Monografia “Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe.” – nabór artykułów, 25 pkt

Zaproszenie do składania tekstów – nabór tekstów do monografii naukowej zamykamy 31.03.2017

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej współautorskiej “Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe.”

Warunki udziału – monografie naukowe 25 pkt:

  1. zespół Autorski tworzy trzech Autorów (obowiązuje rezerwacja miejsca),
  2. każdy z Autorów przygotowuje rozdział o objętości co najmniej 2 arkuszy wydawniczych (tj. 80 tys. znaków ze spacjami, w tym elementy graficzne),
  3. planowany zakres tematyczny rozdziału (ów) Autor deklaruje na etapie rejestracji udziału w publikacji,
  4. monografia nie posiada redaktora naukowego,
  5. autorstwo rozdziałów niewyodrębnione (nazwiska trzech Autorów znajdują się na stronie tytułowej),
  6. monografia recenzowana (przez osobę w stopniu co najmniej doktora habilitowanego).

Za udział w publikacji jako współautor przysługuje 25 pkt

Koszt udziały w monografii współautorskiej: 960 zł netto + 23% VAT

Opłata za udział wnoszona jest po recenzjach (o ile są pozytywne).

Rejestracja udziału i szczegóły dostępne tu.

Monografia naukowa zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach.  Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN. Wydanie planowane na kwiecień 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi już monografiami autorskimi i wieloautorskimi: monografie naukowe wydane

 

Konferencja naukowa zarządzanie: sektor MŚP

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów oraz środowisko naukowe i biznesowe do udziału w  konferencji naukowej poświęconej problemowi przeżywalności przedsiębiorstw MŚP w Polsce.

Rola przedsiębiorczości

konferencja naukowa zarządzaniePrzedsiębiorczość to sposób na rozwiązanie wielu ważnych problemów wiążących się  między innymi z:

  • bezrobociem,
  • poprawą warunków pracy i dochodów ludności,
  • przełamywaniem poczucia apatii, frustracji i bezsilności.

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości myślą przewodnią konferencji

Uwarunkowania przedsiębiorczości stanowi konglomerat czynników, które dynamizują (stymulują) lub ograniczają (dystymulują) inicjatywę powstawania nowych podmiotów gospodarczych. To także działania ułatwiające lub utrudniające działalność operacyjną i inwestycyjną, w tym rozwój i doskonalenie przedsiębiorstw. Uwarunkowania mające charakter powszechny wpływają na działalność we wszystkich regionach. Ich źródło to obowiązujące prawo, a ich kształt wyznaczają przemiany polskiej gospodarki. Uwarunkowania lokalne wyznaczane są przez szereg czynników, do których zaliczyć należy: poziom rozwoju ekonomicznego regionu, dochody ludności, stan lokalnej infrastruktury (komunikacyjnej, edukacyjnej i innej), walory ekologiczne regionu, tradycje samo­rządności, aktywność społeczności lokalnych itp. Wyznaczają one szanse rozwoju bądź mogą stać się barierą rozwoju przedsiębiorczości (poprzez ograniczenie powstawania nowych firm, czy utrudnianie rozwoju istniejących już podmiotów).

Konferencja poświęcona jest problemowi rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z punktu widzenia trzech grup czynników: człowieka z jego cechami osobowości, postawami, kwalifikacjami i do­świadczeniem, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw.

Uwarunkowania zewnętrzne rozpatrywane będą tak w skali mikro, jak i makro. Nadesłane artykuły w tym zakresie  powinny zatem dotyczyć m.in. istniejących rozwiązań prawnych, polityki prywatyzacji i kredytowej, systemu podatkowego, otwartości społeczeństwa na zmiany, warunków ekonomicznych, stanu techniki, kultury narodowej.

Osoby zajmujące się zagadnieniem przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, a więc głównie analizujące czynniki mikroekonomiczne, powinny zgłaszać artykuły przedstawiające analizę czynników ilościowych i jakościowych mających korzystny i niekorzystny wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Wśród czynników ilościowych szczególne znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości mają: położenie, gęstość zaludnienia, potencjał rynkowy, stan infrastruktury, poziom płac, zasoby kapitału i inne. Do grupy czynników jakościowych  istotnych zalicza się m.in.: monokulturę gospodarczą, poziom wykształcenia ludzi, wzorce przedsiębiorczości, problemy socjalne, skłonność do planowania, postawy wobec przedsiębiorczości.

Bariery prowadzeni działalności gospodarczej w Polsce

W przeciągu ostatnich lat lista głównych trudności związanych z problemem działalności gospodarczej jest relatywnie stała, co wskazuje na problem niewystarczającego podejmowania inicjatyw rozwiązujących te ograniczenia. Zalicza się do nich przede wszystkim wysokie podatki i opłaty przewidziane prawem i skomplikowane procedury prawne. Destymulanty nieformalne to m.in. przestępczość, złodziejstwo, brak porządku, czy konflikt interesu z przedstawicielami administracji. Te ostatnie nie przyjmują wysokich wskazań w rankingach pod względem częstotliwości wyboru, ale są postrzegane jako dokuczliwe, a więc utrudniają prowadzenie i doskonalenie biznesu.

Problem przeżywalności przedsiębiorstw sektora MŚP ma charakter wielowymiarowy, który należy rozpatrywać na kilku wzajemnie przenikających się płaszczyznach. O rozwoju można mówić, gdy istnieje odpowiedni poziom potencjału motywacyjnego i energii życiowej przedsiębiorcy, zasobów finansowych i rzeczowych. Przedsiębiorstwo nie działa w próżni, a w konkretnym otoczeniu instytucji publicznych i administracyjnych, jak również klimacie społecznym. Ich wsparcie jest warunkiem koniecznym w rozpoczynaniu, prowadzeniu i rozwijaniu własnego biznesu.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout