Czasopismo naukowe
Problemy Nauk Prawnych w Teorii i Praktyce

 

Najbliższy numer

 

Teksty do numeru … przyjmujemy do Wydanie numeru … planowane jest do końca …

Aktualnie nie przyjmujemy tekstów w ramach naboru ciągłego. 

Bieżący numer

2019/3 [PDF]


ISSN (wersja elektroniczna): 2657-7895
ISSN (druk): 2657-6384


Zawartość numeru 2019/3

Aleksandra Kowalczyk

Podmiotowy zakres związania zapisem na sąd polubowny na gruncie przepisów kodeksu cywilnego [3-13]

 

Konrad Węgliński

Prosta spółka akcyjna – wybrane zagadnienia [14-19]

 

Anna Maciąg

Dopuszczalność wnoszenia podań za pomocą faksu
w postępowaniu administracyjnym
[20-25]

 

Numery archiwalne

 

I. Informacje ogólne

 


 • Częstotliwość wydań: dwumiesięcznik.
 • Numer ISSN: tak.
 • Forma wydania: elektroniczna (e-wydania) i papierowa (druk).
 • Format: A4.
 • Układ treści: dwie kolumny.
 • Tytuł artykułu, streszczenie i słowa kluczowe: w języku polskim i angielskim.
 • Przyjmujemy artykuły w języku polskim i angielskim.
 • Objętość artykułów: od 20 do 25 tys. znaków ze spacjami. Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji).
 • Recenzja naukowa: tak. Recenzję główną przygotowują osoby spoza Wydawnictwa, w stopniu co najmniej doktora habilitowanego. Informację na temat procedury recenzji znajdziecie Państwo w zakładce „Polityka wydawnicza”.
 • Opłata wydawnicza wynosi 295 zł (dla tekstów o objętości 20–25 tys. znaków ze spacjami). Autor wnosi opłatę z chwilą rejestracji tekstu, na poczet pokrycia kosztów rozpatrzenia i zewnętrznej recenzji naukowej złożonego opracowania. W sytuacji nieprzyjęcia tekstu do wydania (druku), uzyskania negatywnej recenzji naukowej, wykrycia w opracowaniu plagiatu bądź wycofania tekstu przez Autora opłata nie podlega zwrotowi. Autor otrzymuje czasopismo w wersji elektronicznej. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł. W przypadku tekstów o objętości przekraczającej 25 tys. znaków ze spacjami opłatę wydawniczą należy obliczyć przy wykorzystaniu wzoru: liczba znaków ze spacjami (z uwzględnieniem przypisów dolnych) × 295 : 25000. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych (zgodnie z zasadą ogólną). Opłata za ewentualny egzemplarz autorski (w wysokości 30 zł) zostanie wniesiona po zakwalifikowaniu tekstu do druku.
 • Redaktor naczelny: dr Klaudia Pujer

 

 

II. Punktacja artykułów

 

Punktacja: 5 punktów/artykuł naukowy (punktacja ryczałtowa). 

Podstawa prawna punktacji: 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. poz. 392).

Żadne z czasopism nie jest i w najbliższych miesiącach nie będzie widoczne dla baz Scopus i Web of Science. Czasopisma nie  figurują w obecnym wykazie czasopism punktowanych.

Uwaga: artykułu opublikowanego w czasopiśmie Exante nie będzie można wykorzystać na cele postępowania awansowego (postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego). Artykuł opublikowany w naszym czasopiśmie zostanie uwzględniony na etapie ewaluacji jakości działalności naukowej reprezentowanej jednostki naukowej lub przy ocenie potwierdzającej aktywność naukowo-badawczą. Będzie to osiągnięcie naukowe brane pod uwagę podczas oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej jednostki, bez względu na reprezentowaną dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową.

 

III. Recenzja naukowa

 

 Recenzję główną przygotowują osoby spoza Wydawnictwa, w stopniu co najmniej doktora habilitowanego. Informację na temat procedury recenzji znajdziecie Państwo w zakładce „Polityka wydawnicza”.  

 

IV. Wytyczne dla Autorów

Standard edycyjny:  Pobierz.

 

V. Etapy procesu wydawniczego

 1. Rejestracja tekstu za pośrednictwem formularza i wniesienie opłaty wydawniczej.
 2. Skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej. Opracowania przekazujemy do recenzji w terminie 7 dni od dnia zamknięcia naboru tekstów do danego numeru – termin ten uwzględniono w tabeli z planem wydawniczym. Czas oczekiwania na wyniki recenzji naukowej wynosi od 14 do 30 dni. Autor otrzymuje wyniki zewnętrznej recenzji naukowej i uwagi redaktora do tekstu. Ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE (patrz Polityka wydawnicza).
 3. W sytuacji pozytywnej recenzji naukowej zgłoszonego tekstu oraz  po wprowadzeniu przez Autora korekt autorskich wskazanych przez redaktora ma miejsce przyjęcie tekstu do wydania (druku) i podpisanie umowy wydawniczej.
 4. Prace wydawnicze.
 5. Wydanie publikacji.

 

VI. Zaświadczenie (imienne, potwierdzające opublikowanie artykułu) – opłaty:

 1. skan zaświadczenia: 10 zł,
 2. oryginał zaświadczenia (wydruk), w tym nadanie listem poleconym: 20 zł.

Wymagamy podania nazwy i adresu instytucji, która wymaga przedłożenia zaświadczenia.

Zaświadczenie wystawiamy na druku własnym Wydawcy po formalnym opublikowaniu tekstu. Nie wystawiamy zaświadczeń potwierdzających przyjęcie tekstu do druku.

 

 

REJESTRACJA ARTYKUŁU

error: Content is protected !!