Informacja marketingowa jako informacja zarządcza

Niejedno szkolenie marketingowe mocno akcentuje problem obiegu informacji zarządczej w firmie. Informacja marketingowa jest odmianą informacji zarządczej. Ta ostatnia umożliwia realizację strategicznych funkcji zarządzania: planowanie, organizowa­nie, motywowanie i kontrolowanie. Informacja zarządcza w sposób pośredni i bezpośredni warunkuje proces decyzyjny w organizacji poprzez wyodrębnienie z szerokiego zbioru informacji takiego podzbioru, który jest użyteczny dla firm. Skutkiem tego zmniejsza się ryzyko konkretnego działania i optymalizuje proces decyzyjny.  Informacja jest medium zmiany. Umożliwia  uczenie się organizacji i dostosowywanie się do fluktuacyjnego otoczenia.

Kategorie informacji marketingowej

Informacja marketingowa to każda informacja eksploatowana w procesie marketingowego zarządzania firmą.  W praktyce ma różne oblicza. Może występować pod postacią:

  1. informacji zewnętrznych (external information): pozyskiwane są w postaci publikacji ciągłych i zwartych wydawanych przez instytucje otoczenia firmy, np. raporty ministerstw omawiające warunki w poszczególnych sektorach, statystyki GUS-u, cykliczne sprawozdania firm notowanych na giełdzie, analizy firm konsultingowych;
  2. informacji wewnętrznych (internal information): dysponuje nimi konkretna firma. Są to np. bazy danych klientów, raporty handlowców, oceny skuteczności działań otoczenia konkurencyjnego;
  3. informacji pierwotnych (primary information): generowane z bezpośrednich pomiarów w trakcie badań marketingowych, których nadrzędnym celem jest udzielenie informacji niezbędnych do podjęcia danej decyzji;
  4. informacji wtórnych (secondary information):  dane uprzednio przetworzone na określone po­trzeby badawcze, np. wyniki badań, znajomość marek głów­nych producentów wśród klientów, dane statystyczne na temat wielkości produkcji konkretnej branży przemysłowej;
  5. informacji ilościowych (quantitative information): wyrażane w postaci liczb lub symboli;
  6. informacji jakościowych (qualitative information): przyjmują z reguły postać opisów;
  7. informacji makroekonomicznych: opisują rynek zewnętrzny bądź lokalny danego kraju, jak również rynek globalny pod wzglę­dem produkcji określonego towaru lub usługi;
  8. informacji mikroekonomicznych: charakteryzujące rynek określonego towaru lub usługi, niezależnie od zasięgu ich geograficznego zbytu.

Szkolenie marketingowe dotyczące badań  marketingowych w podmiotach gospodarczych może omawiać wszystkie ww. typy informacji bądź koncentrować się na wybranym rodzaju. Program szkolenia pozwala zorientować się jakie zagadnienia będą omówione.

Funkcjonalność informacji marketingowej

Przydatność informacji marketingowych w praktyce działalności firmy uwarunkowane jest poziomem ich istotności, aktualności i dokładności, jak również skalą zastosowania w zakresie rozwiązania danego problemu. Ich uzyskanie nie powinno sprawiać trudności (dostępność informacji) i nie powinno się wiązać z ponoszeniem zbyt dużych kosztów. Oczywiście wymaga podjęcia konkretnego wysiłku, ale to właśnie on jest matką sukcesu. Finalnie wartość informacji marketingowej jest tym wyższa, im bardziej  przyczynia się do poprawy trafności podejmowanych w firmie decyzji.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika. W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout