Konferencja Szkoleniowa dla Doktorantów
“Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne.”

25 czerwiec 2016 – Warszawa, Hotel Arkadia Royal
termin gwarantowany, ostatnie wolne miejsca

 

Kontekst

konferencja dla doktorantówWydarzenie ma charakter naukowo-szkoleniowy. Eksponuje problematyczne kwestie teoretyczno-praktyczne pracy nad rozprawą doktorską i składa się z dwóch częsci.

 • Pierwsza część konferencji poświęcona jest aspektom teoretycznym redagowania dysertacji doktorskiej. Każdą sesję kończyć będzie analiza konkretnego przypadku.
 • Druga część konferencji to warsztat praktyczny – trening kreatywny przygotowania dysertacji doktorskiej.

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie studiami doktoranckimi. Nie zawsze ich ukończenie jest równoznaczne z obroną rozprawy doktorskiej. Doktorat to wielkie wyzwanie mentalne i organizacyjne, gdyż doktorant w swojej pracy naukowej nie koncentruje się wyłącznie na przygotowaniu rozprawy doktorskiej, ale uczestniczy również w konferencjach, sympozjach, kongresach, często realizuje się jako pracownik naukowy.

Wiele osób podejmuje decyzję o studiach doktoranckich, a po pierwszym lub drugim roku rezygnuje przytłoczona zakresem obowiązków. Mało osób decyduje się na wyzwanie jakim jest wszczęcia przewodu doktorskiego i obrona doktoratu. W rezultacie, w terminie, do obrony podchodzą nieliczni doktoranci.

Cel i adresaci konferencji

Idea konferencji szkoleniowej sprowadza się do omówienia i skomentowania newralgicznych kwestii natury organizacyjno-merytoryczno-formalnej związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Wyeksponowane zostaną najbardziej problematyczne zagadnienia, które mogą być przyczyną niepowodzenia lub opóźnień w przygotowaniu dysertacji doktorskiej.

Na konferencję zapraszamy przede wszystkim doktorantów, jak również osoby noszące się z zamiarem podjęcia studiów doktoranckich i próby przygotowania rozprawy doktorskiej, a w rezultacie uzyskania stopnia naukowego doktora w wybranej dziedzinie nauki.

OFERTA PROMOCJI FIRMY PODCZAS KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8.00-9.00
Rejestracja uczestników
9.00-9.15
Otwarcie konferencji
9.15-10.00
SESJA 1. Kilka uwag o studiach doktoranckich i rozprawie doktorskiej
Uwarunkowania prawne stopnia naukowego doktora i rozprawy doktorskiej
Dla kogo doktorat i po co?
Etapy doktoryzowania się
Organizacja czasu pisania rozprawy doktorskiej
Korzyści i koszty doktoryzowania się – bilans “in plus” i “in minus”
10.00-11.00
SESJA 2. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej
Wybór tematu (zasady konstrukcji tytułu) i promotora
Przygotowanie planu doktoratu (konspekt, spis treści)
Wstęp i zakończenie: struktura, zasady przygotowania
Case study – analiza przypadku
11.00-11.20
Przerwa kawowa
11.20-13.00
SESJA 3. Część teoretyczna dysertacji doktorskiej
Źródła bibliograficzne i ich selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady eliminowania zbędnych treści)
Opracowywanie materiałów źródłowych
Typowe błędy popełniane w trakcie redakcji części teoretycznej
Techniki usprawniające prace nad tekstem
Case analysis – analiza przypadku
13.00-13.30
Obiad
13.30-15.00
SESJA 4. Część empiryczna dysertacji doktorskiej
Wybór metod, technik, narzędzi badawczych
Problem badawczy – istota i struktura
Hipoteza i teza w pracy doktorskiej
Materiał pierwotny i wtórny – zasady jego opracowania
Bariery badań własnych i sposoby ich ograniczania/eliminowania
Prezentacja wyników badań własnych
Analiza i konfrontacja (dyskusja) pozyskanych wyników
Reguły wnioskowania na podstawie pozyskanych danych
Case study – analiza przypadku
15.00-15.15
Przerwa kawowa
15.15-16.00
SESJA 5. Uwarunkowania formalne pracy nad dysertacją doktorską
Istota i konstrukcja autoreferatu
Recenzja rozprawy doktorskiej (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów, odpowiedzi na recenzje)
Obrona rozprawy doktorskiej (kwestie organizacyjne i merytoryczne, wskazówki)
Case analysis – analiza przypadku
16.00-17.45
SESJA 6. Warsztat praktyczny – trening kreatywny utrwalajacy pozyskaną wiedzę
Zakres treningu
Odpowiada zagadnieniom sesji 1-5, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania części empirycznej rozprawy doktorskiej
Metody treningu
Mind map, praca indywidualna i w grupach, burza mózgów, metafory, skojarzenia
17.45-18.00
Zamknięcie konferencji

Terminy i opłaty

TERMIN

TERMIN ZGŁASZANIA

TERMIN PŁATNOŚCI

KOSZT

18.03.2016

05.03.2016

05.03.2016

440 zł brutto

25.06.2016

10.06.2016

10.06.2016

440 zł brutto


Inne terminy

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji i warsztacie, materiały konferencyjne, dwie przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa (na życzenie), opiekę powarsztatową (do miesiąca od wydarzenia)

Płatność
 1. Płatność po rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i na podstawie dostarczonej przez nas faktury.
 2. Rejestracja gwarantuje rezerwację miejsca. 

Ankieta diagnostyczna
Uczestnik wypełnia dostarczony kwestionariusz przed konferencją szkoleniową. Zabieg ten umożliwia maksymalne dopasowanie struktury i celów warsztatu do potrzeb grupy jako całości i indywidualnych uczestników
Metody szkoleniowe
Część I. Konferencji: wykład z wykorzystaniem metod audiowizualnych, case study Część II: mind map, praca indywidualna i grupowa, burza mózgów, metafory, skojarzenia
Ankieta ewaluacyjna
Wypełniana przez uczestnika po wydarzeniu. Pozwala na ocenę przeprowadzonego szkolenia i zgłoszenie ewentualnych pytań
Konsultacje
Do miesiąca  od konferencji szkoleniowej

Ogólne warunki uczestnictwa w konferencji

Organizacja i miejsce konferencji

 1. konferencja rozprawa doktorskaKonferencja rozpoczyna się  o godz. 900 i kończy o godzinie 1800.
 2. Docelowe miejsce konferencji to Hotel Arkadia Royal*** położony przy ulicy Bronisława Czecha 10 w Warszawie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji konferencji na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca konferencji uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem.
 3. Organizator nie zapewnia noclegu.

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji  z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania konferencją. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani do końca grudnia 2015 r. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty konferencyjnej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

Zgody

 1. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na ewentualną obecność na wydarzeniu fotografa lub kamerzysty i zamieszczenie materiału dokumentującego konferencję z jego wizerunkiem w postaci filmu lub zdjęć na stronach i portalach internetowych oraz w materiałach promocyjnych organizatora konferencji.
 2. Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Exante TC z siedzibą 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 24 lok. 10 na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej.

REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Za pośrednictwem poniższego formularza.

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny uczestnika (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Wybierz konferencję

Faktura VAT

Dane do faktury VAT: nazwa firmy; ulica, kod, miasto, NIP

Potwierdzenie znajomości warunków uczestnictwa w konferencji (wymagane)

Dodatkowe informacje

Przepisz kod (WYMAGANE)
captcha

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Współczesna rodzina – model tradycyjny i alternatywny życia małżeńsko-partnerskiego
Szanse – Zagrożenia – Kierunki przemian”

21 maj 2016 – Warszawa

Kontekst

konferencja pedagogiczna rodzina

Modele rodziny współczesnej podlegają istotnym zmianom. W szczególności, coraz mniej aktualny jest tradycyjny wzorzec, w którym to mężczyzna pracuje poza domem, a kobieta troszczy się o “ognisko domowe”.
Sytuacja ta implikowana jest aktualnymi przemianami cywilizacyjnymi, obyczajowymi, kulturalnymi i ekonomicznymi. Obie płci nierzadko nie pełnią już w rodzinach tradycyjnie przypisywanych im ról. Obserwuje się rozwój konkubinatu, życia w pojedynkę, czy samotnego rodzicielstwa. Wiele, szczególnie młodych osób, negatywnie nastawiona jest do formalizacji swojego związku partnerskiego poprzez ślub cywilny bądź wynikającej z obrzędu religijnego. Równolegle trwa dyskusja na temat legalizacji małżeństw tej samej płci. Na tym tle zmianom ulega również system wychowania rodzinnego.

Cel i adresaci konferencji

Idea konferencji sprowadza się do dyskusji i prezentacji osiągnięć w zakresie kształtu współczesnej rodziny; problemów społecznych, ekonomicznych, psychologicznych z którymi musi się zmierzyć. Wydarzenie ukierunkowane jest na popularyzację wiedzy i wymianę informacji dotyczących czynników integrujących i dezintegrujących rodzinę, wskaźników i kontekstu jej przemian z uwzględnieniem czynników zewnętrznych wynikających z postępującej globalizacji.

Na konferencję zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów; przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, reprezentantów praktyki gospodarczej oraz środowiska biznesu.

OFERTA PROMOCJI FIRMY PODCZAS KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Harmonogram konferencji tworzą trzy sesje tematyczne. Szczegółowa agenda zostanie opublikowana w na początku maja 2016 r.

8.00-9.00
Rejestracja uczestników
9.00-9.15
Otwarcie konferencji
SESJA 1.
9.15-11.45
Wystąpienia prelegentów
11.45-12.00
Przerwa kawowa
SESJA 2.
12.00-13.30
Wystąpienia prelegentów
13.30-14.15
Lunch
14.15-15.45
Wystąpienia prelegentów
SESJA 3.
15.45-18.45
Wystąpienia prelegentów
18.45-19.00
Zamknięcie konferencji

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI, m.in.:

Kobieta aktywna zawodowo jako partnerka i matka
Kohabitacja (konkubinat)
Konflikty rodzinne
Małżeństwo – trendy
Monoparentalność – samotne rodzicielstwo
Niedojrzałość emocjonalna partnera
Niezależność ekonomiczna kobiet
Organizacja życia rodzinnego
Osłabienie więzi w rodzinie
Problemy mieszkaniowe i materialne
Przemoc ekonomiczna w rodzinie
Rodzina migracyjna
Rozwody – trendy
Spadek dzietności – niż demograficzny
Styl życia, a rodzina
Style wychowawcze
Współczesna rola babci i dziadka
Wydłużona zależność ekonomiczna dzieci od rodziców
Wzorzec „nowego ojca”
Wzorzec „nowej matki”
Zależność ekonomiczna w rodzinie
Zdrada w związku
Związki homoseksualne
Życie w pojedynkę (single)

Terminy i opłaty

TYP UCZESTNICTWA

TERMIN ZGŁASZANIA (I PRZESŁANIA ARTYKUŁU)

TERMIN PŁATNOŚCI

KOSZT

Uczestnictwo w konferencji, wystąpienie, publikacja artykułu

25.04.2016

25.04.2016

290 zł brutto

Publikacja artykułu (bez udziału w konferencji)

30.04.2016

30.04.2016

125 zł brutto

Udział w konferencji (bez publikacji artykułu)

25.04.2016

25.04.2016

290 zł brutto

Udział w konferencji (z publikacją, bez wystąpienia)

25.04.2016

25.04.2016

260 zł brutto

*Powyższe ceny obowiązują przy publikacji artykułu o objętości 0,5 arkusza wydawniczego. Opłata za publikację artykułu naliczana jest proporcjonalnie do liczby znaków ze spacjami. Przykładowo: koszt publikacji artykułu składającego się z 24 210 znaków ze spacjami wynosi 151,31 zł brutto. Na arkusz wydawniczy składają się także ilustracje. Szczegółową kalkulację prześlemy po rejestracji i dostarczeniu artykułu.

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji (wg wybranego typu), materiały konferencyjne (teczka, długopis, notes, program konferencji), przerwę kawową, lunch, publikację w monografii naukowej.

Płatność
 1. Płatność po rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i na podstawie dostarczonej przez nas faktury.
 2. Rejestracja gwarantuje rezerwację miejsca. 
 3. Artykuł i oświadczenia można dostarczyć w terminie innym niż moment rejestracji. 

Monografia naukowa

Rezultatem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa (bez oznaczenia “publikacja pokonferencyjna”).

Więcej na temat monografii i procedury recenzji artykułów tu.

Artykuł przygotowany w języku polskim lub angielskim wpisujący się w zakres tematyczny konferencji (minimalnie 20 tys. znaków ze spacjami), należy złożyć zgodnie ze standardami edycyjnymi zamieszczonymi poniżej (pliki do pobrania). Z artykułem należy dostarczyć oświadczenie autora o oryginalności dzieła, ewentualnie oświadczenie o współautorstwie (pliki do pobrania poniżej).

Pliki do pobrania:

konferencja pedagogika rodzina

Wytyczne edycyjne

Oświadczenie_autora

Oświadczenie_o_współautorstwie

Artykuł zapisany w dokumencie Microsoft Word (rozszerzenie .doc, .docx). Oświadczenia (podpisane), inne dokument należy dostarczyć w formie skanu (najlepiej w pliku PDF). Adres mailowy: konferencje@exante.com.pl  

 Informacje dla prelegentów:
 1. Czas wystąpienia: do 15 minut
 2. Wskazanie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej do wystąpienia (PowerPoint, Prezi)
 3. Prezentację należy dostarczyć drogą mailową do 20.01.2016 r.

Ogólne warunki uczestnictwa w konferencji

Organizacja i miejsce konferencji

 1. Konferencja rozpoczyna się  o godz. 900 i kończy o godzinie 1900.
 2. Docelowe miejsce konferencji to Hotel 500*** położony przy ulicy Warszawskiej 31A w Zegrzu k/Warszawy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji konferencji na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca konferencji uczestnicy zostaną poinformowania drogą mailową najpóźniej na początku maja  2016 r.
 3. Organizator nie zapewnia noclegu.

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji  z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania konferencją. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani do 10 maja 2016 r. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty konferencyjnej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

Zgody

 1. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na ewentualną obecność na wydarzeniu fotografa lub kamerzysty i zamieszczenie materiału dokumentującego konferencję z jego wizerunkiem w postaci filmu lub zdjęć na stronach i portalach internetowych oraz w materiałach promocyjnych organizatora konferencji.
 2. Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Exante TC z siedzibą 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 24 lok. 10 na potrzeby organizacji konferencji.

REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Za pośrednictwem poniższego formularza.

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny uczestnika (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Wybierz konferencję

Rodzaj uczestnictwa

Faktura VAT

Dane do faktury VAT: nazwa firmy; ulica, kod, miasto, NIP

Potwierdzenie znajomości warunków uczestnictwa w konferencji (wymagane)

Artykuł

Oświadczenie autora

Oświadczenie współautora

Prezentacja multimedialna

Dodatkowe informacje

Przepisz kod (WYMAGANE)
captcha

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Przeżywalność firm sektora MŚP w Polsce”

10 wrzesień 2016 – Warszawa, Centrum Konferencyjne Wilcza

Cele i adresaci konferencji

konferencja warszawa 10.09.2016

Konferencja poświęcona jest problemowi dynamiki powstawania nowych i upadku już istniejących małych i średnich firm. Zagadnienia poruszane w trakcie poszczególnych sesji tematycznych wpisane będą w cały cykl życia organizacji. Główny kierunek planowanej dyskusji to uwarunkowania, które sprzyjają rozwojowi sektora MŚP lub skutecznie go ograniczają i wyhamowują.

Na konferencję zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów; przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, reprezentantów praktyki gospodarczej oraz środowiska biznesu.

OFERTA PROMOCJI FIRMY PODCZAS KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Harmonogram konferencji tworzą trzy sesje tematyczne. Szczegółowa agenda zostanie opublikowana pod koniec sierpnia 2016 r.

8.00-9.00
Rejestracja uczestników
9.00-9.15
Otwarcie konferencji
SESJA 1.
9.15-11.45
Wystąpienia prelegentów
11.45-12.00
Przerwa kawowa
SESJA 2.
12.00-13.30
Wystąpienia prelegentów
13.30-14.15
Lunch
14.15-15.45
Wystąpienia prelegentów
SESJA 3.
15.45-18.45
Wystąpienia prelegentów
18.45-19.00
Zamknięcie konferencji

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI, m.in.:

Aktywność ekonomiczna
Bariery prowadzenia działalności gospodarczej
Demografia przedsiębiorstw
Działalność operacyjna i inwestycyjna
Etapy rozwoju firmy
Finansowanie działalności gospodarczej
Mikro- i makroekonomiczne determinanty rozwoju firm
Modele biznesowe
Planowanie działalności gospodarczej
Ranking przedsiębiorczości w przekroju regionalnym
Uwarunkowania branżowe
Wrażliwość i reaktywność na kryzys
Wskaźniki przeżycia
Wykorzystywane technologie komunikacyjne

Terminy i opłaty

TYP UCZESTNICTWA

TERMIN ZGŁASZANIA (I PRZESŁANIA ARTYKUŁU)

TERMIN PŁATNOŚCI

KOSZT

Uczestnictwo w konferencji, wystąpienie, publikacja artykułu

07.08.2016

21.08.2016

290 zł brutto

Publikacja artykułu (bez udziału w konferencji)

07.08.2016

21.08.2016

145 zł brutto

Udział w konferencji (bez publikacji artykułu)

07.08.2016

21.08.2016

290 zł brutto

Udział w konferencji (z publikacją, bez wystąpienia)

07.08.2016

21.08.2016

290 zł brutto

Opłata konferencyjna obejmuje:

 1. uczestnictwo w konferencji (wg wybranego typu),
 2. materiały konferencyjne (teczka, długopis, notes, program konferencji),
 3. przerwę kawową i lunch,
 4. publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej. Autorzy otrzymują egzemplarz autorski w formie drukowanej i elektronicznej,
 5. certyfikat uczestnictwa (na życzenie).
Płatność
 1. Płatność po rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i na podstawie dostarczonej przez nas faktury.
 2. Rejestracja gwarantuje rezerwację miejsca. 
 3. Artykuł i oświadczenia można dostarczyć w terminie innym niż moment rejestracji. 

Publikacja pokonferencyjna

Rezultatem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa (bez oznaczenia “publikacja pokonferencyjna”).

Więcej na temat monografii i procedury recenzji artykułów tu.

Nie przyjmujemy abstraktów. Gotowy artykuł przygotowany w języku polskim lub angielskim wpisujący się w zakres tematyczny konferencji (minimalnie 20 tys. znaków ze spacjami), należy złożyć zgodnie ze standardami edycyjnymi zamieszczonymi poniżej. Z artykułem należy dostarczyć oświadczenie autora o oryginalności dzieła, ewentualnie oświadczenie o współautorstwie (pliki do pobrania poniżej).

Pliki do pobrania:

Wytyczne edycyjne

Oświadczenie_autora

Oświadczenie_o_współautorstwie

Artykuł i oświadczenia należy przesłać za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego w kolejnej zakładce. Artykuł i oświadczenia można dostarczyć w terminie innym niż moment rejestracji. 

 Informacje dla prelegentów:
 1. Czas wystąpienia: do 15 minut
 2. Wskazanie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej do wystąpienia (PowerPoint, Prezi)
 3. Prezentację należy dostarczyć drogą mailową do 31.08.2016 r.

Ogólne warunki uczestnictwa w konferencji

Organizacja i miejsce konferencji

 1. Konferencja rozpoczyna się  o godz. 900 i kończy o godzinie 1900.
 2. Docelowe miejsce konferencji to Centrum Konferencyjne Wilcza położone przy ulicy Wilcza 9 w Warszawie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji konferencji na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca konferencji uczestnicy zostaną poinformowania drogą mailową najpóźniej pod koniec sierpnia 2016 r.
 3. Organizator nie zapewnia noclegu.

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji  z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania konferencją. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani do 25 sierpnia 2016 r. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty konferencyjnej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

Zgody

 1. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na ewentualną obecność na wydarzeniu fotografa lub kamerzysty i zamieszczenie materiału dokumentującego konferencję z jego wizerunkiem w postaci filmu lub zdjęć na stronach i portalach internetowych oraz w materiałach promocyjnych organizatora konferencji.
 2. Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Exante TC z siedzibą 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 24 lok. 10 na potrzeby organizacji konferencji.

REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Za pośrednictwem poniższego formularza.

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny uczestnika (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Wybierz konferencję

Rodzaj uczestnictwa

Faktura VAT

Dane do faktury VAT: nazwa firmy; ulica, kod, miasto, NIP

Potwierdzenie znajomości warunków uczestnictwa w konferencji (wymagane)

Artykuł

Oświadczenie autora

Oświadczenie współautora

Prezentacja multimedialna

Dodatkowe informacje

Przepisz kod (WYMAGANE)
captcha

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka”
8 październik – Warszawa

Kontekst

konferencje WarszawaEfektywne wykorzystywanie w praktyce nowych koncepcji zarządzania wymaga rewolucji w myśleniu, przede wszystkim w obszarze nauk o organizacji i zarządzaniu. Współczesne przedsiębiorstwo podlega dynamicznym zmianom. Kluczowe jest obecnie antycypowanie szans i możliwości dzięki posiadanym kompetencjom. Kanon nakazujący dostrzegać w organizacji w pierwszej kolejności  wszystko to, co bardziej trwałe, zgromadzone, widoczne, statyczne, wyznaczone granicami jest coraz mniej aktualny i, coraz rzadziej wpisuje się we współczesne wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. Przyszłość organizacji stanowią niekonwencjonalne rozwiązania, nowatorskie pomysły i rozwiązania.

Cel i adresaci konferencji

Idea konferencji sprowadza się do dyskusji i prezentacji osiągnięć w zakresie nowoczesnego zarządzania organizacją z punktu widzenia teorii i praktyki. Wydarzenie ukierunkowane jest na popularyzację wiedzy i wymianę informacji dotyczących współpracy przedsiębiorstw, łączenia potencjałów, profesjonalizacji usług, ustawicznego doskonalenia kompetencji kierowniczych i pracowniczych, praktycznego zastosowania nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania.

Na konferencję zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów; przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, reprezentantów praktyki gospodarczej oraz środowiska biznesu.

OFERTA PROMOCJI FIRMY PODCZAS KONFERENCJI

Szczegóły wkrótce

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Harmonogram konferencji tworzą trzy sesje tematyczne. Szczegółowa agenda zostanie opublikowana pod koniec września 2016.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI, m.in.:

Benchmarking
Budowanie relacji interpersonalnych w organizacjach
Controlling
Customer Relationship Management
Enterprise Resource Planning
Finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej
Fuzje
Innowacje
Kryzys w organizacji
Lean management
Ocena wyników działalności gospodarczej
Profesjonalizacja usług
Przedsiębiorstwo wirtualne
Rozwój, doskonalenie personelu
Samodoskonalenie
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Time Based Management
Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie marką
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie projektami
Zmiana w przedsiębiorstwie

Terminy i opłaty

TYP UCZESTNICTWA

TERMIN ZGŁASZANIA (I PRZESŁANIA ARTYKUŁU)

KOSZT (+ 23% VAT)

Uczestnictwo w konferencji, wystąpienie, publikacja artykułu

15.09

440 zł

Publikacja artykułu (bez udziału w konferencji)

25.09

240 zł

Udział w konferencji (bez publikacji artykułu)

15.09

200 zł

Udział w konferencji (z publikacją, bez wystąpienia)

15.09

440 zł

Objętość artykułu: min. 20 000, max. 25 000 znaków ze spacjami. Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji).

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji (wg wybranego typu), materiały konferencyjne (teczka, długopis, notes, program konferencji), przerwę kawową, lunch, publikację w monografii naukowej. Autorzy otrzymają egzemplarz wydrukowany i w wersji elektronicznej. 

Płatność
 1. Płatność po rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i na podstawie dostarczonej przez nas faktury.
 2. Rejestracja gwarantuje rezerwację miejsca. 
 3. Artykuł i oświadczenia można dostarczyć w terminie innym niż moment rejestracji. 

Rezultatem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa (bez oznaczenia “publikacja pokonferencyjna”). Autorzy otrzymają egzemplarz wydrukowany i w wersji elektronicznej. 

Artykuł przygotowany w języku polskim lub angielskim wpisujący się w zakres tematyczny konferencji (minimalnie 20 tys. maksymalnie 25 tys. znaków ze spacjami ), należy złożyć zgodnie ze standardami edycyjnymi zamieszczonymi poniżej (pliki do pobrania). Istnieje możliwość opublikowania artykułu obszerniejszego (wycena – przy wykorzystaniu proporcji). Z artykułem należy dostarczyć oświadczenie autora o oryginalności dzieła, ewentualnie oświadczenie o współautorstwie (pliki do pobrania poniżej).

Więcej na temat monografii i procedury recenzji artykułów tu.

Pliki do pobrania:

konferencje Warszawa 2016

WYTYCZNE EDYCYJNE

Oświadczenie_autora

Oświadczenie_o_współautorstwie

Artykuł zapisany w dokumencie Microsoft Word (rozszerzenie .doc, .docx). Oświadczenia (podpisane), inne dokument należy dostarczyć w formie skanu (najlepiej w pliku PDF). Adres mailowy: konferencje@exante.com.pl.  

 Informacje dla prelegentów:
 1. Czas wystąpienia: do 15 minut
 2. Wskazanie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej do wystąpienia (PowerPoint, Prezi)
 3. Prezentację należy dostarczyć drogą mailową do 5 października 2016.

Ogólne warunki uczestnictwa w konferencji

Organizacja i miejsce konferencji

 1. Konferencja rozpoczyna się  o godz. 900 i kończy o godzinie 1900.
 2. Docelowe miejsce konferencji zostanie wskazane w połowie września 2016. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji konferencji na obiekt o analogicznym standardzie. O ewentualnej zmianie miejsca konferencji uczestnicy zostaną poinformowania drogą mailową najpóźniej do 25 września 2016.
 3. Organizator nie zapewnia noclegu.

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji  z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania konferencją. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani do 25 września 2016 r. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty konferencyjnej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

Zgody

 1. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na ewentualną obecność na wydarzeniu fotografa lub kamerzysty i zamieszczenie materiału dokumentującego konferencję z jego wizerunkiem w postaci filmu lub zdjęć na stronach i portalach internetowych oraz w materiałach promocyjnych organizatora konferencji.
 2. Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Exante TC z siedzibą 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 24 lok. 10 na potrzeby organizacji konferencji.

REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Za pośrednictwem poniższego formularza. Artykuł i pozostałe dokumenty należy dodatkowo dostarczyć na adres: konferencje@exante.com.pl

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny uczestnika (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Rodzaj uczestnictwa

Faktura VAT

Dane do faktury VAT: nazwa firmy; ulica, kod, miasto, NIP

Potwierdzenie znajomości warunków uczestnictwa w konferencji (wymagane)

Artykuł

Oświadczenie autora

Oświadczenie współautora

Prezentacja multimedialna

Dodatkowe informacje

Przepisz kod (WYMAGANE)
captcha

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Rodzina polska w drugiej dekadzie XXI wieku – zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania”

15 październik 2016 – Warszawa

Kontekst

konferencja pedagogiczna rodzina

Rodzina to jedna z głównych i najważniejszych instytucji we wszystkich społeczeństwach. Jest ona czymś pierwotnym, naturalnym i oczywistym. Na tym tle ryzykujemy brak pełnego jej zrozumienia. Doceniamy ją, gdy coś jej zagraża. Na początku XXI w. użyteczność instytucji rodziny jest niepewna, a przetrwanie tej podstawowej komórki społecznej stoi pod dużym znakiem zapytania. Coraz wyraźniejsze i doniosłe są przerażające zapowiedzi jej ostatecznej eliminacji z życia społecznego. Na „kryzys rodziny” współczesnej składa się szereg nowych zjawisk. Niektóre to pogłębienie wcześniej widocznych tendencji, inne stanowią rezultat wpływu przemian otoczenia społecznego. Kryzysowi temu towarzyszą w pierwszej kolejności różne zagrożenia i zaburzenia warunkujące prawidłowe funkcjonowania rodziny.

Cel i adresaci konferencji

Idea konferencji sprowadza się do dyskusji i prezentacji osiągnięć w zakresie kształtu współczesnej rodziny; problemów społecznych, ekonomicznych, psychologicznych z którymi musi się zmierzyć. Wydarzenie ukierunkowane jest na popularyzację wiedzy i wymianę informacji dotyczących czynników dezintegrujących rodzinę, wskaźników i kontekstu jej przemian.

Na konferencję zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów; przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, reprezentantów praktyki gospodarczej oraz środowiska biznesu.

Szczegóły wkrótce

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Agenda konferencji zostanie upubliczniona z początkiem października 2016.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI, m.in.:

Bezrobocie
Migracje
Nagrody i kary
Niepełnosprawność
Przemoc i agresja
Rodzina adopcyjna
Rodzina dysfunkcyjna
Rodzina zastępcza
Rozwody
Samotne macierzyństwo
Samotne ojcostwo
Senior
Sieroctwo społeczne
Single
Ubóstwo
Uzależnienia

Terminy i opłaty

TYP UCZESTNICTWA

TERMIN ZGŁASZANIA (I PRZESŁANIA ARTYKUŁU)

KOSZT (+ 23% VAT)

Uczestnictwo w konferencji, wystąpienie, publikacja artykułu

15.09.2016

440 zł

Publikacja artykułu (bez udziału w konferencji)

25.09.2016

240 zł

Udział w konferencji (bez publikacji artykułu)

30.09.2016

200 zł

Udział w konferencji (z publikacją, bez wystąpienia)

25.09.2016

440 zł

Objętość artykułu: min. 20 000, max. 25 000 znaków ze spacjami. Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji).

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji (wg wybranego typu), materiały konferencyjne (teczka, długopis, notes, program konferencji), przerwę kawową, lunch, publikację w monografii naukowej. Autorzy otrzymają egzemplarz wydrukowany i w wersji elektronicznej. 

Płatność
 1. Płatność po rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i na podstawie dostarczonej przez nas faktury.
 2. Rejestracja gwarantuje rezerwację miejsca. 
 3. Artykuł i oświadczenia można dostarczyć w terminie innym niż moment rejestracji. 

Monografia naukowa

Rezultatem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa (bez oznaczenia “publikacja pokonferencyjna”). Autorzy otrzymają egzemplarz wydrukowany i w wersji elektronicznej. 

Artykuł przygotowany w języku polskim lub angielskim wpisujący się w zakres tematyczny konferencji (minimalnie 20 tys. maksymalnie 25 tys. znaków ze spacjami ), należy złożyć zgodnie ze standardami edycyjnymi zamieszczonymi poniżej (pliki do pobrania). Istnieje możliwość opublikowania artykułu obszerniejszego (wycena – przy wykorzystaniu proporcji). Z artykułem należy dostarczyć oświadczenie autora o oryginalności dzieła, ewentualnie oświadczenie o współautorstwie (pliki do pobrania poniżej).

Więcej na temat monografii i procedury recenzji artykułów tu.

Pliki do pobrania:

konferencja pedagogika rodzina

Wytyczne edycyjne

Oświadczenie_autora

Oświadczenie_o_współautorstwie

Artykuł zapisany w dokumencie Microsoft Word (rozszerzenie .doc, .docx). Oświadczenia (podpisane), inne dokument należy dostarczyć w formie skanu (najlepiej w pliku PDF). Adres mailowy: konferencje@exante.com.pl  

 Informacje dla prelegentów:
 1. Czas wystąpienia: do 15 minut
 2. Wskazanie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej do wystąpienia (PowerPoint, Prezi)
 3. Prezentację należy dostarczyć drogą mailową do 05.10.2016 r.

Ogólne warunki uczestnictwa w konferencji

Organizacja i miejsce konferencji

 1. Konferencja rozpoczyna się  o godz. 900 i kończy o godzinie 1900.
 2. Docelowe miejsce konferencji zostanie wskazane pod koniec września 2016.
 3. Organizator nie zapewnia noclegu.

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji  z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania konferencją. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani do 30  września 2016 r. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty konferencyjnej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

Zgody

 1. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na ewentualną obecność na wydarzeniu fotografa lub kamerzysty i zamieszczenie materiału dokumentującego konferencję z jego wizerunkiem w postaci filmu lub zdjęć na stronach i portalach internetowych oraz w materiałach promocyjnych organizatora konferencji.
 2. Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Exante TC z siedzibą 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 24 lok. 10 na potrzeby organizacji konferencji.

REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Za pośrednictwem poniższego formularza. Artykuł należy dodatkowo przesłać na adres: konferencje@exante.com.pl

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny uczestnika (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Rodzaj uczestnictwa

Faktura VAT

Dane do faktury VAT: nazwa firmy; ulica, kod, miasto, NIP

Potwierdzenie znajomości warunków uczestnictwa w konferencji (wymagane)

Artykuł

Oświadczenie autora

Oświadczenie współautora

Prezentacja multimedialna

Dodatkowe informacje

Przepisz kod (WYMAGANE)
captcha

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – uwarunkowania rodzinne i społeczne”

22 październik 2016 – Warszawa

Kontekst

Formułowanie teorii zjawisk i zachowań ryzykownych nastręcza wiele trudności. Są one – podobnie jak normy społeczne – zmienne w czasie i przestrzeni co powoduje, że trudno definiować je w kategoriach ogólnych, w oderwaniu od cech miejsca i czasu oraz od kryteriów normatywnych danej społeczności. Każdego dnia członkowie różnych społeczeństw doświadczają rozmaitych form społecznego zła, odmienności, zakłóceń czy dolegliwości. Identyfikują je i wartościują.

Zachowania ryzykowne wiążą się z takimi zagadnieniami, jak patologia, nieprzystosowanie społeczne, dewiacje, problemy społeczne, zjawiska dysfunkcjonalne. Ujmowane są one jako synonimy utrzymane w celu określenia rozmaitych form społecznego zła, czy też społecznych dolegliwości. W codziennym życiu spotykamy się z wieloma czynnikami i zachowaniami zakłócającymi ład społeczny. Do tego typu zachowań należy zaliczyć różnorodne zachowania ryzykowne młodzieży, które wynikają z rozmaitych  czynników. Ich diagnoza i zastosowanie odpowiednich działań zaradczych to jedne z najważniejszych zadań współczesnego systemu wychowawczego, gdyż to młodzi tworzą kapitał społeczny. M.in. od jego jakości zależy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i przyszłość państwa.

Adresaci konferencji

Na konferencję zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów; przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, reprezentantów praktyki gospodarczej oraz środowiska biznesu.

Szczegóły wkrótce

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Agenda konferencji zostanie upubliczniona z początkiem października 2016.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI, m.in.:

Agresja i przemoc
Alkoholizm
Czynniki ryzyka i chroniące
Dopalacze
Fonoholizm
Materializm życiowy
Narkomania
Netoholizm
Nikotynizm (w tym e-papierosy)
Porzucenie nauki
Profilaktyka
Prostytucja
Przestępczość
Przyczyny i skutki
Ucieczki z domu
Wczesna inicjacja seksualna
Zaburzenia odżywiania (ortoreksja, anoreksja, bulimia)
Zaburzenia związane z wyglądem (tanoreksja, bigoreksja)
Zakupoholizm

Terminy i opłaty

TYP UCZESTNICTWA

TERMIN ZGŁASZANIA (I PRZESŁANIA ARTYKUŁU)

KOSZT (+ 23% VAT)

Uczestnictwo w konferencji, wystąpienie, publikacja artykułu

22.09.2016

440 zł

Publikacja artykułu (bez udziału w konferencji)

30.09.2016

240 zł

Udział w konferencji (bez publikacji artykułu)

05.10.2016

200 zł

Udział w konferencji (z publikacją, bez wystąpienia)

30.09.2016

440 zł

Objętość artykułu: min. 20 000, max. 25 000 znaków ze spacjami. Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji).

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji (wg wybranego typu), materiały konferencyjne (teczka, długopis, notes, program konferencji), przerwę kawową, lunch, publikację w monografii naukowej. Autorzy otrzymają egzemplarz wydrukowany i w wersji elektronicznej. 

Płatność
 1. Płatność po rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i na podstawie dostarczonej przez nas faktury.
 2. Rejestracja gwarantuje rezerwację miejsca. 
 3. Artykuł i oświadczenia można dostarczyć w terminie innym niż moment rejestracji. 

Monografia naukowa

Rezultatem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa (bez oznaczenia “publikacja pokonferencyjna”). Autorzy otrzymają egzemplarz wydrukowany i w wersji elektronicznej. 

Artykuł przygotowany w języku polskim lub angielskim wpisujący się w zakres tematyczny konferencji (minimalnie 20 tys. maksymalnie 25 tys. znaków ze spacjami ), należy złożyć zgodnie ze standardami edycyjnymi zamieszczonymi poniżej (pliki do pobrania). Istnieje możliwość opublikowania artykułu obszerniejszego (wycena – przy wykorzystaniu proporcji). Z artykułem należy dostarczyć oświadczenie autora o oryginalności dzieła, ewentualnie oświadczenie o współautorstwie (pliki do pobrania poniżej).

Więcej na temat monografii i procedury recenzji artykułów tu.

Pliki do pobrania:

konferencja pedagogika rodzina

Wytyczne edycyjne

Oświadczenie_autora

Oświadczenie_o_współautorstwie

Artykuł zapisany w dokumencie Microsoft Word (rozszerzenie .doc, .docx). Oświadczenia (podpisane), inne dokument należy dostarczyć w formie skanu (najlepiej w pliku PDF). Adres mailowy: konferencje@exante.com.pl  

 Informacje dla prelegentów:
 1. Czas wystąpienia: do 15 minut
 2. Wskazanie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej do wystąpienia (PowerPoint, Prezi)
 3. Prezentację należy dostarczyć drogą mailową do 05.10.2016 r.

Ogólne warunki uczestnictwa w konferencji

Organizacja i miejsce konferencji

 1. Konferencja rozpoczyna się  o godz. 900 i kończy o godzinie 1900.
 2. Docelowe miejsce konferencji zostanie wskazane pod koniec września 2016.
 3. Organizator nie zapewnia noclegu.

Odwołanie i/lub przesunięcie terminu konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji  z przyczyn od niego niezależnych, w przypadku działania siły wyższej oraz w sytuacji niewystarczającego zainteresowania konferencją. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani do 30  września 2016 r. Urzeczywistnienie się ww. sytuacji skutkuje zwrotem wniesionej opłaty konferencyjnej w terminie do 7 dni na konto nabywcy.

Zgody

 1. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na ewentualną obecność na wydarzeniu fotografa lub kamerzysty i zamieszczenie materiału dokumentującego konferencję z jego wizerunkiem w postaci filmu lub zdjęć na stronach i portalach internetowych oraz w materiałach promocyjnych organizatora konferencji.
 2. Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Exante TC z siedzibą 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 24 lok. 10 na potrzeby organizacji konferencji.

REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Za pośrednictwem poniższego formularza. Artykuł należy dodatkowo przesłać na adres: konferencje@exante.com.pl

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny uczestnika (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Rodzaj uczestnictwa

Faktura VAT

Dane do faktury VAT: nazwa firmy; ulica, kod, miasto, NIP

Potwierdzenie znajomości warunków uczestnictwa w konferencji (wymagane)

Artykuł

Oświadczenie autora

Oświadczenie współautora

Prezentacja multimedialna

Dodatkowe informacje

Przepisz kod (WYMAGANE)
captcha

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka wykorzystywane są wyłącznie do zachowania preferencji użytkownika