Monografia “Bieganie. Teoria a praktyka”

Zaproszenie do składania artykułów – nabór zamykamy 28.02.2018 r.

Zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów, osoby zainteresowane daną problematyką do udziału w recenzowanej monografii naukowej: Bieganie. Teoria a praktyka”.

Za udział w monografii przysługuje 5 pkt.

Każdy artykuł podlega recenzji naukowej. Recenzenci to przede wszystkim osoby z tytułem naukowym profesora zwyczajnego, a dalej stopniem naukowym doktora habilitowanego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), bądź doktora.

O wynikach recenzji poinformujemy do 14 dni od dnia przesłania artykułu. Wymagana objętość 20-25 tys. znaków ze spacjami (z uwzględnieniem elementów graficznych). Inna objętość – wycena wg proporcji. Opłata za udział wynosi 240 zł (+ 23% VAT). Wnoszona jest po pozytywnych recenzjach. Opłata uwzględnia: recenzje, skład, korektę, projekt okładki, nadanie nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, promocję w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych.

Monografia zostanie wydana w dwóch wersjach: tradycyjnej (drukowanej/papierowej) oraz elektronicznej. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie w obu formach. Każda monografia naukowa zawiera odrębny nr ISBN.

Zgłoszenie artykułu

Szkolenie publikowanie naukowe

szkolenie publikacje naukowe

Ścieżki publikowania

Efektywne publikowanie naukowe możliwe jest wtedy, gdy autor posiada odpowiednią wiedzę formalną i nieformalną pozwalającą mu na przygotowanie dobrej publikacji naukowej. Dobra publikacja naukowa, to nie tylko artykuł pozytywnie oceniony bez recenzentów. Jest to bez wątpienia sukces autora, ale o tym, czy publikacja jest dobra decydują jeszcze inne kwestie. Zasadnicza to pozycja źródła w danym rankingu, z reguły czasopisma. A więc prestiż. To gdzie publikujemy ma niewątpliwie znaczenie kluczowe.

Studenci, doktoranci i pracownicy naukowi najczęściej publikują w czasopismach, w szczególnością na początku swojej kariery naukowo-badawczej. Najpierw w czasopismach krajowych, dalej niekiedy decydują się na publikowanie w czasopismach zagranicznych, następnie na udział w monografii lub autorstwo monografii. Tak w znakomitej większości przypadków wygląda ścieżka publikowania. Niektórych satysfakcjonują wyłącznie publikowanie w czasopismach krajowych. Ma to miejsc w szczególności, w przypadku doktorantów, którzy pragną otworzyć przewód doktorski. W sytuacji kontynuowania kariery naukowej na uczelni wskazane jest jednak publikowanie w czasopismach zagranicznych, czy udział w monografiach. Naukowiec bowiem poza swoimi codziennymi obowiązkami jest zobowiązany do pisania o swojej pracy, czyli publikowania jej wyników.

Popularyzacja wyników badań

Hierarchia czasopism ustalana jest na podstawie wskaźników cytowalności. Dużą rolę  odgrywają tutaj bazy Thomson Reuters. Wskaźniki te warunkują z jednej strony procedury redakcyjne (im lepsze czasopismo, tym większe obostrzenia dotyczące kryteriów formalnych i merytorycznych zgłaszanych publikacji), a z drugiej pozwalają autorom ukierunkowanym na popularyzację swoich wyników badań (niekiedy pionierskich), na wybór najlepszego źródła do upowszechnienia tych wyników.

Cel publikacji naukowych z punktu widzenia strony popytowej

Publikacje naukowe odznaczają się swoistą strukturą i językiem. Raczej nie czyta się ich od pierwszej do ostatniej strony jak powieści. Czytelnik poszukując interesujących go informacji w pierwszej kolejności artykuł przegląda. Kolejno chce znaleźć konkretne zagadnienia i  dane w miejscu w którym ich oczekuje i, w którym powinny się one znaleźć. Stąd tak duży nacisk kładzie się na logiczność wywodu w artykułach. Artykuł chaotyczny nie zostanie dopuszczony do recenzji, a nawet jeżeli zostanie przekazany recenzentom może nie przejść pozytywnie etapu weryfikacji. Autor przygotowując artykuł musi cały czas myśleć o czytelniku, a więc pisać tak, aby artykuł z jednej strony spełniał kryteria formalne, a z drugiej był zorganizowany i użyteczny. Nawet wyniki badań pionierskich opisane w sposób nieczytelny, nie zostaną docenione.

Szkolenie publikowanie naukowe

Proces publikowania jest relatywnie łatwy, o ile autor wie jak przygotować tekst. Umiejętność opracowywania publikacji naukowych wzrasta wraz z ilością przygotowanych artykułów. Człowiek uczy się na własnym doświadczeniu i błędach. Niekiedy autor składając swój pierwszy artykuł do redakcji czasopisma ponosi porażkę. Negatywne recenzje potrafią skutecznie osłabić entuzjazm i optymizm, jak również zakwestionować celowość podejmowanych inicjatyw. Ryzyko odrzucenia artykułu skutecznie zmniejsza odpowiednia wiedza wejściowa, którą można pozyskać właściwie przygotowując się do procesu publikowania na drodze samokształcenia (np. przeglądanie artykułów naukowych; zapoznawanie się z recenzjami, czy literaturą fachową na temat publikowania naukowego), bądź poprzez udział w szkoleniu z zakresu publikowania naukowego.

Jeżeli pragniesz nabyć fundamentalną wiedzę, która ułatwi Ci proces publikowania naukowego  – w szczególności na początku pracy naukowej – to nasze szkolenie publikowanie naukowe jest dla Ciebie odpowiednie. Kierujemy je przede wszystkim do studentów, doktorantów, pracowników naukowych (w szczególności dopiero rozpoczynających pracę naukową), pracowników wydawnictw (redaktorów i bibliotekarzy). Program szkolenia uwzględnia wszystkie etapy związane z publikowaniem naukowym, od konceptualizacji tematu i selekcji źródeł, aż po wysłanie artykułu do redakcji i udzielenie odpowiedzi na recenzję. Dodatkowo konferencja szkoleniowa jest odpowiednia zarówno dla studentów kierunków humanistycznych, przyrodniczych, czy technicznych mimo, że standardy publikowania są nieco inne w każdej z tych grup nauk. Warsztat realizowany jest w trybie dwudniowym i składa się w dwóch części:

  • wykładowej (bazującej przede wszystkim na case study) i
  • warsztatowej.

Warsztat to trening kreatywny przygotowania artykułu naukowego. Udział w warsztatach pozwoli Ci na pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie: warsztatu pisarskiego; publikowania w czasopismach krajowych i zagranicznych, monografiach i recenzji.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika