Niniejszy materiał informacyjny stanowi doprecyzowanie Polityki wydawniczej Exante Wydawnictwo Naukowe dostępnej pod adresem:

https://exante.com.pl/polityka-wydawnicza/

i zawiera zestawienie kluczowych zasad przyjętej procedury recenzji naukowej oraz etyki publikacyjnej, których celem jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Committee on Publication Ethics.

Kierujemy go przede wszystkim do Autorów i Recenzentów zainteresowanych współpracą z Wydawnictwem Exante, w tym wydaniem monografii naukowej.

 

Złożenie materiału – propozycji wydawniczej – w Wydawnictwie

 

 1. W przypadku otwartego naboru publikacji ogłoszonego przez Wydawnictwo Exante składany do rozpatrzenia materiał musi być sformatowany zgodnie ze standardem edycyjnym (tzw. formatką edycyjną) Wydawnictwa Exante. Jest ona dostępna na dwóch stronach naboru materiałów do publikacji ukazujących się pod imprintem Exante, mianowicie: https://exante.com.pl/monografie-naukowe/ (wydawnictwa zwarte) oraz https://exante.com.pl/czasopisma-naukowe/ (wydawnictwa ciągłe). Na stronach tych opisano również warunki składania tekstów do naborów otwartych. Materiały do monografii w formie rozdziałów można składać wyłącznie w terminach wskazanych w planie wydawniczym.
 2. W przypadku zgłoszenia propozycji wydawniczej poza naborem ciągłym nie wymagamy sformatowania treści publikacji zgodnie ze standardem edycyjnym Wydawnictwa Exante. Tekst publikacji może być sformatowany wg dowolnego standardu, ale w sposób konsekwentny. W sytuacji przyjęcia publikacji do dalszych prac wydawniczych Redaktor prowadzący decyduje o przeformatowaniu tekstu na właściwy i obowiązujący w danej dziedzinie nauki standard edycyjny.
 3. Propozycja wydawnicza musi być kompletna a sam materiał należy przesłać w pliku edytowalnym (preferujemy pliki programu Microsoft Word z rozszerzeniem .doc lub .docx). Materiał edytowalny pozwala na wstępną weryfikację utworu (m.in. pod względem naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych czy obliczenia objętości materiału). Negatywna ocena propozycji wydawniczej skutkuje zwróceniem/usunięciem materiału z zasobów Wydawnictwa.
 4. W propozycji wydawniczej należy oznaczyć Autorów i ewentualnych Współautorów. W przypadku przyjęcia materiału do wydania, w odrębnych umowach wydawniczych Autorzy zobowiązani są do wskazania ich wkładu w powstanie utworu (procentowego oraz w uzasadnionych przypadkach opisowego).
 5. W przypadku propozycji wydawniczych powstałych na potrzeby postępowania awansowego (prace licencjackie, magisterskie, rozprawy doktorskie, prace habilitacyjne) do materiału przesłanego do oceny sugerujemy dołączyć recenzje naukowe (wymagamy dostarczenia co najmniej jednej recenzji naukowej) oraz rekomendacje wydawnicze, co ułatwi wstępną ocenę wartości naukowej tekstu.

 

Przyjęcie lub odrzucenie propozycji wydawniczej, w tym proces recenzyjny

 

 1. Każdy materiał złożony w Wydawnictwie podlega dwuetapowej recenzji (i ewentualnym dodatkowym konsultacjom z ekspertem). Pierwszy etap recenzji to recenzja wewnętrzna. Ma ona charakter podwójnej ślepej recenzji. Po zgłoszeniu tekstu do Wydawnictwa podlega on anonimizacji. Celem tego zabiegu jest przede wszystkim obiektywna ocena wartości naukowej tekstu, bez względu na płeć, narodowość czy wykształcenie Autora. Ocena wewnętrzna ma celu głównie zweryfikowanie wstępnej wartości naukowej dzieła oraz tego, czy przesłany materiał odpowiada kryteriom go określającym (monografia naukowa, artykuł naukowy). Na tym etapie oceniana jest również szansa na uzyskanie pozytywnej recenzji zewnętrznej. Jeżeli Redaktor uważa, że tekst nie ma szansy uzyskać pozytywnej oceny (recenzji naukowej), informuje o tym Autora i wskazuje na przyczyny odrzucenia materiału.
 2. W przypadku przyjęcia materiału do dalszych czynności wydawniczych jest on kierowany do recenzji zewnętrznej. W aktualnie przyjętym postępowaniu wydawniczym, w większości przypadków procedury recenzji naukowej zastosowanie ma tzw. podwójna ślepa recenzja. Do pierwszej połowy 2017 r. Recenzenci mogli znać imię i nazwisko Autora materiału, który opiniowali. Obecnie sytuacje te są incydentalne i jeżeli mają miejsce, Recenzent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku konfliktu interesów. Jeżeli taki konflikt zostanie przez Recenzenta zgłoszony, dzieło kierowane jest do zaopiniowania przez inną osobę.
 3. Wydawnictwo może przyjąć recenzję naukową zgłoszoną przez Autora łącznie z propozycją wydawniczą tylko w sytuacji zaistnienia przesłanek wskazujących o jej obiektywności. Wydawnictwo w tym przypadku zleca wykonanie ponownej recenzji naukowej utworu i jeżeli ocena jest porównywalna, Wydawnictwo może przyjąć propozycję wydawniczą z dostarczoną przez Autora recenzją.

 

Finansowanie wydania

 

 1. Wydawnictwo wydaje publikacje w dwóch modelach: komercyjnym i niekomercyjnym. W obu wydanie jest finansowane przez Autora. W pierwszym modelu, w sytuacji wprowadzenia wydanej publikacji do sprzedaży, Autor partycypuje w zyskach z jej sprzedaży. Informacje te szczegółowo omówiono na stronie „Wydaj książkę”. W przypadku wydania niekomercyjnego Wydawnictwo i Autor nie czerpią zysków ze sprzedaży publikacji a samo dzieło jest dostępne w wolnym dostępie cyfrowym (open access).
 2. Autor ma prawo do wycofania utworu z wydania zgodnie z postanowieniami umowy wydawniczej. Jeżeli utwór zostanie wycofany z wydania po przeprowadzeniu prac wydawniczych (tj. proces recenzyjny, prace redakcyjne, korekty), Autor powinien się liczyć z koniecznością pokrycia wynagrodzenia Recenzentów, Redaktorów i Korektorów.

 

Umowa wydawnicza

 

 1. Umowa wydawnicza między Wydawcą i Autorem (Autorami) zawiera m.in. dane Autora/Autorów, ich adresy korespondencyjne, opis przedmiotu umowy, warunki odstąpienia od umowy, oświadczenia Autora dotyczące oryginalności utworu, warunki finansowania i techniczne wydania, sposób rozporządzania utworem przez Wydawcę i podejmuje inne kwestie zabezpieczające interesy obu stron umowy – Wydawcy i Autora/Autorów.
 2. Draft umowy przesyłany jest po przyjęciu dzieła do planu wydawniczego. Umowa każdorazowo dostosowana jest do warunków wydania danego dzieła.

 

Współpraca z Recenzentami

 

 1. Recenzenci zobowiązani są do wykonania recenzji w sposób rzetelny i wyczerpujący oraz do ujawnienia wszelkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na bezstronność ich opinii wyrażonej w formie recenzji naukowej przedłożonego dzieła.
 2. Wydawnictwo zleca głównie wykonanie opisowych recenzji naukowych. Formularz recenzji artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach może dodatkowo zawierać zestawienie tabelaryczne, w którym Recenzent ocenia poziom realizacji danego miernika recenzji (m.in. ważność podejmowanego zagadnienia, walor aplikacyjny, poprawność metodologiczna, dobór i wykorzystanie literatury, walor poznawczy pracy).

 

Rezygnacja Wydawnictwa z wydania publikacji / Wycofanie publikacji po jej wydaniu

Wydawnictwo może zrezygnować z wydania lub wycofać publikację już wydaną przede wszystkim w następujących sytuacjach:

 1. W redakcji złożono materiał uprzednio opublikowany w innym Wydawnictwie.
 2. W Wydawnictwie złożono tekst naruszający prawa autorski i prawa pokrewne (Wydawca ma prawo do ujawnienia plagiatu na każdym etapie procesu wydawniczego).
 3. W tekście wykryto nierzetelne cytowanie, sfabrykowanie danych.
 4. Autor nie przestrzega warunków umowy wydawniczej (np. nie wywiązuje się z terminów przewidzianych na wprowadzenie korekty autorskiej).
 5. Autor zmodyfikował tekst po pierwszej recenzji w sposób przekraczający zalecenia Recenzenta i Redaktora lub przesłał tekst zapisany w innym pliku niż tekst pierwotny.
 6. Redaktor ma wątpliwość co do autorstwa materiału (np. język, którym posługuje się Autor w trakcie kontaktu z Wydawnictwem znacznie odbiega od poziomu językowego pracy przedłożonej Wydawcy).
 7. Autor podważa kompetencje Redaktora i/lub Recenzentów.

W pozostałych kwestiach związanych z wydaniem prac naukowych Exante Wydawnictwo Naukowe kieruje się zaleceniami COPE (Committee on Publication Ethics).

 

Uprasza się Wydawnictwa o niekopiowanie niniejszego materiału
informacyjnego i treści Polityki wydawniczej.

error: Content is protected !!