Szkolenie
Profesura 2.0 – szkolenie dla kandydatów do tytułu naukowego profesora
[USTALAMY TERMIN] 

 

Kontekst i cel szkolenia

Ustawa 2.0 w istotny sposób zmodyfikowała procedury oraz kryteria stosowane w postępowaniach awansowych pracowników nauki, w tym w postępowaniach profesorskich.

Celem szkolenia jest omówienie i podsumowanie aktualnych uwarunkowań oraz rozwiązań organizacyjno-prawnych postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, z uwzględnieniem kryteriów oceny dorobku oraz osiągnięć kandydata. Szczególna uwaga zostanie skupiona na przyczynach negatywnych ocen osiągnięć kandydata wykazanych w autoreferacie oraz analizie niesprzyjających sytuacji mogących zaistnieć na pozostałych etapach postępowania w sprawie nadania tytułu profesora. Wiedza pozyskana w trakcie spotkania, w tym wymiana doświadczeń, może ułatwić sprawne przejście procedury ubiegania się o tytuł profesora w jej aktualnym kształcie.

 

Adresaci szkolenia

Osoby aspirujące do tytułu naukowego profesora.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


Rejestracja uczestników

Sesja 1. Tytuły naukowe profesora w liczbach – rys statystyki.

Sesja 2. Uwarunkowania prawne tytułu naukowego profesora.

Sesja 3. Procedura postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.

Sesja 4. Finansowanie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.

Sesja 5. Recenzja w postępowaniu profesorskim. Ocena dorobku kandydata – kryteria i struktura (przyczyny ocen negatywnych/uwarunkowania ocen pozytywnych).

Sesja 6. Dorobek kandydata, w tym ocena szans na pozytywną finalizację postępowania.

Sesja 7. Autoreferat kandydata.

Sesja 8. Zakończenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.

Terminy i opłaty

Opłata:…
Rejestracja otwarta do…
Dane do wniesienia opłaty szkoleniowej zostaną przekazane w osobnej wiadomości.

Informacja dotycząca miejsca szkolenia zostanie udostępniona po zamknięciu rejestracji udziału w szkoleniu.

Po rejestracji Uczestnik otrzyma automatyczny mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia udziału w szkoleniu, co jest równoznaczne z rezerwacją miejsca  (jeżeli wiadomość nie dotarła, prosimy o sprawdzenie skrzynki „śmieci”, „spam” lub kontakt z Organizatorem: konferencje@exante.com.pl; tel. 606 168 165).

Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane w osobnej wiadomości.

Opłata szkoleniowa obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (serwowany dwudaniowy), certyfikat uczestnictwa.

Metody szkoleniowe
Wykład z wykorzystaniem metod audiowizualnych, case study,  burza mózgów, metafory, skojarzenia.

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu

 

Organizacja i miejsce szkolenia

 

  1. Szkolenie rozpoczyna się  o godz. 900 i kończy o godzinie 1800.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji szkolenia na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca szkolenia uczestnicy zostaną poinformowania drogą mailową.
  3. Organizator nie zapewnia noclegu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

1) W sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem opłata  szkoleniowa podlega zwrotowi w wysokości 50%.

2) W sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem opłata  szkoleniowa podlega zwrotowi w wysokości 75%.

3) W sytuacji niezgłoszenia nieobecności na szkoleniu najpóźniej  na dzień przed szkoleniem uczestnik zostanie obciążony pełną opłatą szkoleniową (wniesiona opłata szkoleniowa nie podlega zwrotowi).

 

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu szkolenia

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania terminem szkolenia. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty szkoleniowej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

 

Zgody

 

  1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na ewentualną obecność na wydarzeniu fotografa lub kamerzysty i zamieszczenie materiału dokumentującego szkolenie z jego wizerunkiem w postaci filmu lub zdjęć na stronach i portalach internetowych oraz w materiałach promocyjnych organizatora szkolenia.
  2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.

REJESTRACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU

Za pośrednictwem poniższego formularza. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest automatycznie na adres mailowy podany w formularzu (w sytuacji braku potwierdzenia, należy sprawdzić skrzynkę odbiorczą „śmieci”, „spam” lub skontaktować się z Organizatorem).

There is no form selected or the form was deleted.

error: Content is protected !!