Konferencje dla doktorantów

konferencja dla doktorantów 2016

Konferencje dla doktorantów: typ naukowy i szkoleniowo-warsztatowy

Konferencje dla doktorantów można podzielić bardzo ogólnie na te o profilu:

  1. naukowym i
  2. szkoleniowo-warsztatowym.
  • Konferencja naukowa to inaczej zebranie studentów, doktorantów, habilitantów, doktorów, profesorów (niekiedy przedstawicieli świata biznesu), zatem osób naukowo zainteresowanych daną dziedziną nauki. Typowe dla konferencji naukowych są sesje plenarne i panelowe (w pierwszych docelowo uczestniczą wszyscy, w drugich – z reguły realizowanych równolegle – osoby zainteresowane konkretnym zagadnieniem), w trakcie których ma miejsce zeria wykładów i miniwykladów prelegentów.  W znakomitej większości przypadków rezultatem konferencji jest publikacja pokonferencyjna.
  • Konferencje o profilu szkoleniowo- warsztatowym uzupełnione są o zajęcia praktyczne, które wiedzę zdobytą w trakcie prelekcji pozwalają utrwalić w praktyce. W pierwszej części słuchacze przyswajają teorię (słuchając prelekcji, coraz częściej bazujących na case study), w drugiej pracują w grupach nad danym zagadnieniem pod okiem trenera. Zatem ten typ spotkania ma wiele wspólnego ze szkoleniem. Niekiedy w trakcie tego typu wydarzenia możliwe jest również wystąpienie z referatem i opublikowanie artykułu w materiałach konferencyjnych, czy np. monografii.

Pisanie, redakcja pracy doktorskiej – zagadnienia teoretyczne i metodologiczne tematem przewodnim konferencji

W dniu 9 stycznia 2016 r. w Warszawie odbędzie się konferencja szkoleniowa dla doktorantów dotycząca metodyki przygotowania dysertacji doktorskiej. Problematyka konferencji skoncentrowana jest na niejednoznacznych kwestiach teoretycznych i empirycznych związanych z redakcją pracy doktorskiej. Wydarzenie podzielono na dwie części: teoretyczną – wykład w ramach sesji bazujący na case analysis i szkoleniową – warsztat praktyczny pozwalający na utrwalenie wiedzy pozyskanej w części pierwszej konferencji. W sesji warsztatowej będzie można przede wszystkim przećwiczyć konstruowanie zagadnień metodologicznych (m.in. założenia badawcze: problemy, cele pracy doktorskiej, teza i hipotezy, operacjonalizacja zmiennych i wskaźników i ich weryfkacja).

Dla kogo?

Konferencję kierujemy do doktorantów różnych kierunków. Pewne zasady redakcji pracy doktorskiej i realizacji badania naukowego są stałe i mają zastosowanie w różnych dziedzinach nauk. W rezultacie, zagadnienia poszczególnych sesji omawiane będą w duchu interdyscyplinarności, która jest przecież głównym atrybutem współczesnej nauki, w tym metodologii.

Wyraża się ona tym, że wiele nauk zapożycza metodologie innych nauk lub buduje własne metodologie. Przykładem pozostaje ekonometria, która bazuje na zmodyfikowane metodologii statystyki i z powodzeniem dostosowuje ją do analizy poszczególnych zagadnień ekonomii. Zatem, metodologia jest nieodłącznie związana z pomiarem i badaniami (empirią). Interdyscyplinarność jest w istocie modą i koniecznością badawczą, jak również tendencją występującą w różnych podejściach badawczych. Trudno zrealizować badania własne nie wychodząc poza ramy własnej dyscypliny, choć wielu badaczy stoi na stanowisku, iż jest to możliwe. Problem interdyscyplinarności nauk staje się coraz częściej przyczynkiem żywych dyskusji na temat sposobności i niemożności prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Również i ta kwestia będzie przedmiotem rozważań na konferencji dla doktorantów zaplanowanej w dniu 9 stycznia 2016 r.

Konferencje socjologiczne

konferencja naukowa socjologia

Kilka uwag o rozwoju socjologii

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie konferencjami socjologicznymi. Sama socjologia to nauka relatywnie młoda, co nie zmienia faktu, iż geneza wybranych koncepcji socjologicznych sięga czasów starożytnych. Nie mniej jednak, próby merytorycznego zrozumienia i wyjaśnienia zachowań społecznych inicjowane i realizowane są z rozmaitym skutkiem od nieco ponad dwustu lat. Doskonałą okazją do dyskusji na temat kształtu współczesnej szeroko rozumianej socjologii stwarzają konferencje socjologiczne.

Socjologia będąca formą refleksji o procesach społecznych towarzyszyła ludziom od zarania dziejów, również wówczas, gdy nawiązywała do przeróżnych rozważań o panującym ładzie społecznym, ustrojach politycznych czy interakcjach zachodzących między władzą, a poddanymi. Z chwilą zyskania statusu dyscypliny naukowej, istotnie poszerzył się jej obszar zainteresowań. Przedmiotem (między innymi dociekań konferencyjnych) stały się: relacje interpersonalne, mechanizmy regulujące relacje wewnątrz grup społecznych, na równi ze zjawiskami, takimi jak kultura i wierzenia, tworzącymi symboliczną warstwę ludzkiego bytu, czy stratyfikacja społeczna będąca teorią  zróżnicowań członków nowoczesnego społeczeństwa.

Socjologie szczegółowe – kontekst rozwoju

Socjologia operuje pojęciami i analizuje zjawiska tak na poziomie makrospołecznym zbiorowości ludzkich, jak również na poziomie mikrospołecznym, a zatem odnoszącym się do mniejszych zbiorowości ludzkich, stanowiących jednak integralną całość. Na tym tle wyłoniły się socjologie szczegółowe, tj. socjologia miasta, wsi, kultury, edukacji, sportu, ciała, codzienności, zdrowy i choroby, starzenia się, czy wychowania wpisująca się w zakres socjologii rodziny. To właśnie współczesna rodzina jest tematem przewodnim jednej z organizowanych przez nas konferencji o profilu socjologiczno-pedagogiczno-ekonomicznym.

Socjologia rodziny tematem konferencji

W dniu 21 maja 2016 r. w Warszawie odbędzie się konferencja o profilu socjologiczno-pedagogiczno-ekonomicznym poświęcona przemianom współczesnej rodziny. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. W trakcie sesji plenarnych z punktu widzenia teorii i praktyki badawczej omówione zostaną m.in. kwestie dotyczące tradycyjnych i alternatywnych form życia małżeńskiego i partnerskiego, a na tym tle zagadnienia związane z przemianami współczesnego małżeństwa, aktualnego wzorca rodzicielstwa i wiele innych.

Konferencje ekonomiczne, finansowe, marketingowe….: zachowanie w trakcie prelekcji, cz. II

Ruszam…

Do miejsca prelekcji należy podejść wolnym krokiem lub zdecydowanym i szybkim. Wiele zależy od lokalizacji miejsca siedzącego prelegenta. Zwykle konferencje ekonomiczne, finansowe i inne organizowane są tak, że przestrzeń wystąpienia prelegenta zagospodarowana jest w jednym z „rogów” lub boków sali konferencyjnej tak, aby nie zasłaniał on ekranu projekcyjnego. Przed rozpoczęciem mówienia należy ogarnąć słuchaczy wzrokiem.

Dłonie, ręce, stopy

W trakcie wystąpienia ręce wypada ułożyć w następujące sposoby:

  1. swobodnie wzdłuż ciała (o ile jest to możliwe),
  2. jedna ręka ugięta lekko na wysokości pasa, druga spoczywa swobodnie wzdłuż ciała,
  3. lekko ugięte obie ręce i złożone luźno dłonie na wysokości pasa-bioder.

konferencje ekonomiczne 2016Dobrze odbierane jest akcentowanie ważnych treści za pośrednictwem odpowiednich gestów. Wykonuje się je zwykle w czasie pauzy. Szczególnego znaczenia w trakcie prelekcji nabierają gesty dłońmi i rękoma. Dłoń w trakcie wykonywania gestu powinna być delikatnie zgięta, a palce lekko rozstawione. Taki układ dłoni identyfikuje się z akceptacją i dawaniem. Potwierdzenie niewerbalne danej części wypowiedzi można uzyskać poprzez ruch ręki w górę bądź do siebie. Zaprzeczenie – odwrotnie, w dół lub od siebie.

Prelekcja z reguły trwa do 15-20 minut. Osoby z dobrą kondycją i zdrowiem nie czują się po wystąpieniu wyczerpane fizycznie. Istnieje jednak grupa prelegentów, dla których wystąpienie trwające około kwadrans może być męczące – z wielu powodów. Prelekcja na konferencji naukowej będzie przyjemniejsza, gdy ciężar ciała rozłoży się równomiernie na obie nogi. Umożliwi to stanie na całych stopach. Żeby postawa wyglądała bardziej naturalnie, warto ugiąć nogi w kolanach. Wrażenie pewności uzyskamy poprzez rozstawienie stóp w odległości 10-15 cm od siebie.

Szacunek i dezaprobata

Odpowiednimi gestami można również wyrazić akceptacja, dezaprobatę, sympatię. Gdy zadaje nam pytanie osoba o wyższym statusie, wypada złączyć pięty. Zbyt szerokie rozstawienie stóp w tych okolicznościach to jednoznaczny komunikat pragnienia zajęcia większej ilości przestrzeni oraz poszerzenia swojego zakresu działania, a te pragnienia są znamienne dla autorytatywności i arogancji. Efekt „skromnego prelegenta” uzyskamy z kolei poprzez powolne, delikatne i ograniczone gesty.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout