Recenzja monografii naukowej „Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem”

Monografia naukowa. Seria: Zarządzanie

W marcu 2016 r. Exante wydało monografię naukową „Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem” pod redakcją naukową dr Klaudii Pujer. Monografię wydano po 2  miesiącach od zamknięcia naboru artykułów. Pierwotną wersją monografii jest wersja elektroniczna. W I połowie 2016 r. monografia zostanie wydana również drukiem (odrębny nr ISBN).

Recenzenci monografii

Recenzenci publikacji: dr hab. Renata Lisowska (Uniwersytet Łódzki), dr Klaudia Pujer (Exante).
Tematyka monografii leży w głównym nurcie zainteresowań Recenzentów.
Poniżej prezentujemy fragmenty recenzji wydawniczej dr hab. Renaty Lisowskiej.

W kontekście końcowej, syntetycznej oceny recenzowanej publikacji na tle innych, znanych recenzentowi, wydanych współcześnie publikacji, dr hab. Renata Lisowska uznała monografię za bardzo dobrą, tj. mieszczącą się wśród 50% najlepszych wydanych ostatnio pozycji.

Fragmenty recenzji wydawniczej

Przedstawiona do recenzji monografia jest niezwykle obszerna (…). Z analizy spisu literatury wynika, iż do jej przygotowania wykorzystano bogate i aktualne źródła literaturowe uwzględniające liczne pozycje anglojęzyczne. Z tego punktu widzenia praca w pewnym stopniu przybliża światowy dorobek naukowy z zakresu nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.
Tytuł pracy jest adekwatny do zawartości. Kompozycja opracowania sprawia, że jest ono kompendium wiedzy o ekonomicznych i społecznych aspektach nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Takie podejście uzasadnia obszerność książki i dobór jej zawartości (…).
W publikacji pomimo znacznej obszerności i licznych rozdziałów pisanych przez różnych autorów uniknięto powtórzeń, czy powielania się omawianych treści. Przeciwnie można dostrzec wyraźne powiązania merytoryczne pomiędzy różnymi częściami (…).
Styl i jasność przekazu nieznacznie różnią się pomiędzy poszczególnymi rozdziałami. Można zauważyć, iż niektóre rozdziały są pisane nieco bardziej w stylu naukowym, inne bardziej skupiają się na prostym przekazie informacji. Należy to jednak traktować jako zjawisko nieuniknione przynajmniej w pierwszym wydaniu tak obszernej monografii przygotowywanej przez tak duży zespół autorów.
Nie budzi generalnie wątpliwości poprawność i kompletność zapisów bibliograficznych. Można nawet zaznaczyć, iż publikacja jest bogato udokumentowana i korzysta z najnowszej literatury polskiej i światowej (…).
Istotną zaletą monografii jest odwoływanie się w rozważaniach przez Autorów, zarówno do teorii jaki i do praktyki gospodarczej. W poszczególnych częściach daje się wyraźnie zauważyć przyjętą logikę prezentacji obejmującą: wprowadzenie, definiowanie pojęć i przyjmowanie klasyfikacji, odwołania do aktualnego stanu badań oraz przykłady praktyczne. Taka konstrukcja opracowania doskonale odpowiada wymogom monografii (…).

KONKLUZJA RECENZJI

Recenzowana monografia reprezentuje obecnie najbardziej kompletne i całościowe ujęcie kwestii ekonomicznych i społecznych aspektów nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Ta cecha stanowi o jego unikalności i sprawia, iż może zapełnić lukę na rynku wydawniczym. W monografii w większości rozdziałów przyjęto zasadę ilustrowania rozważań teoretycznych/modelowych przykładami praktycznymi lub badaniami empirycznymi. Przyjęta metodologia monografii zasługuje na uznanie i wyróżnia ją na rynku wydawniczym. Takie podejście jest zgodne ze współczesnymi dobrymi praktykami pisania monografii nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na świecie.
Konkludując należy stwierdzić, iż monografia jest kompleksowa, prawidłowo skonstruowana i wypełnia lukę na rynku wydawniczym dlatego zasadne jest jej wydanie po wprowadzeniu korekt zgodnie z opisową oceną poszczególnych rozdziałów.

Pobierz monografię

Recenzja monografii naukowej „Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa”

Monografia naukowa. Seria: Budownictwo

W lutym 2016 r. Exante wydało monografię naukową „Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa” pod redakcją naukową dr Klaudii Pujer. Monografię wydano po 1,5 miesiąca od zamknięcia naboru artykułów. Pierwotną wersją monografii jest wersja elektroniczna. W I połowie 2016 r. monografia zostanie również wydana drukiem (odrębny nr ISBN).

Recenzentem publikacji był dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz (Politechnika Gdańska). Tematyka monografii leży w głównym nurcie zainteresowań Recenzenta.

Fragmenty recenzji wydawniczej

Poniżej prezentujemy fragmenty recenzji wydawniczej.

Przedmiotem recenzji jest monografia pt. “Wybrane aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego budownictwa” o szacunkowej objętości 9,18 arkuszy wydawniczych.

Praca podzielona jest na trzy odrębne tematycznie części:

część I: wybrane techniczne i użytkowe  rozwiązania budowlane,

część II: efektywność materiałów budowlanych,

część III: budownictwo zrównoważone i przemysłowe.

Każda z części monografii zawiera 4 rozdziały o spójnej treści.

Na podstawie analizy treści przedłożonej do recenzji pracy stwierdza się, że w odczuciu Recenzenta celem zamieszczonych w pracy materiałów jest przedstawienia aktualnych problemów technicznych budownictwa, rozważanych w ujęciu konstrukcyjno-materiałowym, jak również ekonomiczno-gospodarczym i ekologicznym.
Zastosowane podejście sprawie, że przedmiotowa monografia ma charakter wielowątkowy, co umożliwia jej interdyscyplinarne wykorzystanie zainteresowanym czytelnikom do dalszych prac, zarówno o charakterze inżynierskim, jak również naukowo-badawczym (…).

KONKLUZJA RECENZJI

(…) Prezentowane wyniki badań są w większości autorstwa pracowników naukowych rozpoczynających karierę naukowo-badawczą i stanowią jedynie fragment szerszego programu badań, i tym samym nie należy ich traktować jako podsumowania prac wieloletnich.

W odczuciu Recenzenta stwierdzenie niedoskonałości programu badań na jego wczesnym etapie oraz ich wyeliminowanie lub istotne ograniczenie zazwyczaj wpływa korzystnie na ostateczną wartość uzyskanych wyników.  

Reasumując Recenzent w pełni popiera działania zmierzające do publikacji przedłożonej do oceny monografii.

Pobierz monografię

Szkolenie publikowanie naukowe

Ścieżki publikowania

Efektywne publikowanie naukowe możliwe jest wtedy, gdy autor posiada odpowiednią wiedzę formalną i nieformalną pozwalającą mu na przygotowanie dobrej publikacji naukowej. Dobra publikacja naukowa, to nie tylko artykuł pozytywnie oceniony bez recenzentów. Jest to bez wątpienia sukces autora, ale o tym, czy publikacja jest dobra decydują jeszcze inne kwestie. Zasadnicza to pozycja źródła w danym rankingu, z reguły czasopisma. A więc prestiż. To gdzie publikujemy ma niewątpliwie znaczenie kluczowe.

Studenci, doktoranci i pracownicy naukowi najczęściej publikują w czasopismach, w szczególnością na początku swojej kariery naukowo-badawczej. Najpierw w czasopismach krajowych, dalej niekiedy decydują się na publikowanie w czasopismach zagranicznych, następnie na udział w monografii lub autorstwo monografii. Tak w znakomitej większości przypadków wygląda ścieżka publikowania. Niektórych satysfakcjonują wyłącznie publikowanie w czasopismach krajowych. Ma to miejsc w szczególności, w przypadku doktorantów, którzy pragną otworzyć przewód doktorski. W sytuacji kontynuowania kariery naukowej na uczelni wskazane jest jednak publikowanie w czasopismach zagranicznych, czy udział w monografiach. Naukowiec bowiem poza swoimi codziennymi obowiązkami jest zobowiązany do pisania o swojej pracy, czyli publikowania jej wyników.

Popularyzacja wyników badań

Hierarchia czasopism ustalana jest na podstawie wskaźników cytowalności. Dużą rolę  odgrywają tutaj bazy Thomson Reuters. Wskaźniki te warunkują z jednej strony procedury redakcyjne (im lepsze czasopismo, tym większe obostrzenia dotyczące kryteriów formalnych i merytorycznych zgłaszanych publikacji), a z drugiej pozwalają autorom ukierunkowanym na popularyzację swoich wyników badań (niekiedy pionierskich), na wybór najlepszego źródła do upowszechnienia tych wyników.

Cel publikacji naukowych z punktu widzenia strony popytowej

Publikacje naukowe odznaczają się swoistą strukturą i językiem. Raczej nie czyta się ich od pierwszej do ostatniej strony jak powieści. Czytelnik poszukując interesujących go informacji w pierwszej kolejności artykuł przegląda. Kolejno chce znaleźć konkretne zagadnienia i  dane w miejscu w którym ich oczekuje i, w którym powinny się one znaleźć. Stąd tak duży nacisk kładzie się na logiczność wywodu w artykułach. Artykuł chaotyczny nie zostanie dopuszczony do recenzji, a nawet jeżeli zostanie przekazany recenzentom może nie przejść pozytywnie etapu weryfikacji. Autor przygotowując artykuł musi cały czas myśleć o czytelniku, a więc pisać tak, aby artykuł z jednej strony spełniał kryteria formalne, a z drugiej był zorganizowany i użyteczny. Nawet wyniki badań pionierskich opisane w sposób nieczytelny, nie zostaną docenione.

Szkolenie publikowanie naukowe

Proces publikowania jest relatywnie łatwy, o ile autor wie jak przygotować tekst. Umiejętność opracowywania publikacji naukowych wzrasta wraz z ilością przygotowanych artykułów. Człowiek uczy się na własnym doświadczeniu i błędach. Niekiedy autor składając swój pierwszy artykuł do redakcji czasopisma ponosi porażkę. Negatywne recenzje potrafią skutecznie osłabić entuzjazm i optymizm, jak również zakwestionować celowość podejmowanych inicjatyw. Ryzyko odrzucenia artykułu skutecznie zmniejsza odpowiednia wiedza wejściowa, którą można pozyskać właściwie przygotowując się do procesu publikowania na drodze samokształcenia (np. przeglądanie artykułów naukowych; zapoznawanie się z recenzjami, czy literaturą fachową na temat publikowania naukowego), bądź poprzez udział w szkoleniu z zakresu publikowania naukowego.

Jeżeli pragniesz nabyć fundamentalną wiedzę, która ułatwi Ci proces publikowania naukowego  – w szczególności na początku pracy naukowej – to nasze szkolenie publikowanie naukowe jest dla Ciebie odpowiednie. Kierujemy je przede wszystkim do studentów, doktorantów, pracowników naukowych (w szczególności dopiero rozpoczynających pracę naukową), pracowników wydawnictw (redaktorów i bibliotekarzy). Program szkolenia uwzględnia wszystkie etapy związane z publikowaniem naukowym, od konceptualizacji tematu i selekcji źródeł, aż po wysłanie artykułu do redakcji i udzielenie odpowiedzi na recenzję. Dodatkowo konferencja szkoleniowa jest odpowiednia zarówno dla studentów kierunków humanistycznych, przyrodniczych, czy technicznych mimo, że standardy publikowania są nieco inne w każdej z tych grup nauk. Warsztat realizowany jest w trybie dwudniowym i składa się w dwóch części:

 • wykładowej (bazującej przede wszystkim na case study) i
 • warsztatowej.

Warsztat to trening kreatywny przygotowania artykułu naukowego. Udział w warsztatach pozwoli Ci na pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie: warsztatu pisarskiego; publikowania w czasopismach krajowych i zagranicznych, monografiach i recenzji.

Publikacje naukowe online i tradycyjne

monografie naukowe

Punktowane publikacje naukowe online i drukowane

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą elektronicznych recenzowanych publikacji naukowych. Recenzowane monografie naukowe wydajemy online oraz w formie tradycyjnej – drukowanej. Udział w monografiach  jest punktowany.

Monografie naukowe wydawane są względnie szybko, po zebraniu zespołu autorskiego i recenzjach: wewnętrznej – wydawniczej i zewnętrznej (doktorskiej lub profesorskiej). Autorzy w pierwszej kolejności otrzymują wersję online monografii, a dalej monografię wydaną tradycyjnie.

Punkty za recenzowane publikacje naukowe 

Udział w publikacji naukowej (autorstwo rozdziału w monografii wieloautorskiej) jest ważny dla 3 kategorii podmiotów:

 1. studentów i doktorantów,
 2. pracowników naukowych,
 3. jednostek naukowych.

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej powiększa dorobek naukowy:

 1. w przypadku studentów i doktorantów jest to ważne ze względu na pozyskanie pomocy finansowej w postaci stypendiów uczelnianych  i ministerialnych. Ma to zastosowanie szczególnie do doktorantów, którzy realizując studia doktoranckie zobowiązani są do publikowania (publikacje są niezbędne do otwarcia przewodu doktorskiego). Poza tym, autorstwo publikacji naukowych (w recenzowanych czasopismach i monografiach) jest istotne z punktu widzenia pozyskania wsparcia finansowego (np. stypendium projakościowe, dla najlepszych doktorantów). Punktacja  za autorstwo publikacji naukowej jest zróżnicowana i zależy od kryteriów wewnątrzuczelnianych. Zaznaczyć należy, że przy rozliczaniu doktoranta z aktywności naukowej, największa liczba punktów przyznawana jest za autorstwo artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach i monografiach naukowych. Biorąc pod uwagę kryteria oceny doktorantów ubiegających się o stypendium za autorstwo monografii doktorant może uzyskać od 10 do 36 pkt, a za autorstwo rozdziału w monografii naukowej od 3 do 12 punktów (w zależności od uczelni). Nasza lista monografii naukowych uwzględnia obie możliwości, autorstwo całej monografii, jak również autorstwo rozdziału w monografii;
 2. publikacje naukowe są również istotne dla pracowników naukowych. Stanowią podstawę oceny aktywności naukowej pracownika przez jednostkę. Ponadto przyczyniają się do oceny parametrycznej samej jednostki naukowej (z punktu widzenia jej osiągnięć), w której zatrudniony jest pracownik. Stąd przełożeni jednostek naukowych tak duży nacisk kładą na aktywność naukową swoich pracowników. Innymi słowy im większa ta aktywność i jakość publikowanych prac, tym wyższa ocena danej jednostki naukowej (np. uniwersytetu). Podstawą oceny parametrycznej jednostki naukowej jest Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015, poz. 2015).

Publikacje naukowe online – cechy, zalety

Nasze monografie niczym nie ustępują  tradycyjnym monografiom, ponieważ ich struktura jest odpowiednikiem wersji drukowanej, którą również otrzymują autorzy. Każda zawiera: okładkę, spis treści, wstęp, część zasadniczą, nr ISBN. W cenie udziału:  recenzje, skład, korekta, projekt okładki (tył, przód), nadany nr ISBN, druk, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych. Zgłoszone rozdziały przechodzą przez dwa etapy recenzji: wydawniczą (wewnętrzną – doktorską) oraz zewnętrzną (doktorską lub profesorską). Recenzje do wglądu autorów. Proces wydawniczy trwa od 14 dni do 2 miesięcy (uwarunkowany jest głównie szybkością zebrania zespołu autorskiego).

Publikacja pracy doktorskiej, magisterskiej, dyplomowej

Dlaczego opublikować pracę doktorską, magisterską, dyplomową?

Rozprawa doktorska, praca magisterska, czy dyplomowa to tzw. akademickie prace promocyjne. Ich przygotowanie i napisanie to ciężka praca okupiona wieloma wyrzeczeniami. Po obronie zainteresowanie pracą – tak po stronie autora, jak i potencjalnych odbiorców – maleje. Niemal do zera zmniejszają się szanse dotarcia z tekstem do zainteresowanych czytelników. Praca dyplomowa i magisterska spoczywa w archiwum uczelni i Twoim komputerze, a praca doktorska z reguły w bibliotece uniwersyteckiej.

Koszt wydania pracy doktorskiej, magisterskiej, dyplomowej w naszym wydawnictwie to wydatek od 1100,00 zł netto. Więcej na temat usługi wydawniczej 

Wydanie dysertacji doktorskiej i innej pracy akademickiej

Jak i gdzie opublikować pracę doktorską, magisterską i dyplomową?

Na publikację za pośrednictwem wydawnictw uczelnianych mają szanse wyłącznie wybrane doktoraty, magisterki i dyplomówki wybitne i pionierskie. Proces wydawniczy pracy doktorskiej, magisterskiej i dyplomowej można usprawnić i urealnić na kilka sposobów:

 • Samodzielne pozyskania przez autora dofinansowania publikacji, np. ze środków unijnych, ministerialnych, różnych grantów i stypendiów. Wiąże się to z koniecznością: poświęcenia czasu na wyszukanie projektu, wypełnienia licznych dokumentów, oczekiwania na pozytywną decyzję. W ostateczności rozwiązanie to jest niezwykle czasochłonne, co zwiększa ryzyko dezaktualizacji informacji uwzględnionych w pracy i konieczności jej uaktualniania (literatura, dane statystyczne etc.)
 • Zgłoszenie publikacji do wydawnictwa naukowego (tradycyjna publikacja drukowana i w formie elektronicznej). Oferta wydawnicza dostępna na rynku jest zróżnicowana. Wydanie może być całkowicie finansowane ze środków własnych autora (pełne samofinansowanie) – w tym przypadku wydawnictwo pobiera opłaty za recenzję wewnętrzną, korektę, skład, recenzje wydawnicze, projekt graficzny, dystrybucję, w tym promocję. Koszt publikacji jest bardzo wysoki (w zależności od nakładu), ale zwiększa się zarobek autora. W sytuacji częściowego samofinansowania, autor musi liczyć się z mniejszym zarobkiem na egzemplarzu. Jeżeli to wydawnictwo bierze na siebie pełne koszty wydania i promocji, autor ze sprzedaży pojedynczego egzemplarza uzyskuje niewielki procent. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim „zaistnienie” na rynku.
 • Wydanie publikacji doktorskiej, magisterskiej, dyplomowej w wydawnictwie naukowym w formie elektronicznej. E-book niczym nie ustępuje książkom tradycyjnym, a koszt publikacji jest o 60-75% niższy w zestawieniu z tradycyjnym procesem wydawniczym. Sam czas realizacji również jest zdecydowanie krótszy w porównaniu z tradycyjnym drukiem.  W dobie dynamicznego rozwoju i skali użytkowania urządzeń mobilnych i zmniejszającego się z roku na rok czytelnictwa publikacji drukowanych jest to rozwiązanie bardzo kuszące. Publikacja wiąże się często z dodatkową promocją w sieci. W zakresie usług znaleźć można: recenzję, skład, korektę, projekt graficzny, nadanie nr ISBN.

Po  co publikować doktorat, pracę magisterską, dyplomową?

Podejmując decyzję o wydaniu swojej pracy promocyjnej możesz liczyć na następujące rezultaty:

 • dotarcie z wartościową treścią do zainteresowanych odbiorców,
 • zwiększenie liczby cytowań,
 • powiększenie dorobku naukowego,
 • zwiększasz prawdopodobieństwa dostania się na studia doktoranckie (dotyczy ambitnych magistrów),
 • wzbogacasz CV (większe prawdopodobieństwo znalezienia lub zmiany  pracy),
 • budowa własnego image i “marki”,
 • zwiększone prawdopodobieństwo zainteresowania twoją twórczością wśród innych wydawców.
Lista monografii wydanych przez EXANTE i wykaz recenzentów
Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout