Indywidualne konsultacje naukowe dla Doktorantów z zakresu przygotowania rozprawy doktorskiej
szkolenie zamknięte

pisanie pracy doktorskiejKandydatów na doktorów, którzy chcieliby uzyskać wsparcie merytoryczne przy pisaniu rozprawy doktorskiej, zapraszamy do skorzystania z możliwości udziału w indywidualnym spotkaniu. Niewątpliwą zaletę konsultacji jest podporządkowanie zakresu tematycznego szkolenia jednej osobie, a więc konkretnemu tematowi rozprawy doktorskiej. W tym kontekście omawiane są wszystkie problematyczne kwestie przygotowania doktoratu, które zgłasza osoba aspirująca do stopnia naukowego doktora.

Zakres tematyczny konsultacji indywidualnych może być zgodny z programem szkolenia grupowego (otwartego) przedstawionego poniżej. Omawiany jest jednak w ramach danego zagadnienia, a więc Państwa tematu rozprawy doktorskiej.

Prowadzący:
dr Klaudia  Pujer (zapraszamy do zapoznania się z videorelacją ze szkoleń z zakresu przygotowania rozprawy doktorskiej).

RAMOWY PROGRAM KONSULTACJI

SESJA 1. Kilka uwag o studiach doktoranckich i rozprawie doktorskiej
Uwarunkowania prawne stopnia naukowego doktora i rozprawy doktorskiej
Dla kogo doktorat i po co?
Etapy doktoryzowania się
Organizacja czasu pisania rozprawy doktorskiej
Korzyści i koszty doktoryzowania się – bilans “in plus” i “in minus”
SESJA 2. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej
Wybór tematu (zasady konstrukcji tytułu) i promotora
Przygotowanie planu doktoratu (konspekt, spis treści)
Wstęp i zakończenie: struktura, zasady przygotowania
Case study – analiza przypadku
SESJA 3. Część teoretyczna dysertacji doktorskiej
Źródła bibliograficzne i ich selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)
Opracowywanie materiałów źródłowych
Typowe błędy popełniane w trakcie redakcji części teoretycznej
Techniki usprawniające prace nad tekstem
Case analysis – analiza przypadku
SESJA 4. Część empiryczna dysertacji doktorskiej
Wybór metod, technik, narzędzi badawczych
Problem badawczy – istota i struktura
Hipoteza i teza w pracy doktorskiej
Materiał pierwotny i wtórny – zasady jego opracowania
Bariery badań własnych i sposoby ich ograniczania/eliminowania
Prezentacja wyników badań własnych
Analiza i konfrontacja (dyskusja) pozyskanych wyników
Reguły wnioskowania na podstawie pozyskanych danych
Case study – analiza przypadku
SESJA 5. Uwarunkowania formalne pracy nad dysertacją doktorską
Istota i konstrukcja autoreferatu
]Recenzja rozprawy doktorskiej (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów, odpowiedzi na recenzje)
Obrona rozprawy doktorskiej (kwestie organizacyjne i merytoryczne, wskazówki)
Case analysis – analiza przypadku
SESJA 6. Warsztat praktyczny – trening kreatywny utrwalajacy pozyskaną wiedzę
Zakres treningu: odpowiada zagadnieniom sesji 1-5, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania części empirycznej rozprawy doktorskiej

Osoby noszące się z zamiarem podjęcia studiów doktoranckich
Doktoranci studiów stacjonarnych
Doktoranci studiów niestacjonarnych
Osoby doktoryzujące się “z wolnej stopy” (tryb eksternistyczny)
Osoby po studiach doktoranckich, które nie ukończyły ich obroną rozprawy doktorskiej

Wskazane przez kandydata na Doktora. Może być to miejsce zamieszkania uczestnika szkolenia lub inne dowolne miasto.

Konsultacje odbywają się  w komfortowych i kameralnych salach szkoleniowych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Szkolenie realizowane jest w trybie intensywnego jednodniowego warsztatu (9 h) z przerwami na kawę i obiad.

Koszt
Osoba: 1 100 zł netto (+23% VAT)
2 osoby: 1 650 zł netto (+23% VAT)

(w cenie dojazd „tam i z powrotem” do 100 km; powyżej 100 km dojazd „tam i z powrotem” rozliczany jest wg stawki 1,50 zł/km; istnieje możliwość organizacji szkolenia indywidualnego we Wrocławiu – w tej sytuacji koszt dojazdu na spotkanie ponosi wyłącznie uczestnik szkolenia).

Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, obiad, certyfikat uczestnictwa (na życzenie), opiekę poszkoleniową telefoniczną/elektroniczną (do 6 miesięcy od szkolenia).

Diagnoza
Ustalenie potrzeb szkoleniowych uczestnika. Zapoznanie się z już przygotowanym materiałem, w tym analiza i ocena treści (o ile kandydat dysponuje już jakimś materiałem). W sytuacji, gdy uczestnik dopiero przymierza się do rozpoczęcia pracy naukowej, ustalenie kluczowych zagadnień będących przedmiotem szkolenia.

Metody szkoleniowe wykorzystywane w trakcie spotkania
Audiowizualne, case study, mind map, metafory, skojarzenia i inne (dopasowane do potrzeb danego uczestnika).

Ewaluacja, w tym konsultacje
Ocena przeprowadzonego szkolenia w zakresie postępów w pracy naukowej na przestrzeni co najmniej 6 miesięcy liczonych od dnia szkolenia.

REZERWACJA TERMINU KONSULTACJI NAUKOWEJ

 Telefonicznie: 606 168 165 lub mailowo: wydawnictwo[at]exante.com.pl

 

Indywidualne konsultacje naukowe z zakresu redagowania tekstów naukowych
szkolenie zamknięte

konsultacje naukoweOsoby, które chciałyby uzyskać wsparcie merytoryczne przy redagowaniu tekstów naukowych, zapraszamy do skorzystania z możliwości udziału w indywidualnym spotkaniu. Niewątpliwą zaletę konsultacji jest podporządkowanie zakresu tematycznego szkolenia zamkniętego jednej osobie, a więc konkretnym zagadnieniom, które interesują uczestnika. W tym kontekście omawiane są wszystkie problematyczne kwestie opracowywania tekstów naukowych zgłaszane przez zainteresowanego.

Zakres tematyczny konsultacji indywidualnych może być zgodny z programem szkolenia grupowego (otwartego) przedstawionego poniżej. Omawiany jest jednak w kontekście potrzeb szkoleniowych konkretnej osoby. Szkolenie pozwoli na udoskonalenie warsztatu pisarskiego (pisanie stylem naukowym), czy pozyskanie wiedzy na temat zasad publikowania tekstów naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach  oraz monografiach.

Prowadzący:
dr Klaudia  Pujer (zapraszamy do zapoznania się z videorelacją ze szkoleń z zakresu przygotowania rozprawy doktorskiej).

RAMOWY PROGRAM KONSULTACJI

SESJA 1. Kilka uwag o publikacjach naukowych
Kryteria i funkcje tekstów naukowych (wymagania merytoryczne i formalne)
Kanony i techniki pisarstwa naukowego
Typologia tekstów naukowych
SESJA 2. Publikowanie w czasopismach krajowych i zagranicznych
Czasopisma krajowe i zagraniczne – uwagi o periodykach
Warunki publikowania w czasopismach krajowych i zagranicznych (wymagania techniczne, redakcyjne, merytoryczne)
Strategie publikowania w czasopismach krajowych i międzynarodowych
Wykaz czasopism krajowych i zagranicznych i ich ranking a jakość publikacji i cytowań  (lista czasopism MNiSW: część A, B, C wykazu i Lista Filadelfijska)
Analiza kryteriów formalnych składania tekstu do publikacji w redakcjach krajowych i zagranicznych (ocena wstępny szansy na publikację)
Miejsce artykułów publikowanych w czasopismach w dorobku naukowym
Case study – analiz przypadku zgłaszania artykułu do czasopisma krajowego i zagranicznego
SESJA 3. Publikowanie w monografiach
Kryteria monografii naukowych
Typologia monografii
Aktualna punktacja monografii
Udział w monografiach: uwarunkowania techniczne, formalne, merytoryczne i prawne
Miejsce monografii w dorobku naukowym
Case analysis – analiza przypadku zgłaszania artykułu/rozdziału do monografii
SESJA 4. Recenzja publikacji naukowych
Recenzja w czasopismach krajowych i zagranicznych (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)
Recenzja monografii  (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)
Formułowanie odpowiedzi na recenzję[/dlitem]
Case study – analiza przypadku
SESJA 5. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część I
Wybór i sformułowanie tematu, tytułu artykułu oraz typu publikacji (źródłowa, przeglądowa, polemiczna
Źródła bibliograficzne i ich selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)
Redakcja abstraktu w języku polskim i obcym
Przygotowanie planu artykułu
Redakcja wstępu, celu pracy, charakterystyka przeprowadzonych badań, prezentacja i dyskusja wyników, podsumowanie i wnioski (w tym reguły wnioskowania i postulaty), bibliografia
Przypisy i elementy graficzne
Plagiat, autoplagiat, prawo autorskie, własność intelektualna
Case analysis – analiza przypadku
SESJA 6. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część II
Pisanie stylem naukowym – użyteczne sformułowania:
przy definiowaniu
formułowaniu założeń badawczych
porządkowaniu wypowiedzi (logika wywodu)
wprowadzenia do cytowania
wprowadzenia do elementów graficznych
wykorzystywane w analizie danych
podsumowujące
synonimy w praktyce
Typowe błędy popełniane w trakcie pisania artykułu
Techniki usprawniające prace nad tekstem
Case analysis – analiza przypadku
SESJA 7. Warsztat praktyczny – trening kreatywny utrwalający pozyskaną wiedzę: zakres treningu: odpowiada zagadnieniom sesji 1-6

Studenci
Doktoranci
Pracownicy naukowi
Osoby zainteresowane publikowaniem tekstów naukowych

Wskazane przez uczestnika szkolenia. Może być to miejsce zamieszkania uczestnika szkolenia lub inne dowolne miasto.

Konsultacje odbywają się  w komfortowych i kameralnych salach szkoleniowych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Szkolenie realizowane jest w trybie intensywnego jednodniowego warsztatu (9 h) z przerwami na kawę i obiad.

Koszt
Osoba: 1 100 zł netto (+23% VAT)
2 osoby: 1 650 zł netto (+23% VAT)

(w cenie dojazd „tam i z powrotem” do 100 km; powyżej 100 km dojazd „tam i z powrotem” rozliczany jest wg stawki 1,50 zł/km; istnieje możliwość organizacji szkolenia indywidualnego we Wrocławiu – w tej sytuacji koszt dojazdu na spotkanie ponosi wyłącznie uczestnik szkolenia).

Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, obiad, certyfikat uczestnictwa (na życzenie), opiekę poszkoleniową telefoniczną/elektroniczną (do 6 miesięcy od szkolenia).

Diagnoza
Ustalenie potrzeb szkoleniowych uczestnika. Zapoznanie się z już przygotowanym materiałem, w tym analiza i ocena treści (o ile kandydat dysponuje już jakimś materiałem). W sytuacji, gdy uczestnik dopiero przymierza się do rozpoczęcia pracy naukowej, ustalenie kluczowych zagadnień będących przedmiotem szkolenia.

Metody szkoleniowe wykorzystywane w trakcie spotkania
Audiowizualne, case study, mind map, metafory, skojarzenia i inne (dopasowane do potrzeb danego uczestnika).

Ewaluacja, w tym konsultacje
Ocena przeprowadzonego szkolenia w zakresie postępów w pracy naukowej na przestrzeni co najmniej 6 miesięcy liczonych od dnia szkolenia.

REZERWACJA TERMINU KONSULTACJI NAUKOWEJ

Za pośrednictwem poniższego formularza (transmisja danych podlega szyfrowaniu) lub telefonicznie: 606 168 165.

[contact-form-7 id=”4235″ title=”konsultacje naukowe rozprawa doktorska”]

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout