Projekty naukowo-badawcze dla naukowców

 

Zdobądź doświadczenie badawcze i zyskaj możliwość rozliczenia aktywności naukowej.

 

Od 2020 r. rozpoczynamy realizację międzyośrodkowych  projektów  naukowo-badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Do współpracy zapraszamy: studentów, doktorantów (w tym doktoryzujących się eksternistycznie) oraz pracowników naukowych – teoretyków i praktyków.

 

Cele realizacji projektu naukowo-badawczego

Tworzenie nowej wiedzy, wdrożenie do praktyki nowych rozwiązań.

 

Miejsce realizacji projektów

Otoczenie ekonomiczne, społeczne, techniczne, prawne i in.

 

Cele udziału w projektach badawczych:

 1. Zdobycie doświadczenia w pracy w zespole naukowo-badawczym (zespół badawczy tworzą osoby o różnych kwalifikacjach zawodowych).
 2. Potwierdzenie i rozliczenie aktywności naukowej (udział w projekcie badawczym jest przez wiele uczelni punktowany – wysokość punktacji należy sprawdzić w stosownych dokumentach wewnątrzuczelnianych, np. regulaminach, warunkach naboru wniosków dotyczących stypendium rektora, naukowego itp.).
 3. Realizacja aspiracji badawczych.
 4. Możliwość upowszechniania wyników wypracowanych przez zespół naukowo-badawczy w formie komunikatów i referatów w trakcie konferencji naukowych krajowych oraz międzynarodowych.
 5. Opublikowanie wyników badań w formie monografii naukowej.

 

Skład zespołów naukowo-badawczych

Zespół badawczy tworzy maksymalnie 10 osób.

 

Czas realizacji projektu badawczego

Od 6 do 12 miesięcy.

 

Forma współpracy/ustaleń/narad w zespole naukowo-badawczym

Kwartalne spotkania zespołu w Warszawie, Łodzi lub Wrocławiu (lokalizacja spotkań zostanie ustalona po zamknięciu naboru członków do zespołu naukowo-badawczego), komunikacja elektroniczna, w tym wideokonferencje.

 

Punktacja

Udział w projekcie naukowo-badawczym to punktowana forma aktywności naukowej (osiągnięcie naukowe). Punktację regulują akty wewnątrzuczelniane dotyczące rozliczenia aktywności naukowej – np. regulaminy przyznawania stypendiów [zakres punktacji waha się w granicy 3-35 punktów].

 

Koszt udziału w projekcie naukowo-badawczym (6-12 miesięcy):
1 600 PLN

 

W cenie uwzględniono:

 1. Udział członka zespołu naukowo-badawczego w spotkaniach (naradach) zespołu (nie rzadziej niż raz na kwartał) organizowanych w centrach konferencyjnych/szkoleniowych w Warszawie, Łodzi bądź we Wrocławiu (lub w innej lokalizacji po wypracowaniu stosownych ustaleń z członkami zespołu naukowo-badawczego). W cenie catering. Organizator nie zapewnia noclegu i nie zwraca kosztów podróży.
 2. Prowadzenie przez kierownika projektu dokumentacji projektu naukowo-badawczego, w tym m.in.: przewodniczenie spotkaniom zespołu naukowo-badawczego,  nadanie uprawnień w projekcie, podział i egzekwowanie zadań, przygotowywanie i upublicznianie protokołów ze spotkań zespołu naukowo-badawczego, opracowywanie sprawozdań z pracy zespołu. Po zakończeniu projektu każdy członek zespołu otrzyma teczkę pracy zespołu badawczego z kompletem materiałów dokumentujących jego rolę i zakres prac wykonanych w ramach danego projektu naukowo-badawczego.
 3. Upowszechnienie wyników badań zespołu naukowo-badawczego w formie recenzowanej monografii naukowej. Wydanie książki pod marką wydawniczą Exante, w formie e-wydania i wydania papierowego.  Ewentualnie podział zysków ze sprzedaży książki będącej rezultatem pracy zespołu naukowo-badawczego (jeżeli zespół badawczy przegłosuje wydanie komercyjne).
 4. Planowanie i organizację pracy przez kierownika projektu oraz koordynowanie pracy członków zespołu naukowo-badawczego, nadzór merytoryczny nad przebiegiem  realizacji projektu, motywowanie zespołu naukowo-badawczego (w tym eliminowanie z zespołu „wąskich gardeł”, a więc osób, które nie wywiązują się z powierzonych im prac naukowo-badawczych), motywowanie zespołu naukowo-badawczego, monitoring działań zmierzających do uzyskania efektu końcowego.

Opłata za udział w projekcie nie uwzględnia kosztów realizacji poszczególnych zadań przypisanych członkom zespołu naukowo-badawczego.

 

Tematy badawcze

Tematy badawcze zestawiano w tabeli. Istnieje możliwość zgłoszenia własnej koncepcji projektu naukowo-badawczego. W tym celu należy pobrać szablon koncepcji projektu badawczego [dostępny TU] i przesłać go za pośrednictwem formularza dostępnego u dołu strony. Po pozytywnej ocenie temat badawczy zostanie dodany do planu projektów naukowo-badawczych na dany rok.

W tabeli z planem projektów naukowo-badawczych zaprezentowano ogólne tematy naukowo-badawcze, które ulegną doprecyzowaniu na pierwszym spotkaniu zespołu naukowo-badawczego. Przed rejestracją należy się zapoznać z plikiem koncepcja projektu naukowo-badawczego. Zgłoszenie należy wypełnić zgodnie z własną koncepcją badawczą. Po zebraniu zespołu naukowo-badawczego i podpisaniu stosownych dokumentów a przed pierwszym spotkaniem organizacyjnym koncepcje te zostaną rozesłane do wszystkich członków dane zespołu, a dalej przedyskutowane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.  Zgłoszona koncepcja projektu naukowo-badawczego może być więc wiodąca dla całego zamierzenia badawczego lub może stanowić część większej całości – w zależności od wypracowanych wniosków i stanowisk w trakcie pierwszej narady zespołu naukowo-badawczego. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym zostaną również nadane role w projekcie naukowo-badawczym i  przekazane stosowne dokumenty potwierdzające udział w projekcie.

Poniżej w punktach rozpisano ścieżkę udziału w projekcie naukowo-badawczym – od rejestracji aż do finalizacji (rozliczenia) projektu naukowo-badawczego.

 

Zgłoszenie udziału i dalsze prace w zespole naukowo-badawczym:

 1. Rejestracja udziału za pośrednictwem formularza, w tym przesłanie koncepcji projektu naukowo-badawczego z zawężonym tematem projektu [pobierz szablon koncepcji].
 2. Wstępne wewnętrzne zaopiniowanie koncepcji (na tym etapie żadne dane nie są jeszcze upubliczniane).
 3. Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie naukowo-badawczym. Wzór umowy udostępniamy po rejestracji udziału w projekcie, przesłaniu koncepcji projektu i jej pozytywnym zaopiniowaniu.
 4. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w projekcie.
 5. Po zamknięciu naboru członków do zespołu naukowo-badawczego i skompletowaniu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie rozesłanie wszystkich koncepcji projektu naukowo-badawczego do członków zespołu. Czas na analizę otrzymanego materiału wynosi ok. 14-21 dni.
 6. Ustalenie terminu pierwszego spotkania organizacyjnego (planistycznego) członków zespołu naukowo-badawczego.
 7. Spotkanie organizacyjne (planistyczne) zespołu badawczego. Wstępna agenda narady:
  a. Omówienie przedłożonych koncepcji projektu naukowo-badawczego i ustalenie jednej wspólnej koncepcji badawczej. Każdy z członków zespołu wygłasza krótką prelekcję, której celem będzie zapoznanie grupy z kluczowymi aspektami własnego pomysłu badawczego (każdy z uczestników zespołu przed pierwszym spotkaniem powinien zapoznać się z otrzymanymi raportami pisemnymi zawierającymi szczegółowy opis pomysłów badawczych pozostałych członków zespołu naukowo-badawczego).
  b.
  Nadanie uprawnień w projekcie. Podział zadań. Ustalenie harmonogramu prac badawczych.
  c.
  Omówienie kwestii formalnych.
 8. Przygotowanie i upublicznienie protokołu z pierwszego zebrania zespołu naukowo-badawczego.
 9. Rozliczenie realizacji projektu przez poszczególnych członków zespołu w formie materiałów pisemnych (docelowo redagowanych pod kątem przyszłej książki) i sprawozdań. Wzory wszystkich dokumentów związane z rozliczeniem projektu zostaną przkazane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.
 10. Kolejne spotkania zespołu badawczego, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji.
 11. Rozliczenie projektu badawczego.
 12. Wydanie monografii naukowej będącej rezultatem zrealizowanego projektu badawczego. Przed wydaniem materiał będący efektem pracy zespołu badawczego podlega recenzjom naukowym i standardowej procedurze wydawniczej.
 13. Przekazanie osobom zaangażowanym w projekt teczki pracy członka zespołu naukowo-badawczego (zbiór materiałów uwzględniających m.in. nazwę instytucji prowadzącej projekt, skład zespołu naukowo-badawczego, okres uczestnictwa w projekcie, pełnioną funkcję w projekcie, opis wykonywanych zadań, cel i efekt udziału lub współpracy w zespole badawczym, wkład pracy w działania naukowo-badawcze) oraz monografii naukowej.

 

Koncepcja projektu naukowo-badawczego

Pobierz formularz zgłoszenia koncepcji

 

Instytucja prowadząca projekty naukowo-badawcze

Organizatorem projektów naukowo-badawczych jest Exante Wydawnictwo Naukowe.

Kierownik projektów: dr Klaudia Pujer.

 

Decydując się na udział w projekcie naukowo-badawczym należy wziąć pod uwagę, że:

 1. Przydzielone do realizacji zadania mogą być dokładnie sprecyzowane i czasowo ograniczone (trzeba będzie je wykonać pod presją czasu – co wynika z zakresu czasowego realizacji projektu naukowo-badawczego).
 2. Zadania mogą być obszerne i złożone.
 3. Trzeba będzie się porozumieć (komunikować) i współpracować z ekspertami różnych specjalności – niezbędne są wyższe od przeciętnych zdolności komunikacyjne i kooperacyjne (praca w grupie).
 4. Trzeba będzie podporządkować się grupie, wypracować wspólny kompromis przy konceptualizacji założeń badawczych, realizacji projektu i jego finalizacji.
 5. Mogą pojawić się subiektywne problemy z motywacją do pracy.

 

Od członka zespołu naukowo-badawczego oczekujemy:

 1. umiejętności pracy w zespole,
 2. zaangażowania i konsekwencji,
 3. odporności na stres,
 4. wysokiej kultury osobistej,
 5. odpowiedzialności za powierzone zadania do wykonania,
 6. umiejętności rozwiązywania problemów,
 7. umiejętności porozumiewania się z kierownikiem projektu i pozostałymi członkami zespołu naukowo-badawczego,
 8. obecności na spotkaniach (zebraniach/naradach) zespołu naukowo-badawczego (spotkania będą miału miejsce nie rzadziej niż raz na kwartał).

 

Organizator projektu naukowo-badawczego nie wypłaca wynagrodzenia za udział w projekcie naukowo-badawczym. W sytuacji podjęcia decyzji o wydaniu komercyjnym monografii będącej głównym efektem prac zespołu, zysk ze sprzedaży książki rozliczany będzie proporcjonalnie do liczby członków tworzących zespół naukowo-badawczy. Kwestie te reguluje umowa uczestnictwa w projekcie naukowo-badawczym.

 

Plan projektów naukowo-badawczych na rok 2020

TEMAT PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO

MAKSYMALNA LICZBA CZŁONKÓW ZESPOŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO (wolne miejsca)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO

NABÓR CZŁONKÓW DO ZESPOŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO AKTYWNY DO

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Nowe uzależnienia

10 osób (8)

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Przemoc w rodzinie

10 osób

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Edukacja i rynek pracy. Wspólne drogi i rozdroża

10 osób

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Kapitał ludzki podstawą sukcesu organizacji

10 osób

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Resocjalizacja w warunkach wolnościowych i izolacyjnych

10 osób

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Jesień życia. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w wieku podeszłym

10 osób

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Pozycja ojca we współczesnej rodzinie

10 osób (9)

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Stereotypy kobiece

10 osób

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Psychologia kłamstwa

10 osób

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Zarządzanie produktywnością naukową

10 osób

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Marketing cyfrowy

10 osób

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE

Koncepcja smart city

10 osób

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

NAUKI MEDYCZNE I NAUKI O ZDROWIU

Medykalizacja życia społecznego

10 osób

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Choroby układu rozrodczego męskiego

5 osób (4)

7-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Fitohormony

5 osób

7-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Transplantacje narządów

6 osób

7-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Dieta przeciwnowotworowa

6 osób (5)

7-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Choroby układu ruchu

6 osób

7-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

6 osób

7-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Grzybice błon śluzowych

6 osób

7-8 miesięcy

31.12.2019 r.

HPV - wirus brodawczaka ludzkiego

6 osób (5)

7-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Badanie ludzkiego mikrobiomu

6 osób

7-8 miesięcy

31.12.2019 r.

Superbakterie

6 osób

7-8 miesięcy

31.12.2019 r.

NAUKI ROLNICZE

Przewóz zwierząt żywych

7 osób

6-8 miesięcy

31.12.2019 r.

TWOJA PROPOZYCJA TEMATU BADAWCZEGO

 

Zgłoszenie udziału w projekcie naukowo-badawczym

 

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszego strony internetowej w sposób elektroniczny, fotograficzny i inny bez zgody Wydawnictwa Exante zabronione.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout