Konferencja Szkoleniowa
“Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii
i praktyce”
26 maj 2018 r. – Wrocław

Kontekst

pisanie_komputer_laptop_kawa_długieWydarzenie ma charakter naukowo-szkoleniowy. Poświęcone jest problematycznym zagadnieniom pracy nad tekstem naukowym.

 • Konferencja szkoleniowa realizowana jest w trybie jednodniowym, w sumie 9h zegarowych (z przerwami na kawę i obiad).
 • Pierwsza część szkolenia poświęcona jest aspektom teoretyczno-warsztatowym redagowania tekstów naukowych. Każdą sesję kończyć będzie analiza konkretnego przypadku.
 • Druga część szkolenia to warsztat praktyczny – trening kreatywny pisania tekstów naukowych.
Cel i adresaci konferencji

pisanie_długopis_kalkulatorCelem konferencji szkoleniowej jest omówienie  problematycznych kwestii  natury organizacyjno-merytoryczno-formalnej przygotowywania tekstów naukowych. Uczestnicy szkolenia udoskonalą swój warsztat pisarski, pozyskają wiedzę na temat zasad publikowania tekstów naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach  oraz monografiach. W trakcie konferencji omówione zostaną kluczowe  zagadnienia, które mogą być przyczyną niepowodzenia lub opóźnień w przygotowaniu publikacji naukowych.

Na konferencję zapraszamy: studentów, doktorantów, post-doków, pracowników naukowych, osoby zainteresowane publikowaniem tekstów naukowych.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

SESJA 1. Kilka uwag o publikacjach naukowych
Kryteria i funkcje tekstów naukowych (wymagania merytoryczne i formalne)
Kanony i techniki pisarstwa naukowego
Typologia tekstów naukowych
SESJA 2. Publikowanie w czasopismach krajowych i zagranicznych
Czasopisma krajowe i zagraniczne – uwagi o periodykach
Warunki publikowania w czasopismach krajowych i zagranicznych (wymagania techniczne, redakcyjne, merytoryczne)
Strategie publikowania w czasopismach krajowych i międzynarodowych
Wykaz czasopism krajowych i zagranicznych i ich ranking a jakość publikacji i cytowań  (lista czasopism MNiSW: część A, B, C wykazu i Lista Filadelfijska)
Analiza kryteriów formalnych składania tekstu do publikacji w redakcjach krajowych i zagranicznych (ocena wstępny szansy na publikację)
Miejsce artykułów publikowanych w czasopismach w dorobku naukowym
Case study – analiz przypadku zgłaszania artykułu do czasopisma krajowego i zagranicznego
SESJA 3. Publikowanie w monografiach
Kryteria monografii naukowych
Typologia monografii
Aktualna punktacja monografii
Udział w monografiach: uwarunkowania techniczne, formalne, merytoryczne i prawne
Miejsce monografii w dorobku naukowym
Case analysis – analiza przypadku zgłaszania artykułu/rozdziału do monografii
SESJA 4. Recenzja publikacji naukowych
Recenzja w czasopismach krajowych i zagranicznych (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)
Recenzja monografii  (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów)
Formułowanie odpowiedzi na recenzję
Case study – analiza przypadku
SESJA 5. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część I
Wybór i sformułowanie tematu, tytułu artykułu oraz typu publikacji (źródłowa, przeglądowa, polemiczna
Źródła bibliograficzne i ich selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)
Redakcja abstraktu w języku polskim i obcym
Przygotowanie planu artykułu
Redakcja wstępu, celu pracy, charakterystyka przeprowadzonych badań, prezentacja i dyskusja wyników, podsumowanie i wnioski (w tym reguły wnioskowania i postulaty), bibliografia
Przypisy i elementy graficzne
Plagiat, autoplagiat, prawo autorskie, własność intelektualna
Case analysis – analiza przypadku
SESJA 6. Pisanie tekstów naukowych – ujęcie warsztatowe, część II
Pisanie stylem naukowym – użyteczne sformułowania:
przy definiowaniu
formułowaniu założeń badawczych
porządkowaniu wypowiedzi (logika wywodu)
wprowadzenia do cytowania
wprowadzenia do elementów graficznych
wykorzystywane w analizie danych
podsumowujące
synonimy w praktyce
Typowe błędy popełniane w trakcie pisania artykułu
Techniki usprawniające prace nad tekstem
Case analysis – analiza przypadku
SESJA 7. Warsztat praktyczny – trening kreatywny utrwalający pozyskaną wiedzę
Zakres treningu
Odpowiada zagadnieniom sesji 1-6,
Metody treningu
Mind map, praca indywidualna i w grupach, burza mózgów, metafory, skojarzenia

Terminy i opłaty

Opłata za udział: 299 zł brutto
Rejestracja otwarta do 15 maja 2018 r.

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji i warsztacie, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad,  certyfikat uczestnictwa (na życzenie), opiekę powarsztatową (konsultacje telefoniczne/elektroniczne do miesiąca od wydarzenia).

Płatność
 1. Płatność po rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i na podstawie dostarczonej przez nas faktury.
 2. Rejestracja gwarantuje rezerwację miejsca. 

Ankieta diagnostyczna
Uczestnik wypełnia dostarczony kwestionariusz przed konferencją szkoleniową. Zabieg ten umożliwia maksymalne dopasowanie struktury i celów warsztatu do potrzeb grupy jako całości i indywidualnych uczestników
Metody szkoleniowe
Część I. Konferencji: wykład z wykorzystaniem metod audiowizualnych, case study Część II: mind map, praca indywidualna i grupowa, burza mózgów, metafory, skojarzenia
Ankieta ewaluacyjna
Wypełniana przez uczestnika po wydarzeniu. Pozwala na ocenę przeprowadzonego szkolenia i zgłoszenie ewentualnych pytań
Konsultacje
Konsultacje telefoniczne/elektroniczne do miesiąca  od konferencji szkoleniowej

OKREŚLENIE POZIOMU GRUPY SZKOLENIOWEJ: Każdy z uczestników powinien dostarczyć artykuł naukowy, którego jest jedynym autorem. Osoby, które nie posiadają jeszcze w dorobku artykułu są zobowiązane przesłać tekst naukowy, który ich zdaniem napisany jest poprawnie i zredagowałyby go podobnie. Materiał ten w połączeniu z wynikami ankiety diagnostycznej (przekazanej uczestnikom po rejestracji), będzie stanowił podstawę dopasowania celów i programu  szkolenia do grupy szkoleniowej oraz zostanie uwzględniony w trakcie warsztatów.

Ogólne warunki uczestnictwa w konferencji

Organizacja i miejsce konferencji

 1. pisanei_monitorDzień szkoleniowy rozpoczyna się  o godz. 900 i kończy o godzinie 1800.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji konferencji na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca konferencji uczestnicy zostaną poinformowania drogą mailową najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem konferencji.
 3. Organizator nie zapewnia noclegu.

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji  z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania konferencją. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani na dwa tygodnie przed planowanym terminem konferencji. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty konferencyjnej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

Zgody

 1. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na ewentualną obecność na wydarzeniu fotografa lub kamerzysty i zamieszczenie materiału dokumentującego konferencję z jego wizerunkiem w postaci filmu lub zdjęć na stronach i portalach internetowych oraz w materiałach promocyjnych organizatora konferencji.
 2. Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer z siedzibą 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 24 lok. 10 na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej.

REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Za pośrednictwem poniższego formularza.

Każdy z uczestników powinien dostarczyć artykuł naukowy, którego jest jedynym autorem. Osoby, które nie posiadają jeszcze w dorobku artykułu, są zobowiązane przesłać tekst naukowy, który ich zdaniem napisany jest poprawnie i zredagowałyby go podobnie. Materiał ten w połączeniu z wynikami ankiety diagnostycznej (przekazanej uczestnikom po rejestracji), będzie stanowił podstawę dopasowania celów i programu  szkolenia do grupy szkoleniowej oraz zostanie uwzględniony w trakcie warsztatów.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Wybierz termin

Faktura VAT

Dane do faktury VAT: nazwa firmy; ulica, kod, miasto, NIP

Potwierdzenie znajomości warunków uczestnictwa w konferencji (wymagane)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rejestracyjnym w zakresie związanym wyłącznie z organizacją konferencji szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji udziału w szkoleniu.

Dodatkowe informacje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Rodzinna piecza zastępcza w perspektywie XXI wieku – szanse, zagrożenia, wsparcie”
11 kwiecień 2018 r. – Wrocław

[KONFERENCJA ZEWNĘTRZNA] [PROMOCJA KONFERENCJI PRZEZ WYDAWNICTWO EXANTE]

Szczegóły wydarzenia do pobrania tu. Karta zgłoszeniowa do pobrania tu.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
“1000 pytań o pracę naukową – badania, dzieła, awanse naukowe”
9 czerwiec 2018 r. – Wrocław

Kontekst organizacyjny konferencji i publikacja naukowa

Zapraszamy do udziału w nietypowej konferencji naukowo-szkoleniowej w konwencji „pytanie-odpowiedź-dyskusja”.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany informacji i dyskusja na temat kontekstów, problemów i kierunków rozwoju pracy naukowej w aspekcie badań, dzieł i awansów naukowych. Wymiana myśli i uzyskane odpowiedzi na pytania związane z pracą naukową mogą być szczególnie kształcące dla młodych badaczy.

Każdy z uczestników konferencji, przed wydarzeniem, przesyła pytania z zakresu szeroko rozumianej pracy naukowej, na które chciałby uzyskać odpowiedź (do 20 pytań, dotyczy udziału czynnego).

Odpowiedzi na zadane pytania wypracowane i udzielone zostaną w trakcie konferencji.

Rezultatem konferencji będzie recenzowana publikacja naukowa uwzględniająca zadane pytania i udzielone odpowiedzi, pt. „Praca naukowa – badania, dzieła, awanse naukowe w pytaniach i odpowiedziach”. Wydanie planowane do końca września 2018 r. (bieżący rok akademicki).

Wszyscy dyskutanci będą uwzględnieni w publikacji jako Autorzy. Warunkiem udziału w publikacji jest czynny udział w wydarzeniu i wejście w rolę dyskutanta. Każdy z aktywnych uczestników konferencji powinien włączyć się w dyskusję podczas obrad. Lista wszystkich pytań konferencyjnych zostanie opublikowana na stronie internetowej wydarzenia pod koniec maja 2018 r. Ułatwi ona uczestnikom przygotowanie się do udziału w konferencji.

Materiał z dyskusji będzie podstawą wydania publikacji naukowej. Wypowiedź każdego z uczestników przed wydaniem publikacji będzie podlegała autoryzacji.

Dorobek konferencyjny zostanie wprowadzony przez Organizatora do obiegu krajowego, w tym wydany w trybie otwartego dostępu (open access).

 • Zakres tematyczny pytań konferencyjnych
  • Studia doktoranckie
  • Doktorat „z wolnej stopy”
  • Praca doktorska
  • Badania empiryczne
  • Redagowanie tekstu naukowego
  • Publikacje naukowe
  • Czasopisma naukowe
  • Recenzja naukowa
  • Praca naukowa
  • Awanse naukowe (stopień doktora, stopień doktora habilitowanego, tytuł profesora)
  • Wyszukiwanie informacji naukowej
  • Finansowanie nauki
  • Zmiany w szkolnictwie wyższym

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

  • Prof. dr hab. Wiesław Babik [Uniwersytet Jagielloński; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa]
  • Dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ [Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Ekonomii i Zarządzania; Zakład Zarządzania Strategicznego i Marketingu]
  • Dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy, prof. UE [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny; Instytut Chemii i Technologii Żywności]
  • Dr hab. Małgorzata Kowalska [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii]
  • Dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Biblioteka Główna]
  • Dr Renata Frączek [Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej]
  • Dr Klaudia Pujer [Exante Wydawnictwo Naukowe – Organizator]
  • Dr Piotr Siuda [Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Katedra Socjologii]

Pełen skład podamy wkrótce.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Dr Klaudia Pujer, tel. 606 168 165, e-mail: konferencje@exante.com.pl

Organizator wydarzenia: Exante Wydawnictwo Naukowe

Typy udziału i opłaty

Udział czynny: 150 PLN (w tym: zadanie do 20 pytań, udział w konferencji, publikacja pytań i wyników dyskusji, wersja elektroniczna publikacji z uwzględnieniem autorstwa, przerwa kawowa ciągła, lunch, certyfikat udziału czynnego). Rejestracja udziału czynnego otwarta do 30 maja 2018 r.

Udział bierny: 100 PLN (słuchacz, wersja elektroniczna publikacji bez uwzględnienia autorstwa, przerwa kawowa, lunch, certyfikat udziału biernego). Rejestracja udziału biernego otwarta do 4 czerwca 2018 r.

Wydanie papierowe publikacji (dopłata 35 zł/egzemplarz).

Organizator wystawia faktury VAT.

Opłatę należy wnieść na konto Organizatora. Dane do wpłaty dostępne są w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia udziału w konferencji (jeżeli wiadomość nie dotarła, prosimy o sprawdzenie skrzynki „śmieci”, „spam” lub kontakt z Organizatorem: konferencje@exante.com.pl; tel. 606 168 165).

Opłatę konferencyjną należy uregulować do 7 dni od dnia rejestracji. Jeżeli opłatę reguluje inny podmiot (np. Uczelnia), po rejestracji zostanie przesłana faktura proforma. W przypadku opłaty wnoszonej na podstawie faktury proforma, obowiązuje termin płatności widoczny na fakturze.

Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane w osobnej wiadomości (po uregulowaniu opłaty konferencyjnej).

Ogólne warunki uczestnictwa w konferencji

Organizacja i miejsce konferencji

 1. Konferencja rozpoczyna się o godz. 900 i kończy o godzinie 1800. Miejsce konferencji: Wrocławski Kompleks Szkoleniowy lub Hotel Śląsk (miejsce wydarzenie zostanie potwierdzone w połowie maja 2018 r.)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji konferencji na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca konferencji uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem konferencji.
 3. Organizator nie zapewnia noclegu.

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania konferencją. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani na dwa tygodnie przed planowanym terminem konferencji. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty konferencyjnej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

Zgody

 1. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na ewentualną obecność na wydarzeniu fotografa lub kamerzysty i zamieszczenie materiału dokumentującego konferencję z jego wizerunkiem w postaci filmu lub zdjęć na stronach i portalach internetowych oraz w materiałach promocyjnych Organizatora konferencji.
 2. Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer z siedzibą 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 24 lok. 10 na potrzeby organizacji konferencji naukowo-szkoleniowej i wydania publikacji naukowej.

REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Za pośrednictwem poniższego formularza. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest automatycznie na adres mailowy podany w formularzu (w sytuacji braku potwierdzenia, należy sprawdzić skrzynkę odbiorczą “śmieci”, “spam” lub skontaktować się z Organizatorem).

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Afiliacja (jeżeli brak, pozostawić puste pole)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Konferencja naukowo-szkoleniowa

Typ udziału

Liczba egzemplarzy papierowych publikacji i adres korespondencyjny do wysyłki (jeżeli "0", pozostawić puste pole)

PYTANIA KONFERENCYJNE (do 20 pytań, wypunktować; dotyczy wyłącznie udziału czynnego)

Faktura VAT

Dane do faktury VAT: nazwa firmy; ulica, kod, miasto, NIP

Potwierdzenie znajomości warunków uczestnictwa w konferencji (wymagane)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rejestracyjnym w zakresie związanym wyłącznie z organizacją konferencji naukowo-szkoleniowej i wydaniem publikacji naukowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji udziału w konferencji.

Dodatkowe informacje

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika