Czasopisma naukowe w ofercie wydawniczej Exante Wydawnictwo Naukowe 

 

Informacje o czasopismach naukowych

Wydajemy następujące czasopisma naukowe:


 • Problemy Nauk Prawnych w Teorii i Praktyce (ISSN druk: 2657-6384, ISSN wersja elektroniczna: 2657-7895)
 • Problemy Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Teoria i Praktyka (ISSN druk: 2657-6406, ISSN wersja elektroniczna: 2657-7402)
 • Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Teoria i Praktyka (ISSN druk: 2657-8654, ISSN wersja elektroniczna: 2657-8662)

Punktacja artykułów

Punktacja: 5 punktów/artykuł naukowy (punktacja ryczałtowa). 

Podstawa punktacji: 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392).

Żadne z czasopism nie jest i w najbliższych miesiącach nie będzie widoczne dla baz Scopus i Web of Science. Czasopisma nie  figurują w obecnym wykazie czasopism punktowanych (tzw. listy A, B,C) oraz nie będą figurowały w nowym ministerialnym wykazie czasopism, który ma pojawić się do połowy 2019 r. Dopiero po wydaniu kilkunastu numerów, Wydawca podejmie starania ukierunkowane na wprowadzenie czasopism do międzynarodowych baz czasopism.

Uwaga: artykułu opublikowanego w czasopiśmie Exante nie będzie można wykorzystać na cele postępowania awansowego (postępowania o nadanie stopnia doktora i postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego).

Artykuł opublikowany w naszym czasopiśmie zostanie uwzględniony na etapie ewaluacji jakości działalności naukowej reprezentowanej jednostki naukowej lub przy ocenie potwierdzającej aktywność naukowo-badawczą. Będzie to osiągnięcie naukowe brane pod uwagę podczas oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej jednostki, bez względu na reprezentowaną dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową. 

 

Ogólne informacje o czasopismach naukowych

 


 • Częstotliwość wydań: dwumiesięczniki.
 • Numer ISSN: tak.
 • Forma wydania: elektroniczna (e-wydania) i papierowa (druk).
 • Format: A4.
 • Układ treści: dwie kolumny.
 • Tytuł artykułu, streszczenie i słowa kluczowe: w języku polskim i angielskim.
 • Przyjmujemy artykuły w języku polskim i angielskim.
 • Objętość artykułów: minimalnie 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami), maksymalnie 1 arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami), w tym elementy graficzne.
 • Recenzja naukowa: tak. Recenzję główną przygotowują osoby spoza Wydawnictwa, w stopniu co najmniej doktora habilitowanego. Informację na temat procedury recenzji znajdziecie Państwo w zakładce „Polityka wydawnicza”.
 • Opłata za wydanie: Tak. Wnoszona po recenzjach, jeżeli będą pozytywne. Wysokość opłaty: 295 zł (dla tekstów o objętości 0,5 arkusza wydawniczego). Opłata za publikację tekstów o objętości powyżej 0,5 arkusza wydawniczego  kalkulowana jest wg proporcji. Maksymalnie 5 współautorów. W cenie wydanie elektroniczne. Opłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydania papierowego wynosi 30 zł.

 

Standard edycyjny:  Pobierz.

 

Nabór artykułów

TYTUŁ TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU

OBSZAR/
DZIEDZINA

OPŁATA PLANOWANY TERMIN WYDANIA STATUS
Czasopismo naukowe: Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych. Teoria i Praktyka 29.02.2020 r.
NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce 295 PLN Numer 1/2020 do 31.05.2020 r. Trwa nabór
Czasopismo naukowe: Problemy Nauk Prawnych w Teorii i Praktyce 29.02.2020 r.
NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego) 295 PLN
Numer 1/2020 do 31.05.2020 r. Trwa nabór
Czasopismo naukowe: Problemy Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Teoria i Praktyka 29.02.2020 r. nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu 295 PLN
Numer 1/2020 do 31.05.2020 r.
Trwa nabór
error: Content is protected !!