Szkolenia z badań ilościowych i jakościowych

szkolenie badania jakościowe i ilościowe

Analiza jakościowa i ilościowa: szkolenie praktyczne, trening kreatywny

Szkolenia z badań ilościowych i jakościowych są szczególne polecane osobom odpowiedzialnym za realizację analiz jakościowych i ilościowych w firmie. Warsztaty z badań  ilościowych i jakościowych omawiają takie zagadnienia, jak: celowość prowadzenia badań tego typu w organizacji, metodykę badania, instrumentarium badawcze (metody, techniki i narzędzia), analiza jakościowa i ilościowa, prezentacja danych ilościowych i jakościowych w raporcie.

Badania ilościowe

Badania jakościowe vs. ilościowe to swego rodzaju spór metodologiczny, który wskazuje argumenty za i przeciw podstawowemu podziałowi na oba typy badań. Metodologię ilościową, generalnie wiążącą się z epistemologią pozytywistyczną z reguły uważa się za dążącą do gromadzenia i analizowania danych liczbowych. Badania ilościowe utożsamia się z sondażami kwestionariuszowymi, które realizowane są na stosunkowo dużych próbach respondentów, raczej reprezentatywnych dla populacji celowej, przy wykorzystaniu metod statystyczno-matematycznych przy doborze próby i obliczeniach wyników. Ich istota sprowadza się do gromadzenia danych, pozyskiwanych od opiniodawców za pomocą formularzy – kwestionariuszy ankiet i wywiadów. Określona liczba respondentów, dobrana z poszanowaniem reguł statystyki, odpowiada na zawarte w kwestionariuszach pytania.

Techniki badań ilościowych

Właściwymi technikami badań ilościowych pozostają technika

 • wywiadu bezpośredniego (face to face),
 • wywiadu telefonicznego,
 • wywiadu komputerowego,
 • ankiety pocztowej, audytoryjnej i elektronicznej.

Badania jakościowe a ilościowe

Badania jakościowe wyróżniają takie metody gromadzenia danych, które wymagają podejścia rozumiejącego i  akcentują znaczenie. Badania jakościowe są przeważnie charakteryzowane w opozycji do badań ilościowych, nastawionych na „pomiar” i wyrażanie wyników w postaci liczb lub proporcji. Typowe pytania stawiane w badaniach ilościowych odnoszą się do roz­miarów danego zjawiska albo ilości przypadków. Tymczasem badania jakościo­we ukierunkowane są na klasyfikacje i interpretacje.

Techniki badań jakościowych

Techniki jakościowe pozwalają na uchwycenie znaczenia jakie ludzie nadają otaczającemu światu. W tym celu podczas ich realizacji wykorzystuje się takie metody i techniki, jak: wywiad swobodny metodą biograficzną, obserwację, metodę monograficzną, analizę treści, focus, fotografię.

Komplementarność badań jakościowych i ilościowych

Eksploracje jakościowe łatwiej niż techniki ilościowych pozwalają dotrzeć do wielkowymiarowości  i osobliwości co najmniej niektórych badanych zjawisk. Badania jakościowe umożliwiają poznanie szerszego kontekstu analizowanego zjawiska, jak również pozwalają na  jego identyfikację w warunkach naturalnych. Niewątpliwą zaletą badań jakościowych jest partnerskie traktowanie osób partycypujących w badaniu i liczenia się z ich kompetencjami. Dotyczą one  fluktuacyjnych i rozwojowych aspektów badanych zja­wisk i stanowią próbę całościowego ich opisu i analizy.

Badania jakościowe i ilościowe z puntu widzenia nauki mają charakter równorzędny. Ważnym jest posiadanie wiedzy na temat doboru odpowiedniego badania, które umożliwi wyczerpującą i obiektywną analizą danego problemu.

Zastosowanie informacji marketingowych w firmie – szkolenie marketingowe

Informacja marketingowa jako informacja zarządcza

Niejedno szkolenie marketingowe mocno akcentuje problem obiegu informacji zarządczej w firmie. Informacja marketingowa jest odmianą informacji zarządczej. Ta ostatnia umożliwia realizację strategicznych funkcji zarządzania: planowanie, organizowa­nie, motywowanie i kontrolowanie. Informacja zarządcza w sposób pośredni i bezpośredni warunkuje proces decyzyjny w organizacji poprzez wyodrębnienie z szerokiego zbioru informacji takiego podzbioru, który jest użyteczny dla firm. Skutkiem tego zmniejsza się ryzyko konkretnego działania i optymalizuje proces decyzyjny.  Informacja jest medium zmiany. Umożliwia  uczenie się organizacji i dostosowywanie się do fluktuacyjnego otoczenia.

Kategorie informacji marketingowej

Informacja marketingowa to każda informacja eksploatowana w procesie marketingowego zarządzania firmą.  W praktyce ma różne oblicza. Może występować pod postacią:

 1. informacji zewnętrznych (external information): pozyskiwane są w postaci publikacji ciągłych i zwartych wydawanych przez instytucje otoczenia firmy, np. raporty ministerstw omawiające warunki w poszczególnych sektorach, statystyki GUS-u, cykliczne sprawozdania firm notowanych na giełdzie, analizy firm konsultingowych;
 2. informacji wewnętrznych (internal information): dysponuje nimi konkretna firma. Są to np. bazy danych klientów, raporty handlowców, oceny skuteczności działań otoczenia konkurencyjnego;
 3. informacji pierwotnych (primary information): generowane z bezpośrednich pomiarów w trakcie badań marketingowych, których nadrzędnym celem jest udzielenie informacji niezbędnych do podjęcia danej decyzji;
 4. informacji wtórnych (secondary information):  dane uprzednio przetworzone na określone po­trzeby badawcze, np. wyniki badań, znajomość marek głów­nych producentów wśród klientów, dane statystyczne na temat wielkości produkcji konkretnej branży przemysłowej;
 5. informacji ilościowych (quantitative information): wyrażane w postaci liczb lub symboli;
 6. informacji jakościowych (qualitative information): przyjmują z reguły postać opisów;
 7. informacji makroekonomicznych: opisują rynek zewnętrzny bądź lokalny danego kraju, jak również rynek globalny pod wzglę­dem produkcji określonego towaru lub usługi;
 8. informacji mikroekonomicznych: charakteryzujące rynek określonego towaru lub usługi, niezależnie od zasięgu ich geograficznego zbytu.

Szkolenie marketingowe dotyczące badań  marketingowych w podmiotach gospodarczych może omawiać wszystkie ww. typy informacji bądź koncentrować się na wybranym rodzaju. Program szkolenia pozwala zorientować się jakie zagadnienia będą omówione.

Funkcjonalność informacji marketingowej

Przydatność informacji marketingowych w praktyce działalności firmy uwarunkowane jest poziomem ich istotności, aktualności i dokładności, jak również skalą zastosowania w zakresie rozwiązania danego problemu. Ich uzyskanie nie powinno sprawiać trudności (dostępność informacji) i nie powinno się wiązać z ponoszeniem zbyt dużych kosztów. Oczywiście wymaga podjęcia konkretnego wysiłku, ale to właśnie on jest matką sukcesu. Finalnie wartość informacji marketingowej jest tym wyższa, im bardziej  przyczynia się do poprawy trafności podejmowanych w firmie decyzji.

Szkolenia z badań marketingowych

Uwarunkowania, szanse i ograniczenia badań marketingowych online

Realizacja badań marketingowych przy wykorzystaniu Internetu wymaga posiadania odpowiedniej infrastruktury technologicznej. Sprowadza się to w pierwszej kolejności do utworzenia w firmie  systemu informacji marketingowej (SIM). Nierzadko zbudowanie takiego zaplecza jest zbyt wielkim wyzwaniem, stąd wielu przedsiębiorców decyduje się na zlecenie jego budowy wyspecjalizowanej w takich usługach firmie badawczej. Kluczowym warunkiem prowadzenia badań online jest dysponowanie bazą adresów internetowych potencjal­nych opiniodawców, która pozwala na dokonanie naboru zgodnie z przyjętymi kryteriami badania. Wyspecjalizowanymi bazami  dysponują agencje badań marketin­gowych. Adresy agencji badawczych prowadzących badania za pośrednictwem Internetu znaleźć można, między innymi na stronach:

 1. www.bluebook.org oraz
 2. www.greenbook.org.

Więcej praktycznych wskazówek dotyczących  możliwości wykorzystania Internetu w zaspokojeniu potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa można uzyskać biorąc udział w szkoleniach marketingowych. Program szkolenia z badań marketingowych coraz częściej, poza tradycyjnymi metodami prowadzenia badań marketingowych, uwzględnia rozwiązania nowoczesne, a więc przede wszystkim te oferowane przez nowe media.

Obecnie w zakresie realizacji badań marketingowych widoczny jest trend wykorzystania kom­binowanych metod ich prowadzenia. Wyniki pozyskane przy wykorzystaniu jednej techniki badawczej często są niewystarczające. Stąd, na przykład w sytuacji prowadzenia badań ankietowych przy wykorzystaniu Internetu zazwyczaj uzupełnia się je równoczesnym prowadzeniem badań z wykorzystaniem poczty. Do niewątpliwych zalet badań ankietowych prowadzonych online zaliczyć należy:

 1. szybki zwrot wypełnionych kwestionariuszy,
 2. niższy koszt realizacji badania,
 3. wygodę dla ankietowanego,
 4. anonimowość opiniodawcy,
 5. brak wpływu ankietera,
 6. sposobność wyposażenia kwestionariusza w elementy audiowizualne (co zwiększa atrakcyjność samego badania),
 7. w większości przypadków zadowalająca dostępność geograficzna badanych.

Trzeba również podkreślić, że nie zawsze pozyskane drogą online wyniki badań są reprezentatywne.  W Polsce luka technologiczna jest jeszcze dość duża. Przyczyn niemożności generalizowania wyników badań na całą grupę może być niska penetracja użytkowników Internetu. Ogranicza to możliwość ekstrapolacji pozyskanych wyników na populację generalną (tzw. błąd pokrycia  – coverage error).

Badania marketingowe jako temat szkolenia z marketingu

Badania marketingowe online

Globalna sieć Internet stworzyła nowe możliwości i instrumenty pozyskiwania informacji użyteczne w procesie podejmowania decyzji w firmie. Problem ten eksponują szkolenia z marketingu. Wynika to z faktu, iż we współczesnym biznesie szeroko wykorzystuje się informacje wtórne pozyskane online. Za pośrednictwem sieci Internet prowadzone są również badania marketingowe celem pozyskania informacji pierwotnych. Przy wykorzystaniu tego kanału komunikacji realizowane są w pierwszej kolejności:

 1. bada­nia ankietowe,
 2. wywiady zogniskowane oraz
 3. tzw. online „bulletin boards”.

szkolenia marketingowe InternetZintensyfikowanie procesu podejmowania decyzji stało to jedną z kluczowych cech dzisiejszego biznesu. Umiejętne wykorzystanie Internetu może skutecznie wspierać proces decyzyjny, gdyż oferuje on szereg narzędzi pozyskiwania informacji. Nowoczesne technologie informacyjne stały się katalizatorem istotnej zmiany – coraz częściej badania marketingowe są codzienną praktyką wielu firm, a więc stały się ogniwem normalnych działań biznesowych. Wcześniej, badania marketingowe realizowano w sytuacji pojawienia się konkretnego problemu lub były one reakcją na pojawiające się szanse rynkowe. Tradycyjny schemat badania marketingowego – z dużym prawdopodobieństwem – w przyszłości zostanie zastąpiony ciągłym procesem badawczym.

Badania pierwotne i wtórne w Internecie

Realizacja badań pierwotnych jest kapitałochłonna. Z tego też względu, prognozuje się szersze wykorzystanie danych wtórnych dostępnych w globalnej sieci. Perspektywa ta jest szczególnie interesująca dla sektora MŚP, jak również innych firm o skromnym budżecie na badania marketingowe. Dane wtórne pozyskiwanie drogą internetową wymagają jednak odpowiedniej kontroli i permanentnej oceny ze względu na niejednorodność ich prezentacji w systemach statystycznych (np. różnice w dokładności, opóźnienia w aktualizacji baz danych, dane niepełne, dane korygowane). Wiadomości prezentowane w sieci pozwalają na uzyskanie informacji na przykład w zakresie:

 1. rynków zagranicznych,
 2. potencjalnych konsumentów i konkurentów,
 3. gałęzi przemysłu,
 4. statystyk międzynarodowych przepływów towarowych,
 5. raportów o poszczególnych przedsiębiorstwach (krajowych i zagranicznych),
 6. istotnych regulacjach prawnych w kraju i za granicą.

Analiza konkurencji przy wykorzystaniu Internetu

Szczególnie przydatną funkcją Internetu jest wykorzystywanie go do zbierania informacji o aktywności konkurencji. Monitorowanie działalności konkurentów w sieci (strony WWW, media społecznościowe, fora branżowe), umożliwia zebranie informacji o ich produktach, strategiach marketin­gowych, potencjalnych fuzjach, kondycji finansowej i wielu innych.

Niemało serwisów informacyjnych bazuje na technologii, która pozwala na automatyczne i cykliczne przesyłanie do zainteresowanego zamówionych informacji. Jednym z największych dostawców usług tego rodzaju jest Lexis-Nexis (www.Lexisnexis.com). W bazie serwisu znajduje się ponad 30 tysiące źródeł uaktualnianych cotygodniowo ponad milionem nowych dokumentów. Do innych znaczących serwisów oferujących informacje o ryn­kach i podmiotach z całego świata zalicza się:

 1. Dun&Bradstreet (www.dnb.com),
 2. Hoovers (www.hoovers.com),
 3. Moody (www.moodys.com),
 4. Euromonitor (www.euromonitor.com),
 5. Datamonitor (www.datamonitor.com),
 6. Current Analysis (www.currentanalysis.com).

Wyżej wymienione portale są na bieżąco uaktualniane, zatem gwarantują dostęp do  najnowszych wiadomości. Skutkiem tego, menedżerowie są informowanymi o aktualnych działaniach firm kon­kurencyjnych. Przy czym, jest to wyłącznie pewne udogodnienie i stanowi jedynie namiastkę badań w tym zakresie. Może jednak stanowić preludium badań pogłębionych.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout