Szkolenie
„Habilitacja 2.0 – szkolenie dla kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego”

[WROCŁAW, 28.03.2020 r.] 

Kontekst i cel szkolenia

Ustawa 2.0 w istotny sposób zmodyfikowała procedury oraz kryteria stosowane w postępowaniach awansowych pracowników nauki, w tym w postępowaniach habilitacyjnych.

Celem szkolenia jest omówienie i podsumowanie aktualnych uwarunkowań oraz rozwiązań organizacyjno-prawnych postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, z uwzględnieniem kryteriów oceny dorobku oraz osiągnięć habilitanta. Szczególna uwaga zostanie skupiona na przyczynach negatywnych ocen osiągnięć kandydata wykazanych w autoreferacie habilitacyjnym oraz analizie niesprzyjających sytuacji mogących zaistnieć na pozostałych etapach postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Wiedza pozyskana w trakcie spotkania, w tym wymiana doświadczeń może ułatwić sprawne przejście procedury habilitacyjnej w jej aktualnym kształcie.

 

Adresaci szkolenia

Osoby aspirujące do stopnia naukowego doktora habilitowanego.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Rejestracja uczestników

SESJA 1. Habilitacja w liczbach – rys statystyki.

Sesja 2. Uwarunkowania prawne stopnia naukowego doktora habilitowanego i rozprawy habilitacyjnej.

Sesja 3. Procedura postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Sesja 4. Finansowanie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Sesja. 5. Dorobek habilitanta, w tym ocena szans na pozytywną finalizację postępowania.

Sesja 6. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym. Ocena dorobku habilitanta – kryteria i struktura (przyczyny ocen negatywnych/uwarunkowania ocen pozytywnych).

Sesja 7. Autoreferat habilitacyjny.

Sesja 8. Kolokwium habilitacyjne.

Sesja 9. Zakończenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Terminy i opłaty

Opłata: 390 zł
Rejestracja otwarta do 19.03.2020 r.
Dane do wniesienia opłaty szkoleniowej zostaną przekazane w osobnej wiadomości.

Po rejestracji Uczestnik otrzyma automatyczny mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia udziału w szkoleniu, co jest równoznaczne z rezerwacją miejsca  (jeżeli wiadomość nie dotarła, prosimy o sprawdzenie skrzynki „śmieci”, „spam” lub kontakt z Organizatorem: konferencje@exante.com.pl; tel. 606 168 165).

Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane w osobnej wiadomości.

Opłata szkoleniowa obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (serwowany dwudaniowy), certyfikat uczestnictwa.

Metody szkoleniowe:
wykład z wykorzystaniem metod audiowizualnych, case study,  burza mózgów, metafory, skojarzenia.

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu

Organizacja i miejsce szkolenia

  1. Szkolenie rozpoczyna się  o godz. 900 i kończy o godzinie 1800.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji szkolenia na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca szkolenia uczestnicy zostaną poinformowania drogą mailową.
  3. Organizator nie zapewnia noclegu.

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania terminem szkolenia. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty szkoleniowej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

Zgody

  1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na ewentualną obecność na wydarzeniu fotografa lub kamerzysty i zamieszczenie materiału dokumentującego szkolenie z jego wizerunkiem w postaci filmu lub zdjęć na stronach i portalach internetowych oraz w materiałach promocyjnych organizatora szkolenia.
  2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.

REJESTRACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU

Za pośrednictwem poniższego formularza. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest automatycznie na adres mailowy podany w formularzu (w sytuacji braku potwierdzenia, należy sprawdzić skrzynkę odbiorczą “śmieci”, “spam” lub skontaktować się z Organizatorem).

Szkolenie
„Etykieta w środowisku naukowym. Akademicki savoir-vivre w teorii i praktyce”

[WARSZAWA, 23.05.2020 r.] 

Cel i kontekst szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie kluczowych norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich, które obowiązują w środowisku naukowym (akademickim) w trakcie różnych aktywności naukowo-badawczych realizowanych w reprezentowanej jednostce naukowej i poza macierzystą jednostką naukową.

Liczne procesy i mechanizmy społeczne istotnie modelują i zmieniają współczesne zasady kurtuazji w środowisku akademickim. Przemiany te powodują potrzebę ich popularyzacji i stosowania w praktyce przez członków środowiska naukowego. Dobre maniery i obycie w środowisku akademickim  to szczególnie ważne składowe przyczyniające się do budowy sylwetki naukowej badacza.

 

Adresaci szkolenia

Studenci, doktoranci, pracownicy jednostek naukowych, osoby zawodowo związane ze środowiskiem naukowym.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Rejestracja uczestników

Sesja 1. Etykieta w środowisku naukowym – rola i znaczenie

Sesja 2. Hierarchia akademicka

Sesja 3. Tytułowanie, składanie podziękowań, wręczanie dokumentów, upominków, wizytówek

Sesja 4. Spotkania oficjalne i nieoficjalne

Sesja 5. Korespondencja elektroniczna i tradycyjna

Sesja 6. Udział w wydarzeniach naukowych (m.in. konferencje, kongresy, sympozja, szkolenia)

6.1. Dress code

6.2. Wystąpienie (prelekcja/poster)

6.3. Interakcja z moderatorem

6.4. Interakcja z audytorium/dyskutantem

6.5. Wejście w rolę dyskutanta

6.6. Rozmowy w kuluarach

6.7. Bankiety, obiady, kolacje pokonferencyjne

Sesja 7. Egzaminy doktorskie/kolokwia habilitacyjne

Sesja 8. Odpowiedź na recenzję (ustna/pisemna)

Sesja 9. Organizacja wydarzeń naukowych (m.in. konferencje, kongresy, szkolenia)

Sesja 10. Poszukiwanie współpracownika, współautora, recenzenta…

Sesja 11. Etykieta nauczyciela akademickiego

Sesja 12. Zwroty przydatne w środowisku naukowym

Terminy i opłaty

Opłata: 490 zł.
Rejestracja otwarta do 14.05.2020 r.
Dane do wniesienia opłaty szkoleniowej zostaną przekazane w osobnej wiadomości.

Informacja dotycząca miejsca szkolenia zostanie udostępniona po zamknięciu rejestracji udziału w szkoleniu.

Po rejestracji Uczestnik otrzyma automatyczny mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia udziału w szkoleniu, co jest równoznaczne z rezerwacją miejsca  (jeżeli wiadomość nie dotarła, prosimy o sprawdzenie skrzynki „śmieci”, „spam” lub kontakt z Organizatorem: konferencje@exante.com.pl; tel. 606 168 165).

Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane w osobnej wiadomości.

Opłata szkoleniowa obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (serwowany dwudaniowy), certyfikat uczestnictwa.

Metody szkoleniowe
Wykład z wykorzystaniem metod audiowizualnych, case study,  burza mózgów, metafory, skojarzenia.

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu

 

Organizacja i miejsce szkolenia

 

  1. Szkolenie rozpoczyna się  o godz. 900 i kończy o godzinie 1800.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji szkolenia na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca szkolenia uczestnicy zostaną poinformowania drogą mailową.
  3. Organizator nie zapewnia noclegu.

 

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu szkolenia

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania terminem szkolenia. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty szkoleniowej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

 

Zgody

 

  1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na ewentualną obecność na wydarzeniu fotografa lub kamerzysty i zamieszczenie materiału dokumentującego szkolenie z jego wizerunkiem w postaci filmu lub zdjęć na stronach i portalach internetowych oraz w materiałach promocyjnych organizatora szkolenia.
  2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.

REJESTRACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU

Za pośrednictwem poniższego formularza. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest automatycznie na adres mailowy podany w formularzu (w sytuacji braku potwierdzenia, należy sprawdzić skrzynkę odbiorczą “śmieci”, “spam” lub skontaktować się z Organizatorem).

error: Content is protected !!