Czasopismo naukowe Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Teoria i Praktyka

 

Najbliższy numer

Teksty do numeru 1/2020 przyjmujemy do 29 lutego 2020 r. Wydanie numeru 1/2020 planowane do końca maja 2020 r.

 

Bieżący numer

2019/2[PDF]


ISSN (wersja elektroniczna): 2657-8662
ISSN (druk): 2657-8654


Zawartość numeru 2019/2

Monika Karcz-Napieraj

Imagologia literacka w badaniach komparatystycznych [3]

 

Karolina Sęczkowska

Konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej [10]

 

Martyna Bąk

Przekład Winodolskiego Statutu. Zarys problemu [17]

 

Anna Borek, Hanna Rutkiewicz

NATO a bezpieczeństwo regionu Europy Środkowo-Wschodniej [22]

Numery archiwalne

I. Informacje ogólne

 

 • Imprint wydawniczy: Exante.
 • Częstotliwość wydań: dwumiesięcznik.
 • Numer ISSN: tak (w trakcie rejestracji).
 • Forma wydania: elektroniczna (e-wydania) i papierowa (druk).
 • Format: A4.
 • Układ treści: dwie kolumny.
 • Tytuł artykułu, streszczenie i słowa kluczowe: w języku polskim i angielskim.
 • Przyjmujemy artykuły w języku polskim i angielskim.
 • Objętość artykułów: minimalnie 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami), maksymalnie 1 arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami), w tym elementy graficzne.
 • Recenzja naukowa: tak. Recenzję główną przygotowują osoby spoza Wydawnictwa, w stopniu co najmniej doktora habilitowanego. Informację na temat procedury recenzji znajdziecie Państwo w zakładce „Polityka wydawnicza”.
 • Opłata za wydanie: Tak. Wnoszona po recenzjach, jeżeli są pozytywne. Wysokość opłaty: 295 zł (dla tekstów o objętości 0,5 arkusza wydawniczego). Opłata za publikację tekstów o objętości powyżej 0,5 arkusza wydawniczego  kalkulowana jest wg proporcji. Maksymalnie 5 współautorów. W cenie wydanie elektroniczne. Opłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydania papierowego wynosi 30 zł.
 • Redaktor naczelny: dr Klaudia Pujer

 

II. Punktacja artykułów

 

Punktacja: 5 punktów/artykuł naukowy (punktacja ryczałtowa). 

Podstawa prawna punktacji: 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392).

Żadne z czasopism nie jest i w najbliższych miesiącach nie będzie widoczne dla baz Scopus i Web of Science. Czasopisma nie  figurują w obecnym wykazie czasopism punktowanych (tzw. listy A, B,C) oraz nie będą figurowały w nowym ministerialnym wykazie czasopism, który ma pojawić się do połowy 2019 r. Dopiero po wydaniu kilkunastu numerów, Wydawca podejmie starania ukierunkowane na wprowadzenie czasopism do międzynarodowych baz czasopism. Uwaga: artykułu opublikowanego w czasopiśmie Exante nie będzie można wykorzystać na cele postępowania awansowego (postępowania o nadanie stopnia doktora i postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego). Artykuł opublikowany w naszym czasopiśmie zostanie uwzględniony na etapie ewaluacji jakości działalności naukowej reprezentowanej jednostki naukowej lub przy ocenie potwierdzającej aktywność naukowo-badawczą. Będzie to osiągnięcie naukowe brane pod uwagę podczas oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej jednostki, bez względu na reprezentowaną dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową.

 

III. Recenzja naukowa

 

  Recenzję główną przygotowują osoby spoza Wydawnictwa, w stopniu co najmniej doktora habilitowanego. Informację na temat procedury recenzji znajdziecie Państwo w zakładce „Polityka wydawnicza”.  

 

IV. Wytyczne dla Autorów

Standard edycyjny:  Pobierz.

 

V. Nabór artykułów

 

 1. Przyjmujemy teksty z obszaru – NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce.
 2. Gotowy tekst w pliku .doc lub .docx  należy przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego u dołu strony oraz dodatkowo na adres: wydawnictwo@exante.com.pl
 3. Publikacja tekstu w czasopiśmie jest odpłatna.  Koszt: 295 zł – od artykułu. Opłata za publikację tekstów o objętości powyżej 0,5 arkusza wydawniczego  kalkulowana jest wg proporcji. Opłata za publikację wnoszona jest po recenzjach (jeżeli są pozytywne). Autorzy otrzymują wersję elektroniczną czasopisma, w którym opublikowano ich tekst. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany czasopisma wynosi 30 zł.
 4. Wymagana objętość artykułu: od 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami) do 1 arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami), w tym elementy graficzne. UWAGA: na objętość tekstu składają się wszystkie znaki (tekst zasadniczy, uzupełniający; przypisy, streszczenie, dane o Autorze).

VI. Etapy procesu wydawniczego

 

 1. Rejestracja tekstu za pośrednictwem formularza.
 2. Podpisanie umowy wydawniczej i skierowanie przez Wydawcę tekstu do recenzji. Tekst kierujemy do recenzji po otrzymaniu umowy wydawniczej w oryginale. W umowie Autor udziela Wydawcy m.in. licencji na rozpowszechnianie tekstu (wymóg podpisania umowy wydawniczej przed skierowaniem tekstu do recenzji wprowadzono jako reakcję na nadużycia ze strony Autorów).
 3. W sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji tekstu, wniesienie opłaty wydawniczej przez Autora.

VII. Zaświadczenie (imienne, potwierdzające przyjęcie artykułu do druku/opublikowanie artykułu) – opłaty:

 1. skan zaświadczenia: 10 zł,
 2. oryginał zaświadczenia (wydruk), w tym nadanie listem poleconym: 20 zł.

Wymagane podanie nazwy i adresu instytucji, która wymaga przedłożenia zaświadczenia.

Zaświadczenie wystawiane na druku własnym Wydawcy po formalnym przyjęciu/opublikowaniu artykułu.

 

REJESTRACJA ARTYKUŁU

error: Content is protected !!