Zastosowanie informacji marketingowych w firmie – szkolenie marketingowe

Informacja marketingowa jako informacja zarządcza

Niejedno szkolenie marketingowe mocno akcentuje problem obiegu informacji zarządczej w firmie. Informacja marketingowa jest odmianą informacji zarządczej. Ta ostatnia umożliwia realizację strategicznych funkcji zarządzania: planowanie, organizowa­nie, motywowanie i kontrolowanie. Informacja zarządcza w sposób pośredni i bezpośredni warunkuje proces decyzyjny w organizacji poprzez wyodrębnienie z szerokiego zbioru informacji takiego podzbioru, który jest użyteczny dla firm. Skutkiem tego zmniejsza się ryzyko konkretnego działania i optymalizuje proces decyzyjny.  Informacja jest medium zmiany. Umożliwia  uczenie się organizacji i dostosowywanie się do fluktuacyjnego otoczenia.

Kategorie informacji marketingowej

Informacja marketingowa to każda informacja eksploatowana w procesie marketingowego zarządzania firmą.  W praktyce ma różne oblicza. Może występować pod postacią:

 1. informacji zewnętrznych (external information): pozyskiwane są w postaci publikacji ciągłych i zwartych wydawanych przez instytucje otoczenia firmy, np. raporty ministerstw omawiające warunki w poszczególnych sektorach, statystyki GUS-u, cykliczne sprawozdania firm notowanych na giełdzie, analizy firm konsultingowych;
 2. informacji wewnętrznych (internal information): dysponuje nimi konkretna firma. Są to np. bazy danych klientów, raporty handlowców, oceny skuteczności działań otoczenia konkurencyjnego;
 3. informacji pierwotnych (primary information): generowane z bezpośrednich pomiarów w trakcie badań marketingowych, których nadrzędnym celem jest udzielenie informacji niezbędnych do podjęcia danej decyzji;
 4. informacji wtórnych (secondary information):  dane uprzednio przetworzone na określone po­trzeby badawcze, np. wyniki badań, znajomość marek głów­nych producentów wśród klientów, dane statystyczne na temat wielkości produkcji konkretnej branży przemysłowej;
 5. informacji ilościowych (quantitative information): wyrażane w postaci liczb lub symboli;
 6. informacji jakościowych (qualitative information): przyjmują z reguły postać opisów;
 7. informacji makroekonomicznych: opisują rynek zewnętrzny bądź lokalny danego kraju, jak również rynek globalny pod wzglę­dem produkcji określonego towaru lub usługi;
 8. informacji mikroekonomicznych: charakteryzujące rynek określonego towaru lub usługi, niezależnie od zasięgu ich geograficznego zbytu.

Szkolenie marketingowe dotyczące badań  marketingowych w podmiotach gospodarczych może omawiać wszystkie ww. typy informacji bądź koncentrować się na wybranym rodzaju. Program szkolenia pozwala zorientować się jakie zagadnienia będą omówione.

Funkcjonalność informacji marketingowej

Przydatność informacji marketingowych w praktyce działalności firmy uwarunkowane jest poziomem ich istotności, aktualności i dokładności, jak również skalą zastosowania w zakresie rozwiązania danego problemu. Ich uzyskanie nie powinno sprawiać trudności (dostępność informacji) i nie powinno się wiązać z ponoszeniem zbyt dużych kosztów. Oczywiście wymaga podjęcia konkretnego wysiłku, ale to właśnie on jest matką sukcesu. Finalnie wartość informacji marketingowej jest tym wyższa, im bardziej  przyczynia się do poprawy trafności podejmowanych w firmie decyzji.

Badania marketingowe jako temat szkolenia z marketingu

Badania marketingowe online

Globalna sieć Internet stworzyła nowe możliwości i instrumenty pozyskiwania informacji użyteczne w procesie podejmowania decyzji w firmie. Problem ten eksponują szkolenia z marketingu. Wynika to z faktu, iż we współczesnym biznesie szeroko wykorzystuje się informacje wtórne pozyskane online. Za pośrednictwem sieci Internet prowadzone są również badania marketingowe celem pozyskania informacji pierwotnych. Przy wykorzystaniu tego kanału komunikacji realizowane są w pierwszej kolejności:

 1. bada­nia ankietowe,
 2. wywiady zogniskowane oraz
 3. tzw. online „bulletin boards”.

szkolenia marketingowe InternetZintensyfikowanie procesu podejmowania decyzji stało to jedną z kluczowych cech dzisiejszego biznesu. Umiejętne wykorzystanie Internetu może skutecznie wspierać proces decyzyjny, gdyż oferuje on szereg narzędzi pozyskiwania informacji. Nowoczesne technologie informacyjne stały się katalizatorem istotnej zmiany – coraz częściej badania marketingowe są codzienną praktyką wielu firm, a więc stały się ogniwem normalnych działań biznesowych. Wcześniej, badania marketingowe realizowano w sytuacji pojawienia się konkretnego problemu lub były one reakcją na pojawiające się szanse rynkowe. Tradycyjny schemat badania marketingowego – z dużym prawdopodobieństwem – w przyszłości zostanie zastąpiony ciągłym procesem badawczym.

Badania pierwotne i wtórne w Internecie

Realizacja badań pierwotnych jest kapitałochłonna. Z tego też względu, prognozuje się szersze wykorzystanie danych wtórnych dostępnych w globalnej sieci. Perspektywa ta jest szczególnie interesująca dla sektora MŚP, jak również innych firm o skromnym budżecie na badania marketingowe. Dane wtórne pozyskiwanie drogą internetową wymagają jednak odpowiedniej kontroli i permanentnej oceny ze względu na niejednorodność ich prezentacji w systemach statystycznych (np. różnice w dokładności, opóźnienia w aktualizacji baz danych, dane niepełne, dane korygowane). Wiadomości prezentowane w sieci pozwalają na uzyskanie informacji na przykład w zakresie:

 1. rynków zagranicznych,
 2. potencjalnych konsumentów i konkurentów,
 3. gałęzi przemysłu,
 4. statystyk międzynarodowych przepływów towarowych,
 5. raportów o poszczególnych przedsiębiorstwach (krajowych i zagranicznych),
 6. istotnych regulacjach prawnych w kraju i za granicą.

Analiza konkurencji przy wykorzystaniu Internetu

Szczególnie przydatną funkcją Internetu jest wykorzystywanie go do zbierania informacji o aktywności konkurencji. Monitorowanie działalności konkurentów w sieci (strony WWW, media społecznościowe, fora branżowe), umożliwia zebranie informacji o ich produktach, strategiach marketin­gowych, potencjalnych fuzjach, kondycji finansowej i wielu innych.

Niemało serwisów informacyjnych bazuje na technologii, która pozwala na automatyczne i cykliczne przesyłanie do zainteresowanego zamówionych informacji. Jednym z największych dostawców usług tego rodzaju jest Lexis-Nexis (www.Lexisnexis.com). W bazie serwisu znajduje się ponad 30 tysiące źródeł uaktualnianych cotygodniowo ponad milionem nowych dokumentów. Do innych znaczących serwisów oferujących informacje o ryn­kach i podmiotach z całego świata zalicza się:

 1. Dun&Bradstreet (www.dnb.com),
 2. Hoovers (www.hoovers.com),
 3. Moody (www.moodys.com),
 4. Euromonitor (www.euromonitor.com),
 5. Datamonitor (www.datamonitor.com),
 6. Current Analysis (www.currentanalysis.com).

Wyżej wymienione portale są na bieżąco uaktualniane, zatem gwarantują dostęp do  najnowszych wiadomości. Skutkiem tego, menedżerowie są informowanymi o aktualnych działaniach firm kon­kurencyjnych. Przy czym, jest to wyłącznie pewne udogodnienie i stanowi jedynie namiastkę badań w tym zakresie. Może jednak stanowić preludium badań pogłębionych.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout