Czasopisma naukowe w ofercie wydawniczej Exante Wydawnictwo Naukowe 

 

Informacje o czasopismach naukowych

Wydajemy następujące czasopisma naukowe:


 • Problemy Nauk Prawnych w Teorii i Praktyce (ISSN druk: 2657-6384, ISSN wersja elektroniczna: 2657-7895)
 • Problemy Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Teoria i Praktyka (ISSN druk: 2657-6406, ISSN wersja elektroniczna: 2657-7402)
 • Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Teoria i Praktyka (ISSN druk: 2657-8654, ISSN wersja elektroniczna: 2657-8662)

Punktacja artykułów

Punktacja: 5 punktów/artykuł naukowy (punktacja ryczałtowa). 

Podstawa punktacji: 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. poz. 392).

Żadne z czasopism nie jest i w najbliższych miesiącach nie będzie widoczne dla baz Scopus i Web of Science. Czasopisma nie  figurują w obecnym wykazie czasopism punktowanych.

Uwaga: artykułu opublikowanego w czasopiśmie Exante nie będzie można wykorzystać na cele postępowania awansowego (postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego).

Artykuł opublikowany w naszym czasopiśmie zostanie uwzględniony na etapie ewaluacji jakości działalności naukowej reprezentowanej jednostki naukowej lub przy ocenie potwierdzającej aktywność naukowo-badawczą. Będzie to osiągnięcie naukowe brane pod uwagę podczas oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej jednostki, bez względu na reprezentowaną dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową. 

 

Ogólne informacje o czasopismach naukowych

 


 • Częstotliwość wydań: dwumiesięczniki.
 • Numer ISSN: tak.
 • Forma wydania: elektroniczna (e-wydania) i papierowa (druk).
 • Format: A4.
 • Układ treści: dwie kolumny.
 • Tytuł artykułu, streszczenie i słowa kluczowe: w języku polskim i angielskim.
 • Przyjmujemy artykuły w języku polskim i angielskim.
 • Objętość artykułów: od 20 do 25 tys. znaków ze spacjami. Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji).
 • Recenzja naukowa: tak. Recenzję główną przygotowują osoby spoza Wydawnictwa, w stopniu co najmniej doktora habilitowanego. Informację na temat procedury recenzji znajdziecie Państwo w zakładce „Polityka wydawnicza”.
 • Opłata wydawnicza wynosi 295 zł (dla tekstów o objętości 20–25 tys. znaków ze spacjami). Autor wnosi opłatę z chwilą rejestracji tekstu, na poczet pokrycia kosztów rozpatrzenia i zewnętrznej recenzji naukowej złożonego opracowania. W sytuacji nieprzyjęcia tekstu do wydania (druku), uzyskania negatywnej recenzji naukowej, wykrycia w opracowaniu plagiatu bądź wycofania tekstu przez Autora opłata nie podlega zwrotowi. Autor otrzymuje czasopismo w wersji elektronicznej. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł. W przypadku tekstów o objętości przekraczającej 25 tys. znaków ze spacjami opłatę wydawniczą należy obliczyć przy wykorzystaniu wzoru: liczba znaków ze spacjami (z uwzględnieniem przypisów dolnych) × 295 : 25000. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych (zgodnie z zasadą ogólną). Opłata za ewentualny egzemplarz autorski (w wysokości 30 zł) zostanie wniesiona po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

 

Standard edycyjny: Pobierz.

Aktualnie nie przyjmujemy tekstów w ramach naboru ciągłego. Nabór zostanie wznowiony w II połowie 2021 roku.

Nabór artykułów

TYTUŁ TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU OPŁATA PLANOWANY TERMIN WYDANIA STATUS
Czasopismo naukowe: Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Teoria i Praktyka
…PLN
Czasopismo naukowe: Problemy Nauk Prawnych w Teorii i Praktyce … PLN
Czasopismo naukowe: Problemy Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Teoria i Praktyka …PLN

error: Content is protected !!