umiejętności menedżer­skich w sferze poprawnego porozumiewania się ze współpracownikami,
 5. jakie bariery nie pozwalają na adekwatną komunikację między menedżerem a podwładnymi,
 6. w jaki sposób i za pomocą jakich instrumentów można niwelować przeszkody prawidłowej komunikacji na linii menedżer-pracownik,
 7. kiedy można mówić o skutecznej komunikacja menedżera i jaką drogą można tę umiejętność wypracować.

Program szkolenia modelującego umiejętność komunikacji interpersonalnej

Szkolenie umiejętności interpersonalnych w sposób wielowymiarowy uzasadnia potrzebę operowania umiejętnościami interpersonalnymi w codziennej pracy menedżera i pokazuje, w jaki sposób przekłada się to na funkcjonowanie firmy. Program szkolenia uwzględnia więc zależności zachodzące pomiędzy komunikacją interpersonalną a  rolami i funkcjami, jakie spełnia w organizacji menedżer. Na sesjach szkoleniowych omawiane są  cele i zadania oraz techniki wykorzystywane w interakcjach z pracownikami. Innymi ważnymi zagadnieniami rozpatrywanymi i komentowanymi przez trenerów są ograniczenia procesu komunikacyjnego i sposoby ich niwelowania.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout